Categorie archief: Straten

Keatlingwier 4

Op Keatlingwier 4 woonden:
– Pieter en Durkje Loonstra
– Bauke Wielinga en Willemke Brouwer ( d.v. Jan Brouwer)
– Tjeerd en Tietje de Jong-Kloosterman

Pieter en Durkje Loonstra woonden op Keatlingwier 4. Toen zij naar de boerderij gingen verhuizen, zijn Bauke en Willemke hier komen wonen. Willemke was gezinsverzorgster.
In januari 1964 is de boerderij van Pieter en Durkje op Keatlingwier 9 afgebrand. De jongste drie kinderen hebben toen een poosje bij Bauke en Willemke gewoond totdat ze met zijn allen konden verhuizen naar Keatlingwier 11. Deze boerderij van Jabik en Tsjits Loonstra stond toen leeg. Toen de nieuwe woning op Keatlingwier 9 klaar was kon het gezin van Pieter en Durkje daar weer gaan wonen.


Kinderen van Pieter en Durkje, toen ze nog op Keatlingwier 4 woonden

Trouwfoto Bauke Wielinga en Willemke Brouwer


Willemke met de drie kinderen Griet, Klaske en Annie.


Jetty Loonstra ( d.v. Pieter Loonstra). Rechts het boerderijtje van Sjirk en Geertsje Loonstra te zien ( afgebrand in 1966)

Berichtnr.:1457.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 5 met o.a. Beppe Baukje

Op Keatlingwier 5 hebben gewoond:

-Cornelis Loonstra ( geb. 13-05-1864, overleden 31-10-1918 ) en Baukje Loonstra- van der Woude ( geb.23-06-1865, overleden 17-05-1950)
-Oane en Willemke Riemersma
-Fam. Andrée
-Dictus Benedictus en Ellen Peersmann


De woning van Cornelis Loonstra en Baukje Loonstra-van der Woude
Een dochter van hen is Fokeltje Loonstra (geb. 4-12-1894, overleden 19 05-1993) krantenknipsel
Het meisje achter de koeien is waarschijnlijk Aukje de Jong.

IMG_0017
Beppe Baukje heeft mogelijk op Keatlingwier 5 gewoond ( waarschijnlijk is dit Cornelis Baukje?).


Seije Sietske gaat al breiende even een buurpraatje maken

IMG_0039
Keatlingwier 5. Date Loonstra(?) uit Leeuwarden op de foto.

 

IMG_0011

KC 2012 Afscheid Dominee Peersmann

 

Berichtnr.:1335.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Fotoalbum van Seije en Sietske Loonstra

Seije Loonstra ( 1891-1972) en Sietske Loonstra-Zuidema (1892-1981) woonden op Keatlingwier 7
Hun kinderen waren:
Roelof geb.1920
Pieter geb. 1922
Date geb. 1924

Keatlingwier 7


Trouwfoto Seije en Sietske 1917


De drie zonen van Seije en Sietske


Onderweg naar het feest in Westergeest


Seije en Sietske Loonstra

Seije onderweg naar het dorpsfeest.

Berichtnr.:1664.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 9

De voorouders waren: Lees meer op deze pagina
Date Dates (1764-1808) en Jeike Hessels (1768-1839) Van Teijenswei 14
Zoon: Date (1793-1833) en Antje Dantuma (1795-1869) Van Teijenswei 14
Zoon: Date (1821-1891) en Lysbert de Bree (1828-1874) Keatlingwier 9
Zoon Roelof Loonstra (1868-1941) en Neeltje van der Woude (1867-1955)

Keatlingwier 9:


Dit zijn Roelof Loonstra ( 1868-1941) en Neeltje van der Woude ( 1867-1955)
In 1891 (her) of verbouwt Roelof de boerderij, die hij van zijn vader Date Loonstra(1821-1891) en moeder Lysbert de Bree (1828-1874) heeft geërfd.  De kinderen van Date en Lysbert waren Antje, Trijntje, Date (1854), Jacob (1857), Hessel (1861), Roelof sr.(1868) en Cornelis (1864)( Keatlingwier 5). Date trouwt met Lummigje woonden in Driesum, Jacob trouwt met Ytsje Keatlingwier ( is de vader van Jacob Loonstra, die later met Tsjits trouwde), Hessel trouwt met Gertje Raap Wouterswoude
Roelof sr. en Neeltsje trouwden in 1888.
Hun kinderen waren: Date (1889-1897), Seije (1891-1972, trouwde later met Sietske Zuidema) en Elizabeth (1901 -1907).
Date en Elizabeth overleden al op jong leeftijd.
Seije bouwde een boerderij naast Keatlingwier 9 op nr.7.


Neeltje van der Woude

De kinderen van Seije en Sietske waren Roelof (1920), Pieter ( 1922) en Date (1924)
Deze Roelof Loonstra (jr.) (pakesizzer van Roel Loonstra en Neeltje) trouwde met Geertje de Jong ( afkomstig uit Dalfsen)
Zij kwamen op de boerderij op nr.9 wonen en woonden bij beppe Neeltje in, want Roel Loonstra sr. was overleden.

Roel Loonstra en zijn vrouw Geertje


Roel en Geertje met hun kinderen v.l.n.r.: Siety, Nelleke, Jans, Theo, Cor, Seije
In 1953 zijn zij verhuisd naar Zeist en daarna naar Veenendaal. Beppe Neeltsje komt bij haar zoon en schoondochter Seije en Sietske in wonen. De boerderij op Keatlingwier 9 werd verhuurd aan Johan en Sientje van den Berg voor een periode van 9 jaar. De familie van den Berg verhuist dan naar Hedel. In 1962 komen Pieter en Durkje Loonstra, die toen nog op Keatlingwier 4 woonden op de boerderij. In 1964 ging de boerderij in vlammen op. Er werd een nieuwe woning gebouwd. Pieter werkt samen met zijn vader op de boerderij op nr.7. In 1972 overlijdt Seije en in 1974 worden beide boerderijen, nr. 7 en 9 verkocht aan resp. Jelle en Pietie Jellesma en Mient en Jantsje Wiersma. Sietske verhuisde naar het verzorgingstehuis in Kollum en Pieter en Durkje verhuisden naar Damwâld.


Sientje van den Berg voor de woning Keatlingwier 9


Bouw van het nieuwe huis in 1964


Keatlingwier 9 omstreeks 1976.
Even op een rijtje wie er hebben gewoond:
Roel Loonstra sr. en Neeltje van der Woude
Roel Loonstra jr. en Geertje de Jong
Johan en Sientje van den Berg met hun kinderen
Pieter en Durkje Loonstra
Mient en Jantsje Wiersma van 1974-1982
Huidige bewoners: fam. J. Klimstra


Familie van den Berg.

Pieter en Durkje en 6 van de 8 kinderen en pake en beppe Seije Sietske

Berichtnr.: 443.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

De opkomst en ûndergong fan de N.V. Holpatex Westergeest

                                                              “Lesson One “yn Westergeast

of de opkomst en ûndergong fan  de N.V. Holpatex Westergeest te Westergeest

Het leven is een pijpkaneel

 Elk zuigt er aan, en krijgt zijn deel.

 Maar kijk, wie zuigt er weer het meest?

 Het personeel van Westergeest.

naar v.d. Vondel

M.Gosschalk.

Jierren 1960 –1964.

It begjin

Santjin jier wie ik doe ik fan de Mulo ôfkaam en  fia myn heit in baantsje krige by de Kruidencoöperatie yn Westergeast. Nee, net by de “Bûnte Hûn”dat wie de Gersdroegerij dy efkes neier  by de brêge stie. Nee, dit wie de droegerij fan aromatyske krûden wer ek genêsmiddelden fan makke waarden.

Ien fan de fjouwer fabriken dy mei help fan de Marshal-plan krekt nei de leste wrâld kriich opset waar troch de V.S. fan Amearika. Oprjochte te Bûtenpost op 06.02.1947 en iepene op 22.09.1948.

Fan de 40 – 50 soarten krûden wienen der no mar in pear soarten oerbleaun dy noch rendabel wienen.

Sa goed as ik my dat herinnerje kin wienen dat : Digitalis Lanata en Purpurea , Lobelia inflata en het alom bekende   Viola. Dit leste plantsje (trijekleurich fioeltsje) komt noch nei 42 jier op yn myn tún, dat it sied moat wol tige sterk west wêze. Fan de lobiline  út de Lobelia inflata waard doe beweard dat it helpe soe by it  ôfwennen fan it smoken.

Mar goed, by wa kaam ik earst yn de keamer te sitten, doe ik foar it earst op moandeismoanne op 17 septimber 1962 begon te wurkjen?

Ja seker, by ien fan de direkteuren fan de fabryk. Hy wie er lokkich net, dat ik hie gelok. De grute baas wenne  noch net yn Fryslân sa goed as ik it doe begriep. Wol hie er in sliepkeamerke boppe, mar der mochten we net komme.

Tige noflik yn de wenkeamer fan in nijbouhûs oan de Simmerwei 2-4. Oan de oare kant hienen we noch oare hierders sitten, dy koenen we somtiden hiel goed heare.

It wie de keamer fan Max Gosschalk , ien fan de direksje fan Holpatex Westergeest N.V. De oare direkteur B.A. Dijkstra, dy mei de dikke sigaar,  húsmanne yn in keamer yn it fabrykskompleks fan de droegerij. Boppedat wie dy ek direkteur fan de Krûden koöperaasje Westergeest wêrby ik einliks yn tsjinst wie.

Max Gosschalk

Max Gosschalk wie yn de begjinjierren sechstich yn beeld kaam doe de fabryk troch oerkapasiteit wurk socht om spul te droegjen.  Hy kaam út it westen, ik mien út Velsen of sa, mar dat wit ik net seker.

Hy wie op en top in direkteur, wat kealjend brún , koarte fingers en  in fleske rûkersguod op it buro. De kantoar froulju spuiten wol es, dan stonk it hiele kantoar der nei.

Der yn it westen moat er in fabryk han ha dy troch brân oer de kop gien wie en net wer opstart wurde koe troch dat er net of ûnderfersekert wie sa’t kweade tongen doe bewearden.

Hoe hy syn bedriuw yn dizze omkriten wer opstarte koe is my nea dúdlik west, mar hy hat it foar elkoar krigen , dat is seker. Holpatex N.V.besjutte en dat sil wol net folle minsken mear witte: Holland Papier en Textiel  N.V.

In bedriuw yn in bedriuw die fan alles behandele yn dy tiid  sa as : moal,   keunstmest, sekken, castorsead, cassave woartels, tapiocamoal, lompen, tou, flaaks, sisal, manilla, plastyk, plastyk granulaat, barium cadminum sâlt, karathene, manilla, benzoë zuur, TPTH, jute,  mar foaral yn 1962 droegen en ferwurken  se : fiskmoal.

Fiskmoal

In fiersten te grutte partij dy te rotsjen lei by de feart neist de fabryk. It “stjonkfabryk” koe it droegjen doe lang net oan want er wienen ek noch krûden dy droege moasten wurde.

It wie in ôfgriis hoe dat guod stonk

De wurklju stonken wol in oere yn de wyn, en dan moasten se jûns ek noch mei hun frou op bêd.

Der sille fest wol froulju west wêze dy sein ha: “Gean foart stjonkert”.

 

De fiskmoal wie oanfierd fia Skûlenboarch en kaam út in it Grykske skip ’ Pathos’ dy yn brân stien hie en yn Rotterdam lei. Troch it bluswetter wie de party wiet rekke en moast droege wurde. En ja, wer gie dat hinne ? Nei Westergeast fansels .

No, dat ha de minsken yn de omkriten witten. It bedriuw hat hiel wat lekker rûkerspul rûn diele moaten, mar of dat ek holpen hat? Yn elts gefal krigen de minsken dy op ‘t kantoar wurken in ekstra taslach op ‘t lean fan f. 6,00

yn ‘e wike. De trochsnee minsken yn de fabryk fertsjinnen doe smoarch f. 45,00. It kantoarpersoniel f. 30,00 en de Direksje f. 252,00 wyks.  De minsken yn  hegere funksjes (sjefs en sa.) hienen mear fansels.

Oan de ein fan ‘e wike moasten wy it lean yn de brúne pûdsjes dwaan, dat wie in hiele tellerij. As er sinten oer wienen of tekoart dan moasten we alles der wer útklauwe en as spiele de duvel der mei, dochs wie der wol es ien die sei dat er te koart hie , nea te folle.   Dat te koart, sil thús wol west wêze tink ik.

De fiskmoal waard regelmjittich meunstert en opstjoerd, dat wie oerienkaam. Myn kollega, Otto dy dat wurkje die,  sei dan, dat de maitsen troch it ferwaarmjen tsjin de solder oan spatten, dat er siet wol leven yn de brouwerij je moasten net mei iepen mûle der boppe hingje.

De baas fan it postkantoar, Pieter  Geertsma, wer ik it spul hinne brocht yn Kollumersweach foar it ferstjoeren,  snúfde al as ik er yn kaam.

 It kantoar

It kantoar  bestie út 5 á 6 minsken, wêrûnder de boekhâlder. De telefoan sintrale siet yn de keuken.

Max wie faaks fuort foar nije oarders en der die hy syn best wol foar, mar dochs hie ik it, hoe jong ik ek wie, dochs net sa op him stean. Hy hie er de wyn wol aardich ûnder foaral yn de fabryk, mar moast wol tige rekken hâlde mei de oare direkteur.

Er kaam ek wol es in frommiske lâns sa freeds om fiif oere. Ik mocht dan wat earder nei hûs ta. Se gienen dan nei syn keamerke boppe om’t it ien of oare te bepraten, sei hy. Mar doe tocht ik ek al, dat giet fest net oer de maitsen yn de fiskmoal.

De man krige in hûs yn Burgum oan de Skoalstrjitte en ried hin wer deis as er al op kantoar wie. Ek syn dochter Edith kaam te wurkjen op kantoar. En it moat sein wurde hy sparre se net, om’t sy  syn dochter wie. Nee, meastal riid se net mei heit mei yn de auto. Nee, se moast op de soleks  út Burgum komme. Se wie noch wol jong mar net skruten. Har freon dy 26  en barman wie yn Ljouwert kaam wolris foar har int middeiskoft hielendal út Ljouwert nei Westergeast foar wat frijerij.

Doe de ferkearing út rekke stie se wolris te tútsjeboartsjen om ‘e hoeke, mei ien fan de meiwurkers út de fabryk. Mar ja, je binne jong no ?

Gogomobil

It fabryk hie ek in persoane-auto foar de boadskipkes. Meastal naam in foarwurker Wiltsje Wiersma him mei nei hûs ta.

It ding koe net sa hurd, it wie in 45 km auto. Mar goed, op in dei moast er ien nei de bank yn Kollum.

Dat moast ik mar dwaan en ik mocht de gogomobil wol brûke. Dat wie wat, noch nea hie ik sels yn in auto riden. Amper wist ik hoe ik stjoere moast. Mar ja, net lyts wêze wolle fansels. Der yn. Ien hat it ding oan set en der gie ik. Hy raasde der oer ! ! . Ik snapte der neat fan werom er sa’n lawaai hie. Nei wat kilometers leven, krige ik it troch, hy stie noch yn de earste fersnelling en hy hie er twa. De oaren wienen ticht laske.  It gie al in stik better doe. Yn Kollum stie it swit my al op ‘e holle, ik moast doe fan alles dwaan. Remje, skeakelje, útsjen en ek noch om ‘e fytsers en auto’s hinne.

Ik ha it folbrocht, mar efterút doar ik net, dus ha ik mar in rûntsje riden troch Kollum en doe mar wer nei Westergeast ta. It wie dochs slagge. Ik ha der mar net oer praat, hy wie wer heel werom kaam en ik ek.

Buorren

Buorfrou neist it kantoar hie in pik-up krige. In nijmoadrich ding dy plaatsjes draaie koe. It wie de jierren sechstich. Se hie er ek in plaatsje by krige of kocht. . Tige noflik foar ús, mar it wie er mar ien. : Lesson One fan Russ Conway. Wy ha it witten !!!

Eltse moarn, in pear kear deis en wol in pear moanne lang, elke moarn: Lesson One, troch de tinne muorre hinne.

Wie it in foarteken ? In earste les foar de fabryk, foar de direksje ? It getyngel fan de  piano en it deuntsje wat stees hurder gie, it is  hingje bleaun nei safolle jierren.

Kollum Chemie

Op in dei kaam Max er yn mei in lyts behindich mantsje, in kunde. Ik sjoch him noch kommen. Hy waard foarstelt oan ús.

‘Schets’ sei hy. ‘Anton W.M. Schets.’   No witte wy wat dat betsjutten hat foar Aldwâld en  omkriten.

 

In giframp yn de slimste graad. Yntrodusearre oan de boargemaster H. Ottefanger fan Kollumerlân troch Max Gosschalk , direkteur Holpatex.  As de boargemaster alles fan te foaren witten hie , wienen er gjin lovende wurden west yn it personielskrantsje.

No ja, op 20 meart 1964 begûn Kollum Chemie mei it útfoeren fan de earste oarders. Yn 1963 hie er al mei jild fan in jildsjitter it skuorke efter it hûs fan Tsjalling Rekker koft. It fjirder ferhaal is wol bekend tinkt me sa.

In drama ! ! !.

Er waard personiel fan de fabryk útliend oan Kollum Chemie. De minsken krigen ekstra jild en men wist wer om it gie. It personiel bestand wie doe op syn grutst: 57 minsken wêrûnder de trije direksjeleden. (  mei Schets derby)

Ek in oantal froulju wurken doe yn de fabryk. De measten kamen út Driezum en Wâlterswâld. Jonge famkes mar ek troude froulju dy faaks yn de sortearderij oan  ‘t wurk wienen   Dat bestjutte fodden sortearje en  dy wienen lang net skjin doe. Wat se soms yn de bûsen fan de lompen siet no , der krigen wy doe noch in kleur fan. It wie gjin bêst wurk. Jo moatte tinke der wie yn dy loads gjin ferwaarming yn de winter en boppe dat,  wie it stoffich dat koe men wol begripe mei al dy materialen. As de famkes om kofjewetter nei it kantoar kamen seagen se swart om ‘e holle, net om’t se har net goed wosken hienen, mar fan it ‘s moargens fan it sortearjen en foljen yn de fabryk. Wie hienen er  doe as jonge jonges wol wat aardichheid oan harren.

Ynsektiside

Wat fest minder bekend is, dat Holpatex  N.V. ûnder de lieding fan de twakoppige direksje sich ek bezich gie hâlden mei it ferpakken en ferwurkjen fan ynsektisiden sa as Dimecron en  Maneb.

Yn april 1964 stie op ‘e wurklist:   “ Het afvullen, inpakken en verladen van 3.000 dozen Dimecron “

In swier giftich ynsektiside, levere troch Ciba A.G. út Switserlân. In Chemie reus by útstek.

Der wie it bedriuw eins net op klear. It stode as de miter yn de fabryk by it ôffoljen , der wienen gjin dûses, it kaam net op tiid klear. Om dat konsintraasjes gif te grut waar yn de fabryk waard bûten oan lange tafels wurke.

Ik wit noch dat ek wy ( it kantoar) mei tee leppeltsjes it gif yn lytse sekjes dienen, en yn de doazen ferpakten, en it waaide as it rikke. Om de safolle tiid waar it bloed neisjoen troch Dr. Roosdorp út Kollum, en hiest te folle gif yn it bloed dan mochtst net mear wurkje. It is my ek oerkaam.

Ien fan de meiwurkers út de fabryk , hear Minse Sipma, is op saterdeimiddei mei spoed nei it Sikehûs yn Ljouwert brocht.  Er is in ferslach fan makke troch de direksje en ôfdrukt yn in krantsje, mei as konklúzje: wol in produksjeferlies fan f. 6.000,00.

En strangere maatregels sa as waskje, dûse (dy wienen er net )en klean yn de fabryk en  wachtsje mei wurkjen oant de dûses klear binne.  Dat it bedriuw in oantal kêren stil lein waard troch de arbeidsynspeksje wie wol te begripen.

 Potas

Neist dizze wurkjes wie ek noch it kalsineren fan 110 ton russiche potas carbonaat mei in nije troch Stemmler Imex  levere masine,  dy noch al wat problemen joech.  It lân fan de boer tsjin oer de fabrik wie brún ferkleure om dat  de piip te koart wie. It ding doogde net en hat it bedriuw noch al wat finansjele offers koste. Ek de wurknimmers moasten oppasse it wie raar bitend spul wer it fel net sa bêst oer koe, sa as in pear minsken ûnderfynt hawwe.

Ôffal

It ôffal fan de fabryk wer de gemeente har al sa oan ergere ( de wurden ” mestvaalt” foelen) waard oplost troch de fabryk. Under it sechje fan : ús hiem is skjin ! Dat fan Jo ek ? waard alle rotsoai ferbaarnd en bedobbe ûnder de grûn neist de loads fan de fabryk. Ik ha heard dat letter der ek noch gif ûntdekt is oan de Simmerwei 3, dat er sil fest wol wat mear as alinne plastyk  bedobbe wêze.

It ein

Al mei al gie it hurd efterút en doe Anne Dijkstra , de oare direkteur,  siik waard en de leiding alhiel yn hannen fan Max kaam , waarden de skulden stees grutter.  Nei in ferlies fan de leste jierren  fan  f. 380.000,00 gie it bedriuw Holpatex oer de kop. Dat wie,  mien ik,  yn ein novimber 1964. It singeltsje wie út. Wie les 1 te hurd gien ?

It grute plan fan Max om fan Westergeast in grut doarp te meitsjen wie al hiel mislokt. Ik ha it ein net nei mear meimakke, op 16 oktober 1964 ha ik ûntslach naam, en bin ergens oars wurkjen gien. It bûtere al net sa best tusken ús. Hy hat al es sein: ‘ Do bist krekt in amtner, dû hast foar  eltse oplossing in probleem.’ Dat koe ik mar yn de bûse stekke.

Dat letter de administraasje ferbaarnd wie hat my net ferwûndere. In pear jier letter ha ik er noch es west om wat belesting gegevens. Ik krige doe it antwurd dat alles fuort wie en net mear beskikber en dermei koe ik hinne gean.

Dat de iene direkteur Anne Dijkstra letter allinne (as direksje) foar it gerjocht kaam is, in ferbân de saak fan de Krûden koöperaasje yn 1970 is folgens my net gehiel terjochte west. De oare (Max G.) hie er neist stean moatten.

Wie er net in Holpatex west, dan wie er ek gin Kollum Chemie west.

De beide mannen seagen yn it noarden goedkeape arbeidskreften foar smoarch en gefaarlik wurk werfoar se yn it westen net te rjochte koenen.

Brân op 13.05.1962

Kollumer Krante 16.02.2007

© Henk F. Hansma

Hemrik

Als er nog mensen zijn die willen weten of hun pake of heit hier heeft gewerkt,dan heeft de heer Hansma nog een lijst met namen en adressen hiervan.

Mail dan naar: 8409cr33@hetnet.nl

Berichtnr.:1150

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis, Simmerwei

Foto’s brug over de Nije Swemmer


Situatie in 1934

De brug over de Nije Swemmer zal worden vervangen


KC:2006

005b
Bouw van de brug over de Nije Swemmer, zeer waarschijnlijk in het jaar 1939. In dat jaar is deze brug aangelegd, die de brug verving die in 1881 is aangelegd, toen het kanaal de Nije Swemmer is gegraven. De officiële naam van deze brug is  de Keuningsbrêge.

 


Op het Bruggenhoofd aan de kant van het Ljeppershiem is dit teken NAP (Normaal Amsterdams Peil) te vinden.
Ybele Steenstra schreef hier over in de Foestrumer van maart 2018.

Berichtnr.:1129/fbokt2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Woning Eelke Meinertswei 11 en 9

Op Eelke Meinertswei 11 woonden Ate Postma en Hiltsje Postma-van der Schaaf (tante van Eelkje Reinders).
Hun zoon was Folkert Postma en die trouwde met Klaske Kooistra. Die hebben eerst nog gewoond aan de Kertiersreed, waar Kees en Minke Laverman woonden. Folkert Postma 1886-1947 ( e.v. Klaske Kooistra 1884-1975), was o.a.timmerman bij Kees de Koe.

Toen vader Ate is overleden, zijn Folkert en Klaske er komen wonen. Hiltsje Postma- van der Schaaf woonde er bij in. Achter in de woning had Folkert, die timmerman was, een mooie kamer voor haar gemaakt aan de noordkant van de woning.Toen Eelkje en Wietske Reinders naar de openbare school gingen, klopte ze wel vaak op het raam, want dan moesten ze wat voor tante Hiltsje doen.

Folkert is niet erg oud geworden. Klaske was alleen en toen kwam Klaas Hiemstra bij haar inwonen. Klaas was vrijgezel en vertegenwoordiger van de meelfabriek in Birdaard.  Klaas Hiemstra heeft het huis gekocht van de familie Postma.
Klaske kreeg kunde aan Lammert Veldema (van Holwerd) en zij trouwden. Jabik Bijlstra had voor hun een mooie woning gebouwd, Eelke Meinertswei 9.
Toen Lammert Veldema is overleden heeft Klaske nog een relatie gehad met Bearn Oevering van de Triemen.

Berichtnr.:1661.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Fotoalbum Klaas Kooistra en Willemke Zijlstra

Klaas en Willemke Kooistra woonden aan de Kertiersreed 5

Klaas Kooistra met links Wierd en rechts Durk


Klaas Kooistra op de solex


Kinderen Boukje en Geertsje


Eabe Merkus en Klaas Kooistra op de ijsbaan


Klaas en Willemke Kooistra voor hun woning aan de Kertiersreed

IMG_0004-001
De zuidkant van de woning.

IMG_0012

.IMG

IMG_0040


Uit Kollumer Courant: 29 mei 1987

Afbeelding (128)

Foto genomen in de Fokkema’s Pleats  in  1988 tijdens een feest van Jan van der Zwaag, de melkboer van Westergeest in die tijd.

IMG_0025-001
Zoon Klaas Kooistra in het shirt van Friese Boys

Berichtnr.:305.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Fotoalbum Klaas Kooistra en Willemke Zijlstra

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kertiersreed

Jacob en Anna Adema en kinderen

IMG_0025
Jacob Adema en Anna Adema-Klaver

IMG
Achter v.l.n.r.:Luut Adema, Durk Adema, Jacob Adema, Johannes Adema, Anna Adema-Klaver, Eabele Adema.
Voor v.l.n.r.: Minke Adema, Kees Adema, Dout Adema.

img067
Minke Batema, echtgenote van Eabele Klaver
Moeder van Anna Klaver en Luitzen Klaver
De beppe van Minke, Luut, Kees en anderen.

IMG_0008
V.l.n.r.: Kees Klaver ( heeft gewoond aan de Kollenswei), Anna (Adema -)Klaver, Luut Klaver (woonde later in
Kollumerzwaag).
Eabele Klaver trouwde later met Elisabeth Loonstra, de moeder van Kees Klaver.
IMG_0015-001
Elisabeth Loonstra


Johannes Adema en Doutzen Meijer met hun kinderen.
V.l.n.r.: Kees, Siep, Durk, Trien, Anne (of deze 2 namen net andersom)
Voor Ljibbe, Johannes Adema en Doutzen Meijer, Jacob.

IMG_0003-001

Pake Johannes Adema, bij zijn hok aan het werk. Hij woonde aan de Kalkhuswei, waar later Ate Tetsje van der Meulen woonden. Het huis op de achtergrond is het huis van Lieuwe en Matsje Huisman

IMG_0001

V.l.n.r.: onbekend, Hitsje Dantuma ( Eabele Hitsje Dijkstra), Gooijkje Dantuma ( Harm’s Gooijkje Merkus), Anna Klaver (moeder Minke Adema)

Pake Johannes en Jacob en Anna
Jacob en Anna Adema en Johannes Adema (vader van Jacob)

IMG_0006
Luut en Durk op ‘e Bumawei

IMG_0005

Minke en Durk, foto genomen in Kollumerzwaag

IMG_0002

Bij Liekele en Janke van der Veen op visite, achter de boerderij.
V.l.n.r.:Sietse de Bruin, Minke Adema, Luut Adema, Betty van der Veen in het loophek, Lody Pijnacker, Kees Pijnacker, Durk Adema

IMG_0004

Minke en Griet Postma


Johannes en Luut Adema

IMG_0001

Foto van de Meisjesvereniging, 1959
Achter v.l.n.r.:Ynskje Dijkstra. Griet Meijer(leidster), PietsjeTuinstra ( woonde aan de Trekweg).
Midden: Wietske Reinders ( dochter van alle Reinders), Janke Dijkstra ( zus van Ynskje), Eke Huisman, Akke Annema.

Voor: Saakje Lourens, Minke Adema, Aukje Hoekstra ( woonde op de Prellewei , waar Willem en Hennie de Jong nu wonen).

IMG_0003
Uitstapje van de buurt, want er was met het dorpsfeest een prijs gewonnen.
Op de foto: Wijbe Kootstra,Wietske Reinders, erachter Hillie Vrieswijk, Trijntje Nicolai, erachter Gosse en Trien (woonden in huis waar nu Niek en Margreet van der Molen wonen), ervoor Doutzen Adema, Hendrik van der Wal en Sjoerdtje van der Wal, Wiep Sipkema en Eelkje Sipkema en vooraan Minke Adema .

IMG_0001-001
Sjoukje Schotanus ( dochter van Sjirk Anne), Griet Postma en Minke Adema.
De foto is genomen bij bakker Tjipke Postma, bij de achterdeur.

IMG_0003

Voor:Heine van Assen, Hendrik Valks, Jitse Sikkema(kroegbaas), Eabele Klaver ( pake van Minke Adema)


Luut Adema op de noodbrug bij de Bûnte Houn

Berichtnr.:1416/fbmrt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Jongelui op de brug in Westergeest


V.l.n.r.: Auke Postma (Eastwâld), Siem van der Veen (Eastwâld), Bean Boonstra (Driezum)


Dochter Harm de Vries ( zijn in 1957 naar Canada geëmigreerd), Siem van der Veen, Gelske Visser ( Dantumawoude), Bean Boonstra

Berichtnr.:1653.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Eelke Meinertswei 7

 

 


Uit  Kollumer Courant juli 1978


Een foto uit 1912 met een deel van de woning en Gooitske Klaver Hekstra


Zo was de woning in het voorjaar van 1929


Jan Hania en zijn vrouw Jitske Wielsma hadden deze woning gekocht om daar naar toe te verhuizen.
Ze hebben later besloten om op de boerderij te blijven wonen.
Dus werd deze woning weer verkocht.

Uit de KC van 4 juni 1965


Eelke Meinertswei 7, omstreeks 1974

In de 30-er jaren woonden Jent en Ytsje van der Land (dochter was Hinke Bijlstra-van der Land)
Dictus en Anna van der Veer hebben hier ook gewoond.
Laatst bewoond door Freerk en Eelkje Bosgraaf. Links op de foto heeft een groot hok gestaan voor opslag van hooi en boerenwagens ( vlak voor de verbouwing door de familie Hunger).
Daarna heeft de familie Bol er gewoond.
10814235_688257881273304_1360535893_n[2]

IMG_0037
Huidige bewoners: Joop en Minke Willems.

Berichtnr.520.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Slotsje fan Dokkumer boargemaster stie net op Keatlingwier


Uit Kollumer Courant van 5 oktober 1988
Geschreven door Oebele Vries
Berichtnr.:326.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Slotsje fan Dokkumer boargemaster stie net op Keatlingwier

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

It “Simmerhûs” op Keatlingwier

 

Kollumer Courant van 21 oktober 1992.

Geschreven door Oebele Vries
Berichtnr.:328.

 

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor It “Simmerhûs” op Keatlingwier

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Familie van der Zaag aan de Bréwei

De familie van der Zaag, Bréwei 1.

Anne en Trijntje van der Zaag zijn getrouwd op 13 mei 1954 en vervolgens met ingang van deze datum op de boerderij gekomen.
De kinderen: Alie, Jochum, Halbe en Haije en Jan.

Anne en Trijntje hebben deze boerderij overgenomen van Halbe en Geertsje Bosgraaf.  Dit waren de pake en Beppe van Anne van der Zaag. Of zij de eerste personen waren op deze boerderij is niet bekend. Waarschijnlijk niet want ze hebben op meerdere plekken gewoond ook in Westergeest.

Anne en Trijntje hebben eerst hun intrek genomen in een bijgebouw bij de boerderij, zie foto. Dit in verband met de ziekte van pake Halbe.

Pake Haije (vader van Trijntje) en kleinzoon Haije, Anne van der Zaag en kinderen Alie en Jochum


Dit is het bijgebouwtje, waar Anne en Trijntje eerst hebben gewoond

Berichtnr.:1642.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Geartsje-muoi woonde aan de Trekweg onder Driezum


Geartsje-muoi was Gertje de Jong-Hopperus ( 1900-1997)
KC:14-03-1983


Geertje Hopperus in de jonge jaren

De heer Postma uit Groningen met Geartsje-muoi op de foto. Elke keer wanneer hij op de fiets van Groningen naar Holwerd ging werd er even een bezoekje gebracht aan Gjetsje.


Bron: Facebook Ald Driezum-Wâlterswâld .
Geertje de Jong-Hopperus

Berichtnr.:718.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei

Familie Kei Kloosterman

Fam Kloosterman-de Vries.jpg
Gezin Kei Kloosterman (Pot) en Aaltje Kloosterman – de Vries

Achter v.l.n.r.:Trijntje, Lieuwe, Tsjallie met strik, David, Wietse, Martha
Voor: Vader Gerrit ( Kei), Geertje met strik, Betje, moeder Aaltje en Jeltje

Trijntje Bilijam en Aaltje
Aaltje Kloosterman-de Vries met haar moeder Trijntje de Vries-Bilijam

Lieuwe Kloosterman1
zoon Lieuwe Kloosterman

Berichtnr.:1525/fbfeb16.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Eabele en Durkje Merkus en gezin

IMG_0029
IMG_0040

Eabele Merkus op jonge leeftijd

IMG_0030
Eabele en Durkje Merkus.
Ze woonden aan de Kertiersreed.

IMG_0003-001
Eabele en Durkje

IMG_0034
Zoon Jan

IMG_0002-001
Jappie, Jan en Reinder

IMG_0006
Jappie en Reinder Merkus

IMG_0009-001
Achter: Reinder, Jappie en Jan Merkus
Voor: Eabele Merkus, Meine en Durkje Merkus

IMG_0006-001
Zoon Jan en Japke’s trouwdag

IMG_0009-003
Reinder, Meine en Jappie

IMG_0014-001
Zoon Jan Merkus
.

IMG_0002-002
Twee bewoners van de Kertiersreed, Klaas Kooistra en Eabe Merkus. Zij waren landaanwinners in het Lauwerzeegebied. Nu vereeuwigd bij een schaatsfestijn op de Zwemmer.

Eabele Merkus heeft een snoek gevangen van 15 pond in 1969.
En een foto van de braderie in Westergeest

IMG_0039
Eabele Merkus

IMG_0038
Eabele Merkus aan het vissen in Kollum

IMG_0033
Baanvegers Eabele Merkus en..

IMG_0028

 

IMG_0007
Eabele supporter bij voetbal

IMG_0004-002

IMG_0002-001
Eabele en Durkje

Berichtnr.:306/fbokt15/ …

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Eabele en Durkje Merkus en gezin

Opgeslagen onder Algemeen, Kertiersreed, Sport, Verenigingen

Samenwerking op ‘e Eelke Meinertswei


E. Meinertswei 1990.
Samenwerking op ‘e Eelke Meinertswei.
De hooipakken van het land halen ging met z’n allen, jong en oud.
Mient heeft de pakken binnen, maar nu eerst een rondrit door het dorp en dan op naar het land van Hielke van der Veen.
Op de tractor: Mient , Jelle en Douwe Jelle Wiersma. Op de aanhangwagen v.l.n.r. Jaap Adema,Hielke van der Veen, Jintsje van der Veen, Gerrit Zuidema ( Dôlle), Durk Adema (achter Gerrit) Tetsje Wiersma, Luut Adema, Harm Bergsma
Berichtnr.:472

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Foto’s met familie de Jong en van der Wiel

Onderstaande foto’s zijn afkomstig van Hilda Posthumus. Haar opa was Sijtse van der Wiel.

Sijtse van der Wiel heeft zelf maar even in Westergeest gewoond, begin jaren ’20. Hij is later samen met zijn vader, diens tweede vrouw, Martje Korf, en haar zoon naar Roden verhuisd. Na zijn trouwen is hij in Harlingen terecht gekomen. Zijn kinderen zullen zodoende niet bekend zijn in Westergeest.
Sijtse van der Wiel was een zoon van Johannes van der Wiel en Eelje Bergman. Johannes was een zoon van Sijtse Evert van der Wiel en Wiepke Johannes Sipma.

Grietje de Jong met haar kinderen

foto2Hilda

foto2Hilda-001
foto3Hilda

Deze foto komt bij mijn grootvader vandaan. Zijn vader, Johannes van der Wiel, was getrouwd met Martje Korf, de tante van deze Geertje.

Op de foto staan; Achter staand: Johan Bergman, zijn dochter Weija Bergman.
Zittend: Johannes van der Wiel, onbekend, onbekend, Geertruida Bergman – Landlust, Martje Korf.
De twee jonge jongens zijn Douwe de Jong en mijn opa Sijtse van der Wiel.
Johan Bergman is de broer van mijn opa’s moeder, Eelje Bergman, de eerste vrouw van Johannes van der Wiel.
Op het raam zou Kahrels thee kunnen staan. Ik probeer het eerst bij u, maar het zou ook in Pekela of Winschoten kunnen zijn.

image1

Deze foto is vermoedelijk ook in Westergeest genomen. De jongen geheel rechts is mijn opa, Sijtse van der Wiel. De jongen in het midden is zijn stiefbroer, Douwe de Jong. Ik vermoed dat de vrouw links de oma van Douwe de Jong is. Misschien ziet u iets bekends op deze foto?Mogelijk is dit hetzelfde huis???
Wie weet hier meer van?

In dit huis heeft Tamme van der Wiel ( Tamme Aaltsje) gewoond.

Tamme van der Wiel was getrouwd met Aaltje Sipma. Aaltje Sipma en Johannes van der Wiel, waren neef en nicht. De moeder van Johannes, Wiepke Johannes Sipma, en de vader van Aaltje, Jan Sipma, waren broer en zus.

Lees meer over Johannes van der Wiel op:
https://hystoblog.wordpress.com/2016/07/27/johannes-van-der-wiel/ 

Berichtnr.:1569.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Woning fam. de Jong op ‘e Kalkhúswei


Kalkhúswei Eind jaren dertig.
Deze woning werd achtereenvolgens bewoond door: fam. M. de Jong ( Willem en Reintje), fam. S. de Vries ( Sape en Aafke) en fam. T. van der Wiel ( Tamme en Aaltsje).
Op de achtergrond de woning van fam. Joh. de Vries.
IMG_0001
Johannes de Vries

IMG_0002
Freerkje, dochter van Johannes de Vries met haar echtgenoot


Kalkhúswei 1938/1939 Woning van Johannes en Reintje de Vries Op de foto: Johannes de Vries met dochter Freerkje achter de naaimachine. De beide kinderen zijn:Froukje van Assen ( van wed. Griet van Assen) en Karel Veenstra ( zoon van Wessel en Anne).Deze woning wordt later bewoond door Pieter Zijlstra ( Pieter Fisk)


Deze woning?
Berichtnr.:460

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei

Jabik Kobes en zijn dochter Anne “yn de beage” voor hun”skûtsje”Bron: Facebook Meent Wiersma
De boerderij rechts op de achtergrond is op Oostwoud, waar nu Knilles Schaafsma woont.
Jabik Kobus ( vader van Bienze Kobus uit Driezum/Damwâld) en dochter Anne, 14 jaar oud.
Hun skûtsje wordt hier achteruit getrokken, zodat deze gekeerd kon worden bij de Langebrug.

De man , die daar op de weg loopt is Sipke van der Meulen, later melkboer te Driezum.


Jabik Kobes en zijn dochter Anne yn de beage voor hun”skûtsje”

Fersen, dy’t ut é tiid reitsje van Freark Dam
In frou dy’t swingend yn de beage rint

img_0001-001

img_0002

img_0001

 

 

 

Berichtnr.:429

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei

Reisje van Pieter en Jitske van der Haak met de Zangvereniging

IMG_0009

IMG_0009metnummers

Achterste rij :1Sjoerd van der Schaaf, 2 Sjoerd Rekker, 3,4,5 Pieter van der Wal, 6,7,8,9,10 Sjoerdtje de Vries, 11,12 Germ Alzerda?.

Middelste rij: 13 Jan Triemstra, 14 Hiltsje Triemstra (hebben op it Tsjerkepaad in Westergeest gewoond),15,16,17 Jitske van der Haak – van Assen, 18 Pieter van der Haak, 19, 20 Anne Huisman?

Liggend: 21 Westerhof? 22

Berichtnr.:1350/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Onbekende personen

Johannes de Vries en dochter Freerkje

IMG_0272
Het gaat om het huis op de achtergrond.


Kalkhúswei 1938/1939
Woning van Johannes en Reintje de Vries
Op de foto: Johannes de Vries met dochter Freerkje achter de naaimachine. De beide kinderen zijn:Froukje van Assen ( van wed. Griet van Assen) en Karel Veenstra ( zoon van Wessel en Anne).Deze woning wordt later bewoond door Pieter Zijlstra ( Pieter Fisk)

IMG_0001
Johannes de Vries

IMG_0002
Dochter Freerkje met haar man

Joop Schotanus schreef over Johannes de Vries het volgende:

Berichtnr.:452/fbapril2017/fbokt 2019.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei

Juffrouw Pietje Bosgraaf voor haar woning aan de Eelke Meinertswei

 

Pietje Bosgraaf voor haar woning. Beter bekend als “juffer Piet”of als “Pietmuoi”.

Deze woning stamde uit rond 1881. Het werd toen gebouwd als gardenierswoning, in de tijd dat ook de Nieuwe Zwemmer met Keuningsbrug werden aangelegd. Polle Jacobs de Haan was eventjes eigenaar, maar verkocht het in 1885 voor f497,- aan de plaatselijke gardenier Pieter Egberts Delfstra. Delfstra en zijn vrouw Adriaantje Kuipers waren kinderloos. Na zijn overlijden in 1904, verhuisde zijn weduwe en ging eind 1905 over tot verkoop van het huis. Nieuwe eigenaar werd Tjalling Durks Bosgraaf. Die heeft er lang gewoond. In 1950 schonk hij de woning aan zoon Sierk, maar gaf zus Pietje, de handwerkjuf, het levenslang recht van bewoning.
De woning is afgebroken en Wietse en Dukkie Schotanus wonen nu op deze plaats.

DSC00150


1977


1983


1983


1984

Berichtnr.:345.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Een bewogen leven van Atze Bijker

Lees hier het verhaal Een bewogen leven van Atze Bijker

Atze-Bijker-Een-bewogen-leven-25-afleveringen-uit-de-Feanster

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei, Triemen

Adema’s en meester Merkus en Jitske van Lune

Paasmaandag 1931
Het is (nog) niet precies bekend wie dit zijn.


Voorste rij: Siep Adema, Jitske van Lune, Kees Adema, Jacob Adema
Achter: Tjibbe Kuipers?, Meester Gerrit Merkus, Wiep van der Veen ( zus van Sijtze van der Veen, Keatlingwier 6)

Berichtnr.:1657/fbjan2019.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

B & B “it Skoalhûs”

Bed and Breakfast ( B&B ) in Westergeest
Zie ook bij: Niek en Margreet van der Molen hebben schoolgebouw omgetoverd tot woonhuis
Berichtnr.:160/fbnov2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Na 2010

Niek en Margreet van der Molen hebben voormalig schoolgebouw omgetoverd tot woonhuis

LC:2006
Zie ook bij B & B “it Skoalhûs”
Berichtnr.:1124/fbnov2018

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Openbare school aan de Eelke Meinertswei 6

De Openbare lagere school aan de Eelke Meinertswei 6

In 1894 werd een nieuwe school gebouwd met woonhuis aan de Eelke Meinertswei 6.

De kosten van de bouw waren 3377 gulden voor de school en 3894 gulden voor het woonhuis.

b515abewerkt

Voor meer foto’s klik hier

Alle skoalmasters fan Westergeast:
Harmen van Teijens 1796-1858
Frederikus Westerling 1859-1863
O.H. Dijkstra 1864-1872
C. de Vries  1873-1882
F. van Wallinga 1882-1885
H. S. Wadman 1885-1886
Pieter Hoogland 1886-1892 (naar Oudwoude)
Johannes Westerkamp 1892-1925
J. van Weperen 1925-1930
K. ter Horst 1930-1951
R. Nicolai-Jongstra 1951-1952 ( waarnemend)

De volgende (hoofd) meesters hebben op deze school gewerkt:
1894-1924 Meester Westerkamp was de hoofdmeester
. De inscriptie”JW 25.3.1894” in de muursteen naast de voordeur zijn de initialen van Johannes Westerkamp, die tot 1 maart 1924 de hoofdmeester was.

Even is er sprake van geweest om de school om te zetten tot een christelijke school. Meester Boonstra was omstreeks 1909 onderwijzer. Juffrouw Braaksma omstreeks 1920 ( afkomstig van Stiens). Handwerkonderwijzeres Sietske Dijkstra(1911/1912). Aaltje Hoogeboom handwerkonderwijzeres (1905)


Meester Westerkamp.
Links vooraan: handwerkonderwijzeres Sietske Dijkstra

1925-1930 Meester J. van Weperen. Meester van Weperen vertrok naar Surhuisterveen op 1 maart 1930. 1 februari tot 1 juni 1930 Tijdelijk Meester F. de Graaf uit Dokkum hoofd van de school. Maart 1930 Juf Starkenburg uit Triemen benoemd. In 1927 juffrouw Haagsma en juffrouw Pijnacker.

Dit is meester Boonstra.

Deze rouwadvertentie betreft het dochtertje van meester van Weperen.


Meester van Weperen  schreef in het poesiealbum van Anna Klaver


Juffrouw van Weperen


Juffrouw Pijnacker


Juffrouw Haagsma

1930 – 1951 Meester Klaas Ter Horst ( 05-03-1894- 28-12 1971) Rond 1936 was het een eenmansschool. Kwekeling met akte G. de Jong wordt aangesteld, naar men verneemt geschiedt de bezoldiging door het hoofd der school. Juffrouw van Marle was omstreeks 1945 op deze school.


Schoolfoto 1945
Boven v.l.n.r.: Meester ter Horst, Eelkje Reinders, Beitske Koster, Aagje Kooistra, Gooike Veenstra, Pietje Zijlstra, Tine Valks, Tet van Assen, Trien Koster, Aafke Visser.
Midden v.l.nr.: Han ter Horst, Wiebe Koster, Jan ter Horst, Jaap Merkus, Willem van der Heide, Wiebe Kloosterman, Anne Visser, Reindert Merkus, Klaas Kooistra, Roel Oostwoud.
Voor v.l.n.r: Michiel Nieuwenhuis, Gerrit Kloosterman, Jan van Assen, Gerrit Koster, Melle Koster, Durk van Assen, Anne Veenstra, Earde Nauta, Iebele van der Heide, Auke Oostwoud, Fedde Oostwoud.

IMG_0041
Meester en Juffrouw Ter Horst naast hun woning aan de Eelke Meinertswei 6

Juffrouw Griet de Jong

Meester ter Horst en juffrouw Groenveld van Harlingen

Openbare lagere school.
Juffrouw Griet de Jong met leerlingen.
Voorste rij v.l.n.r.:Lieuwe van Ruth en Akke Kloosterman, Jappie van Sikke en Minke Dijkstra, Matsje van jan van Assen, Eelkje Nauta.
Achterste rij v.l.n.r: Teatske Sloot, Tinus van Wieger Zijlstra en Jan Merkus( de latere sluiswachter van Dockumer Nieuwe Zijlen
Omstreeks 1938-1943.

1951-1952 Waarnemend hoofd. R. Nicolai-Jongstra
IMG_0025

Boven juf Nicolai uit Zwaagwesteinde en Pietje Tuinstra
Voorste rij: Akke Annema, Tietje van Dijk, Geertje van Assen en Froukje Nieuwenhuis.
Op 1 april 1952 werd de school definitief gesloten. Er waren nog slechts 14 leerlingen.

 

Winter 1939/ 1940 bij de school


Deze foto is genomen voor “It Lytse Slotsje”


6. Renze van Ruth Akke Kloosterman 8. Martje dochter van Gooitzen en Griet van Assen, 18. Sijke Koster, 19 Hiltje Sloot
Rechts is de woning van de familie Jacob Adema te zien en links aan de Bumwei de woning van Attema ( nu Ulbe de Jong)


Op het schoolplein

Berichtnr.:1694/fbnov2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, School

De openbare lagere school van 1897 tot 1957

 

b515abewerkt
De openbare lagere school 1897/1900.
Eelke Meinertswei 6.
Gebouwd in 1894. De bouwkosten bedroegen f 7770,–.
Voordien werd les gegeven in een school aan het Tsjerkepaed, waar ook de woning van de onderwijzer stond. Deze school werd in 1833 gebouwd, de woning in 1843 en is eigendom van Sikke Dijkstra ( Sikke fan Jan en Teatske, Jan Patat). De school aan de Eelke Meinertswei werd bij raadsbesluit uit 1951 opgeheven en in 1952 gesloten wegens gebrek aan leerlingen. De weg is genoemd naar Eelke Meinerts.Deze werd op 11 december 1732 te Westergeest geboren en was daar van 1759- 1761 onderwijzer. Vervolgens was hij naast boer ook nog schrijver en dichter. Eelke Meinerts overleed te Kollum op 25 oktober 1810.

IMG_0002-001

Openbare lager school op de achtergrond.
Op de foto: v.l.n.r.: …, politieagent Schaafsma;Meester ter Horst;Karel Veenstra;..Schotanus;…


Eelke Meinertswei 1947
Het schoolhuis werd bewoond door de fam. ter Horst.

13880312_826386180824864_1981726890450289503_n.jpg
IMG_0005

Het schoolplein wordt aangepakt

Eelke Meinertswei 1957

Omstreeks 1936

IMG_0021

Huidige bewoners: Niek en Margreet van der Molen en de kinderen.


Foto van de jaren tachtig

Berichtnr.:515/fbokt2016/ fbnov2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, School