Category Archives: Kalkhúswei

Jabik en Jantsje Merkus Kalkhúswei

006

IMG_0045
Jabik Merkus bezig met het voeren van de kippen

IMG_0029
Jabik Merkus achter de boerderij tussen de konijnen.

IMG_0036
Jantsje Merkus druk in de weer met aardappelschillen.

IMG_0045
Jantsje Merkus in Kollum

008
Dochter Wiebkje geboren op 15 mei 1921

IMG_0053
Jantsje Merkus met Jannie Annema

IMG_0032

Een praatje met de buren. Boerderij is van Hedman en Wiepkje Annema.
Jantsje, Wiepkje en (Wietse) Anne van Assen.

IMG_0026
Jabik en Jantsje Merkus met dochter Wiepkje

IMG_0056

Wiepkje Merkus, onbekend, Jantsje Merkus onbekend.
Op it Tsjerkepaad/ Kalkhúswei?

IMG_0050
Links Wiepkje Merkus, rechts Jantsje Merkus


Jabik en Jantsje

IMG_0039
Veekoopman Fokke Veenstra ( grutte Fokke út ‘e reed) met paard en wagen, transport van koeien


Ritske Merkus was een broer van Jabik Merkus.

Berichtnr.:1411.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Wiepkje Annema, Tjalling Schotanus en Trijntje Nicolai

IMG_0035

V.l.n.r.: Wiepkje Annema, Tjalling Schotanus en Trijntje Nicolai voor
de boerderij van Bouke Hamstra, Kalkhúswei.
Berichtnr.:1408.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Postkantoor Kalkhúswei en woning Ate van der Meulen, aanleg Woarven


Het postkantoor van Lieuwe en Matsje Huisman( Jakob Huisman)
genomen kort voor de afbraak (1975/1976)

De aanleg van de Woarven. Waar de kranen staan, zijn nu de bejaardenwoningen aan de Woarven.
Rechts en hieronder de woning met schuur van fam. Ate en Tetsje van der Meulen.

IMG_0036
Links is de woning Kalkhuswei 12 a nog zichtbaar.
Boven de schuur zijn de eerste woningen van de Woarven al te zien.

 

DSC_0440

Hieronder de huidige situatie

S0687383


Foto genomen voor de woning van Ate van der Meulen. Op de achtergrond een gezicht op de van Teijenswei met de boerderij van Tjeerd Annema. Ook zijn de “earmketen”nog net zichtbaar. Links de woning van Lieuwe en Matsje Huisman. We dachten dat het meisje links Froukje van der Meulen ( dochter van Ate en Tetsje) zou zijn  en rechts een vriendinnetje, maar dit is niet het geval. Reactie van Froukje:Dit is wel heel leuk, maar het meisje ben ik echt niet. Wij zijn er in 1950  komen wonen. Ik was toen 7 jaar. De woning is afgebroken toen de Woarven werd aangelegd. De bejaardenwoningen stonden eral. Heit en Mem hadden de eerste keus, de gemeente heeft het huis+land gekocht en daar de vrij staande huizen opgezet. Waar onder andere Pijnacker in gewoond heeft.

Woning Ate van der Meulen, Kalkhúswei 19. Ook de achtereenvolgende families hebben er gewoond: Ringer en Sietske, 1920/1930. Sietske is later getrouwd met een zekere Ulbe de Vries; fam. Johannes en Doutsen Adema ( 1930/1945-’46); fam. P. Heidema, 1946/1949. Meester Heidema was onderwijzer aan de Chr. Lagere School te Triemen. Van 1949 tot 1950 hebben Ybele en Janke Steenstra (ouders van Jan Steenstra)er gewoond en zij zijn toen verhuisd naar Bumawei 21. Het huis is afgebroken in de beginjaren 1970 .

IMG_0013

De moeder van Ringer en Sietske ( 23 april 1923). Zij overleed op 11 mei 1923 op de hoge leeftijd van 94 jaar. Ook zij heeft in deze woning gewoond. Vroeger was hier een winkeltje.

Reactie van Theo van der Meulen:
Ringer en Sietske zijn Ringer vd Meulen (1865-1931) en Sijtske Dijkstra (1870-?). Ze zijn in 1912 getrouwd. Ringer was timmerman. Zijn moeder heette Antje Boonstra.
Na hun overlijden hebben ze al hun bezit( huis + landerijen) nagelaten aan de NH kerk van Westergeest.

Uit de krant: de 67-jarige Ulbe J. de Vries, die 14 april 1946 per fiets onderweg was naar de kerk in Zwagerveen, werd onderweg onwel. Hij viel van de fiets en overleed. Hij was 11 jaar getrouwd met Sietske Dijkstra.


Kalkhúswei. Omstreeks 1925/1926. Deze foto is genomen achter op het erf van de fam. van der Meulen. Op de achtergrond het postkantoor van Lieuwe en Matsje Huisman.

Berichtnr.:470.

Share This:

1 Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei, Woarven

Jelle en Jeltsje Kempenaar

IMG_0016
Jelle Kempenaar en Jeltsje Kempenaar-Bakker woonden aan de Trekweg in herberg de “Trije Romers” van 1935-1963.
Zij waren de laatste bewoners van deze woning. In 1963 is de woning aangekocht door Rijkswaterstaat en toen afgebroken.
De reden van afbraak was, dat er te veel ongelukken plaatsvonden in de omgeving van de woning. Jelle en Jeltsje zijn toen verhuisd naar de Dôlle.

img-002
De kinderen zijn: Bartele, Hielke en Jappie.

IMG_0007
Hielke en Bartele en voor hen Jappie.

IMG_0009
Hielke ( 2e zoon) en Ida Kempenaar.

IMG_0006
Bartele ( oudste zoon) en Aukje Kempenaar
De ouders van Janke , Froukje, Klazien, Jelle, Willie, Jellie.

IMG_0004
Jelle en Jeltsje en Aukje en Bartele.
IMG_0003
Vier kinderen van Bartele en Aukje.
Jelle, Jellie, Willie en Janke

IMG_0015
Jellie, Janke, Jelle, Klazien op de schoot van Willie.

IMG_0011

Grietje van der Kloet
Willy Kempenaar, Welmoed Sipma, Yttje Sipma, Jelly Kempenaar

Berichtnr.:1488/fbdec15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Reisje vrouwenvereniging

IMG_0013
Ruth Akke Kloosterman, Wessels Anne Veenstra, Pieters Jitske van der Haak, Sikke Minke Dijkstra, Jan ‘e Teatske Dijkstra, Minne Trijntje van Wieren Jan ‘e Tjimkje Huisman.

Berichtnr.:1354/fbokt15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Kalkhúswei

Fotoalbum familie van Wieren

In dit album  staan foto’s van de familie Titus en Jantsje van Wieren

IMG_3299

Op de foto v.l.n.r.: Evacuée Maart(en) Bestebreurtje, Jantsje, Titus met Minne op de arm, beppe Trien, pake Minne

IMG_3300
Jelle van Wieren ( broer Titus)

IMG_3297
Mient de Jager, Klaas, Titus, Beppe Jitske

IMG_3294
Renze en Titus

IMG_3292
Titus en Jantsje

IMG_3287
Trien van Wieren

IMG_3285
Minne van Wieren op de fiets

IMG_3283
Pieter Zijlstra ( fisk) en Griet. Dit hokje is later afgebroken.

IMG_3274

Minne van Wieren, witte huis is van Pieter Zijlstra

IMG_3271
Marten van der Kloet

IMG_3269
Marten van der Kloet

IMG_3234

Renze van Wieren ( broer Titus) en Jacoba van Wieren-Dijkstra met de kinderen, Minne, Trijntje , Jitske  en Gerritje
Jacoba is een dochter van  Gerrit Dijkstra  en Jitske Zijstra  en woonden aan de Soensterdijk .  Rinse en Jacoba ( Coba )  zijn getrouwd op  1 juni 1940 en gingen wonen in Zwagerveen  aan de Koarteloane  6 , hun huis is afgebrand in 1949  en in het zelfde jaar zijn ze op 21 juni  geëmigreerd naar  Canada . Daar werd Jelle nog geboren.

IMG_3230
Titus van Wieren met Gretha van Assen, Minne en Aukje van Assen

IMG_3229
Titus en Jantsje met de evacuées en kinderen.

IMG_3228
Jantsje, Titus, beppe Trien en pake Minne

IMG_3226
Minne en Trien

IMG_3224
Pake Minne

IMG_3221
Deze foto is genomen achter het lokaaltje.
De meeste namen zijn niet bekend. Akke , zuster van Jantsje staat er w.s. op

IMG_3216
Titus en zoontje Minne op de trekker.

IMG_3211
Minne en Trien

IMG_3210
Familie Reitsma
Achter: Jantsje, Bearn of Abele, Jikke?
Voor: pake en beppe Reitsma ( ouders Jantsje), Jikke?

IMG_3208
Trien met Wietse Anne van Assen

IMG_3205
De woning van Pieter Zijlstra.
Links is nog net zichtbaar de woonwagen, waar Jan Annema in gewoond heeft.

IMG_3204
Titus met zwager Hendrik Talma op de trekker. Keimpe Annema loopt op de weg.

Berichtnr.:1509/fbdec15.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Annie van der Veen en Hilly Sikkema op lagere school Oudwoude

IMG_0017
Voorste rij:2e van links Hilly Sikkema, en Annie van der Veen zit in de middelste rij 3e van links

IMG_0016
Openbare lagere school Oudwoude in 1962. Klassen 1,2 en 3 bij jufr. G. de Jong: Staand Jan Bakker.
Achterste rij: Johanne Dijkstra, Hillie Sikkema, Gezina Posthumus, Tineke de Jong, Tineke van der Bij, Annie v.d. Veen.
Voorste rij: Dries Koopmans, Alian Jensma en Geartsje Zijlstra.

IMG_0004
Een oude foto van de school

IMG_0003
Jarno Woudstra, afkomstig uit Westergeest

Berichtnr.:1447/fbjan16

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, School

Durk van der Veen Kalkhúswei

IMG_0005

Durk Atzes van der Veen, echtgenote was Tryn van der Veen.
Ze hadden twee dochters, Klaske en Annie. Ze woonden aan de Kalkhúswei.
IMG_0033
Klaske en haar man Willem, Annie en Pietje de Jong uit Oudwoude.
Foto gemaakt in juni 1964 bij Annie thuis.

IMG

Klaske van der Veen en Jannie Annema ( dochter van Herman en Wiepkje). 1971
Berichtnr.:1409/fbnov15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Versierde wagens, dorpsfeest met o.a. Annie van der Veen

IMG_0013
Versierde wagen “Geloof , hoop en liefde” 1962
V.l.n.r.: Geziena Posthumus, Hillie Sikkema, Annie van der Veen

IMG_0015
1962
Achter: Jannie Uitterdijk, Lineke Derks, Annie van der Veen
Midden: Tjimmie de Vries ( dochter van Bram en Boukje), Alie Derks.
IMG_0012
Jannie Annema, Pietje de Jong, Annie van der Veen

IMG_0014
Auke Stien ( moeder Jan van Assen), Froukje en Annie

IMG_0030
Jannie Annema en Annie van der Veen

IMG_0011
Annie van der Veen Dorpsfeest 1969

IMG_0018
Achter: Jannie en Annie
Voor:Pietje en Jannie

Berichtnr.:1445/fbokt15.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

De jeugd van Westergeest eind 70-er jaren

IMG_3017

Hidde Nicolai, Tjalling Dijkstra, Harrie Nicolai, Wessel Kloosterman, Tjalling Schotanus
Voor: Henkie  van Wieren

IMG_3034
Op it Ljeppershiem:

Tjalling Schotanus, Rennie Vaatstra, Minne van Wieren, Rennie Sipma, Harrie Nicolai, Henkie van Wieren , ??

IMG_3036.JPG
Sonja Sloot en Jikke van Wieren

IMG_3042
Op het eiland met vriendenploeg: Achter: Henkie de Jager, Halbe van der Zaag, Hidde Nicolai, Harrie Dijkstra, Haaije van Assen, Minkes Sloot.
Voor: Tjalling Schotanus, Minne van Wieren, Tjalling Dijkstra, Henkie van Wieren
Voor: Wessel Kloosterman

IMG_3051
Tjalling, Halbe Kootstra, Hidde Nicolai, achter Henkie van Wieren

IMG_3052
Achter Henkie van Wieren, Feike Nicolai?, Jikke van Wieren
Voor: Sonja Sloot

IMG_3073

Harry Dijkstra, Hidde Nicolai, Titus van Wieren

IMG_3082
Feike Nicoali en Henkie de Jager

IMG_3083
Folkert van der Kooi

IMG_3091
Dorpsfeest :  Harrie Nicolai, Ybele Steenstra, Henkie van Wieren, Hidde Nicolai

IMG_3103

Ronny Kloosterman, Haaije van Assen, Henkie van Wieren, Minkes Sloot,
Minne van Wieren, Folkert van der Kooi, Tjalling Dijkstra en Henkie de Jager.

Berichtnr.:1501/fbfeb16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Ljeppershiem

Durk Atzes van der Veen en Trijntje en familie

IMG_0002
Durk Atzes van der Veen

IMG_0029
Trijntje

IMG_0035
Dirkje, Pietje en  Trijntje van der Veen in de Hoogstraat.

IMG_0006
Durk en Trijntje’s trouwfoto

20141213_161342_resized
Atze van der Veen en Anna Zijlstra ( ouders van Durk)

IMG_0003
Atze van der Veen met schoondochter Trijntje

IMG_0005-001

Atze van der Veen, zoon Durk en Trijntje en voor Annie

IMG_0005

Voor:Atze, Annie Trijntje
Achter: Durk en Klaske

IMG_0031
Moeder met dochters Klaske en Annie

IMG_0007
Durk en Trijntje

IMG_0008
Durk met Annie op de brommer

IMG_0009
Durk op de brommer

IMG_0010

Durk en Heine van Assen werkzaam op het hooiland.

IMG_0037
Durk met zijn koeien

IMG_0033
Trijntje en Durk

Berichtnr.:1444/fbmrt15/ mrt2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Melle Kempenaar voor zijn woning


Kalkhúswei 1972/1973 Op de foto: Melle Kempenaar Deze woning werd achtereenvolgens bewoond door: fam. Jouwert en Maaike Turkstra, zoon Harm Turkstra ( Harm en Aantsje), fam. Roel en Luts Linstra, fam. Siebren en Jouk Visser ( later naar Canada verhuisd), fam. Marten en Eke van der Kloet en Melle Kempenaar.

IMG_0019

Melle Kempenaar bij het dorpsfeest

IMG_0032

Melle Kempenaar.

IMG_0025

Hendrik Talma?, Jan Hiemstra, Melle Kempenaar

IMG_3026
Melle Kempenaar haalt de melkbussen op.
Berichtnr.:459/fbfeb16/mrt2018.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Woningen fam. van der Veen Kalkhúswei

IMG_0042
Woning van de fam. van der Veen? ( Atse en Klaske)


De woning van Atse van der Veen. Later bewoond door zoon Durk ( Durk en Trien)
Huidige bewoonster: Annie van der Veen

20141213_161444_resized
Een schilderij van de woning

IMG_0036

Door stormschade is het hok, hier op de foto te zien, ingestort.

 

IMG_0034
Hier de woning in de sneeuw met nieuw hok
Berichtnr.:12/fbokt15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Joege Turkstra en Heine van Assen aan het schaapscheren

IMG_0015

Heine van Assen en Joege Turkstra aan het schaapscheren op de Kalkhúswei.
Berichtnr.:1386/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Foto’s Kalkhúswei en Trekwei en boerderij Heine en Nellie van Assen

IMG_3041
Kalkhúswei

IMG_3059
Trekwei

IMG_3060
Op de achtergrond de boerderij van Alberts Janke, later Heine van Assen

IMG_3064

IMG_3071

IMG_3107

IMG
Woning van Heine en Nellie van Assen

IMG_0001-001
Woning Heine en Nellie van Assen

Heine aan het melken


Heine met lammetje

Heine van Assen met buurvrouw Nellie van Spanje

Berichtnr.:1504/fbjan16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Trekwei

Foto’s Kalkhúswei

IMG_0006

IMG_0008
Huis van Ruurd van der Veen

IMG_0009

Huis van Ruurd en Jits van der Veen

IMG_0019

IMG_0021
Berichtnr.:1384/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Atze van der Veen, Klaas Zijlstra en Nieuws van toen Kalkhúswei en Trekwei

IMG_0029
Klaas Zijlstra aan het maaien bij  bij Bakker Wijma op de hoek E. Meinertswei. van Teijenswei. 1942

Jaarvergadering Begrafenisvereniging..

 


Verbetering Langebrug..

IMG_0032

Atze van der Veen.


Atze van der Veen is 98 jaar geworden en overleed ten huizen van de zoon Durk.
Hij was de oudste inwoner van de gemeente Kollumerland.

IMG_0005

Durk, de zoon van Atze van der Veen.
De vader van Annie van der Veen, Kalkhúswei.

Berichtnr.:434/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Trekwei

Woning van Johannes en Akke Sipma


Kalkhúswei.
Woning van Johannes en Akke Sipma.
op de foto: Akke Sipma met Elske

IMG_0017

Huidige bewoners: Rene Talma en Gerda van der Veen

Berichtnr.:576/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Fotoalbum van Henkie van Wieren

DSC00551
Henkie van Wieren

gekregen van Brand de Jager

De trouwfoto van de ouders: Titus en Jantsje van Wieren. Ze kregen een geit aangeboden van de kameraden van Titus, o.a. Uilke Dijkstra.

DSC00565
Moeder Jantsje met Henkie

IMG_3043
Het gezin: Achter: Titus van Wieren, Jantsje van Wieren-Reitsma
Voor: Jikke, Henkie en Minne.

IMG_3022
Pake en beppe Minne ( 1888-1974) en Tryntsje van Wieren- van der Meulen ( 1891-1983)

IMG_3049
Oudejaarsvond op de Kalkhúswei/Trekwei:
Achter: Folkert Solle (vriend van Yttje Sipma), Renata, Jan de Boer (vriend van Tsjikke Bergsma), Yttsje Bergsma, Minne van Wieren. Voor Afke Nicolai ( vrouw van Roel).

IMG_3008
Titus van Wieren, Auke van Assen,?, Durk Bosgraaf

003
Titus van Wieren

IMG_3070
De woning van de familie van Wieren

DSC00096 - kopie

DSC00184

IMG_3108

IMG_3038
De woning later.

IMG_3114
Autocross met als chauffeur .. en bijrijder Henkie?

IMG_3014
Hidde Nicolai
IMG_3015
Henkie en ..?

IMG_3080
Henk op de tractor

DSC00555
Oan it fiskjen . Foto genomen vanaf de Kalkhúsbrêge richting Dokkum.
Rechts het paadje nog zichtbaar, dat voor de huizen was.

Berichtnr.:1500/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Jitske van der Haak, Wietse Sjoukje Kloosterman en anderen

IMG_0012
Hidde Anne Nicolai ( moeder Roel Nicolai), Wietse Sjoukje Kloosterman (woonden in huis waar nu Jouke en Tjikke Rottiné wonen), Sake Djoke van der Werf .
Ale Riemkje Reinders, Pieters Jitske van der Haak, Bram ‘e Boukje de Vries ( woonden in boerderij waar nu Henk en Uilkje Dijkstra wonen)

IMG_0014
V.l.n.r.:Anne Adema (moeder Minke, Luut Adema), .., Jitske van der Haak (moeder van Froukje Bijlstra)

Berichtnr.:1353

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Kalkhúswei, Kollenswei, Trekwei

Uitvoering baggerplan bij de Dobbe


KC:2004/2005
Berichtnr.:1085

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei, Plaatselijk Belang

Broer en zus Harmen en Trijntje Dijkstra traden tegelijkertijd in het huwelijk


Opde foto: Jikke van Wieren, Harry Dijkstra en Trijntje Dijkstra en Halbe Kootstra.
KC:1989?
Berichtnr.:975

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Woning aan de Kalkhúswei zou prima passen in het nieuwe dorp van Dantumadeel..


Woning van Annie van der Veen, (dochter van Durk Atze’s)
KC: 2003
Berichtnr.:970

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Janna en Tim Dijkstra met een zeer klein kippenei


KC: 1998
Berichtnr.:953

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Jelle van Wieren, Tabe Dijkstra en Lieuwe Merkus


V.l.n.r.: Jelle van Wieren, Tabe Dijkstra, Lieuwe Merkus
Berichtnr.:10

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Avondwandelvierdaagse 1994 en 1995

Hier de wandeling over de landerijen, o.a. de lykfinne
KC:10 juni 1994

Vanaf het Lykpaad oversteken met een bootje over de Trekvaart

KC: 19-06-1995
Berichtnr.:742.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei, Trekwei, Verenigingen

Winterkoninkje nestelt onder fietszadel


Frans en Haize Hibma met het nestje van het winterkoninkje
KC: 23 maart 1994
Berichtnr.:694

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Dorpsfeest 1992


KC: 14 september 1992

Dorpsfeest 1992
Berichtnr.:690

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Eelke Meinertswei, Kalkhúswei, Trekwei, Verenigingen

Betekenis Dobbe meer dan oppervlakkig


In het schema van de rechtsbediening in de Middeleeuwen wordt aan de Dobbe van Westergeest een meer dan oppervlakkige betekenis toegekend
KC:23 juni 1971
Berichtnr.:626

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Fraai onderdak voor eenden


Fraai onderdak voor eenden in de Dobbe
KC 22 maart 1991
Berichtnr.:613

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei, Verenigingen