Category Archives: Kerk

Skiednis fan in feintenferiening


KC:13-11-1972
De 17 oprjochters fan de feintenferiening kamen fan Kollumerseach, Triemen en Westergeast.
De 6alde notulenboeken binne bewarre bleaun yn it lokaal fan Westergeast en rinne fan 2 maart 1872-maart 1878.
It wie de Kristlike Feintenferiening “Wees waar”fan Westergeast.

Fan Westergeast wie Gerke Faber vice-voorzitter yn 1877.

Berichtnr.:1687.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk, Verenigingen

Dodenherdenking Jaartal?


Wie staan er nog meer op deze foto?: Minke Adema, meester Reinalda, Taetske Sikkema?

Dodenherdenking jaartal onbekend
Berichtnr.:193

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Plaatselijk Belang

Ansichtkaarten en foto’s van de kerk

Er zijn weer nieuwe foto’s bij gevoegd uit het jaar 1938 ( 28-02-2018)


Mei 2017


Mei 2017


Mei 2017

IMG_0017
De kerk in een winters plaatje

img_0002


18 november 1994


Het interieur van de kerk


Deze foto is waarschijnlijk genomen tijdens Westergeast verruimend in 2002

1985

1973


1965

IMG


1960


1957

Jaren vijftig
Harm Merkus aan het “jarjen”. De kolk moat leech, hwant it fé kin d’r noch net út. It mei dan âlderwetsk wêze, mar it kriget sa gjin skea mei hynder en wein nou it noch sa drizich is.

1937

1937 Noordingang Kerk


1938


1938


1938


1939


1940

1940


Kerk 1940-1941, gezien vanaf het zuidwesten

1945-1946

IMG_0009-001

kerkdurkb
Waarschijnlijk tussen 1930-1940

IMG_0029
Kerk, gezien van uit het zuiden. Nog net zichtbaar het
baarhuisje, later brandspuithokje. 1933/1934


Ned.Herv.Kerk omstreeks 1928
Op de voorgrond het lijkenhuisje,
dat toentertijd dienst deed als brandweerhuisje

Links op de foto de boerderij van fam. Sape de Vries, later overgenomen door zijn zoon Abraham de Vries. Huidige bewoners:Henk en Uilkje Dijkstra.

Interieur van de kerk


Datum: onbekend. Vermoedelijk van voor 1900.
De zuidkant van de kerk. Hier is de grote steunbeer nog goed te zien. Op het kerkhof twee eenzame grafzerken. Toentertijd hadden de mensen geen geld om grafstenen te betalen, alleen de rijke boeren en vooraanstaanden konden dit wel betalen.

IMG_0031
De steunbeer ingestort


Vermoedelijk de grafkelder van de fam. ..
Ook is bekend dat rijke mensen aan de noordkant van de kerk werden begraven.

Ansichtkaarten kerk

oud19
Oude tekening van de kerk.

 

Berichtnr.:455.

Share This:

1 Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Groepsfoto’s uit de oude doos van de familie Kempenaar

IMG_0021
Zondagschool van de Baptistenkerk te Zandbulten
Achterste rij: 1 Tjalling Schotanus,2 Kei Kloosterman, 3 Johannes Schotanus,4,5,6,7,8,9,10 Bartele Kempenaar, 11 Auke van Assen, 12 Abe Zijlstra, 13 Geertje Kloosterman.
2e rij: 1e Jane Schotanus,2 Pietsje Tuinstra,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Tjallie Kloosterman.
Voorste rij: ?

IMG_0023
Meisjesvereniging omstreeks 1939
Achterste rij:1 Ytsje Bijker, 2 Anna de Bruin, 3 Wietske Bijker,4 Anne Steringa, 5 Yke van der Veen, 6 Ymkje de Bruin, 7 Trientsje de Boer. 8 Chauffeur A. Brouwer.
2e rij: dominee Luuring, 2 Johanna van der Veen, 3 Anna de Jong, 4 Griet de Jong, 5 Romkje Loonstra, 6 Pietsje (woonde ad van Heemstraweg) Kempenaar, 7 Jitske Haven 8 Jetske Westerhof
Voor: 1 Jeltje Annema, 2 Juffrouw Klaske Salverda, 3 Tetje van der Schaaf


Ds. Luuring

IMG_0027
Achterste rij: 1,2 Anne Kempenaar-Steringa.
Helemaal rechts met zwarte pet Ruurd van der Veen
Middelste rij:1,2 Anne Adema-Klaver

IMG_0028
Dit is een foto van de meisjesvereniging uit Kollumerzwaag.
2e rij van achteren: 3e  Anne Kempenaar-Steringa
IMG_0030
Zangvereniging Halleluja Triemen-Westergeest. Uitstapje naar Camperduin aan Zee.
5 augustus 1936.
Voor: Links vrouw met bril : Hitsje Dijkstra-Dantuma, liggend Durkje Annema (links van het bord)
Achterste rij:1e Ruurd van der Veen, 2Freerk de Vries,3,4,5Marten Bakker,6,7,8,9 Annie Vries?,10,11 Harm Steringa,12,13Jeltje Annema,14,15
Man achter het bord:Durk van der Veen?

Berichtnr.:1483/fb/l.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk, Onbekende personen, Verenigingen

Inwijding nieuwe luidklok incl. rede Ter Horst

Op 15 november 1949  Inwijding van de nieuwe luidklok in de Nederlands Hervormde Kerk

De rede, die voorzitter ter Horst van Plaatselijk Belang hield op 15 november 1949:

Rede R. ter Horst bij de inwijding van de nieuwe luidklok in de N.H. Kerk Westergeest.

Het tijdperk, waarin we dagelijks de welbekende klanken van onze klok moesten missen, waarin onze lieve doden met stille trom werden weggedragen naar de laatste rustplaats; tijdperk waarin we bij feestdagen in ’t door luchtige huis van oranje en nationale feestdagen onze vreugde niet door geluid konden doen vergezeld gaan is gelukkig voorbij.

Uw en ons geduld is wel op een zware proef gesteld. De firma van Berge had ons toegezegd in 1948. Later kregen we bericht, dat hij in juni 1949 zou komen of eerder. Juni ging voorbij, doch er kwam geen klok. Toen kregen we bericht, dat we de klok konden verwachten in augustus. In september gingen een paar beste leden naar Heiligerlee om op spoed aan te dingen. Er werd toen beloofd dat we de klok in oktober konden verwachten of eerder. Ook de oktobermaand ging voorbij. Eindelijk de 11e november, op Sint Maartensdag, kwam de klok.

Doch nu de klok er is, willen we de teleurstelling vergeten en is ’t slechts dank, die ons hart vervult en wel op de eerste plaats dank aan God. Want na het ernstige verlies, dat de familie Kloosterman op de 1e oorlogsdag 10 mei 1940 trof, is de klok het enig offer, dat we de vijand hebben .. toe te brengen. Ook wat  Insulinde treft, zijn wij er in deze omgeving bijzonder goed bij weggekomen. In onze omgeving is geen enkele jongen gesneuveld. Daarvoor zijn wij Gode dankbaar. In de tweede plaats zeggen we de bevolking hartelijk dank voor de wijze, waarop ze haar medewerking verleend heeft aan de bazar, die wij te Triemen en Westergeest hebben gehouden. Wij danken voor de bijzondere gaven van de Kerkvoogdij, de Diaconie, de beide Begrafenisverenigingen, de Oranjevereniging, de Christelijke Vrouwenvereniging, Dr. Fokkema en onze vroegere plaatsgenoot Stelma, die nog een paar klompen voor de bazar beschikbaar stelde. Doch hoe goed de bevolking zich ook gehouden heeft, we waren er niet gekomen, zonder de toezegging van het Edelachtbare College van Burgemeester en Wethouders, dat zij het tekort uit de Gemeentekas zouden bijbetalen. We danken daarvoor B en W. en dragen de klok en luidinstallatie aan het Gemeentebestuur over.

Tenslotte eindig ik met de wensch, dat deze nieuwe klok ons niet meer door een of andere vijand moge worden ontroofd, doch dat ze haar klanken over Westergeest en omgeving moge doen horen tot op de jongste dag.

De nieuwe luidklok aangebracht in de kerk te Westergeest. Opschrift: “Gegoten 1948”, het gouden regeringsjaar van koningin Wilhelmina ter vervanging van de in 1943 door de Duitse overweldenaar geroofde klok, die dateerde uit 1898, het jaar waarin H.M. de regering aanvaarde.

Inwijding en overdracht hadden plaats op Donderdag 17 november, ’s namiddags in de Nederlands Hervormde Kerk in Westergeest. Dominee F.G. van Binsbergen, leider K. ter Horst draagt klok over aan B en W J. J.Praamsma.

De Burgemeester dankt de bevolking

Intekenlijsten in Triemen en Westergeest voor de aanschaf van een nieuwe luidklok.

 

 

Berichtnr.:3/fbnov2018

 

 

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk, Plaatselijk Belang

Kosterswoning aan Eelke Meinertswei


003
Dorpsgezicht Eelke Meinertswei Zuid. Omstreeks 1912
Achter de rij bomen bij de kerk is nog net een stukje van de kosterswoning zichtbaar. Rechtsvoor de woning van de fam. Nieuwenhuis en links de smederij van de fam. Hoogeboom. De oude wagenmakerij van Bean van der Haak is nog net zichtbaar. Ook hier moest Westergeest het nog zonder elektriciteit stellen.


De kosterswoning (ook wel doodgraverswoning genoemd) bij de Ned.Herv. Kerk. De originele foto was plm 9-6 cm en vermoedelijk gemaakt door een fotograaf uit Ternaard. Het huisje werd voor het laatst bewoond door Pieter Sjoerds van der Ploeg en werd rond 1944 afgebroken

Andries Dijkstra ( 1832 – 1926) en Folkje Roelofs Dijkstra-Nicolai (oerpake en beppe van Hessels Janke Klaver-Dijkstra)
Hij was doodgraver.


Kosterwoning omstreeks de jaren 30.

Uit KC van 15 maart 1971
Berichtnr.:8/fbokt2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Kerk

Jongelingsvereniging Westergeest met o.a. Joeke Veenstra en onbekende personen

IMG_0005

IMG_0005krant

 

Achterste rij: Meester de Jong, Ruurd van der Veen, Klaas van der Schaaf, Durk Bosgraaf, Wietse van der Zwaag.
Voor: Pieter Annema, 1,2,3, Hans de Jong, Jacob Bijlstra,4,5 Bertus Veenstra!,6, Joeke Veenstra, Aldert Messchendorp.

IMG_0009

Dit zijn Tjallie Kloosterman en Jantsje Kok bij Pieter Bos-Aal achter huis.

Berichtnr.:1542/fbmrt16/okt2016.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Fotoalbum, Kerk, Onbekende personen

Meisjesvereniging rond 1950

IMG
Achter v.l.n.r.: Janke Jonker, Sijke van der Veen ( Triemen), Trijntje Huisman, Sietske van der Veen(T), Liedeke Prins(T), Trijntje Meerstra (T), Jenny Kloosterman (T), Wietske Reinders.
Middelste rij: Cobie Visser (T), Pietje van der Land (T), Eelkje Nauta, Wim Jepma(T), Sjoukje Sloot, Ynskje Bosma (T), Trijntje Koster, Pietje Steringa (T), Froukje Huisman.
Voorste rij: Hiltje Oevering(T), Doutzen Prins (T), Trijntje Formsma(huishoudster Wietse Bosma), Tetje Visser (T), Froukje van der Haak, Siep van der Land (T)

IMG_0002-001
Meisjesvereniging 50-er jaren
Achter : Trijntje Huisman, Lidia Prins, Hiltje Oevering, Trijntje Meerstra, Wietske Reinders, Boukje van der Land, Wim Jepma.
Voor: Ynskje Bosma, Froukje Huisman. tussenin Trijntje Formsma, Frouwkje van der Haak, Tetje Visser, Siep van der Land.

Voorste rij: Griet Wiersma, vrouw van Klaas van der Schaaf (leidster)

Berichtnr.:1360/fbmrt16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Verenigingen

Uitstapje Meisjesvereniging met o.a. juffrouw van Wessel

IMG_0049

Achter: Jufr. van Wessel (1), (2?), Selie Reinders 3, Janke van der Veen(4), Stien van der Veen(5), Romkje Loonstra (6), Ymkje de Bruin(7), (8), Ytsje Loonstra(9).
Midden:Jelkje de Jong (1), Akke van der Veer, Tetsje Visser(2), (3), IJbeltsje van der Veen (4), Dout Prins(5), Hiltsje Sloot (6).
Voor: Tine Kloosterman(1), Marijke Messchendorp(2), (3), Sijke Koster (4), (5)
Berichtnr.:1420.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Uitstapje Knapenvereniging

IMG_0003

Staand:1,2 Joop Fennema 3,4Jan Jonker, 5 Sjoerd Fennema, 6 7Meent Postma, 8 Dictus van der Veer, Pieter van der Haak (helemaal achter), ervoor Jan ter Horst Jan Prins, Sipke Sloot,  Jan Sikkens
Zittend:1Bartele Kempenaar, 2.3.4.5.6.7.8.9 Helemaal vooraan links Oane Feenstra (wit bloesje met spencer)

Berichtnr.:1437.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Catechesatiegroep zet zich in voor Sahellanden

IMG_0008
IMG_0007
Op de foto: Wessel Kloosterman, Anneke Huisman en Drewes Wiersma
Berichtnr.:1513/fbjan16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk

Dominee van Binsbergen en gezin

IMG_0020
Dominee en zijn vrouw en zoon Bert van Binsbergen

IMG_0021
Ds. van Binsbergen

 


Krant: 15 november 1958

Berichtnr.:1452/fbokt15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Foto’s Knapen- en Jongelingvereniging

Knapenvereniging II
Knapenvereniging

Achter :links chauffeur Anne Brouwer van Veenklooster en helemaal rechts meester De Jong.
Zittend vooraan midden met de pet op de knie: Hans de Jong.
Midden:zittend v.l.n.r.: Klaas van der Schaaf, Jabik Bijlstra, ? .

 

1939 knapenvereniging Westergeest
Knapenvereniging 1939

Links staand :meester De Jong.

Liggend voor op de glijbaan 4 jongens: v.l.n.r.: 1 Durk Bosgraaf, 2?,3Teade de Jong,4Tjeerd de Jong.
Zittend op de glijbaan 9 jongens: v.l.n.r.: 1 Hans de Jong,2Lieuwe Kloosterman (fan Kei),3Aldert Mescchendorp,4Sierd van der Veen,5Klaas Dantuma,6Jacob Loonstra,7Liekele van der Veen,8Bartele Noordhuis,9 Bearn Dantuma.

Achter 5 jongens en Pieter van der Haak: 1Jelle Schaafsma,2Frederik de Vries,3 Johannes Prikken,4 Ritske Veenstra ( van Wessel en Anne) 5Pieter van der Haak,6Tjalling van der Wiel (1924-1983)

1939 knapenvereniging Westergeestmet namen
Hier de foto met namen in de foto
Jongelingsvereniging Westergeest
Jongelingvereniging

Achter v.l.n.r.: Oebele Bijlstra, ? ? ?; Aldert Messchendorp, Klaas Dantuma.
Voor v.l.n.r.  : ? ? ; meester De Jong, Jabik Bijlstra; Jacob Hoogeboom.

Berichtnr.: 1478/fb.

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Onbekende personen

Meisjesvereniging Westergeest 1908 /1909

IMG_0014
De mannen op de foto waren koetsiers, de foto zal tijdens een uitstapje zijn genomen.

Achter: Jantje Kloosterman, Anne Harmens Merkus, Tjitske de Boer, Anna Hettinga, Engeltje van der Land, daarvoor Nynke Stelma, dan Boukje Postma en Rense Blom.

Voor: Grietje Wiersma, Grietje Merkus, Grietje Turkstra, Jitske Kazimier en Hiltje Douma.
Berichtnr.:1378/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Verenigingen

Fotoalbum Freerk en Durkje de Vries

IMG_0042
Freerk de Vries en Durkje Annema, koster in Westergeest.
Zij woonden in het lokaaltje van de kerk, hoek Kalkhúswei/ van Teijenswei.

IMG_0001
V.l.n.r.: Kinderen van Tjeerd en Anne Annema:
Eelkje, Hedman, Willem en Durkje.

IMG_0002
Broers van Durkje
Voor v.l.nr.: Willem en Pieter
Achter: Hedman, Jan, Keimpe en Gosse Annema, de jongens van Tjeerd en Anne Annema

De ouders van Freerk de Vries waren Mark en Tetsje de Vries,
hieronder op de foto

IMG_0002

IMG_0003
Mark de Vries

IMG_0003-001

Broer Remmelt de Vries uit Triemen getrouwd met Ymkje

Freerk en Durkje hadden 3 kinderen:
IMG_0027
Freerk en Durkje met Annie, Tetsje en Mark

IMG_0017
Annie, Tetsje en Mark

IMG_0018
Tetsje, Mark en Annie

IMG_0020
Mark achter het lokaaltje

IMG_0051
Freerk de Vries brengt de gerepareerde fiets terug

IMG_0051-001
Annie voor hun woning, op de achtergrond de boerderij van Durk en Lies Annema

IMG_0007-001
Mark de Vries, Freerk en Durkje

IMG_0009
Mark en Tinie
IMG_0010-001
Klaas Nieuwenhuis en Annie de Vries

IMG
Tinie, Mark, Durkje, Annie, Klaas, Tetsje, Simon

IMG_0012-001
Freerk de Vries en Ate van der Meulen

Berichtnr.:1413/fbjan16.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Foto’s van Knapen en meisjesvereniging

Frouwkje
Links achteraan: moeder van Frouwkje van der Haak

Tweede van links in witte jurk: Frouwkje van der Haak

Frouwkje-002

Uitstapje Knapen- of Jongelingvereniging en meisjesvereniging
Namen onbekend

Frouwkje-001
Naam onbekend
Berichtnr.:1364/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Onbekende personen

Bezoek aan Oranjewoud

 

Bezoek aan hotel Weener in Oranjewoud 4 augustus 1925.
Achterste rij: Dirk Adema, Klaas Steringa, Pieter van der Haak, Jan de Boer.
Middelste rij: Jeltje Mosselman, .., Maaike van der Veen,…, Jitske van Assen, Nienke van der Veen, Japke Jonker, Sieds van der Schaaf, Siebrigje Adema, Froukje Huisman, Ide/ of Jacob Westerhof.
Voorste rij: Fedde Turkstra, Ale Steenstra, Anne Adema, Saakje Dijkstra, Sijtze Bijker ( geb.1908)
Taetske van der Veen, Jitse van der Wal, Janke Reinders, Germ Alzerda, Aaltje van der Zwaag, ..,..,..
Berichtnr.:1357

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Verenigingen

Reisje naar Ameland van de knapenvereniging

IMG_0015
Johannes Schotanus, Gerrie Koster, Thomas de Bruin, Auke van Assen.
Midden achter Pieter van der Haak.
Sjoerd van der Schaaf, Joop Fennema, Ite Huisman, Wietse Bosma

Overige namen onbekend.
Berichtnr.:1355

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Dominee Versteegh vanaf 1959 predikant in Westergeest OudwoudeDominee Versteeg en zijn echtgenote
Berichtnr.:1297

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk

Dr. F. J. Fokkema overleden in 1963


Dr. Fokkema is afkomstig van Westergeest

Berichtnr.:1286

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk

Foto uit 1908 bij de pastorie te Oudwoude

Op de foto staan mensen, die Ds Politiek ( 1880-1920 dominee van hervormde kerk Westergeest -Oudwoude), altijd behulpzaam waren.

Berichtnr.:1281

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk

Zonderlinge dominee Zelle overleden in 1983

In de omgeving van Westergeest predikte Dominee Zelle regelmatig in de Gereformeerde Kerk.
Krant: 11 mei 1983
Berichtnr.:1279

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk

Dominee Fokkema kwart eeuw predikant in Doetichem
Krant: 26 augustus 1978


Krant :29 april 1985
Berichtnr.:1272

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Geschiedenis, Kerk

Feest voor honkvaste predikante Oudwoude

KC:1999
Berichtnr.:1234

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk

Veel geld en inzet nodig van de gemeenschap voor conservatie fresco’s


1999
Berichtnr.:1233

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk

Pietsje Adema-de Bruin 40 jaar organiste


KC:juni 1999
Berichtnr.:1230

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk

Soms zijn er meer roeken dan mensen en aanpak roekenplaag


Mei 2011


April 2011

Berichtnr.:1222

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk, Na 2010

Dodenherdenking 4 mei 1999

 


Engelsen leggen kransen neer in Westergeest


Lynda ziet voor het eerst graf van oom Kenneth

Dodenherdenking in 1999
Berichtnr.:130

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk, Plaatselijk Belang

Bouw consistorie vordert gestaag in 1999


KC:1999
Berichtnr.:1228

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk

Westergeast Geastferromjend 10 en 11 augustus 2002


Commissie Westergeest-Geestverruimend:
Ted van der Geest
Danieke de Jong
Hennie de Jong-Scholten
Wanda van der Land
Han Schotanus
Froukje Timmermans
Akky van der Veen-KlaverGeslaagd weekend vol cultuur!

2002
Berichtnr.:1206.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Kerk