Category Archives: Algemeen

Toanielstik “Operaasje Japinga”

De Bûnte Houn spile yn.. it stik “Operaasje Japinga”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Glêde Johannes”

De Bûnte Houn spile yn .. de klucht “Glêde Jehannes”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “it Keamerskerm”

De Bûnte Houn spile yn 1982 op in joun fan de Culturele Commissie de klucht “It Keamerskerm”

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “As de keallen op it iis dounsje”

De Bûnte Hûn spile yn 1998 it stik “As de keallen op it iis dounsje”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Kouwe Kak en Tattoos”

De Bûnte Hûn spile yn 2012 “Kouwe Kak en Tattoos”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Frou siket boer”

Foto’s op Digitaal dorp

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Och heden heit”

Bûnte Hûn spilet yn 2011 “Och heden heit”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “We geane oer liken”

De Bûnte Hûn spilet yn 2010 it stik “We geane oer liken”

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Dokterke Boartsje”

De Bûnte Hûn spile yn 2009 it stik “Dokterke Boartsje”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Bokkesprongen”

De Bûnte Houn spile yn 2008 it stik “Bokkesprongen”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Erika”

De Bûnte Houn spile yn 2007 it stik “Erika”

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Klinyk yn opskuor”

De Bûnte Houn spile yn 2006 it stik “Klinyk yn opskuor”

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Net te beteljen sa’n leadjitter”

De Bûnte Houn spile yn seizoen 2002/ 2003 it stik “Net te beteljen sa’n leadjitter”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Blommen foar Berber”

De Bûnte Houn spile yn 1999 it stik “Blommen foar Berber”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “De Magnetron”

De Bûnte Houn spile yn 1996 “De Magnetron”

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “In frjemde gast op besite”

De Bûnte Houn spile yn 1995 it stik “In frjemde gast op besite”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Utfanhûs by de frou”

De Bûnte Houn spile op 5 maaije 1995 it stik “Utfanhûs by de frou”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Operaesje Japinga”

De Bûnte Houn spile yn 1993 it toanielstik “Operaesje Japinga”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Mei skeane eagen”

De Bûnte Houn hat yn 1991 it stik “Mei skeane eagen”spile


Minke Adema, Willem Poelstra, Jenny Lemstra, Jan Meijer,
Ymkje Kooistra, Wim Steringa, Piet Reitsma, Jappie van der Werf

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “it Spoar bjuster”

De Bûnte Houn spile yn seizoen 1989/ 1990 it toanielstik “It Spoar bjuster”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik op Kulturele jûn mei ienakter “In hûs mei in Hûshâldster”

De Bûnte Houn spile “In hûs mei in Hûshâldster”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik It Heechste yn 1986/1987

De Bûnte Houn spile yn seizoen 1986/1987 it  Toanielstik It Heechste

De spilers wiene:
Jetske-Ymkje Kooistra
Auke-om Piet Reitsma
Homme- Eeuwe de Vries
Hiltsje- Gryt Sangers
Murk – Oebele Bijlstra
Gabe- Jan Meijer
Japik- Roel Sangers
Lutske-TineVeenstra

Ynstekster: Minke Adema
Decorbouwer: Derk van der Kloet
Grime: Griet Postma
Beljochting: Wim Steringa
regy: Klaas van der Veer

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik Rinte 1985/1986

De Bûnte Houn spile Rinte yn 1985/1986


“Stek dan ta as’t in keardel biste”

 


Derk van der Kloet, Minke Adema, Eeuwe de Vries, Tine Veenstra, Ymkje Kooistra, Griet Sangers, Piet Reitsma, Griet Postma, Jan Meijer, Oebele Bijlstra, Roel Sangers

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “It Sande Gebod”2002

De Bûnte Houn spile yn 2002  it toanielstik “It Sande Gebod”


Saakje Schotanus, Willem van der Veen, Sonja Bijlstra, Iebe Bouma, Ymkje Kooistra, Jan Hania, Ankie Hoogeboom, Henk van Wieren, Aukje Braaksma.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Gjin Piet mar Pizza” 2004

De Bûnte Houn spile it Toanielstik “Gjin Piet mar Pizza” yn 2004


Wietske Keizer, Ineke de Vries, Harry Dijkstra, Sonja Bijlstra, Jan Hania, Ankie Hoogeboom, Jan Meijer, Lukketine Reitsma, Hanneke Pompstra, Henk van Wieren.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik Komkommertiid 2005

De Bûnte Houn spile yn 2005 it stik “Komkommertiid”


Henk van Wieren, Ankie Hoogeboom, Lukketine Reitsma, Hanneke Pompstra, Harry Dijkstra, Jan Hania, Willeke Bruinsma, Sonja Bijlstra

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik 1987/1988 De Stikelbaarch

Toanielstik 1987/1988 De Stikelbaarch


It is jowes ommers net en uzes ek net


Net te tsjok ynsmarre en goed útwriuwe

stikelbaarch


Ik woe myn trepke werom ha

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik fan 1988 Goeddwaan leannet himsels

De Bûnte Houn spile yn 1988 op in Kulturele jûn it stik “Goeddwaan leannet himsels”


Heit hat gelyk! Jansma, ik moat nedich nei Afketa!

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Sa hat it sitten”

Toanielstik “Sa hat it sitten” fan de Bûnte Houn 1997

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik Boerenbont en Reade Lampen

Toneelstuk Boerenbont en Reade Lampen, gespeeld door de Bûnte Houn in 2001

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen