Abele en Tetsje de Jong met uitstapje van Jongens- en Meisjesvereniging Rinsumageest

Deze foto is afkomstig van Ulbe de Jong ( en familie), gemaakt omstreeks 1953. Kijk voor meer foto’s

Vader Abele de Jong en moeder Tetsje de Jong-Heeringa staan op nr 6 en 7. De overige personen zijn afkomstig uit Rinsumageest, Abele was in de kost bij mensen op de Heechfinne. Abele en Tetsje woonden eerst op Keatlingwier, later aan de Van Teijenswei 30.
Het is waarschijnlijk een Uitstapje van de Jongens- en Meisjesvereniging van Rinsumageest. De personen op de foto zijn afkomstig van It Geastmer Fjild en it Reidfjild, maar ook vanuit het dorp.

De namen:
1.Ds. A. Lootsma,2. Mevrouw Lootsma,.3. Anneke Douma, 4. Gerben van der Galiën, 5. Renske Wiersma, 6. Abele de Jong, 7. Tetsje de Jong-Heeringa, 8. Stientsje Raap, 9. Klaske Pranger, 10. Bettie Visser, 11. Binnie Meindertsma, 12. Eke Veenstra, 13. Neeltsje Laverman, 14. Jaap Kuipers, 15. Sietse Visser, 16. Gijsbert Zijlstra, 17. Hiltsje Veenstra, 18. Meile Hoekstra, 19.Annie Finnema 20. Lammert Stellema, 21. Jaap Tuinenga, 22. Anneke Holwerda, 23.Ankie Meindertsma, 24. Minnie Hiemstra, 25. Romke Veenstra, 26. Jan Monsma, 27?

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Geduld omwonenden Kollum Chemie raakt op


KC: 1993

Buurtcomite blijft waakzaam
KC:1994

Berichtnr.:929

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

De opkomst en ûndergong fan de N.V. Holpatex Westergeest

                                                              “Lesson One “yn Westergeast

of de opkomst en ûndergong fan  de N.V. Holpatex Westergeest te Westergeest

Het leven is een pijpkaneel

 Elk zuigt er aan, en krijgt zijn deel.

 Maar kijk, wie zuigt er weer het meest?

 Het personeel van Westergeest.

naar v.d. Vondel

M.Gosschalk.

Jierren 1960 –1964.

It begjin

Santjin jier wie ik doe ik fan de Mulo ôfkaam en  fia myn heit in baantsje krige by de Kruidencoöperatie yn Westergeast. Nee, net by de “Bûnte Hûn”dat wie de Gersdroegerij dy efkes neier  by de brêge stie. Nee, dit wie de droegerij fan aromatyske krûden wer ek genêsmiddelden fan makke waarden.

Ien fan de fjouwer fabriken dy mei help fan de Marshal-plan krekt nei de leste wrâld kriich opset waar troch de V.S. fan Amearika. Oprjochte te Bûtenpost op 06.02.1947 en iepene op 22.09.1948.

Fan de 40 – 50 soarten krûden wienen der no mar in pear soarten oerbleaun dy noch rendabel wienen.

Sa goed as ik my dat herinnerje kin wienen dat : Digitalis Lanata en Purpurea , Lobelia inflata en het alom bekende   Viola. Dit leste plantsje (trijekleurich fioeltsje) komt noch nei 42 jier op yn myn tún, dat it sied moat wol tige sterk west wêze. Fan de lobiline  út de Lobelia inflata waard doe beweard dat it helpe soe by it  ôfwennen fan it smoken.

Mar goed, by wa kaam ik earst yn de keamer te sitten, doe ik foar it earst op moandeismoanne op 17 septimber 1962 begon te wurkjen?

Ja seker, by ien fan de direkteuren fan de fabryk. Hy wie er lokkich net, dat ik hie gelok. De grute baas wenne  noch net yn Fryslân sa goed as ik it doe begriep. Wol hie er in sliepkeamerke boppe, mar der mochten we net komme.

Tige noflik yn de wenkeamer fan in nijbouhûs oan de Simmerwei 2-4. Oan de oare kant hienen we noch oare hierders sitten, dy koenen we somtiden hiel goed heare.

It wie de keamer fan Max Gosschalk , ien fan de direksje fan Holpatex Westergeest N.V. De oare direkteur B.A. Dijkstra, dy mei de dikke sigaar,  húsmanne yn in keamer yn it fabrykskompleks fan de droegerij. Boppedat wie dy ek direkteur fan de Krûden koöperaasje Westergeest wêrby ik einliks yn tsjinst wie.

Max Gosschalk

Max Gosschalk wie yn de begjinjierren sechstich yn beeld kaam doe de fabryk troch oerkapasiteit wurk socht om spul te droegjen.  Hy kaam út it westen, ik mien út Velsen of sa, mar dat wit ik net seker.

Hy wie op en top in direkteur, wat kealjend brún , koarte fingers en  in fleske rûkersguod op it buro. De kantoar froulju spuiten wol es, dan stonk it hiele kantoar der nei.

Der yn it westen moat er in fabryk han ha dy troch brân oer de kop gien wie en net wer opstart wurde koe troch dat er net of ûnderfersekert wie sa’t kweade tongen doe bewearden.

Hoe hy syn bedriuw yn dizze omkriten wer opstarte koe is my nea dúdlik west, mar hy hat it foar elkoar krigen , dat is seker. Holpatex N.V.besjutte en dat sil wol net folle minsken mear witte: Holland Papier en Textiel  N.V.

In bedriuw yn in bedriuw die fan alles behandele yn dy tiid  sa as : moal,   keunstmest, sekken, castorsead, cassave woartels, tapiocamoal, lompen, tou, flaaks, sisal, manilla, plastyk, plastyk granulaat, barium cadminum sâlt, karathene, manilla, benzoë zuur, TPTH, jute,  mar foaral yn 1962 droegen en ferwurken  se : fiskmoal.

Fiskmoal

In fiersten te grutte partij dy te rotsjen lei by de feart neist de fabryk. It “stjonkfabryk” koe it droegjen doe lang net oan want er wienen ek noch krûden dy droege moasten wurde.

It wie in ôfgriis hoe dat guod stonk

De wurklju stonken wol in oere yn de wyn, en dan moasten se jûns ek noch mei hun frou op bêd.

Der sille fest wol froulju west wêze dy sein ha: “Gean foart stjonkert”.

 

De fiskmoal wie oanfierd fia Skûlenboarch en kaam út in it Grykske skip ’ Pathos’ dy yn brân stien hie en yn Rotterdam lei. Troch it bluswetter wie de party wiet rekke en moast droege wurde. En ja, wer gie dat hinne ? Nei Westergeast fansels .

No, dat ha de minsken yn de omkriten witten. It bedriuw hat hiel wat lekker rûkerspul rûn diele moaten, mar of dat ek holpen hat? Yn elts gefal krigen de minsken dy op ‘t kantoar wurken in ekstra taslach op ‘t lean fan f. 6,00

yn ‘e wike. De trochsnee minsken yn de fabryk fertsjinnen doe smoarch f. 45,00. It kantoarpersoniel f. 30,00 en de Direksje f. 252,00 wyks.  De minsken yn  hegere funksjes (sjefs en sa.) hienen mear fansels.

Oan de ein fan ‘e wike moasten wy it lean yn de brúne pûdsjes dwaan, dat wie in hiele tellerij. As er sinten oer wienen of tekoart dan moasten we alles der wer útklauwe en as spiele de duvel der mei, dochs wie der wol es ien die sei dat er te koart hie , nea te folle.   Dat te koart, sil thús wol west wêze tink ik.

De fiskmoal waard regelmjittich meunstert en opstjoerd, dat wie oerienkaam. Myn kollega, Otto dy dat wurkje die,  sei dan, dat de maitsen troch it ferwaarmjen tsjin de solder oan spatten, dat er siet wol leven yn de brouwerij je moasten net mei iepen mûle der boppe hingje.

De baas fan it postkantoar, Pieter  Geertsma, wer ik it spul hinne brocht yn Kollumersweach foar it ferstjoeren,  snúfde al as ik er yn kaam.

 It kantoar

It kantoar  bestie út 5 á 6 minsken, wêrûnder de boekhâlder. De telefoan sintrale siet yn de keuken.

Max wie faaks fuort foar nije oarders en der die hy syn best wol foar, mar dochs hie ik it, hoe jong ik ek wie, dochs net sa op him stean. Hy hie er de wyn wol aardich ûnder foaral yn de fabryk, mar moast wol tige rekken hâlde mei de oare direkteur.

Er kaam ek wol es in frommiske lâns sa freeds om fiif oere. Ik mocht dan wat earder nei hûs ta. Se gienen dan nei syn keamerke boppe om’t it ien of oare te bepraten, sei hy. Mar doe tocht ik ek al, dat giet fest net oer de maitsen yn de fiskmoal.

De man krige in hûs yn Burgum oan de Skoalstrjitte en ried hin wer deis as er al op kantoar wie. Ek syn dochter Edith kaam te wurkjen op kantoar. En it moat sein wurde hy sparre se net, om’t sy  syn dochter wie. Nee, meastal riid se net mei heit mei yn de auto. Nee, se moast op de soleks  út Burgum komme. Se wie noch wol jong mar net skruten. Har freon dy 26  en barman wie yn Ljouwert kaam wolris foar har int middeiskoft hielendal út Ljouwert nei Westergeast foar wat frijerij.

Doe de ferkearing út rekke stie se wolris te tútsjeboartsjen om ‘e hoeke, mei ien fan de meiwurkers út de fabryk. Mar ja, je binne jong no ?

Gogomobil

It fabryk hie ek in persoane-auto foar de boadskipkes. Meastal naam in foarwurker Wiltsje Wiersma him mei nei hûs ta.

It ding koe net sa hurd, it wie in 45 km auto. Mar goed, op in dei moast er ien nei de bank yn Kollum.

Dat moast ik mar dwaan en ik mocht de gogomobil wol brûke. Dat wie wat, noch nea hie ik sels yn in auto riden. Amper wist ik hoe ik stjoere moast. Mar ja, net lyts wêze wolle fansels. Der yn. Ien hat it ding oan set en der gie ik. Hy raasde der oer ! ! . Ik snapte der neat fan werom er sa’n lawaai hie. Nei wat kilometers leven, krige ik it troch, hy stie noch yn de earste fersnelling en hy hie er twa. De oaren wienen ticht laske.  It gie al in stik better doe. Yn Kollum stie it swit my al op ‘e holle, ik moast doe fan alles dwaan. Remje, skeakelje, útsjen en ek noch om ‘e fytsers en auto’s hinne.

Ik ha it folbrocht, mar efterút doar ik net, dus ha ik mar in rûntsje riden troch Kollum en doe mar wer nei Westergeast ta. It wie dochs slagge. Ik ha der mar net oer praat, hy wie wer heel werom kaam en ik ek.

Buorren

Buorfrou neist it kantoar hie in pik-up krige. In nijmoadrich ding dy plaatsjes draaie koe. It wie de jierren sechstich. Se hie er ek in plaatsje by krige of kocht. . Tige noflik foar ús, mar it wie er mar ien. : Lesson One fan Russ Conway. Wy ha it witten !!!

Eltse moarn, in pear kear deis en wol in pear moanne lang, elke moarn: Lesson One, troch de tinne muorre hinne.

Wie it in foarteken ? In earste les foar de fabryk, foar de direksje ? It getyngel fan de  piano en it deuntsje wat stees hurder gie, it is  hingje bleaun nei safolle jierren.

Kollum Chemie

Op in dei kaam Max er yn mei in lyts behindich mantsje, in kunde. Ik sjoch him noch kommen. Hy waard foarstelt oan ús.

‘Schets’ sei hy. ‘Anton W.M. Schets.’   No witte wy wat dat betsjutten hat foar Aldwâld en  omkriten.

 

In giframp yn de slimste graad. Yntrodusearre oan de boargemaster H. Ottefanger fan Kollumerlân troch Max Gosschalk , direkteur Holpatex.  As de boargemaster alles fan te foaren witten hie , wienen er gjin lovende wurden west yn it personielskrantsje.

No ja, op 20 meart 1964 begûn Kollum Chemie mei it útfoeren fan de earste oarders. Yn 1963 hie er al mei jild fan in jildsjitter it skuorke efter it hûs fan Tsjalling Rekker koft. It fjirder ferhaal is wol bekend tinkt me sa.

In drama ! ! !.

Er waard personiel fan de fabryk útliend oan Kollum Chemie. De minsken krigen ekstra jild en men wist wer om it gie. It personiel bestand wie doe op syn grutst: 57 minsken wêrûnder de trije direksjeleden. (  mei Schets derby)

Ek in oantal froulju wurken doe yn de fabryk. De measten kamen út Driezum en Wâlterswâld. Jonge famkes mar ek troude froulju dy faaks yn de sortearderij oan  ‘t wurk wienen   Dat bestjutte fodden sortearje en  dy wienen lang net skjin doe. Wat se soms yn de bûsen fan de lompen siet no , der krigen wy doe noch in kleur fan. It wie gjin bêst wurk. Jo moatte tinke der wie yn dy loads gjin ferwaarming yn de winter en boppe dat,  wie it stoffich dat koe men wol begripe mei al dy materialen. As de famkes om kofjewetter nei it kantoar kamen seagen se swart om ‘e holle, net om’t se har net goed wosken hienen, mar fan it ‘s moargens fan it sortearjen en foljen yn de fabryk. Wie hienen er  doe as jonge jonges wol wat aardichheid oan harren.

Ynsektiside

Wat fest minder bekend is, dat Holpatex  N.V. ûnder de lieding fan de twakoppige direksje sich ek bezich gie hâlden mei it ferpakken en ferwurkjen fan ynsektisiden sa as Dimecron en  Maneb.

Yn april 1964 stie op ‘e wurklist:   “ Het afvullen, inpakken en verladen van 3.000 dozen Dimecron “

In swier giftich ynsektiside, levere troch Ciba A.G. út Switserlân. In Chemie reus by útstek.

Der wie it bedriuw eins net op klear. It stode as de miter yn de fabryk by it ôffoljen , der wienen gjin dûses, it kaam net op tiid klear. Om dat konsintraasjes gif te grut waar yn de fabryk waard bûten oan lange tafels wurke.

Ik wit noch dat ek wy ( it kantoar) mei tee leppeltsjes it gif yn lytse sekjes dienen, en yn de doazen ferpakten, en it waaide as it rikke. Om de safolle tiid waar it bloed neisjoen troch Dr. Roosdorp út Kollum, en hiest te folle gif yn it bloed dan mochtst net mear wurkje. It is my ek oerkaam.

Ien fan de meiwurkers út de fabryk , hear Minse Sipma, is op saterdeimiddei mei spoed nei it Sikehûs yn Ljouwert brocht.  Er is in ferslach fan makke troch de direksje en ôfdrukt yn in krantsje, mei as konklúzje: wol in produksjeferlies fan f. 6.000,00.

En strangere maatregels sa as waskje, dûse (dy wienen er net )en klean yn de fabryk en  wachtsje mei wurkjen oant de dûses klear binne.  Dat it bedriuw in oantal kêren stil lein waard troch de arbeidsynspeksje wie wol te begripen.

 Potas

Neist dizze wurkjes wie ek noch it kalsineren fan 110 ton russiche potas carbonaat mei in nije troch Stemmler Imex  levere masine,  dy noch al wat problemen joech.  It lân fan de boer tsjin oer de fabrik wie brún ferkleure om dat  de piip te koart wie. It ding doogde net en hat it bedriuw noch al wat finansjele offers koste. Ek de wurknimmers moasten oppasse it wie raar bitend spul wer it fel net sa bêst oer koe, sa as in pear minsken ûnderfynt hawwe.

Ôffal

It ôffal fan de fabryk wer de gemeente har al sa oan ergere ( de wurden ” mestvaalt” foelen) waard oplost troch de fabryk. Under it sechje fan : ús hiem is skjin ! Dat fan Jo ek ? waard alle rotsoai ferbaarnd en bedobbe ûnder de grûn neist de loads fan de fabryk. Ik ha heard dat letter der ek noch gif ûntdekt is oan de Simmerwei 3, dat er sil fest wol wat mear as alinne plastyk  bedobbe wêze.

It ein

Al mei al gie it hurd efterút en doe Anne Dijkstra , de oare direkteur,  siik waard en de leiding alhiel yn hannen fan Max kaam , waarden de skulden stees grutter.  Nei in ferlies fan de leste jierren  fan  f. 380.000,00 gie it bedriuw Holpatex oer de kop. Dat wie,  mien ik,  yn ein novimber 1964. It singeltsje wie út. Wie les 1 te hurd gien ?

It grute plan fan Max om fan Westergeast in grut doarp te meitsjen wie al hiel mislokt. Ik ha it ein net nei mear meimakke, op 16 oktober 1964 ha ik ûntslach naam, en bin ergens oars wurkjen gien. It bûtere al net sa best tusken ús. Hy hat al es sein: ‘ Do bist krekt in amtner, dû hast foar  eltse oplossing in probleem.’ Dat koe ik mar yn de bûse stekke.

Dat letter de administraasje ferbaarnd wie hat my net ferwûndere. In pear jier letter ha ik er noch es west om wat belesting gegevens. Ik krige doe it antwurd dat alles fuort wie en net mear beskikber en dermei koe ik hinne gean.

Dat de iene direkteur Anne Dijkstra letter allinne (as direksje) foar it gerjocht kaam is, in ferbân de saak fan de Krûden koöperaasje yn 1970 is folgens my net gehiel terjochte west. De oare (Max G.) hie er neist stean moatten.

Wie er net in Holpatex west, dan wie er ek gin Kollum Chemie west.

De beide mannen seagen yn it noarden goedkeape arbeidskreften foar smoarch en gefaarlik wurk werfoar se yn it westen net te rjochte koenen.

Brân op 13.05.1962

Kollumer Krante 16.02.2007

© Henk F. Hansma

Hemrik

Als er nog mensen zijn die willen weten of hun pake of heit hier heeft gewerkt,dan heeft de heer Hansma nog een lijst met namen en adressen hiervan.

Mail dan naar: 8409cr33@hetnet.nl

Berichtnr.:1150

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis, Simmerwei

Foto’s met o.a. Klaas van der Veen

De namen van de volgende foto’s zijn nog niet bekend.


V.l.n.r.:1 Klaas van der Veen, 2. Jaap Rozendal. 3?, 4. Jappie Loonstra
5. Klaas Willems Dantuma1.,2.,3.,4.,5.,6. Jaap Rozendal,7.,8.,9.,10.,11. Jappie Loonstra, 12. Klaas van der Veen


Mei 1959 Klaas van der Veen rechts en links Jaap Rozendal.
Berichtnr.:1708.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Uitstapje bakkers

Uitstapje van de bakkers uit de omgeving van Kollumerzwaag

Uitstapje Bakkers Kollumerzwaag en omgeving

Maar wie kent de namen en of ze inderdaad bakker waren en in welke plaats.

Update 9 december 11:00 uur: nr. 18, 25, 36 en 40 nu ook bekend. Dus 23 en 34  nog niet bekend

1.Hendrik Waltje ( venter voor bakker Vlieg Buitenpost), 2. Anne Waltje ( e.v. Hendrik Waltje),3. Jannie Visser ( e.v. Jan Visser), 4.Jan Visser (de Westereen), 5. Hoeke Nicolai, 6. Mevrouw Nicolai ( e.v. Hoeke), 7.Aaltsje de Jager, zus van  Jacob de Jager , bakker in de Valom, 8. Jacob de Jager, Bakker van de Valom, 9. Sjerp Nettinga werkte bij bakker van der Veer in de Valom en was venter voor bakker Vlieg Buitenpost, 10. Hessel Nettinga, bakker bij Krook Kollumerzwaag, 11. Bakker Aldert Brandsma Kollumerzwaag, 12. Jan Lautenbach Veenklooster, 13. Bakker Rottiné de Westereen, 14. Mevrouw Rottiné , 15. Mevrouw Lautenbach( e.v. Jan Lautenbach), 16. Mevrouw S. Kooistra-Stellingwerf ( e.v. A. Kooistra), 17. Bakker Sybe Bos, 18. J. H. van Tijum,19. A. Kooistra, woonachtig in Buitenpost,20. Jan van der Meer, Boelenslaan,21. Jeltsje van der Meer ( e.v  Jan van der Meer), 22. Jitske Nettinga, vrouw van Sjerp Nettinga, 23., 24. Bakker Jan Brandsma Kollumerzwaag, 25. Sjoeke Huisman ( e.v. Auke Huisman) Buitenpost, 26. Janke Brandsma ( e.v. Jan Brandsma), 27. Zus Nicolai ( dochter van Hoeke), 28. Nynke Brandsma ( e.v. Aldert), 29. Roelie Nicolai, 30. Hannie Nicolai-van der Veer ( e.v. Johannes Nicolai), 31. Mevrouw Bos, 32. Rieke van der Wal-Wielsma ( e.v. Jouke van der Wal,33. Jouke van der Wal( werkte bij de centrale bakkerij Buitenpost),34., 35. Lies Kootstra, 36. Auke Huisman Buitenpost, 37. Jan Nicolai, 38 Pier Nicolai/ Johannes Nicolai Buitenpost, 39. Johannes Nicolai Buitenpost, 40. Hotse de Jong, Buitenpost, 41. Bakker Feije Bolhuis Sânbulten, 42. Jeltje Bolhuis-Postma, 43. Jelle Kootstra was venter bij bakker Bolhuis.

In Buitenpost was de Centrale Bakkerij, tot 1953 was de heer J. Vlieg daar directeur. Door een noodlottig ongeval is overleden in 1953. Later was J.H. van Tijum daar ook directeur of mededirecteur
Op 26 Augustus 1947 is de bakkerij van bakker J. H. van Tijum in de Kerklaan in Buitenpost uitgebrand, vermoedelijk door broei in de papier- en emballagevoorraad.

Reactie: Aaltsje Douma- van der Meer, 84 jier. Wennet no yn Butenpost, Boelenstate.

Har heit Jan van der Meer ( en mem Jeltsje) út Boelenslaan hie der in bakkerij.

Se fertelde in mooi ferhaaltsje derby.
De pakesizzer, soantsje fan dizze frou, wie nog sa’n lyts jonkje en mocht ek even by pake yn de bakkerij sjen.
Hy wie nog lyts, dus moast op e stove stean.
Hy frege fan alles. Pake makke krintebôlle.
Wat docht pake der no yn?
Pake makke him wiis, dat it miggen wienen ( ipv krinten).
It jonkje hat hiel lang gjin krintebolle ha wollen..

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, kollumerzwaag, Oudwoude, Triemen

Schoolfoto Christelijke school 1961/ 1962


Uitstapje naar vliegveld met lagere school.
Het gaat waarschijnlijk om het schooljaar 1961-1962.

1.Wietske de Vries, 2. Corrie Zwart, 3. Griet de Vries, 4. Jitske Bijma, 5. Johanna v d Veen.36 a.Willem Zwart, 6. Wiebren Prins, 7.Ypie Loonstra,8. Ynskje Gjaltema, 9. Willem Hamstra, 10. Meester Feenstra, 11. Juffrouw Meijer, 12. Ipe Reinders, 13. Meester Reinalda, 14.Eelke Westra, 15. Martje Visser, 16. Ike Kloosterman, 17. Jan de Vries, 18. Piet de Groot, 19.Sjoukje Schotanus, 20. Eabele Visser, 21. Rennie van der Veen, 22. Durk van der Veen, 23. Grietje van der Kloet, 24. Sjoerdtje Wijbenga, 25.Wiebe Kootstra, 26 Wietse Poelstra.,27. Jeltje Poelstra, moeder van Wietse 28.Jappie Banga, 29.Meester Hamstra, 30. Mevrouw Hamstra, 31.Hielke v d Veen, 32. Hinke Bijma, 33. Hielkje Kootstra, 34. Jannie Annema, 35.Tjalling Schotanus.

Berichtnr.: 1717.

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Familie Siebren Visser en Joukje Taedes de Vries

We kregen onderstaande informatie en foto’s binnen van Andy F. Visser- de Vries, zoon van Siebren Visser en Joukje Taedes – de Vries uit Kingston ( Canada), die op it Langlân en op Kalkhúswei 15 hebben gewoond. ( ander bericht over familie Visser, klik hier)

De familie VISSER is één van de oudste families in Westergeest en Oudwoude. Feike Bockes, zoon van Bocke Feykes and Ymkje Ales, was een boer en huisman in Westergeest, en hij is overleden te Westergeest in 1794. Feike’s twee zonen Bokke Feikes en Klaas Feikes kiezen de achternaam Visser in 1811.

BOKKE KLAZES VISSER en ANTJE ‘ANNA’ SIJBERENS STOKER

-Bokke Klazes Visser, geb. 8.07.1882, ged. 22.04.1883; overl. 1.10.1944, op It Langlân. Bokke is de enige zoon van Klaas Lieuwes Visser (1837-1900) en Klaas’s tweede vrouw Metje Tjebbes Dijkstra* (1855-1931).

-Antje (Anna) Sijberens Stoker, geb. 15.02.1897, te Twijzel, overl. 28.12.1976, te Kollum. Anna is de oudste dochter van Sijberen Gaeles Stoker (1873-1956) en Jantje Martens Stel (1876-1918).

Op 1 december 1913, Bokke Klazes Visser en Antje ‘Anna’ Sijberens Stoker gekocht “een huis met hok erf en tuingrond en een perceel weiland, staande en gelegen onder Oudwoude  kadastraal bekend in gemeente Westergeest Sectie B nommer 1282” , het eerste huis ten oosten van It Mounehiem op It Langlân in de buurt waar Jabik en Trien Epema woonden op Langlân 3.

* Metje Tjebbes Dijkstra werd weduwe in 1900 toen Klaas Lieuwes Visser overleed. Ze woonde bij haar enige zoon Bokke Klazes Visser en bleef bij hem wonen toen hij zijn boerderij kocht in December 1913.  Metje Tjebbes Dijkstra bleef bij Bokke en Antje wonen toen ze in 1915 trouwden tot Metje in januari 1931 stierf. Ze had de reputatie de baas te zijn en regeerde over het huis en de familie.

 

Bokke Klazes Visser en Antje Sijberens Stoker gehuwd 22.05.1915, te Kollumerland.

Uit dit huwelijk van Bokke Klazes Visser en Antje Sijberens Stoker komen negen kinderen, allen geboren op It Langlân:

i) Jantje Visser, geb. 14.08.1916, ged. 22.10.1916, gehuwd 16.05.1936 met Rinze Poppes Bosma, overl. 5.09.1988, te Belleville, Canada.

ii) Klaas Visser, geb. 11.01.1918, ged. 19.05.1918, gehuwd 10.08.1944 met Baafke Pieters de Jong, overl. 23.02.1993, te Oudwoude.

iii) SIJBEREN (SIEBREN) BOKKES VISSER, geb. 6.12.1919, ged. 30.05.1920; gehuwd 15.01.1944 met Joukje Taedes de Vries, overl. 18.03.1972, te Haileybury, Canada.

iv) Lieuwe Visser, geb. 29.07.1922, ged. 24.04.1923; gehuwd 14.11.1946 met Kornelia Doedes Miedema, overl. 29.09.2016 te Apeldoorn.

v) Gaele Visser, geb. 13.08.1924, ged. 3.05.1925; overl. 2.11.1925.

vi) Metje Visser, geb. 5.10.1930, ged. 3.05.1931; gehuwd 1954 met Jannes Hendrik van Dekken, overl. 16.12.1988, te Kollum.

vii) Gaele Visser, geb. 28.10.1932, ged. 7.05.1933; gehuwd 28.03.1959 met Geerde Seeman, overl. 23.12.2004, te Enschede.

viii) Wietse Visser, geb. 3.02.1936, ged. 16.08.1936; gehuwd 14.11.1968 met Gatske Annes Meinema, overl. 27.10.2007, te Kollum.

ix) Lolke Visser, geb. 7.04.1939, ged. 18.06.1939; gehuwd 28.09.1961 met Hendrikje Jacobs van de Veen, overl. 8.05.2001, te Oudwoude.

Bokke Visser bracht de mest met een boot naar het land. Bokke overleed op jonge leeftijd op 1 oktober 1944. Na zijn overlijden hield zijn weduwe Antje Visser-Stoker het boerenbedrijfje draaiende. Acht koeien om te melken – best een prestatie! Ze was gewend aan hard werken. Ze had gediend op Allemastate te Wygeast.

Hij liet zijn vrouw achter met vier jonge kinderen – Metje, Geale, Wietze en Lolke. De andere kinderen waren de deur al uit:

Jantje was getrouwd met Rinze Bosma, een arbeider aan de Wâlddyk onder Westergeest;

Klaas was arbeider, woonde in Oudwoude en werd voogd over de jongste kinderen;

Sijberen was getrouwd met Joukje de Vries en woonde in Westergeest;

Lieuwe was meubelmaker aan de Wâlddyk onder Westergeest.

Op 1 juli 1947 verkocht Antje Visser-Stoker de woning met land op It Langlân aan Marten Martens Poelman, arbeider te Oudwoude.  De weduwe Antje Visser-Stoker en haar vier jongste kinderen verhuisden naar de Swartewei te Wijgeast, waar ze een klein kippenhok had, totdat haar jongste zoon Lolke het overman in 1962.

 

Anna Sijberens Stoker, 1914.

 


Fam. Bokke Visser (1882-1944) & Antje (Anna) Stoker (1897-1976) en kinderen. Onderste rij v.l.n.r. Metje Visser, Wietse Visser, Bokke Visser, Lolke Visser, Antje (Anna) Stoker, Gaele Visser; Bovenste rij v.l.n.r. Klaas Visser, Jantje Visser, Lieuwe Visser, Sijberen (Siebren) Visser (foto van 10 augustus 1944).

 

Bokke Klazes Visser (1882-1944)

 

SIJBEREN (SIEBREN) BOKKES VISSER en JOUKJE TAEDES DE VRIES

Siebren Bokkes Visser werd ingelijfd in de jaarlijkse loterij bij het Nederlandse leger – Infanterie op 27.09.1938  Siebren werd aangeworven als een gewone dienstplichtige van de Klasse van 1939 en toegewezen aan de 1e Companie, 2e Bataljon, 9e Nederlands infanteriebataljon, gestationeerd bij de Infanterie Kazerne in Assen, Drenthe, Nederland. In februari 1939, het 9e Infanterieregiment wordt tijdelijk verplaatst naar de “Pasman” -fabriek in Steenwijk, Overijssel, omdat de nieuw te bouwen kazerne niet bewoonbaar is. Op 28 augustus 1939, het Nederlandse leger wordt gemobiliseerd en Siebren is met zijn compagnie gestationeerd langs de Nederlands / Duitse grens bij Gouden Ploeg, nabij Hardenberg en Bentheim in Overijssel, Nederland. Siebren wordt op 10 mei 1940 op de eerste dag van de Duitse inval in Nederland door de nazi-Duitsers gevangengenomen en naar Duitsland vervoerd, waar hij als krijgsgevangene werd geïnterneerd in Stalag II-A in Neubrandenburg, ten noordoosten van Berlijn. Hij werd op 7 juni vrijgelaten als Nederlandse krijgsgevangene en keerde terug naar Oudwoude.


Sijberen Visser, 1938.

 


Sijberen Visser, 1939.

 


Sijberen Visser (derde in zittende bovenste rij) gestationeerd als soldaat bij zijn compagnie, “De Gouden Ploeg” at Bergentheim, Hardenberg, in Overijssel. Deze foto is genomen vlak voor de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger op 28 augustus 1939.

 


Foto is gemaakt in mei 1940. Deze soldaten moesten in de mobilisatietijd de brug over het kanaal laten springen als de Duitsers in aantocht waren bij De Gouden Ploeg in Bergentheim.. Groepsfoto. Bergentheim / De Gouden Ploeg. Sijberen Visser zit eerst links.

Sijberen (Siebren) Bokkes Visser en Joukje Taedes de Vries getrouwd 15 januari 1944, te Kollum. Joukje was de tweede oudste dochter van Sjoukje Annes Dijkstra en Taede Annes de Vries. Joukje stond bekend om haar rode haar.  Joukje maakte haar eigen trouwjurk van materiaal dat ze kocht op de “Black market”. Toen ze voor het eerst trouwden, Siebren en Joukje hebben nog een tijd in een kippenhok bij Jabik en Trien Epema gewoond.  Daarna zijn ze naar de Kalkhúswei 15 verhuisd. Het kippenhok was zo oud dat Siebren op een winderige dag binnen tegen de muur zou staan ​​omdat hij dacht dat het gebouw zou vallen. Tijdens de Hongerwinter 1944/45 was brandhout schaars en ging Siebren de velden in en stalen hekpalen.


Joukje de Vries, 1943

 


Sijberen Visser, 1943

 


Sijberen Visser en Joukje de Vries ondertrouwd 30 december 1943.

 


Sijberen Visser en Joukje de Vries, 15 januari 1944.

Uit dit huwelijk van Sijberen (Siebren) Bokkes Visser en Joukje Taedes de Vries komen vijf kinderen, het eerste zoon geboren op Langlân 3, de volgende twee zonen geboren op Kalkhúswei 15, en later een dochter en een zoon geboren in Canada.

i) Bokke, geb. 1944 in de kippenhok op Langlân 3 te Westergeest.

ii) Taede, geb. 3.09.1945 te Westergeest, overl. 29.10.2007, te Kitchener, Canada.

iii) Klaas, geb. 1950, te Westergeest.

iv) Sjoukje Antje, geb. 1958 te Canada.

v) Anne Fokke, geb. 1962, te Canada.

Siebren en Joukje Visser verhuisden in 1945 naar Kalkhúswei 15 te Westergeest, waar de tante van Joukje, Lutske Linstra-Dijkstra en haar man Roel Linstra en kinderen hadden gewoond.

Na de oorlog werkte Siebren in landaanwinning aan de buitenkant van de dijken in de Waddenzee. Maar zoals zoveel mannen van zijn generatie, wilde Siebren boer worden en een boerderij bezitten. Minne en Trien van Wieren waren hun buren en hun beste vrienden en Minne had acht of negen melkkoeien. Minne en Trien’s oudste zoon Rinze was in 1949 naar Quebec, Canada verhuisd, en Siebren en Joukje Visser waren ook goede vrienden met Jaap en Beitze Westerhof uit Triemen en Westergeest die in 1947 naar Ontario, Canada waren verhuisd.

Na zes jaar op Kalkhúswei 15 te Westergeest te hebben gewoond, verhuisden Siebren en Joukje en hun drie kinderen in oktober 1951 naar Quebec, Canada. Ze vertrokken op 4 oktober 1951 uit Rotterdam aan boord van de S.S. Volendam en kwamen op 12 oktober 1951 aan in Quebec City, Quebec, Canada. In juli 1952 Siebren and Joukje en de kinderen naar Belleville, Ontario verhuisd en woonden in de buurt van Jaap en Beitze Westerhof.


Bokke Sijberens Visser en Taede Sijberens Visser, Westergeest, 1946.

 


Sijberen Visser & Joukje de Vries met kinderen Bokke and Taede en Klaas, Kalkhȗswei 15, Westergeest, 1950.


Joukje de Vries en Klaas Visser, Kalkhȗswei 15, Westergeest, 1950.

1950-003

 


Sijberen Visser op de fiets, Westergeest, 1950.

 


Klaas Visser, Kalkhȗswei 15, Westergeest, 1951.

 


Klaas Visser en Taede Visser, Kalkhȗswei 15, Westergeest, 1951.

 


Taede Visser met zijn hand in een draagdoek, Westergeest, 1951.


v.l.n.r Joukje Visser – de Vries met haar schoonzus Baaf Visser- de Jong en hun twee zonen, Klaas Sijberens Visser en Pieter Klazes Visser, 1951.

 


Sijberen Visser & Joukje de Vries met kinderen Bokke, Taede & Klaas Visser, vertrek naar Rotterdam, 4 oktober 1951, aan boord van de S.S. Volendam voor Canada.

 


Verklaring Emigratie

 


S.S. Volendam

 


Achterkant van de ansichtkaart van de S.S. Volendam met briefje gestuurd door Joukje de Vries aan haar schoonmoeder Antje Visser-Stoker uit Quebec City,  12 october 1951.

In april 1954 gingen Minne en Trien van Wieren 5 maanden naar Canada en brachten twee weken met Siebren en Joukje Visser door in Belleville, en bezochten ook Rinze en Jantje Bosma en Jaap en Beitze Westerhof, en vele andere vrienden uit Westergeest en omgeving  die naar Canada waren verhuisd.


Siebren en Joukje Visser met kinderen door in Belleville.

 


krantenartikel

 


krantenartikel

 

Siebren Visser stierf in 1972 aan hersenkanker. Zijn weduwe Joukje Visser-de Vries stierf in 1993 aan een hartaanval.
Joukje was de tweede oudste dochter van Sjoukje Annes Dijkstra en Taede Annes de Vries.

Sjoukje Annes Dijkstra, geboren in 1900 te Westergeest, was een dochter van Anne Bokkes Dijkstra (geb. 1866 te Westergeest, overl. 1957 te Triemen) en Sietske Thijs van der Woude (geb. 1870 te Beilen, overl. 1905 te Triemen), en sus van Bokkes Annes Dijkstra (gehuwd met Klaaske Neiwijk) and Lutske Annes Dijkstra (gehuwd met Roel Linstra).

De familie Dijkstra heeft een lange geschiedenis in Westergeest en een directe relatie met de familie Visser door huwelijk in 1833.

ANNE KORNELIS DIJKSTRA was geboren 20 maart 1813 te Augustinusga, zoon van Kornelis Harms Dijkstra en Froukjen Uilkes Boujes. Hij is overleden 11 april 1877, Wijk B, huisnummer 157, Westergeest, Kollumerland.

ANNE KORNELIS DIJKSTRA en SIJTSKE BOKKES VISSER

ANNE KORNELIS DIJKSTRA is gehuwd met SIJTSKE BOKKES VISSER op 24 mei 1833, te Kollum.  Sijtske Bokkes Visser is geboren 9 juni 1805, te Oudwoude, dochter van Bokkes Feikes Visser & Sjoukje Liewes van der Ploeg, en gedoopt 7 juli 1805 te Oudwoude.   Sijtske is overleden 14 mei 1880, Wijk B, huisnummer 207, te Westergeest.

Uit dit huwelijk van Anne Kornelis Dijkstra en Sijtske Bokkes Visser komen vijf kinderen, allen geboren te Westergeest.

i) Kornelis Annes Dijkstra, geb. 1.03.1834 Oudwoude; overl. 13.08.1901, des nachts ten half 2 ure, Wijk B, huisnummer 202, te Westergeest.

ii) BOKKE ANNES DIJKSTRA, geb. 29.10.1837, te Westergeest; overleden: 30.08.1889 Wijk B, huisnummer 87, te Westergeest.

iii) Dille Annes Dijkstra (zoon), geb. 13.10.1841, te Westergeest; overleden 18.11.1861, huisnummer 125, te Westergeest.

iv) Susanna Annes Dijkstra, geb. 3.04.1845, te Westergeest; overleden 11.05.1848, des vm. ten 11 ure, huisnr. 83a, te Westergeest.

v) Susanna Annes Dijkstra, geb. 20.04.1849, te Westergeest; overladen 10.02.1897, des morgens ten 8 ure, Wijk B nummer 83, te Westergeest. Susanna is gehuwd met Wieger Taedes Kootstra op 7 november 1874, te gem. Kollumerland.

BOKKE ANNES DIJKSTRA en  LUTSKE BINNES DE GROOT

BOKKE ANNES DIJKSTRA, geb. 29 oktober 1837, te Westergeest; overleden: 30 augustus 1889 Wijk B, huisnummer 87, te Westergeest. Bokke is gehuwd 16 mei 1863, te Kollum, met LUTSKE BINNES DE GROOT, dochter van Binnes Klazes de Groot & Grietje Fokkes Faber, geb. 4 maart 1841, te Westergeest; overleden 30 december 1915, Wijk B, huisnummer 85, te Westergeest.

Uit dit huwelijk van BOKKE ANNES DIJKSTRA [hierboven] en LUTSKE BINNES DE GOOT komen zeven kinderen, allen geboren te Westergeest.

i) Grietje Bokkes Dijkstra, geb. 29.07.1864, te Westergeast; overl. 28.05.1937, Worthington, Nobles County, Minnesota, USA. Grietje is gehuwd 9.05.1891, te gem. Kollumerland met Geert Hendriks Riemersma. Geert is geb. 23.05.1865, te Westergeast; overl. 27.01.1933, Ocheyedan, Osceola County, Iowa, USA. Grietje en Geert vertrekt naar America in april 1900 met vier jonge kinderen.

ii) ANNE BOKKES DIJKSTRA, geb. 17.08.1866, te Westergeest; overl. 2.03.1957, te Triemen.

iii) Delia Bokkes Dijkstra, geb. 20.04.1869, te Westergeest; overl. 26.08.1954, te gem. Kollumerland.

iv) Bintje Bokkes Dijkstra, geb. 30.07.1871, te Westergeest; overl. 27.02.1945, te Heerenveen.

v) Sietske Bokkes Dijkstra, geb. 15.04.1875, te Westergeast; overl. 20.04.1939, Holland, Ottawa County, Michigan, USA. Sietske vertrekt naar Chicago in mei 1898.

vi) Binne Bokkes Dijkstra, geb. 24.10.1877 te Westergeest; overl. 14.05.1952, te Zandbulten. 1e gehuwd 26 juli 1902 met Minke Zijlstra, geb. 4.01.1881, te Westergeest; overl. 26.10.1931, te Zwagerveen. 2e gehuwd 20 augustus 1932 met Janke Zijlstra (zus van Minke Zijlstra), geb.9.09.1884, te Westergeast; overl. 21.10.1960.

vii) Kornelis Bokkes Dijkstra, geb. 1.02.1884, te Westergeest; overl. 11.06.1963; gehuwd 3 augustus 1907, met Sytske Thijsses Zuidema, geb. 22.04.1886, te Kollumerwaag; overl. 2.01.1960. Begraven te Kollumerzwaag.

ANNE BOKKES DIJKSTRA en SIETSKE THIJS VAN DER WOUDE

ANNE BOKKES DIJKSTRA, [hierboven], geb. 17 augustus1866, te Westergeest; overl. 2 maart 1957, te Triemen; gehuwd 20 mei 1893 met SIETSKE THIJS VAN DER WOUDE, geb. 24 juni 1870 te Beilen, overl. 5 feb. 1905, te Triemen. Begraven te Westergeest.

 


Anne Bokkes Dijkstra, Kalkhúswei, Westergeest, 1928.


Anne Dijkstra & Sietske v/d Woude grafsteen, Westergeest Kerk.

Uit dit huwelijk van Anne Bokkes Dijkstra en Sietske Thijsses van der Woude komen vijf kinderen, geboren te Westergeest.

i) Sjoukje Annes Dijkstra, geb. 05.1894, te Westergeest; overl. 29.07.1896, te Westergeest.

ii) Bokke Annes Dijkstra, geb. 19.01.1899, te Triemen; overl. 22.01.980, te Triemen; begraven te Westergeest. Gehuwd met Klaaske Heddes Niewijk.

iii) SJOUKJE ANNES DIJKSTRA, geb.  29.08.1900, te Westergeest; overl. 10.07.1993, te Kollum.

iv) Lutske Annes Dijkstra, geb. 23.09.1903, te Westergeest; overl. 3.04.2000. Gehuwd met Roelof Linstra. Begraafplaats te Kollumerzwaag.

v) Levenloos kind, overladen 5.02.1905, man.


Sjoukje Dijkstra, 1919


Lutske Dijkstra, 1919

SJOUKJE ANNES DIJKSTRA en TAEDE ANNES DE VRIES

SJOUKJE ANNES DIJKSTRA [hierboven], geb.  29 augustus 1900, te Westergeest, overl. 10 juli 1993, te Kollum, dochter van Anne Bokkes Dijkstra (1866-1957) en Sietske Thijs van der Woude (1870-1905) is gehuwd 18 juni 1921 met TAEDE ANNES DE VRIES, geb. 4 maart 1896, te Kollumerzwaag, zoon van Anne Lammerts de Vries (1864-1943) en Joukje Sijes Lourens (1865-1936); overl. 14 januari 1955, te Kollum.  Anne Lammerts de Vries en Joukje Sijes Lourens begraven te Kollumerzwaag.

 


Joukje Sijes Lourens, c. 1920.

 


Anne de Vries en Joukje Lourens grafsteen, Kollumerzwaag.


Taede de Vries zittend op de bank helemaal rechts, 1916.

 


Taede de Vries en Sjoukje Dijkstra, Hanenburg, 1922.

Vele jaren voor en na de Oorlog leverde Taede Annes de Vries elke woensdag de Kollumer Courant aan Oudwoude, Westergeest en De Triemen.

Uit dit huwelijk van Taede Annes de Vries en Sjoukje Annes Dijkstra komen dertien kinderen.  De eerste vier kinderen zijn geboren in Hanenburch 9, nu Kollumerzwaag, maar destijds werd hun geboorteregistratie vermeld als Westergeest. De resterende negen kinderen werden geboren in de Putstraat aan de Voorstraat te Kollum.

i) Sietske de Vries, 10.02.1922 te Harenburch 9, gehuwd 23.08.1945 met Dirk Sjoerds Smeding, overl. 13.07.2015, te Dronten

ii) JOUKJE TAEDES DE VRIES, geb. 1 mei 1923, te Hanenburch 9; overl. 20 januari 1993, te Belleville, Canada; gehuwd 15 januari 1944, te Kollum met SIJBEREN (SIEBREN) BOKKES VISSER.

iii) Anne de Vries, geb. 15.04.1924 te Hanenburch 9, gehuwd 12.05.1947 met IJetje Abrahams Hofstede, overl. 25.06.2002, te New Glasgow, Nova Scotia, Canada.

iv) Catharine de Vries, geb. 10.05.1926 te Hanenburch 9, gehuwd 20 .09.1945 met Feddrik Sjoreds Stienstra, overl. 17.12.2002, te Metslawier.

v) Bokke de Vries, geb. 14.08.1928 te Kollum, gehuwd 20.02.1954 in Canada met Jantje Arends Groenveld, overl. 20.08.2016, te Belleville, Canada.

vi) Sije de Vries, geb. 25.01.1930 te Kollum, overl. 20.04.1930, te Kollum.

vii) Sije de Vries, geb. 10.12.1931, gehuwd 2.08.1957 met Hiltje Klazes Visser, ovel. 7.12.2017, te Dokkum.

viii) Lutske de Vries, geb. te Kollum, gehuwd 23.09.1953 met Feike Pieters Rekker.

ix) Lammert de Vries, geb. 29.11.1935 te Kollum, gehuwd in 1961 in Canada met Lutske Klazes Doornbos, over. 11.09.1998, te Belleville, Canada.

x) Dirk de Vries, geb. te Kollum, gehuwd 11.04.1961 met Francina Catharina Bruinsma.

xi) Gaatse de Vries, geb. 4.10.1939 te Kollum, gehuwd 18.05.1962 met Dieuwke Jans de Vries, overl. 24.03.2014, te Kollum.

xii) Fokke de Vries, geb. te Kollum, gehuwd 20.09.1968 met Martje Jans van der Meulen.

xiii) Taede Sjouke de Vries, geb. 3.11.1943 te Kollum, gehuwd 8.09.1966 met Cornelia Grietje van der Wiel, overl. 9.11.1992, te Oudehaske.

 


Fam. Taede de Vries (1986-1955) & Sjoukje Dijkstra (1900-1993) en kinderen. Onderste rij v.l.n.r. Dirk de Vries, Lutske de Vries (with ribbon in hair); Taede de Vries, Gaatse de Vries, Taede Sjouke de Vries, Sjoukje Dijkstra, Fokke de Vries, Lammert de Vries; Bovenste rij v.l.n.r. Catherine (Ine) de Vries, Anne (Andy) de Vries, Sietske de Vries, Bokke de Vries, Sije de Vries, Joukje de Vries (foto van 1946).

 


Taede de Vries, 1948.

 


Taede de Vries & Sjoukje Dijkstra op de Voorstraat, Kollum, 1949.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Oudwoude, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Bejaardenuitstapje omstreeks 1936/1937/1938 naar Kamperduin

 

IMG_0013-001

Achter v.l.n.r: Jitse Sikkema, Oane Sikkema ( Triemen),Jabik Hoogeboom, Ruurd van der Veen, Eelke Hoogeboom
Jochum en Janke Dantuma, Jan Klaver ( van Jan en Tjimkje) Durk Annema
Voor v.l.n.r: Anne Sikkema ( vrouw van Jitse), Lies Klaver-Loonstra ( vrouw van Eabele Klaver), Ruurd van der Veen en Tjits van der Veen-Haaima, Mientje Hoogeboom ( vrouw van Eelke), Richtsje Sikkema- de Vries, Janke Dantuma-Klaver ( tante van Bearn en Griet Dantuma),  Tjimkje Klaver- van der Veen ( Jan en Tjimkje), Griet Hoogeboom ( vrouw van Jabik)

Berichtnr.:24

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

MKZ crisis 2001

De MKZ- crisis in 2001 ( Mond- en Klauwzeer).   ( misschien zijn er nog wel foto’s of verhalen van andere bedrijven, horen we het graag)

Bij de familie Madern aan de Weerdebuorsterwei werden de schapen gecontroleerd. Op de eerste foto de mannen in blauwe pakken ontsmetten de handen. Op de tweede foto controleren ze de schapen op Mond- en Klauwzeer.
Op een boerderij in Ee was de ziekte vastgesteld en in een straal van 2 km moesten de dieren geruimd worden.

2001 MKZ crisis ontsmetten en controle van de dieren

Berichtnr.:1683.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Verslagen van autotochten van ouden van dagen van 1949 tot 1968

Bejaardenuitstapjes van 1949-1968

1968


1967


1966


1965


1964


1963


1962


1961


1960


1959


1958


1957

 


1956

40 jaar geleden:


1955


1954


1953


1952


1951

1950

1949
Berichtnr.:918

Share This:

1 Reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis, Verenigingen

Monument voor gevallen vliegers op kerkhof in Westergeest

Verraad en verzet, angst en spanning
Monument voor gevallen vliegers op kerkhof in Westergeest

KC 1 mei 1998
Berichtnr.:236

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis

Huishoudschool 1948 1951 weer bijeen


Wie staan hier op de foto?

Achter v.l.n.r.: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.
Midden v.l.n.r.: 1,2,3,4,5,6,7
Voor v.l.n.r.: 1,2,3,4 Eelkje Reinders, 5.6.7.

Uit : KC 13 april 1992

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Janna en Tim Dijkstra met een zeer klein kippenei en Dirk van Assen met klein ei


KC: 1998


Dirk van Assen met kievitsei met een lengte van 3,5 cm en een gewicht van 8 gram.
Uit KC: 9 april 1975

 

Berichtnr.:953

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei

Nieuwe foto’s en berichten

De ondeugende klas van 1948/ 1951 van de Huishoudschool in Kollum weer bijeen.

Eelkje Reinders vooraan in het midden

Uit de KC van 17 december 1999:
Nr. 1,2 Germ Prins,3,4 Tim Dijkstra,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Kim Zijlstra
Wie zijn de andere kinderen?

 


Uit de KC van 1999

Verkooping in 1932 op verzoek van Tjibbe Bouma

1946 Beintemawei 4
Bij de hooibult Janke de Wilde-Boskma, Visite La Grand uit Holland, Harmke de Wilde, Alie de Wilde en Sijmen de Wilde.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School

Vier woningen op de Wâlddyk

Wanneer je vanaf de Weerdebuorsterwei komt en bij de Wâlddyk links afslaat, hebben daar aan de linkerkant van de weg vroeger vier woningen gestaan, die afgebroken zijn.

De Wâlddyk, gezien vanuit het westen. Hier rechts van de weg hebben de woningen gestaan
Op de achtergrond de boerderij van Zwart, nu van Folkert…
De foto is van 2017.

Beintemawei 1:
De 1e woning gerekend van af het kruispunt,
-Pope Bosma met zijn vrouw Fokje. De kinderen Wietse en Sietske hebben nog lang bij hun ingewoond. Pope Bosma is in 1955 overleden.  Zijn vrouw was eerder overleden. Wietse reed op een motor.
– Durk van Assen??
– Durk en Trien van der Veen  (ouders Annie) ??

Beintemawei 2:

– Sijmen de Wilde en Doetje Haaijema (ouders van Klaas de Wilde) daar gewoond voor de oorlog
– Klaas de Wilde hier komen wonen in april 1941. De kinderen waren Alie(1942), Sijmen(1943), Hendrik(1945), in 1948 en 1950 meisjes overleden direkt na geboorte, Renze(1952) en Doetie(1956). Klaas had vee achter in een hok. In december 1957 zijn ze verhuisd naar Foarwei 8 in Oudwoude.
– Popke Hoekstra (ouders van Herre Hoekstra)

Dit zijn de beide huizen, Beintemawei 1 en 2  Rechts staat Klaas de Wilde, bij de weg moeder de Wilde. Jongetje is Rinze.


Dochter Alie de Wilde. Verder op staat nog een melkbus bij de weg, van Pope Bosma.


Beintemawei 2


Beintemawei 2 met dochter Alie


Vader Klaas aan het melken


1944 Alie met haar vader Klaas de Wilde en pake Sijmen de Wilde
 Krantenknipsel van 28 april 2008:

 

Beintemawei ?:
Voorbij de boerderij van Jan Reitsma heeft ook nog een huis gestaan. Daar ging een pad naar achteren.
Daar woonde een zekere Willem Bethlehem en Riemer Poelstra , later Huisjes. Helaas (nog) geen foto van.

Beintemawei 4:
– Jacob en Janke de Wilde- Boskma. Hun dochter, Harmke is later getrouwd met Onno Derks

Het huis stond waarschijnlijk net voordat je linksaf kunt slaan naar Beintemahûs  links in de weilanden.

Foto 5, Boerderijtje aan de Weerderburen van Sjoerd en Martje van der Veer


Jacob en Janke de Wilde en dochtertje Harmke


Bijgaande foto’s zijn bij dat huis beide ongeveer 1946
Bij de hooibult Janke de Wilde-Boskma, Visite La Grand uit Holland, Harmke de Wilde, Alie de Wilde en Sijmen de Wilde.

Berichtnr.:1646.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Wijbe Sijbrens de Bruin en Taetske Heines Klaver

Wijbe Sijbrens de Bruin (geboren 19-3-1835 Kollumerzwaag en overleden 7 -3-1912 te Westergeest)
Taetske Heines Klaver ( geboren 11 -6-1838 te Triemen o/d Westergeest en overleden 17-5-1905 te Westergeest)

Het echtpaar is getrouwd op 16 mei 1857 in Kollumerland c.a.
De kinderen:
-Wijpkje de Bruin (1858-1953), gehuwd met Jan Fokkes Fokkema ( 1852-1916) Meer over dit echtpaar
-Heine de Bruin (1861-1914), gehuwd met Iemkje de Boer ( 1861-1937), Meer over dit echtpaar
-Trijntje de Bruin ( geb. 16-03-1867 Westergeest, overleden 03-06-1944 Binghamton (N.Y. ,USA)), gehuwd met Jan Burggraaf ( geb. 18-05-1866 Oosterbierum)
-Aaltje de Bruin ( geb. 11-11-1870, gehuwd met Roelof Jochems Raap)
-Antje de Bruin( geb. 11 -05 1877), gehuwd met Sijtze Sijtzes van der Veen ( geb. 1878, overleden op 12 maart 1969)
Meer over dit echtpaar

V.l.n.r.: Wiepkje van der Veen, Wiepkje de Vries, Elisabeth van der Veen, Teatske de Vries-Fokkema, Antje Wijbes de Bruin ( e.v. Sijtze van der Veen, oerbeppe Sietske Adema), Trientje van der Veen.


Antje de Bruin voor de boerderij op Eastwâld.
Antje de Bruin, gehuwd met Sijtze Sijtzes van der Veen ( geb. 1878, overleden op 12 maart 1969)

V.l.n.r.: Maaike Vries-Fokkema, Teatske Fokkema, Renske van der Veen-Dantuma
Wiep van der Veen


Rechts Wijpkje de Bruin (1858-1953), gehuwd met Jan Fokkes Fokkema (links) ( 1852-1916) Meer over deze familie
Achter : Andrys Keuning en syn frou Minke
Fokkema wie boer yn Westergeast. Hy hat ek lid fan Provinsjale Steaten west.

Aaltje de Bruin was gehuwd met Roelof Jochems Raap
Er is 1 foto van deze familie, mogelijk een nichtje van de familie, haar naam is Ytje Roelofs Raap.


Ytje

In een stamboom van familie Visser uit Triemen komt ook de naam Aaltje de Bruin en Roel Jochems raap voor:

Roelof Jogchums Raap is getrouwd met Aaltje Wiebes de Bruin op 18 mei 1893 te Kollum
Roelof 24 jaar Aaltje 22 jaar geb. 11 november 1870 te Westergeest
Overl. 13 augustus 1896 te Wouterswoude 25 jaar
Dochter van Wiebe de Bruin en Taetske Klaver

Ze hadden twee kinderen:
Wiebe geb. 3 mei 1894 te Westergeest / overl. september 1986 te Dantumawoude 92 jaar
Elske geb. 22 juli 1896 te Wouterswoude / overl. 30 augustus 1959 te Burum 63 jaar

Wiebe Roelofs Raap is getrouwd met Anna Miedema op 16 mei 1918 te Kollum
Wiebe 24 jaar Anna 21 jaar geb. 20 augustus 1896 te Buitenpost
Overl. 12 november 1918 te Dantumadeel 22 jaar
Dochter van Fokke Miedema en Aaltje Dijkstra

Wiebe Roelofs Raap 2e huwelijk met Wytske Talma op 6 mei 1920 te Dantumadeel
Wiebe 26 jaar Wytske 20 jaar geb. 19 mei 1899 te Driesum
Overl. 30 januari 1988 te Dantumawoude 88 jaar
Dochter van Siebren Talma en Baukje Wiersma

 

Trijntje de Bruin was gehuwd met Jan Burggraaf


Trijntje de Bruin en Jan Burggraaf

Jan Burggraaf was manufacturier te Westergeest, later predikant in USA.
Fam. Burggraaf emigreerde 23 mei 1893 naar USA. De kinderen Wijtske, Teatske en Wijpkje zijn in Westergeest geboren. Jacob en Wijbe  zijn geboren in Amerika


Jan Burggraaf en Trijntje Burggraaf- de Bruin en hun kinderen:
Taetske ( Tilly), Wytske (Wilma), Wijpkje (Winnifred) en Jacob ( James)


Kinderen:
Zittend: Jacob , geb. 03-04- 1896 Amerika, Wijtske, 23-07-1890 Westergeest, Wijbe 12-12-1897 in Amerika
Achter: Teatske geb. 18-03-1888 in Westergeest, Wypkje 26-04-1892 in Westergeest
Later zijn er nog 2 zoons geboren Heine (Henry) en Nicholas.


Voor in het midden Jan Burggraaf en Trijntje Burggraaf- de Bruin
De 5e persoon van links is Wijbe Burggraaf, geb. 12-12-1897, gehuwd met Akke Hoogstra, e.m. predikant wonende te New York. Ds. Burggraaf doopte in de oorlog H.K.H. Prinses Margriet in Ottowa. Hij was daar toen vlootpredikant.


Jan Burggraaf en Trijntje Wijbes de Bruin


Trijntje Wijbes de Bruin

Een broer van Wijbe Sijbrens de Bruin ( geb. 1835)  was:
Popke Sijbrens de Bruin ( geb. 17-11-1849 in Westergeest, overleden 20-11-1875 in Westergeest)
De dochter van Popke Sijbrens de Bruin was Sijbrigje Popkes de Bruin ( geb. 26-01-1876 in Westergeest, overleden 31-12-1942) ( e.v. Harmen de Vries)

Popke Sijbrens de Bruin was gehuwd met Engelina Harders

Sijbrigje Popkes de Bruin


Harmen de Vries en Sijbrigje Popkes de Bruin

Harmen de Vries en Sijbrigje Popkes de Bruin met hun kinderen Engelina, Rindert en Anna

Berichtnr.:1656

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Heine de Bruin en Iemkje de Boer en kinderen Wijbe en Jacob


V.l.n.r.: Jacob Heines de Bruin, Iemkje de Bruin-de Boer, Heine Wijbes de Bruin en Wijbe Heines de Bruin

Heine de Bruin( geb. 20-02-1861, ovl. 6-05-1914)
gehuwd met Iemkje de Boer ( geb.19-03-1861 Oudwoude, ovl. 3-10-1937 Westergeest)

Heine is een zoon van: Klik hier voor meer informatie over de ouders
Wijbe Sijbrens de Bruin (geboren 19-3-1835 Kollumerzwaag en overleden 7 -3-1912 te Westergeest)
Taetske Heines Klaver ( geboren 11 -6-1838 te Triemen o/d Westergeest

Heine en Ymkje hadden 2 kinderen:
-Jacob Heines de Bruin, (geb. 14-08-1889 Westergeest, ovl.19-08-1971) ( e.v. Aafke Hoeksma, geb. 27-08-1890 Buitenpost, ovl. 9-2-1967)
-Wijbe Heines de Bruin (geb. 14-07-1894, ovl. 5-09-1975 Westergeest) ( e.v. Trijntje Wijma. geb.20-02-1899 Oudwoude, overleden 03-12-1968)


Heine de Bruin


Iemkje de Bruin- de Boer


Staand is Jacob Heines de Bruin en zittend Wijbe Heines de Bruin


Wijbe en Jacob met hun echtgenotes.
V.l.n.r.: Wijbe, Trijntje Wijma (e.v. Wijbe), Aafke Hoeksma en Jacob de Bruin

Jacob Heines de Bruin, (geb. 14-08-1889 Westergeest, ovl.19-08-1971) en Aafke de Bruin-Hoeksma, geb. 27-08-1890 Buitenpost, ovl. 9-2-1967)
hadden 3
kinderen:
-Anna de Bruin ( geb. 15-04-1919 Westergeest, overleden 25-08-2019 begraafplaats Westergeest) ( e.v. Pieter Gerben Vries, oud-burgemeester Oud-Beijerland)
-Iemkje de Bruin( geb. 31-07-1921, overleden 01-09-1999 Buitenpost, begraafplaats bij kerk Oudwoude) ( e.v. Jacob Feenstra)
-Heine de Bruin ( geb. 19-02-1928, overleden 03-09-1994 ) ( e.v. Martha Venema geb. 01-06-1930, overleden 14-03-1999)


Jacob en Aafke de Bruin

IMG_0013
Jacob en Aafke


Kinderen Jacob en Aafke, Anna, Iemkje en Heine


Jacob Heines de Bruin met zijn vrouw Aafke Hoeksma en kinderen Iemkje, Anna en Heine


V.l.nr.: Klaas Vries, Maaike Vries
Aafke de Bruin-Hoeksma, Jacob de Bruin

Schoolbestuur Schoolbestuur:. Achter: Jacobus van der Veen, Bram de Vries, Jan Steringa, Jacob Adema, Lieuwe Triemstra, Melle de Vries.
Voor: Taeke Roorda, Likele Westerhof, Jacob de Bruin, meester Reinalda.

IMG_0004

Op deze foto staan de gezusters, Anna(rechts) en Ymkje de Bruin (links), ( zusters van Heine de Bruin).
Het meisje er tussen is een zekere Wya Greitz uit de Haag. Zij was een tweetal weken te logeren bij Jacob en Aafke de Bruin. De kleding, die ze droeg had ze even voor de foto van Aafke de Bruin. De dochter van dominee Luuring, Rens Luuring had een aantal kinderen meegenomen uit Den Haag, om hier een aantal weken bij gezinnen in Friesland te verblijven.

De heer Jacob H. de Bruin werd onderscheiding opgespeld door zijn broer, wethouder Wijbe H. de Bruin


2 mei 1962


Jacob de Bruin op de fiets voor “It Lytse Slotsje”


Jacob de Bruin en Wessel Veenstra voor de boerderij
E. Meinertswei 31
Omstreeks 1940


Jacob en Aafke de Bruin


Iepkje en Iemkje de Boer ( zussen)

Wijbe Heines de Bruin (geb. 14-07-1894, ovl. 5-09-1975 Westergeest) en Trijntje de Bruin-Wijma hadden 6 kinderen:

Heine de Bruin ( geb. 02-03-1920, overleden 16-04-1945 ) ( e.v. Janke Nieuwenhuis)
Nanne (geb. 14-11- 1921, overleden 29-10-2000) ( e.v. Beitske Dijk)
Aaltsje ( geb.?) ( Ype Venema)
IJmkje (geb. 1924)
Wobbe (geb. 1932)
Jacob (geb. 12-02-1934) ( e.v. Griet Venema)

 


Wijbe Heines en Trijntje de Bruin-Wijma met hun kinderen Heine en Nanne en Aaltje


Wijbe Heines  en Trijntje de Bruin met hun gezin

Op de foto: 1. Vader Wijbe Heines de Bruin, 2 Moeder Trijntje de Bruin-Wijma, 3. Nanne de Bruin ( geb. 1921), 4.Wobbe de Bruin ( geb. 1932), 5. Iemkje de Bruin ( 1924), 6. Jacob de Bruin ( 1934), 7 Aaltje de Bruin, 8. Heine de Bruin ( geb. 1920)

Berichtnr.:1272.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Oudwoude

Wiepkje Wijbes de Bruin en Jan Fokkes Fokkema en kinderen

Wijpkje Wijbes De Bruin ( geb. 07-03-1858 Westergeest, ovl. 22-12-1953 Westergeest) was getrouwd met
Jan Fokkes Fokkema( geb.14-11-1852 Westergeest, ovl. 21-12-1916, Westergeest)
Hun kinderen waren:
-Maaike Fokkema ( geb. 22-10-1881 Westergeest, ovl. ..,)( e.v. Klaas Vries)
-Fokke Fokkema ( geb. 07-06-1878, ovl. 16-08-1963 Kloppenburg Duitsland)( e.v. Bortzen van Bruggen)
-Taetske Fokkema ( geb. 14-06-1879 Westergeest, ovl. 07-10-1962 Buitenpost) ( e.v. IJje de Vries)


Links Jan Fokkema en rechts Wijpkje. Echtpaar erachter: Andries Keuning en zijn vrouw Minke

IMG_0004
Op de foto: Achter v.l.n.r.: Maaike Vries-Fokkema, Teatske de Vries Fokkema, Fokke Fokkema
Voor: Wijpkje Fokkema- de Bruin.

IMG_0003
Op de foto: Ruurdsje Minnema-Vries ( dochter Maaike), Maaike Vries-Fokkema, Teatske de Vries Fokkema, Jan Vries?, Fokke Fokkema, Echtgenote van Jan Vries?
Voor: Wijpkje Fokkema- de Bruin

Minnema Vries-004

Wijpkje Fokkema-de Bruin
Foto genomen voor it “Lytse Slotsje”aan de E. Meinertswei. Deze woning is gebouwd door de familie Fokkema ( 1907-1908)Wijpkje Fokkema was de moeder van Dominee Fokkema, die hier vaak gepredikt heeft.

 


Is dochter van Taetske


Wijpkje


Wijpkje met Anna Cornelia Fokkema


Maaike en Taetske Fokkema

IMG_0022
Fokke Fokkema

Dochter Taetske met haar man IJje de Vries:


IJje en Taetske en dochter Wiepkje de Vries

IJje de Vries ( geb. 21-04-1878 Drogeham, ovl. 3-11-1956 Buitenpost)

Taetske De Vries-Fokkema


Taetske en dochtertje Wiepkje

IJje en Taetske : Goudsmid Drachten ‘t Zuid

 

Berichtnr.: 1332/

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Geschiedenis

Klaas en Maaike Vries en kinderen

Klaas Vries
Maaike Vries-Fokkema

Hun kinderen:
-Jan Bartele Vries ( geb. 25-07-1911 Westergeest, ovel. 14-02-1944 Berlijn) gehuwd met Gerda Johanna Muller
-Ruurdje Vries ( geb. 11-06-1914, ovel. ..)( e.v. Johannes Minnema)

 

Ze woonden in de boerderij aan de Eelke Meinertswei 5


Klaas en Maaike Vries


Klaas Vries


Jan en Ruurdje


Ruurdje en Jan

Klaas en Maaike Vries met de kinderen Jan en Ruurdje


Klaas en Maaike Vries met Ruurdtsje en Jan( dochter en zoon)
Eelke Meinertswei 5
1935/ 1940


V.l.nr.: Klaas Vries, Maaike Vries
Aafke de Bruin-Hoeksma, Jacob de Bruin


Echtgenote van Jan Bartele Vries met kinderen

Achter v.l.n.r.:Ruurdtje Vries, Wiepkje Fokkema-de Bruin, Anneke Fokkema
Voor v.l.n.r.:Jan Bartele Vries, hond Bienko


Ruurdtje en moeder Maaike

Minnema Vries-003

Ruurdtje Minnema-Vries en Maaike Minnema- Vries bij de boerderij  E. Meinertswei 5 rond 1936

 


Maaike Vries

Minnema Vries-004
Wijpkje Fokkema-de Bruin(moeder van Maaike), de beppe van Ruurdtje Wijpkje Vries.
Foto genomen voor it “Lytse Slotsje”aan de E. Meinertswei. Deze woning is gebouwd door de familie Fokkema ( 1907-1908)Wijpkje Fokkema was de moeder van Dominee Fokkema, die hier vaak gepredikt heeft.
Minnema Vries
Trouwfoto van Ruurdtje Minnema-Vries en Johannes Minnema ( rond 1942)
bij de boerderij aan de Eelke Meinertswei 5

Minnema Vries-001
trouwfoto bij het gemeentehuis

Minnema Vries-002
Ruurdtje Minnema in de tuin op haar trouwdag

IMG_0005
Ruurdtje

IMG_0032

Waarschijnlijk broer van Minnema met zijn gezin op bezoek, rechts Ruurdtje

Minnema Vries-005

Minnema bij de boerderij met veel oudheidkundigen( 24 september 1960).

De Feriening fan Amateur Aldheitkundigen ( FFAA)


Johannes Minnema en Ruurdtje Minnema -Vries

Achter Ruurdtje en Anneke Fokkema
Voor: Maaike Vries en Johannes Minnema

 

Berichtnr.:134/

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Fotoalbum van Liekele en Janke van der Veen

Foto van augustus 1944
Reisje van de Jongens- en Meisjesvereniging

Hieronder de foto met de nummers erbij.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Durk Bosgraaf?, 10., 11., 12., 13., 14.,15., 16., 17.,18., 19

Onderstaande foto is een foto van 1922 van de Feestcommissie met leerkrachten en schoolbestuur.
Locatie voor de Christelijke school in de Triemen.

De Feestcommissie had als taak om voor het schoolfeest de financiën te beheren, de optocht te organiseren, de spelletjes op het land te organiseren en “Sûkerlarjemolke siede”.


Staand v.l.n.r.: 1. Mw. J. Visser, 2. G. de Vries, 3. K. Boonstra, 4. P. van der Haak, 5. Aeltsje van der Zwaag, 6. H. van Dijk, 7. Juf. Kloosterman, 8. Juf Siebrigje Adema, 9. Maaike Vries-Fokkema,10. Juf Kloosterman, 11. Klaas Vries, 12. B. de Boer, 13.Juf Brandsma, 14. Frou van Leusden, 15.Juf Hettinga, 16. Juf Hoekstra, 17.D. Feenstra, 18.Meester Bamberg, 19. M. de Vries, 20. Mw. Migchelbrink, 21. Meester Migchelbrink, 22.Jitske van Assen, 23.P. van der Ploeg,

Zittend: 24.Mw. J. Steringa, 25.L. Boonstra, 26. Sjoerd van der Schaaf ( directeur Zangvereniging Westergeest Triemen), 27. Jacob Bokkes Visser, 28. J. de Bruin, 29. Klaas Bokkes Visser, 30. Bottema,31.H. van der Schaaf, 32.Ds. van Leusden, 33.Johannes Adema, 34??, 35.Hettinga, 36. Jan Sikkens.


Wie is dit op welke brug?

Berichtnr.: 1711.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Familie F. Fokkema en dochter Anneke

IMG_0009
F.J. Fokkema ( 1878-1963), Anneke Fokkema (1914-1989) en B.Fokkema-van Bruggen(1878-1948)

De wapen van dorpshuis de Fokkema’s pleats:Het wapen ging van de familie Halbesma naar de familie Minnema.
Dochter Maaike Minnema trouwde in 1846 met Fokke Tjibbes Fokkema.
Hun zoon Jan Fokkes Fokkema trouwde met Wiepkje de Bruin.
Hun zoon Fokke Jans Fokkema trouwde met Bortzen van Bruggen
Hun dochter was Anna C. Fokkema.
De families Halbesma, Minnema en Fokkema hebben schriftelijk toegezegd er geen bezwaar tegen te hebben dat het dorpshuis de naam Fokkema gaat gebruiken en het familiewapen in de grote zaal op gaat hangen.


Eigenaar van de Fokkema’s pleats

IMG_0011
1933.


Fokke Fokkema

IMG_0005
Anneke Fokkema


Bortzen Fokkema- van Bruggen en dochter Anneke en Wijbe Jans Burggraaf en Fokke Fokkema

IMG_0012
Vader en dochter. 1962

Op de achtergrond Anneke Fokkema, rechts Fokke Fokkema.
Prinses Beatrix, waarschijnlijk in Doetichem.

 

IMG_0008
Vader en dochter 1963

Anneke Fokkema in het midden met Wiebe de Bruin en Tryntsje de Bruin ( pake en beppe van Pietsje Adema- de Bruin)

IMG_0007
Anneke Fokkema was dominee in Doetinchem

IMG_0002
Anneke.

IMG

Grafsteen geschenk oud-leerlingen Zendingschool
KC:2003

Krantenartikelen over Anneke Fokkema, dominee in Doetinchem


Krant: 26 augustus 1978


Krant :29 april 1985

Meer foto’s van Vries en Fokkema
Berichtnr.:1506./fb

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Eelke Meinertswei 2 a

IMG_0021

IMG_0007
Eelke Meinertswei 2 a. Omstreeks 1935.
Dit huis werd “Lyts Slotsje”genoemd. Het huis is gebouwd voor de familie Fokkema (1907/1908). Op de achtergrond de boerderij van de familie Bosma, de tegenwoordige Fokkema’s Pleats.
Huidige bewoners: fam.H.Loonstra


Woning van de familie de Bruin

IMG_0027


Foto genomen vanuit de tuin van de familie Vries(Klaas en Maaike), huisnr.5.


Kollumer Courant: 30 augustus 1993


Foto, gemaakt in de jaren tachtig

IMG_0003

Berichtnr.:518/fb.

Share This:

1 Reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats

Zeehond in Westergeest

Vrijdag 28 februari 2020 lag er ‘s ochtends een zeehond op de steiger nabij vakantiepark it Ljeppershiem.
De hele ochtend lag de zeehond te rusten op de steiger nabij het Ljeppershiem. Om 12 uur kwamen de mannen van de Dierenambulance. Zij kwamen tot de conclusie, dat het om een gezonde, volwassen zeehond ging. Toen ze dichtbij kwamen, dook de zeehond het water in. Nog even liet hij zich zien met een vis in de bek.

Nu blijkt, dat in 1949 dat ook al eens gebeurd te zijn. Dat stond op internet www.delpher.nl

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Fotoalbum van alle winterfoto’s

Winter yn Westergeast

“Fiif lytse jonkjes yn de snie” 1948 Op Keatlingwier/ Eastwâld
V.l.n.r.: Andries Posthuma, Auke Postma, Siem van der Veen, Jan Posthuma en Anco van der Veen.


Op Eastwâld, boerderij van Sijtze van der Veen

Woning van Durk  en Trien van der Veen Kalkhúswei in de winter

Wietske Wiersma schreef over de IJsclub:

 

Op deze pagina staan alle links naar andere pagina’s waar winterfoto’s op staan van Westergeest.

Kalkhúswei: kijk hier voor foto’s

Bumawei:  foto’s

Trekweg: foto’s

Bij Keuningsbrêge: foto’s

Bij Lange brug en Keuningsbrêge: foto’s

Harm en Aaltsje Brouwer met tent en nog meer: foto’s

Winterfoto’s 2002 van Frouwkje Bijlstra: foto’s

Winters beeld van Westergeest op postzegel: foto’s

Van Teijenswei: foto’s

Bumawei 1979: foto

Schaatsen op de Zwemmer: foto’s

Onbekende personen aan het schaatsen op de Zwemmer: foto

Voetbaljeugd op de schaatsen: foto

Ijs onbetrouwbaar in 1976: foto

1994/1995 Johannes Schotus in koek en zopietent: foto 

Reedride yn Westergeast met Mient en Mark de Jager: foto

As er iis op Trekfeart lei kaam de barte út en strie oer de wei foar de reedriders. Fan de earste dy’t oer de feart oankaam, kaam de namme op de balke.

Hjir it stikje fan Wietske Wiersma:

1971: Schaatswedstrijden van de jeugd: foto

IJzel bij Wiebe en Ansje Kempenaar Bumawei : foto

Spanning voor bevalling: foto

Kranten bezorgd met skelters van wege ijzel: foto

Winterplaatjes op Keatlingwier 1979: foto’s

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Siebren Visser en Joukje Visser- de Vries

Op Kalkhúswei 15 heeft de familie Visser gewoond van 1945- oktober 1951, toen zijn ze verhuisd naar Canada.
Siebren Bokkes Visser was getrouwd met Joukje Taedes de Vries ( geb.1923, ovl.1993) en ze hadden in Westergeest 3 zoons.
We kregen informatie binnen van Andy F. Visser- de Vries, zoon van Siebren Visser en Joukje Taedes – de Vries uit Kingston ( Canada)

De ouders van Siebren Bokkes Visser waren Bokke Klazes Visser en Antje ( Anna) Sijberens Stoker, die woonden op it Langlan.

De moeder van Joukje Taedes de Vries  was Sjoukje Annes de Vries-Dijkstra (1900-1993) ( Sjoukmuoi), die later in Kollum woonde in Nij Meckama.
Sjoukje haar zus was Lutske Linstra-Dijkstra ( Lutsmuoi). Haar broer was Anne Bokkes Dijkstra (1866-1957).
Hun vader was Anne Bokkes Dijkstra (1866-1957), die woonde in Westergeest en later met zijn zoon Bokke ( geb. 1899) in de Triemen ( Triemsterloane).

Elders op deze site bij “alle boerderijen op Eelke Meinertswei enz.” staat:
Woning naast Epema:
Info Durk de Vries (postbode).In welke woning is nog niet duidelijk, maar Bokke Anne Visser hebben in de buurt van Epema gewoond. Zoon Sybren Visser is met Joukje de Vries getrouwd en hebben nog een tijd in een kippenhok bij Jabik Epema gewoond. Daarna zijn ze naar de Kalkhúswei 15 verhuisd.

 

Minne en Trien van Wieren zijn bij hen op bezoek geweest:

 

De bewoners van Kalkhuswei 15
– Jouwert en Maaike Turkstra
– zoon Harm Turkstra ( Harm en Aantsje)
– Roel en Luts Linstra ( tante van Joukje Visser)
– 1945 – Oktober 1951 Siebren Visser en Joukje Visser- de Vries ( in 1950 naar Canada verhuisd)
– Marten en Eke van der Kloet
– Melle Kempenaar.
Berichtnr.: 1719.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Foto’s voor fotoavond 25 februari 2020

(Dit is een tijdelijke pagina. Deze foto’s staan ook elders op de site)


xWoning Lieuwe Froukje Huisman
Voor het huis staat Ruurd van der Veen


xBelijdenis Eelkje Merkus op 15 april 1938 door Ds. Luuring

xKlaasje Schotanus, Aaltje Sipma, Minke Adema, Lieske van Assen, Annie de Vries en Dienke van der Veen (Triemen)

 


xJappie van der Werff en Foekje Brouwer op revue 100 jarig bestaan christelijke lagere school op 18 mei 1985


xJan Steenstra en Jappie van der Werff


xFeestleider van der Veer als meester Migchelbrink


xAfke de Vries-Dijkstra en Jappie van der Werff


x Luut op Adema op de noodbrug bij de Bûnte Houn

xVan Pieter Zijlstra kregen wij een overzicht van de bewoners van Weerdebuorsterwei 3. Pieter maakt een boek over Pieter Fisk Zijlstra en die heeft hier ook gewoond.

 

– tot mei 1941 Minkes en Sina Sloot. In deze woning is Sipke Sloot in 1935 geboren.
– mei 1941 tot december 1944 Jelle Helder
– 31 januari 1945 tot 1 april 1948 Pieter (Fisk) Zijlstra en Aaltje Zijlstra (na hun vertrek uit Bussum-NH)
– 1 april 1948 tot 23 november 1949 Jan Dijkstra
– 23 november 1949 tot 23 januari 1950 Jan Merkus ( zoon van Jentsje Merkus)
– 23 januari 1950 tot 15 maart 1960 Jan Dijkstra
– 15 maart 1960 tot 26 juli 1961 Gerrit Kempenaar
– 8 september 1961 tot 9 april 1964 Wieger en Geertsje Hoekstra
– 28 mei 1964 tot 23 juli 1971 Herre en Gelske Hoekstra ( zonen Popke en Henkie zijn hier nog geboren) ( verhuisd naar Bumawei 17
– G. van Plateringen tot heden

Inwonenden:
Grietje Zijlstra jan 1945- juli 1945 ( echtgen. J. H. Schothorst)

 

Trekwei 8:

 

xTrekwei 8:
– tot 11 maart 1948 Fokke Veenstra (verhuisd naar Groningen)
– 1 april 1948 tot 25 februari 1952 Pieter Zijlstra (Fisk). Had daar varkenshok met stro. Vis werd daar bereid. Pieter had een motorische bakfiets, zoals hij het noemde. (verhuisd naar witte huisje, dat nu afgebroken is aan de Kalkhúswei 24)
– 25 februari 1952 tot 1 juni 1970 Lammert en Hiltsje Leegstra en Willy, Kees en Pier (broer van Hiltsje) ( 2 á 3 koeien)
–  14 jan 1993 Hendrik Elzinga en Gea Postma
– Bart en Anna Fokkens-Sijtsma

xJoukje Taedes de Vries and Sijberen Bokkes Visser
Ze hebben gewoond Kalkhúswei 15 en in 1951 verhuisd naar Canada.


Krantenartikel familie van Wieren op bezoek in Canada

xUit de oude doos van de familie Adema de volgende foto’s:

Dit is mevrouw Jeltje Adema-Boersma, geb. 20-08-1874, overleden 23-12-1943.
Zij was getrouwd met Jacob Adema, geb. 8-11-1866, overleden 11-04-1949. (mogelijk een broer van Johannes Adema??)
De dochter van mevrouw Adema, Aaltje, is jong overleden, het dochtertje van Aaltje is bij haar opgegroeid

xNaam is Dieuwke Betty Bos, maar verder geen informatie bekend.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Fotoalbum van Toneelvereniging de Nije Kriich

Deze mooie foto’s zijn afkomstig van de kinderen van Tsjip en Hil Postma, bakker te Westergeest, later in Eernewoude en van Johannes Adema en Jappie van der Werff.

Dit zijn allemaal foto’s van de Toneelvereniging/ Reciteerclub De Nije Kriich.
Leden van de toneelvereniging waren ( voor zover nu bekend):
Tsjip en Hiltsje Postma
Jappie van der Werf ( voor zijn trouwen was hij al lid) ( e.v. Tetsje)
Johannes  en Hennie Adema
Jan en Lies Steenstra
Geert van der Schaaf ( e.v. Trien van der Schaaf)
Foekje Brouwer ( e.v. Eeltsje van der Kooi)
Durk en Matsje Bosgraaf
Hinke van der Zaag-Hoeksma
Neeltsje Zwart ( e.v. Wietse Kommerie)
Ida Kempenaar ( e.v. Hielke Kempenaar)
Lieuwe Huisman
Jappie Huisman
Roel Nicolai
Anneke en Tietsje Bosma
Pietsje Tuinstra
Klaasje Schotanus
Heine de Bruin
Geertsje  en Tjallie Kloosterman ( Zingende Zusjes)
Reina Hansma
Pietsje Zijlstra
Folkert ( was restaurateur van de kerk en was tijdelijk lid, was in de kost bij Tsjip en Hil Postma).
Folkert afkomstig uit Wieuwerd) speelde ook accordeon en nam die vaak mee naar de toneelavonden.
Wietse van Assen en Teun Smedinga waren voor licht en geluid.

Ontstaan, oprichting
In 1953 was er een vergadering in het Lokaaltje van de kerk in Westergeest, om met elkaar een toneelvereniging op te richten. Wietse Zijlstra ( broer van Janke Zijlstra) was er ook bij. Hij was altijd bezig met de jeugd, maakte veel plezier met hun. De gedachte ontstond toen, dat er eens wat vaker georganiseerd moest worden. Er werden in de winterperiode 2  gezellige avonden georganiseerd. Tsjip Postma heeft het toen in gang gezet.
De dames Geertje en Tjallie Kloosterman, “de zingende zusjes” gingen ook wel mee om te zingen na een toneelstuk
(waarschijnlijk o.a. naar Surhuisterveen)

Optredens:
De Nije Kriich trad heel vaak op voor de Landarbeidersbond en voor de N.C. Vakarbeidersbond.
– in het lokaaltje van de kerk in Westergeest
– De Trije Doarpen Kollumerzwaag
– Oudwoude
– Kollum
– Engwierum in de aardappelloods
– Ee
– Wyckel
– Surhuisterveen ( 22 november 1963 ,in de pauze hoorden de spelers , dat John F. Kennedy doodgeschoten was).
Oefenen:
De eerste jaren was het bij bakker Tsjip en Hil in de bakkerij ( die zijn verhuisd in 1963?)
Later was het bij Durk en Matsje Bosgraaf in huis.

Toneelstukken, die ze gespeeld hebben zijn o.a.
– Fremer (toneelstuk van Dam Jaarsma))
– Blauw Bloed
– De Adema’s, Rinte
– Operaasje Japinga
– Hoe nou (gespeeld in Wyckel)
– It Heechste
– De âlde kloklieder
– De Nijboer van Lycklamastate
– Blommen foar Berber

Waarschijnlijk ( niet helemaal zeker) met het stoppen in 1966 van de reciteerclub kregen alle leden een verzilverd vaasje met de volgende tekst erop: as oantinken oan de Nije kriich.

Het verzilverde vaasje van de Nije Kriich

Uit: Friese Koerier 1 nov 1958. De dames waren Geertje en Tjallie Kloosterman, “de Zingende Zusjes”

Uit: Friese Koerier: 12 november 1959

Herinneringen aan toneelstukken:
1. Op de bruiloft van Hinke Hoeksma met Geert van der Zaag speelde Hennie Adema-Postma met Geert van der Schaaf een eenakter. “Wurdt it Reinder of Reintsje”. Hennie weet zich nog te herinneren, dat Geert haar de sokken aan moest doen.
2. In Ee in het Anker speelde men blijkbaar een droevig of ingrijpend stuk, want er was één van de toeschouwers, die de zaal verliet.
3. Jan Steenstra  herinnert zich nog van het toneelstuk “Blau Bloed”. Foekje van der Kooi sei yn dit stik: ” No Hindrik Jabiks Tadema, wat sizze jo fan de lytse Hindrik Jabiks Tadema, Moat er fuort of mei er bliuwe”.
It jonkje wie in oerwinneling.
4. Jan Steenstra en Johannes Adema spilen in stikje : “Dit is in secreet”

 

Op de foto 1964? achter v.l.n.r.: Durk Bosgraaf, Matsje Bosgraaf, Tetsje van der Werff, Jappie van der Werff, Johannes Adema, Ida Kempenaar, chauffeur, Hielke Kempenaar, Eeltsje van der Kooi, Foekje van der Kooi-Brouwer.
Voor v.l.n.r.: Hinke van der Zaag-Hoeksma, Geert van der Zaag, Neeltsje  en Wietse Kommerie, Lies Steenstra erachter, Trien van der Schaaf en Geert van der Schaaf, Hennie Adema-Postma, Jan Steenstra.

Links Jan Steenstra, in het midden Tsjip Postma, bij de tafel Hinke Hoeksma en rechts is Matsje Bosgraaf


Van links naar rechts: ?, Foekje Brouwer, ?, Hiltsje Postma


V.l.n.r.: Durk Bosgraaf, Tsjipke Postma en Jappie van der Werff


Links Tsjip en rechts Lieuwe Huisman


Jappie van der Werff en Tsjip Postma

V.l.n.r.: Hennie Adema-Postma, Ida Kempenaar, ? ,Foekje Brouwer.


Yda Kempenaar en Jappie van der Werff

Foto uitstapje:

Hier de foto met nummers

Foto op hunebed:1. Heine de Bruin, 2. Martha de Bruin-Venema, 3. Tsjipke Postma, 4. Jappie Huisman ( z.v. Harm), 5?, 6. Johannes Adema, 7. Roel Nicolai, 8. Jan Steenstra, 9. Hiltsje Postma, 10. Lieuwe Huisman( z.v. Sjoerd), 11. Klaasje Schotanus, 12. Lies Steenstra, 13 Albert Rekker, 14. Tietsje Bosma, 15. Geertsje Kloosterman, 16, Folkert ( restauratie Kerk, was tijdelijk woonachtig bij Tsjip en Hiltsje Postma)

Hier de foto met nummers:

1. Albert Rekker, 2.Hiltsje Postma, 3. Foekje van der Kooi-Brouwer, 4. Tietsje Bosma (d.v. Kei Roelfke), 5. Roel Nicolai, 6?, 7. Johannes Adema, 8. Folkert ( restauratie Kerk), 9. Geert van der Schaaf, 10. Jan Steenstra, 11. Lieuwe Huisman, 12. Jappie Huisman,13. Klaasje Schotanus,14. Anneke Bosma, 15. Lies Steenstra, 16. Chauffeur, 17. Martha de Bruin-Venema,18. Geertje Kloosterman.


Foto met nummers:

1. Jappie Huisman ( z.v. Harm), 2. Lieuwe Huisman ( z.v. Sjoerd), 3 Tsjipke Postma, 4. Hiltsje Postma, 5. Folkert,6 Jan Steenstra, 7.?


1 Hiltsje Postma, 2.Albert Rekker, 3 Jappie Huisman, 4. Tietsje Bosma, 5 Jan Steenstra, 6 Heine de Bruin, 7 Foekje Brouwer, 8 Lies Steenstra

1 Hielke Kempenaar, 2. Hennie Adema-Postma, 3. Tjipke Postma, 4. Foekje van der Kooi, 5. Ida Kempenaar-Heidstra, 6. Johannes Adema, 7. Pietsje Tuinstra, 8. Jappie van der Werff, 9. Hiltsje Postma, 10. Durk Bosgraaf

Foto:
Achter v.l.n.r.: 1. Eke Huisman, 2. Jacob de Bruin, 3. Tjipke Postma, 4. Johannes Adema,
Voor v.l.n.r.: 5. Wietske Steenstra, 6. Ljibbe Meijer, 7. Aaltsje Smedinga-Klaver, 8. Hiltsje Postma, 9. Tsjikke de Bruin, 10. Sjoerdtsje Postma, 11., 12. Froukje Nieuwenhuis, 13. Griet Postma, 14.Teun Smedinga

Feestje van de Toneelclub:

foto 1 Durk Bosgraaf, Foekje en Eeltsje van der Kooi

Foto 2 Tetsje van der Werff en Jappie van der Werff, Hielke Kempenaar en Ida Kempenaar


foto 3 Hennie Adema- Postma, Foekje van der Kooi- Brouwer, Eeltsje van der Kooi


foto 4 Foekje van der Kooi, Eeltsje van der Kooi, Jan Steenstra

 


foto 5 Hinke Hoeksma en Geert van der Zaag, Tetsje van der Werff, Jappie van der Werff


Foto 6 Jan Steenstra, Geert van der Schaaf, Trien van der Schaaf- Idema, Matsje Bosgraaf


Foto 7 Lies Steenstra, Trien van der Schaaf-Idema, Matsje Bosgraaf, Neeltsje Zwart


Foto 8 Neeltsje Zwart, Hielke Kempenaar, Durk en Matsje Bosgraaf


Foto 9 Jappie en Ida Kempenaar


Foto 10 Jappie van der Werff, Hinke Hoeksma, Geert van der Zaag

 


Foto 11 Johannes Adema, Foekje en Eeltsje van der Kooi

Feestje van de Reciteerclub (2):

 


Foto 11  1962 V.l.n.r.: Jappie van der Werff, Afke Streekstra, Hennie Adema, Johannes Adema

 


Foto 12: 1962 Hielke Kempenaar, Matsje Bosgraaf, Hennie Adema, Tsjip Postma,  Ida Kempenaar, Johannes Adema, vrouw met wit strikje Afke Streekstra ( vriendin Jappie), Jappie, Hiltsje Postma, Durk Bosgraaf

Instuderen toneelstuk:


Foto 13: V.l.n.r.: Hinke Hoeksma, Foekje, Lies Steenstra, Jappie van der Werff, voor MatsjeBosgraaf

Toneel met luikje voor de “ynstekster”:

Versierde wagen in 1960 van de toneelspelers:

Foto 14:


Foto 15. V.l.n.r.: Heine de Bruin, Johannes Adema, Hiltsje Postma en dochtertje Griet, ?, Jappie Huisman, Tsjip Postma, Tietsje Bosma


Tsjip Postma, Lies van Assen en Durk Bosgraaf

 

Foto 16: Voor: Durk Bosgraaf, Tsjip Postma, Pietsje Tuinstra , Lies Steenstra ( gestreepte trui), man met zwarte jas Hielke Kempenaar, Hinke Hoeksma op de tractor.
Achter Hiltsje Postma, Jan Steenstra, Johannes Adema , man met handen over elkaar Jappie van der Werff. Twee dames ervoor dame met grote witte kap Ida Kempenaar en Matsje Bosgraaf


Hinke Hoeksma op de tractor, Tsjip Postma, Lies Steenstra, Durk Bosgraaf


Jappie van der Werff, Matsje Bosgraaf en voor Lies Steenstra

Toneelstuk:


Foto 17 Jappie van der Werff en Lies Steenstra


Foto 18 Johannes, Matsje,  Foekje ( op 2 stuollen, was verlamd), Jappie
Dit was in het stuk “Fremer”.

Yn dit stik spilet de rabbelskûte Abeltsje mei. Se hat in trekpotte-kompleks en is nuver genoch hieltyd te finen yn de keamer fan de winkelman. En “de Beint”spilet in jonge mar ek oerflakkige sakeman.


Foto 19 V.l.n.r.: Trien van der Schaaf, Hinke Hoeksma ( met theepot), Johannes Adema.


Foto 20 Jappie van der Werff en Johannes Adema

Foto 21  Hinke Hoeksma, Durk Bosgraaf, Jan Steenstra, Martsje Bosgraaf

 


Foto 22 Hinke Hoeksma en Jan Steenstra

 

Foto 23 1966: Eeltsje van der Kooi, Foekje van der Kooi en Johannes Adema


Foto 24 Trouwerij van Jappie en Tetsje op 20 januari 1966 in Ternaard.
Aan voorste tafel Johannes en Hennie Adema, Trien van der Schaaf.

Rechts voor Wietse van Assen en vrouw met knoetje is Anne van Assen.
Links is Matsje Bosgraaf.


Foto 25
Achterste rij: Lies Steenstra, Johannes Adema, Matsje Bosgraaf, Geert van der Zaag, Hinke Hoeksma, Eeltsje van der Kooi, Tetsje van der Werff.
Voorste rij: Durk Bosgraaf, Jappie van der Werff, Trien van der Schaaf, Geert van der Schaaf, Foekje van der Kooi, Jan Steenstra

Berichtnr.: 1713 / feb 2020.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Foto’s Eelke Meinertswei Zuid

Foto’s van Eelke Meinertswei Zuid


Anna de Bruin en Hilly Sikkema

Lukketine Reitsma en Hilly Sikkema

Dit gezin, de familie Veenma heeft op Eelke Meinertswei 36 gewoond. Ze zijn later verhuisd naar Harlingen Op de foto Dout, Boukje, Liesje, Anneke, Jan ( foto is van 1954, toen ze al in Harlingen woonden)

Jan en Aukje Brouwer woonden op Eelke Meinertswei 26,

Op de foto Aukje met haar dochter Elske
Voor dochter Wimke met de kleine Aukje (d.v. Elske), Hilly Sikkema, en Anneke Brouwer

Wimke Brouwer en Hilly

1960 Oranjefeest Minke Kempenaar en Hilly Sikkema

Hilly Sikkema, Wietse de Jong, Lukketine Vries

Tetsje de Jong met zoontje Wietse en dochter Pietsje de Jong en Taetske Sikkema

1965 Eke Huisman, Geertje Huisman, Mieneke Hoogeboom, Geke Hoogeboom en Hilly Sikkema, Voor Anneke Huisman en Griet Hoogeboom.

Jongen is pakesizzer van Minne van Wieren, Henk Jelle. Links Geke Hoogeboom , Mattie Dantuma zit en rechts Hilly Sikkema

Geke Hoogeboom, Mattie Dantuma en Hilly Sikkema

Gerrit Hoogeboom, Jilles Bijlstra, Wessel Kloosterman.Midden Minnie Hoogeboom en Jitske Bijlstra Achter Geertje Huisman en Hilly Sikkema

1969 Harry Huisman van Lieuwe Froukje

Berichtnr.: 1712./feb2020

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Familie van der Veen woonde op Keatlingwier 6

Bewoners Keatlingwier 6:
–  Jan Sikkens tot 1936. dochter Janke ( moeder Hielke van der Veen) is hier geboren
– Sytze en Renske van der Veen tot 1945 (toen geruild met ouders en verhuisd naar Eastwâld)
– 1945 Sytze van der Veen ( Sytze senior, vader van Sytze van der Veen van Eastwâld): geen vee.
– Familie Demisch ( Duitsland)
– Jochum en Rinskje van der Zaag
– Tjalling en Anke Sloot
– Thomas en Clara Loonstra
– zoon van Steringa?
– Roel Hoornstra
– Sjaak en Diana

Op Keatlingwier 6 woonde na 1936 de familie Sytze van der Veen en Renske van der Veen-Dantuma.
De kinderen op volgorde van leeftijd: Sijtze, Klaas, Willem, Saakje, Anco en SiemenSytze en Renske van der Veen-Dantuma met de kinderen:
Achter v.l.n.r.: Sijtze, Klaas( vader Sietske Adema-van der Veen), Willem.
Voor Anco, Saakje en Siemen.


Sijtze en Renske van der Veen


Sijtze en Renske van der Veen

Sijtze van der Veen en Antje van der Veen- de Bruin
Dit waren de ouders van Sijtze (e.v.Renske) van der Veen.

Renske van der Veen-Dantuma, Willem Anco, Siemen, Sytze van der Veen
Meisje is pakesizzer Maaike ( d.v. Sijtze Dout van der Veen)


?, Klaas, Moeder Rinske met Siemen op de arm, meisje ervoor Saakje, Vader Sijtze  en ervoor Anco, Sijtze, Willem.


Sijtze, Klaas, Moeder Renske met Siemen op de arm, Willem, ervoor Saakje, Vader Sijtze en ervoor Anco.

Sijtze, Klaas, ervoor Anco, Nynke Dantuma?, moeder Renske met Siemen, vader Sijtze met ervoor Saakje, Willem.


Willem, Sijtze en Klaas

 


Anne Riemersma en Sijtze van der Veen maken even een buurpraatje.
Anne Riemersma woonde op Keatlingwier 5


Sijtze


Sijtze en Renske


Vier geslachten. Allen met de naam Sijtze van der Veen

Meer foto’s van Keatlingwier 6


Oene, zoon van Willem van der Veen.

Deze Oene maakte prachtige houtsnijwerken.


De hoeder van de Vrede staat in Driesum

Berichtnr.:1654 / feb 2020

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Mooie winterplaatjes aan de Trekweg

2012 Voor de woning van Aldert en Nynke de Vries aan de Trekweg


Kruispunt Trekvaart en Nieuwe Zwemmer


Op dezelfde locatie ( jaartal niet bekend)


Iiswille op de Trekfreart.
Foto genomen vanaf de Lange Brug richting Eastwâld.
Rechts de boerderij van Bartele en Saapke Vries

Berichtnr.:1699/ feb 2020.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei