Category Archives: Fokkema’s Pleats

Toanielstik op Kulturele jûn mei ienakter “In hûs mei in Hûshâldster”

De Bûnte Houn spile “In hûs mei in Hûshâldster”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Gjin Piet mar Pizza” 2004

De Bûnte Houn spile it Toanielstik “Gjin Piet mar Pizza” yn 2004


Wietske Keizer, Ineke de Vries, Harry Dijkstra, Sonja Bijlstra, Jan Hania, Ankie Hoogeboom, Jan Meijer, Lukketine Reitsma, Hanneke Pompstra, Henk van Wieren.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Foto’s fan toaniel fan de Bûnte Houn

Spilers: Piet Reitsma, Derk van der Kloet en Roel Sangers

Griet Sangers-Kommerij,Griet Postma, Ymkje Kooistra, Jan Meijer , Derk van der Kloet
Jan Meijer


Oebele Bijlstra, Jan Meijer en Ymkje Kooistra

Piet Reitsma, Ymkje Kooistra, Jan Meijer, Oebele Bijlstra, Griet Postma,
Griet Sangers en Joege de Vries?

IMG_0007
Piet Reitsma, Jan Meijer en Minke Adema van Toneelverenging “de Bûnte Houn” praten even na.

IMG_3055
Wim Steringa van licht en geluid en Geert Postma

IMG_3056
Geert Postma met de videocamera

 

Uitstapje van de Toneelvereniging met de Boekanier

IMG_0001

Griet Postma, Piet Reitsma, Tryn Meijer, Jan Meijer, Wim Steringa, Oebele Bijlstra, de jongen is Meindert Meijer.

Er werd gevaren naar Trijehûs, waar hen een warme maaltijd stond te wachten
Berichtnr.:1320/fb

Berichtnr.:1313

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Stuk dak Fokkema’s Pleats in zijn geheel verplaatst


KC: 1990

 

 

Berichtnr.:936/jan2019/feb 2019.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats

Fotoreportage voor en tijdens de bouw en opening Fokkema’s pleats

10863758_688257967939962_1565449499_n[2]

IMG_0015
1955 “Fokkema’s Pleats”, toen bewoond door fam. Wietse Bosma


Fokkema’s Pleats 1967, bewoond door fam. S. Visser ( Sikke Fetsje)


Fokkema’s Pleats 1972 ( toen bewoond door Sikke Fetsje Visser)

 


Bron: Uit het Album van Kollumerland

IMG_0002-001
Jan Meijer aan het voegen.


Roel Nicolai en Wiebe Koster

IMG_0003-001
Jan Meijer bezig met metselwerk

IMG_0019


De schilders en timmerman in de voorkamer


Geert Postma

Herre Hoekstra

Kees Adema

Het Byntenfeest meer hierover
De officiële start van de bouw van het dorpshuis en ontmoetingscentrum. Er werd eerst een bynt gehesen. Het gebeurde onder flinke belangstelling, terwijl de regen maar bleef vallen. Er hing een liter jenever en een ham. Locoburgemeester J. Tigchelaar ontving een tak, de andere was voor de architect bestemd.

IMG_0018


Pieter Bijlstra met wethouder Jochum Tigchelaar


KC 29-01-1975

De sleutel waarmee de Burgemeester de deur kon openen kwam uit de lucht vallen per parachute uit een modelvliegtuigje een paar honderd meter verderop, maar bereidwillige handen wierpen de parachute over het dak van de schuur, zodat het toch nog echt leek.

 

IMG_0020

IMG_0013

img_0001

img_0004

 

 

 

IMG_0016
Dit is een kerkbank in de Doopsgezinde kerk in Damwâld.
Dit is als voorbeeld gebruikt voor het familiewapen van de Fokkema’s Pleats.

 

 

Berichtnr.:1312/fbjan2019.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Ingezonden stukje over de Fokkema’s Pleats

Uit: Kollumer Courant 17 juni 1995
Berichtnr.:101/fbjan2019.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats

Activiteiten in de Fokkema’s pleats

Toneelavonden, voor meer toneelstukken klik hier

Peuterspeelzaal 1993

Postzegelbeurs


1977.

1976/1977
Dansles

De Vrouwenvereniging

Gymnastiekvereniging “Wij blijven fit”

Gospelgroep Avro’s TOP POP Bingoavond

Poppententoonstelling 1977

Hobby en huisvlijttentoonstelling 1978

Fietstocht met 300 deelnemers

1980 Koffieochtend voor moeders met peuters


Verzamelingententoonstelling 1982


1985 Bruiloft van Jilles en Alie Bijlstra

1993 Schietvereniging

Darten 2003


The Night of Brass 2008

Sinterklaasfeesten meer foto’s

Daarna feest in de Fokkema’s pleats

Fokkema’s Pleats opent deuren op Nieuwjaarsmorgen 1994

Klaas Kooistra en Willemke Kooistra-Zijlstra 50 jaar getrouwd.

Dierendag

Twee kinderen van Harm en Aaltsje Brouwer

Berichtnr.1707/fbjan2019.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats

Fotoalbum van Ger en Teddy Werkman

Deze foto’s kregen we van Ger en Teddy Werkman, het beheerdersechtpaar van de Fokkema’s Pleats van 1975 tot 1981


Winter 1976


Winter 1976


1978 Ger Werkman Oude ambachten tentoonstelling


1978 .Teddy Werkman bij de poppen van de poppententoonstelling.

De volgende foto’s zijn gemaakt, toen Ger en Teddy 12,5 jaar getrouwd waren.


Op 4 juli 1977 was het feest in de Fokkema’s pleats met muziek van de Moodies.

 


Het personeel van deze avond, Pieter Bijlstra, Jappie de Bruin, Eelke Hoogeboom, Oebele Bijlstra, Wiep Hoogeboom


Er werd volop gedanst op het feest.
Dit kwam waarschijnlijk, omdat er de afgelopen winter dansles was georganiseerd in de Fokkema’s Pleats

Berichtnr.:1302/fbjan2019.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

De verbouw van de Fokkema’s Pleats vanaf 2016

De Fokkema’s pleats is verkocht aan Damstra en verliest daarmee zijn functie als dorpshuis.

 

 

 

 

Berichtnr.:1326/fbjan2019.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

It Lytshûs als jeugdhonk

In de Fokkema’s pleats had de jeugd een eigen plek in it Lytshus


Froukje Kempenaar aan ‘t spijkerslaan. Jan de Haan,
Annie Fennema op de achtergrond


Anco Nicolai aan ‘t spijkerslaan. Jappie Kempenaar rechts kijkt toe.


Siepie de Vries achter de gokkast.


V.l.n.r.: Popke Hoekstra,Klaas Pompstra, Jelte Boltjes, Foeke Dillema, Gaele Sipma.
Dit zal ongeveer in 1984/ 1986 geweest zijn


Aldert de Vries, Jille Auke Bremer, Wierd de Vries, Anke Kempenaar, Sippie Wijbenga, Theo Schotanus. Voor Margriet Kempenaar.

filename-007
V.l.n.r.: Menno Dijkstra, Hidde Nicolai , Henk van Wieren en Mark de Jager.

Berichtnr.:1144/fbjan2019.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Jubileumviering van Passage/NCVB


Viering 50 – jarig Jubileum
Achterste rij: v.l.n.r.: Mevr. Lieuwes, .., Hennie Visser, Eelkje Sipkema, Johanna Klaver, Tryntsje de Boer, Lienke de Boer, Boukje Kloosterman, Cora Hoekstra, Jannie Cnossen, Sijke Dijkstra
Middelste rij:.., Mevrouw Verbeek, Klaske de Boer, Leentsje Bosgraaf, Jitske Hooijenga, Hennie Kingma, Joke Wijbenga, Japke van der Veen, Griet Veenstra

Voorste rij: Frouwkje Bijlstra, Alie Bergsma. Yp van der Veen, Griet Dantuma, Tine Reitsma, Minke Adema, .., Riemie Kempenaar, Hitsje Dijkstra-Dantuam, Jantsje Huisman, Tinie Boddeke


KC: 2001
Berichtnr.:1027/fbnov2018

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

De Fokkema’s Pleats

De Fokkema’s Pleats, de boerderij aan de Bumawei 18/ Eelke Meinertswei 2.

De bewoners en eigenaren van 1700 tot 1974: Voor een uitgebreide beschrijving

Verondersteld wordt dat van 1860-1912 de familie Wijbe Sybren de Bruin de boerderij hebben bewoond.
1846-1900 Eigendom van de Andrea’s. Jaartallen van de gebruikers Johannes Adema, Wytse Bosma en Sikke Visser nog niet bekend


Johannes Adema en zijn gezin

 


Wietse Bosma

Sikke en Fetsje Visser met de kinderen

Het familiewapen Halbesma – Minnema-Fokkema

 

Het wapen ging van de familie Halbesma naar de familie Minnema.
Dochter Maaike Minnema trouwde in 1846 met Fokke Tjibbes Fokkema.
Hun zoon Jan Fokkes Fokkema trouwde met Wiepkje de Bruin.
Hun zoon Fokke Jans Fokkema trouwde met Bortzen van Bruggen
Hun dochter was Anna C. Fokkema.
De families Halbesma, Minnema en Fokkema hebben schriftelijk toegezegd er geen bezwaar tegen te hebben dat het dorpshuis de naam Fokkema gaat gebruiken en het familiewapen in de grote zaal op gaat hangen.Op de achterwand is het familiewapen zichtbaar.

De oanlieding foar it realisearjen fan in doarpshûs. krantenknipsel  hjir ek oer
Yn it lokaeltsje fan de tsjerke sakke yn 1969 in âlderling út Doetinchem troch de stoel. Nei oanlieding fan dit barren ha fiif man de koppen by inoar stutsen. Wie de eigen ynwenners en bûtenwacht net wat betters oan te bieden as dit lytse lokaal mei wrakke ynventaris? De oantrún ta wat oars is doe nommen troch plysje Bart Bijma, Siep Schotanus, Heine de Bruin, Sikke Visser en Jacob Bijlstra. Bijma wie de motor dy’t yn krap seis jier 40.000 goune by inoar skarrele hie. Hy kocht bygelyks 3000 pakken blommemodder, dy’t mei mannichfâld oan helpen útsútele is. De opbringst wie 3900 goune. As hy der net west wie, dan wie der hjoed noch net in doarpshûs west.
Skreaun troch Jacob Bijlstra yn de KC.

De voorbereidingen
Het bestuur van Algemene Belangen, Jabik Bijlstra, Bareld Bijma, Heine de Bruin, Siep Schotanus, Sikke Visser hadden het beheer over het Ljeppershiem. Zij kwamen naar aanleiding van bovenstaande op het idee, dat er een dorpshuis moest komen in Westergeest. De verbouw van het lokaaltje van de kerk bleek geen optie, maar toen Sikke Visser zijn boerderij te koop aanbood, ging men hier enthousiast mee aan de slag.

De boerderij van Sikke Visser, daterend uit de 17e eeuw heeft altijd dienst gedaan als boerenbedrijf tot 1971, toen er een kampeerboerderij van werd gemaakt. De kosten van verbouw tot dorpshuis zou een half miljoen gulden moeten kosten. De organisatie durfde het in 1974 aan om de pleats te kopen voor 75. 000 gulden. De dorpsgenoten hebben heel veel vrijwilligerswerk gedaan om het dorpshuis te kunnen realiseren.


KC 7 februari 1975

De oprichters van Stichting Dorpshuis en Ontmoetingscentrum:


Het Algemeen bestuur, bij de oprichting in mei 1974, bestond uit:
Jacob Bijlstra, voorzitter
Sjoerd van der Schaaf, vice-voorzitter
Bareld Bijma, secretaris
Luut Adema, penningmeester
Siep Schotanus
Albert Oost
Dirk Adema.

De statuten 1974 (pag. 1 en 5.)

De beheerders:
Ger Werkman was de eerste beheerder vanaf de oprichting van de Fokkema’s Pleats: 1975 – 1981
1982 – 1985: Matsje Bosgraaf (Durk ‘e Mat)
1985-2005:Johannes Bethlehem
2005 tot heden Griet Nicolai.

Het personeel


Ger Werkman


Personeel

De Vrijwilligers:

Vrijwilligers Wiebe Koster, Jan Steenstra en Hendrik van der Wal

Fotoreportage van de bouw

Jeugdhonk it Lytshus

Uitbreiding Lytshûs

1990

Meer over de uitbreiding van it Lytshus

De Fokkema’s Pleats is verkocht aan Damstra en verliest zijn functie als dorpshuis
De boerderij wordt verbouwd in de jaren 2018/2019.

 

 

Berichtnr.:1348/ fbjan2019.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats

Offciele start van de bouw van de Fokkema’s Pleats


Friesch Dagblad juli 1974


Bevolking bracht al f 40.000,00 bij elkaar voor het Dorpshuis

IMG_0018


Pieter Bijlstra met wethouder Jochum Tigchelaar
De officiele start van de bouw van het dorpshuis en ontmoetingscentrum te Westergeest vond hier plaats. Er werd eerst een bynt gehesen. Het gebeurde onder flinke belangstelling, terwijl de regen maar bleef vallen. Er hing een liter jenever en een ham. Locoburgemeester J. Tigchelaar ontving een tak, de andere was voor de architect bestemd

Eerste werkhandeling Fokkema’s Pleats

Juli 1974
Berichtnr.:206/fbjan2019.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Fotoalbum van Sikke en Fetsje Visser-Hoekstra

Sikke ( geb.1924) en Fetsje Visser-Hoekstra ( geb. 1928) woonden eerst aan de Weardebuorsterwei (waar nu vakantiewoningen zijn van Bonne Hof)en daarna in de voormalige Fokkema’s Pleats aan de Eelke Meinertswei 2a.

Sikke en Fetsje hadden 9 kinderen: Martje(1950), Ebele (1951), Lolkje (1953), Gaatske (1954),Akke (1955), Aukje (1957), Joukje (1959), Feikje (1961), Taeke (1964).

IMG_0001
1949. De trouwfoto van Sikke en Fetsje.

IMG_0016-001
Sikke en Fetsje op de fiets

IMG_0002
Voor de woning aan de Weardebuorsterpaad.
De jongste twee kinderen, Feikje en Taeke zijn aan de Eelke Meinertswei geboren.

IMG_0015-002
Sikke op de Keuningsbrêge

Foto’s van de boerderij aan de E. Meinertswei.
IMG_0027
De vader van Fetsje op bezoek.
Woning op de achtergrond van de familie Auke van Assen.

IMG_0008.jpg
Taeke

IMG_0027-001
Aan de noordkant van de boerderij was hun camping.
Op de foto Taeke. Akke en een vriendin

IMG_0004
De kinderen in de voorkamer van de boerderij.

IMG_0005
Fetsje bij de schuurdeuren van de boerderij.
Was later de ingang van de Fokkema’s Pleats.

IMG_0027-002

IMG_0018-001
Sikke aan het melken.
De hele veestapel is ook ziek geweest. De oorzaak was rioolwater, wat in de sloot liep, waar de koeien uit moesten drinken.

IMG_0001-001
Het gezin Visser


1 Martje,2 Lolkje,3 Sikke Visser,4 Akke,5 Fetsje,6Taeke,7 Gaatske ,8 Ebele,9 Joukje,10 Feikje,11 Aukje.

IMG_0026
Ebele op de brommer

IMG_0007
Feikje voor het lokaaltje van de kerk.

IMG_0002-001

De boot van Sikke, waarmee hij ook melkbussen mee wegbracht. Hij was ook molkfarder.

IMG_0024a

Er was bij de familie Visser verjaardagsvisite. De kinderen, Ebele en een dochter ( w.s. Martje?), gingen een toneelstukje doen voor de visite. Martje was voorzitter van de Geitenfokvereniging en Ebele was zijn secretaresse. Ze beleefden van alles in de vereniging. Ze gingen natuurlijk ook even de straat op.

IMG_0030a
Sikke en Fetsje en dochter Akke met kleine Fetsje op de Bumawei.
Willem en Akke woonden in deze woning voordat Johannes Schotanus er woonde.

IMG_0003-002
Op het feest van de trouwerij van Ebele en Martje had Fetsje voor alle kinderen eenzelfde jurkje gemaakt en de trouwjurk van Martje ook.

Foto’s genomen met een dorpsfeest:
IMG_0002-004
Fetsje en Akke op de brommer

IMG_0002-003
Sikke

IMG_0006-001

Fetsje in frysk kostuum.

IMG_0007-001

IMG_0005-001
IMG_0004-001

Politie Bijma, Harm Huisman rechts op de foto.

IMG_0016
Beppe Matsje en Fetsje/ Pake Taeke en Fetsje en Joukje

IMG_0015
Deze zwaan had Sikke gemaakt voor de optocht.

IMG_0013
Ebele bestuurt de tractor. Sikke er achter.
De tekst op de wagen: Agriër allerlei – Recreatie nu erbij

IMG_0009
De kinderen hadden de bloemen allemaal gezocht voor de wagen.

IMG_0008-002
Naar het feest op het land bij de familie de Bruin

IMG_0018
Na Westergeest is het gezin gaan wonen in Ezumazijl en later in Anjum.

IMG_0002-002
Zij hielden zich bezig met het opvangen van vogels

IMG_0001-002
Sikke in zijn atelier.

Berichtnr.:1629/fbjan2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Slotavonden enz. van Schietvereniging Westergeest van 1988 tot 2012

IMG_0005
Jaartal?

IMG_0008

1988

IMG_0007

Jaartal?

Afsluiting seizoen 1991/1992


KC:7 april 1993


KC:30 maart 1994


KC:1995


1996?


KC: 02-04-1997


KC:1998


KC: 28 maart 2000


KC: maart 2001


Ledenvergadering Schuttersvereniging 2003
KC: 2003Maart 2005


KC:2006

IMG_0026

KC:2007


KC:2007

KC:2008


2009


2010

2011


KC:16 maart 2012

26 maart 2012

Berichtnr.:768/fbdec16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Na 2010, Verenigingen

Fotoalbum van Oebele en Sonja Bijlstra-Sloot

scannen0001
Nel Sloot met op de arm Sonja en erachter buurvrouw Riem Bergsma

scannen0002
Sonja en Jikke Dijkstra

scannen0003
Sonja en Jikke

scannen0005
Jikke en Sonja

scannen0006
Jikke en Sonja

DSCF9733
Oebele Bijlstra en Sonja Sloot, links van het echtpaar Frouwkje en Jabik Bijlstra en rechts Sipke Sloot

DSCF9734
Broodmaaltijd in de Fokkema’s pleats met de familie

DSCF9726
Durk Bosgraaf

DSCF9727
Johannes Bethlehem ( beheerder Fokkema’s Pleats) en Fokje de Bruin

DSCF9728
Het personeel: Douwe van Assen, Sjoerd van der Schaaf, Jabik de Bruin

DSCF9729

V.l.n.r.: Hessel, familielid beheerder, Boukje Visser, Griet Nicolai- de Bruin, Aafke van Assen-de Bruin

DSCF9731
Harm Bergsma, Mient Wiersma en Wietse Schotanus

Berichtnr.:1530/fbnov2016.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Fotoalbum van Ebele Dijkstra en Hitsje Dijkstra-Dantuma

IMG_0021
Ebele en Hitsje onderweg naar het dorpsfeest

IMG_0014
Hun eerste woning aan de Wouddijk (tegenwoordig Weerdebuorsterwei genoemd).
Op de foto: Ebele, Hitsje en Andries’ Griet Dijkstra(dit waren weer de ouders van Hessel’s Janke Klaver uit Oudwoude)

IMG_0027
Gezusters Gooitske en Hitsje Dantuma
Gooitske was de echtgenote van Harm Merkus, die op de boerderij naast de begraafplaats, woonden

IMG_0012

Dit hok werd gekocht door Sikke en Fetsje Visser van de familie Dijkstra.
Op de foto de heer Anne Riemersma ( woonde op Keatlingwier 5) en Ebele en Bjinse

IMG_0013
Durk Bosgraaf en Ebele Dijkstra
IMG_0022
Durk Bosgraaf en Ebele Dijkstra

IMG_0030
Ebele en Hitsje
IMG_0037

Hitsje kreeg op haar .. verjaardag een serenade van Brassband de Bazuin.
Op de foto: Jan Bijlstra, Bjinse Dijkstra, Durk Bijlstra, Hitsje Dijkstra, Tetsje Annema, Janke Hania, Oebele Bijlstra, Hein Adema, Ansje Tjalsma

IMG_0036
Reünie Openbare Lagere School
V.l.n.r.:Pietje Tuinstra, Hitsje Dijkstra-Dantuma, Eelkje Sipkema-Reinders

IMG_0032

IMG_0031

Reüniecommissie Openbare Lagere School
V.l.n.r.:Eelke Boonstra, Bartele Vries, Eelkje Sipkema, Saapke Vries-Zwaagstra, Selie Bakker-Wiersma, Wiebe Koster.
Berichtnr.:1545/fbapril16.

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, School

Bruiloft in de Fokkema’s pleats

10-15-2009_005
Op de foto arriveert het bruidspaar, Jilles en Alie Bijlstra-Kempenaar met Johannes Bethlehem.
Durk Bosgraaf in de deuropening en Aafke de Bruin en Boukje Visser rechts.
1985
Berichtnr.:52.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Geschiedenis van de Fokkema’s Pleats en herkomst familiewapen

IMG_0002

IMG_0001

CCI09042014_00001.bmp-002

IMG_0003

 Gegevens, verkregen via kadasters, registers en overige beschrijvingen betreffende de boerderij aan de bumawei 18, Eelke Meinertswei 2.
Herkomst familiewapen Halbesma-Minnema-Fokkema inde Fokkema’s Pleats


Op de foto familiewapen op achterwand

Berichtnr.:368.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Geschiedenis van de Fokkema’s Pleats en herkomst familiewapen

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Wietse Bosma woonde op Eelke Meinertswei 2a

Op Eelke Meinertswei 2a, waar later de Fokkema’s pleats was gevestigd  woonde Wietse Bosma

10881249_691199434312482_774161710_n[1]

Gaatze Bosma met zoontje Wietse.
Deze noodwoning, waar Gaatze woonde,  stond op het parkeerterrein.

Jan en Lies Steenstra hebben de eerste 3 jaren van hun huwelijk hier gewoond.
Eeltsje en Wietske de Bruin- Steenstra hebben hier ook gewoond.
De noodwoning is gebouwd door bouwbedrijf Adema en is uiteindelijk verkocht aan Gezusters Bosma.

Berichtnr.:1449/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Gymnastiekvereniging “Wij blijven fit”


25 jarig jubileum Gymnastiekvereniging “Wij blijven fit”
November 1995.
Achter v.l.n.r: Frotie van der Veen-Annema, Gelske Hoekstra, Sijke Dijkstra, Anne de Vries, Griet Dantuma, Griet Postma, Alie Sangers, Tine Reitsma.
Midden v.l.n.r: Aukje Kempenaar, Minke Adema,Taetske Sikkema, Jellie Fennema, Hitsje Dijkstra, Lies Steenstra-van Assen, Janke Klaver, Yp van der Veen.
Voor v.l.n.r: Tetsje Annema, Hepie Sipkema, Geertsje Schotanus, Hennie Kingma, Jantsje Huisman.
De gymnastievereniging is opgericht door Zuster de Haan, Jan Huisman( voorzitter Groen Kruis)

KC:3 november 1995

IMG_0040
Met de gymnastiekvereniging naar de “Old Dutch” 1996
Berber Sipma, Teatske Sikkema, Gelske Hoekstra, Aukje Kempenaar, Jellie Fennema, Frotie van der Veen ( leidster), Hennie Kingma, Sijke Dijkstra, Hitsje Dijkstra, Janke Klaver, Iep van der Veen, Tine Reitsma, Lies Steenstra, Anne de Vries
Voor: Minke Adema, Tetsje Annema, Hepie Sipkema, Vr. Sangers.

countrydacing

Country-dancing Hepie Sipkema, Geartsje Schotanus, Iep van der Veen, Gelske Hoekstra

Berichtnr.:495/fbmrt15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Westergeester keizerarend in 1978 to plak


Keizerarend in Westergeest gevangen door D. van der Kloet, S. Boersma, W.Kooistra, H.Dijkstra en H. van der Wal.

IMG_0027

IMG_0026

V.l.n.r.:Wiebe Kootstra, Hendrik van der Wal, Sierd Boersma, Harm Dijkstra, Derk van der Kloet
8 februari 1970??

Berichtnr.:1141/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Foto’s noodwoning achter de woning van Harm en Njiske Huisman

Achter de woning van Harm en Njiske Huisman aan de Bumawei 5, waar nu Wiebe en Anne Geert Kempenaar wonen,  heeft vroeger een noodwoning gestaan. Dit zal ongeveer op de Flaaksikker 2 gestaan hebben, waar Rinze en Alie Damstra wonen.
Jappie ( broer van Lieuwe Frouk) en Anneke ( dochter Kei Roelfke Bosma) Huisman hebben daar gewoond met de
kinderen Harrie en Gerrit.

IMG
Jappie en Anneke met Harrie

IMG-002
Harrie was net gedoopt

IMG-001
Het hele gezin

IMG-003
Jappie en Anneke

IMG-004
Jappie en Anneke met de kinderen Harrie en Gerrit

Berichtnr.:1520/fbfeb16.

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

by | 5 april 2014 · 11:28

Intocht Sinterklaas

IMG_0005
Lammert Dijkstra komt met Sinterklaas aan bij de Fokkema’s pleats.
Zoon Peter Dijkstra loopt naast het paard. Op de achtergrond Ineke Adema?

IMG_0004
Tjerk Veenstra op de achtergrond.

 

Intocht Sinterklaas met de heer Boddeke met zijn paard en wagen

IMG_0017

IMG_0026

 

IMG_0025

Berichtnr.:317/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Vrouwenvereniging viert 70-jarig bestaan 1996 en meer

IMG_0003-001

Achter: Griet Dantuma, IJtsje de Vries, Frouwkje Bijlstra, Teatske Hoogeboom, Aukje Kempenaar.
Voorste rij:Eelkje Sipkema, Martha de Bruin, Iet Koster, Minke Adema, Froukje Huisman, Hitsje Dijkstra, Aaltsje Brouwer.

IMG_0004-001
21 februari 1996 viert de vrouwenvereniging haar 70-jarig bestaan in de Fokkema’s pleats

IMG_0012-001

IMG_0010-001

IMG_0009-001

Etentje van de dames

IMG_0006-001

IMG_0007-001
Verenigingsavond in het lokaaltje van de kerk

IMG_0008-001

Verenigingsavond bij Eelkje Sipkema thuis

IMG_0014-001

IMG_0020

Achter: Eelkje Sipkema, vr. Brouwer, Folkje Woelinga, vr. Cuperus
Voor: Froukje Bijlstra, Griet Dantuma, Iet Koster, Hitsje Dantuma

IMG_0027
Uitstapje met de boot :Lies Steenstra, Aukje Kempenaar, Eelkje Sipkema, Riem Bergsma, vr. Boddeke, vr. de Vries

Berichtnr.:1361/fb.

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Eelke Meinertswei 2 a

IMG_0021

IMG_0007
Eelke Meinertswei 2 a. Omstreeks 1935.
Dit huis werd “Lyts Slotsje”genoemd. Het huis is gebouwd voor de familie Fokkema (1907/1908). Op de achtergrond de boerderij van de familie Bosma, de tegenwoordige Fokkema’s Pleats.
Huidige bewoners: fam.H.Loonstra


Woning van de familie de Bruin

IMG_0027


Foto genomen vanuit de tuin van de familie Vries(Klaas en Maaike), huisnr.5.


Kollumer Courant: 30 augustus 1993


Foto, gemaakt in de jaren tachtig

IMG_0003

Berichtnr.:518/fb.

Share This:

1 Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats

Bouw MFC is gestart

IMG_0003

IMG_0002-001
huis aan huisbericht april 2012.

Berichtnr.:1334

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Na 2010, School, Sport

Prachtige modeshow op jaarfeest NCVB


Op de foto:Achter v.l.n.r.: Auke Banga, Rennie Banga, voor hen een kleinkind, Ineke Adema, Anneke Adema,Eabele Hitsje Dijkstra, Tsjikke Dijkstra, .., Bjinze Dijkstra
.., Sanne Bergsma, Marieke Kooistra, .., , .., ervoor Herre Hoekstra, Hiltsje Hoekstra, Trijntsje de Boer,..
Voor v.l.n.r.:Jan Prins, Heine van Assen, Harke de Boer, ..de Boer,.., Eelke Fennema.


KC: 19-02-1997
Berichtnr.:775

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Sikke Visser te Ezumazijl overleden


Sikke Visser (58) van de Fûgelpits te Ezumazijl overleden.
Sikke Visser en zijn vrouw Fetsje woonden vroeger in de Fokkema’s Pleats
Krant: februari 1983
Berichtnr.:1278

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats

Westergeast Geastferromjend 10 en 11 augustus 2002


Commissie Westergeest-Geestverruimend:
Ted van der Geest
Danieke de Jong
Hennie de Jong-Scholten
Wanda van der Land
Han Schotanus
Froukje Timmermans
Akky van der Veen-KlaverGeslaagd weekend vol cultuur!

2002
Berichtnr.:1206.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Kerk