Maandelijks archief: november 2020

Uitstapje bakkers

Uitstapje van de bakkers uit de omgeving van Kollumerzwaag

Staan op deze foto ook bakkers van Westergeest?

Uitstapje Bakkers Kollumerzwaag en omgeving

Maar wie kent de namen en of ze inderdaad bakker waren en in welke plaats.

Update 27 nov. 23.00 uur:

1.Hendrik Waltje ( venter voor bakker Vlieg Buitenpost), 2. Anne Waltje ( e.v. Hendrik Waltje),3. Jannie Visser ( e.v. Jan Visser), 4.Jan Visser (de Westereen), 5. Hoeke Nicolai, 6. Mevrouw Nicolai ( e.v. Hoeke), 7.Aaltsje de Jager, zus van  Jacob de Jager , bakker in de Valom, 8. Jacob de Jager, Bakker van de Valom, 9. Sjerp Nettinga werkte bij bakker van der Veer in de Valom en was venter voor bakker Vlieg Buitenpost, 10. Hessel Nettinga, bakker bij Krook Kollumerzwaag, 11. Bakker Aldert Brandsma Kollumerzwaag, 12. Jan Lautenbach Veenklooster, 13. Bakker Rottiné de Westereen, 14. Mevrouw Rottiné , 15. Mevrouw Lautenbach( e.v. Jan Lautenbach), 16. Mevrouw S. Kooistra-Stellingwerf ( e.v. A. Kooistra), 17. Bakker Sybe Bos, 18.,19. A. Kooistra, woonachtig in Buitenpost,20. Jan van der Meer, Boelenslaan,21. Jeltsje van der Meer ( e.v  Jan van der Meer), 22. Jitske Nettinga, vrouw van Sjerp Nettinga, 23., 24. Bakker Jan Brandsma Kollumerzwaag, 25., 26. Janke Brandsma ( e.v. Jan Brandsma), 27. Zus Nicolai ( dochter van Hoeke), 28. Nynke Brandsma ( e.v. Aldert), 29. Roelie Nicolai, 30. Hannie Nicolai-van der Veer ( e.v. Johannes Nicolai), 31. Mevrouw Bos, 32. Rieke van der Wal-Wielsma ( e.v. Jouke van der Wal,33. Jouke van der Wal( werkte bij de centrale bakkerij Buitenpost),34., 35. Lies Kootstra, 36. Sas van der Velde Oudwoude?, 37. Jan Nicolai, 38 Pier Nicolai/ Johannes Nicolai Buitenpost, 39. Johannes Nicolai Buitenpost, 40., 41. Bakker Feije Bolhuis Sânbulten, 42. Jeltje Bolhuis-Postma, 43. Jelle Kootstra was venter bij bakker Bolhuis.

 

Reactie op Facebook Westereen Toen: (Een zoon van Feike Tietsje (bakker op de Lange Loane) en volgens mij staat Haike Heins er ook op oud postkantoor houder?)

Weet u de ontbrekende namen, dan kunt u bellen met Jantsje Wiersma, tel. 0511-444726

Reactie: Aaltsje Douma- van der Meer, 84 jier. Wennet no yn Butenpost, Boelenstate.

Har heit Jan van der Meer ( en mem Jeltsje) út Boelenslaan hie der in bakkerij.

Se fertelde in mooi ferhaaltsje derby.
De pakesizzer, soantsje fan dizze frou, wie nog sa’n lyts jonkje en mocht ek even by pake yn de bakkerij sjen.
Hy wie nog lyts, dus moast op e stove stean.
Hy frege fan alles. Pake makke krintebôlle.
Wat docht pake der no yn?
Pake makke him wiis, dat it miggen wienen ( ipv krinten).
It jonkje hat hiel lang gjin krintebolle ha wollen..

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, kollumerzwaag, Oudwoude, Triemen