Maandelijks archief: maart 2019

Toanielstik It Heechste yn 1986/1987

De Bûnte Houn spile yn seizoen 1986/1987 it  Toanielstik It Heechste

De spilers wiene:
Jetske-Ymkje Kooistra
Auke-om Piet Reitsma
Homme- Eeuwe de Vries
Hiltsje- Gryt Sangers
Murk – Oebele Bijlstra
Gabe- Jan Meijer
Japik- Roel Sangers
Lutske-TineVeenstra

Ynstekster: Minke Adema
Decorbouwer: Derk van der Kloet
Grime: Griet Postma
Beljochting: Wim Steringa
regy: Klaas van der Veer

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik Rinte 1985/1986

De Bûnte Houn spile Rinte yn 1985/1986


“Stek dan ta as’t in keardel biste”

 


Derk van der Kloet, Minke Adema, Eeuwe de Vries, Tine Veenstra, Ymkje Kooistra, Griet Sangers, Piet Reitsma, Griet Postma, Jan Meijer, Oebele Bijlstra, Roel Sangers

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “It Sande Gebod”2002

De Bûnte Houn spile yn 2002  it toanielstik “It Sande Gebod”


Saakje Schotanus, Willem van der Veen, Sonja Bijlstra, Iebe Bouma, Ymkje Kooistra, Jan Hania, Ankie Hoogeboom, Henk van Wieren, Aukje Braaksma.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Gjin Piet mar Pizza” 2004

De Bûnte Houn spile it Toanielstik “Gjin Piet mar Pizza” yn 2004


Wietske Keizer, Ineke de Vries, Harry Dijkstra, Sonja Bijlstra, Jan Hania, Ankie Hoogeboom, Jan Meijer, Lukketine Reitsma, Hanneke Pompstra, Henk van Wieren.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik Komkommertiid 2005

De Bûnte Houn spile yn 2005 it stik “Komkommertiid”


Henk van Wieren, Ankie Hoogeboom, Lukketine Reitsma, Hanneke Pompstra, Harry Dijkstra, Jan Hania, Willeke Bruinsma, Sonja Bijlstra

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik 1987/1988 De Stikelbaarch

Toanielstik 1987/1988 De Stikelbaarch


It is jowes ommers net en uzes ek net


Net te tsjok ynsmarre en goed útwriuwe

stikelbaarch


Ik woe myn trepke werom ha

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik fan 1988 Goeddwaan leannet himsels

De Bûnte Houn spile yn 1988 op in Kulturele jûn it stik “Goeddwaan leannet himsels”


Heit hat gelyk! Jansma, ik moat nedich nei Afketa!

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Sa hat it sitten”

Toanielstik “Sa hat it sitten” fan de Bûnte Houn 1997

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik Boerenbont en Reade Lampen

Toneelstuk Boerenbont en Reade Lampen, gespeeld door de Bûnte Houn in 2001

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Der’t de dyk it lân omklammet” 1998/1999

De Bûnte Houn spile yn it seizoen 1998/1999 it stik “Der’t de dyk it lân omklammet”


 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Foto’s fan toaniel fan de Bûnte Houn

Spilers: Piet Reitsma, Derk van der Kloet en Roel Sangers

Griet Sangers-Kommerij,Griet Postma, Ymkje Kooistra, Jan Meijer , Derk van der Kloet
Jan Meijer


Oebele Bijlstra, Jan Meijer en Ymkje Kooistra

Piet Reitsma, Ymkje Kooistra, Jan Meijer, Oebele Bijlstra, Griet Postma,
Griet Sangers en Joege de Vries?

IMG_0007
Piet Reitsma, Jan Meijer en Minke Adema van Toneelverenging “de Bûnte Houn” praten even na.

IMG_3055
Wim Steringa van licht en geluid en Geert Postma

IMG_3056
Geert Postma met de videocamera

 

Uitstapje van de Toneelvereniging met de Boekanier

IMG_0001

Griet Postma, Piet Reitsma, Tryn Meijer, Jan Meijer, Wim Steringa, Oebele Bijlstra, de jongen is Meindert Meijer.

Er werd gevaren naar Trijehûs, waar hen een warme maaltijd stond te wachten
Berichtnr.:1320/fb

Berichtnr.:1313

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Uitstapje van de Gereformeerde mannen- en vrouwenvereniging Oudwoude

1. Gurbe Fokkema fan de Lange Ikker, 2. Baukje Hooghiem (e.v. Roghus), 3. Dhr. Reitsma sr. fan Hústernoard, 4. Roghus Hooghiem (Kollumer Oudzijl), 5 Aafke Vellinga-Fennema ( e.v. Eert Vellinga), 6. Durk Westra (Trekwei Kollumerverlaat), 7. Eert Vellinga, 8. ?, 9. Tijmen van der Horn (kapper Oudwoude), 10. ?,11.Tjitske Steringa, 12. Jasper Steringa,13. Klaaske de Vries Visser, 14. Lieuwe de Vries veehandelaar Oudwoude, 15 ?,16?,17. Ybele Steenstra (Oudwoude), 18. Janke Steenstra, 19. Reinder Prins Oudwoude, 20. Geertje Prins-Hamersma, 21. Jan de Vries (Jan wegwerker toen Oudwoude) ,22.  Aaltje de Vries, 23. ?, 24.?
Berichtnr.:1709.

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Oudwoude