Category Archives: Fotoalbum

Hervormde en Gereformeerde Vrouwenvereniging van de Triemen

Reisje van de Hervormde en Gereformeerde Vrouwenvereniging van Triemen, omstreeks 1954.
Van Westergeest (voor zover bekend) afkomstig de dames Aaltje en Anne Hansma en Pietje de Vries-Kempenaar. De andere dames van Veenklooster en Triemen

 

De namen, die nog ontbreken zijn de nummers 5, 7, 14, 18, 34.

1.Sap Kloosterman ( e.v. Tjeerd), 2. Vogeltje Bosgraaf (e.v. Jan), 3. Beitske van der Zwaag ( e.v. Louw), 4. Bontje Banga ( e.v. Jentsje Banga), 5., 6. Marijke Steringa- van der Veen ( e.v. Jelle), 7., 8. Jantsje Jansma-Terpstra, 9. Sjoerdtje de Vries Veenklooster, 10 Wietske van der Schaaf ( e.v. Sieds), 11. Hetsje Steringa- de Zwart ( e.v. Jan Steringa), 12.Baafke Visser ( Trekwei), 13. Wiep Wijbenga (e.v. Jaring), 14., 15. Aafke de Jong-Steringa ( e.v. bakker Marten), 16. Trien Kloosterman ( e.v. Lieuwe), 17.Anna Roorda ( e.v. Teake), 18., 19. Betsje Poelstra, 20. Aukje Postma-Kuitert,21. Anke Zwart- van der Meulen Veenklooster, 22 Griet Banga ( e.v. Auke Banga), 23. Line Cuperus-Jansma, 24. Rein Banga ( e.v. Jan), 25. Gerkje van der Tuin (e.v. Sietse), 26. Sietske van der Veen ( e.v Hielke), 27. Jeltsje Kempenaar ( e.v. Jelle ), 28. Pietsje de Vries-Kempenaar, 29.Mw Hamstra ( e.v. Meester Hamstra),30 Baukje van der Veen ( e.v. Kobus), 31. Sietske Kootstra-Banga ( e.v. ..), 32. Anne Hansma, 33. Aaltsje Slagter-Hansma, 34. Chauffeur.., 35.Ymkje de Vries (e.v. Rimpt), 36 Anne de Vries -Cuperus (e.v. Durk, Dôlle).

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “De Nijboer fan Lyklemastate”

De Bûnte Houn spile op 3 novimber 1984 it stik “De Nijboer fan Lyklemastate”

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Utfanhûs by de frou”

De Bûnte Houn spile it stik yn ..? : Utfanhûs by de frou”

Foto’s niet helemaal zeker of deze foto’s bij dit toneelstuk horen

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Earste Toanielstik “De Genamt”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “Hoe nou?”

De Bûnte Houn spile”yn 1980  it stik “Hoe nou?”

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “Dochs op fakânsje”

De Bûnte Houn spile it stik “Dochs op fakansje yn  jiertal?

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstikken “Noch jierren nei hjoed en Op ‘e knibbels

“De Bûnte Houn spile 2 ienakters yn maart 1984 “Noch jierren nei hjoed en “Op ‘e knibbels”Noch jierren nei hjoed:

“Op ‘e knibbels”:

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “Yn Adams Kostuum”

De Bûnte Houn spile yn seizoen 1982/ 1983 it stik “Yn Adamskostuum”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Operaasje Japinga”

De Bûnte Houn spile yn.. it stik “Operaasje Japinga”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Glêde Johannes”

De Bûnte Houn spile yn .. de klucht “Glêde Jehannes”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “it Keamerskerm”

De Bûnte Houn spile yn 1982 op in joun fan de Culturele Commissie de klucht “It Keamerskerm”

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “As de keallen op it iis dounsje”

De Bûnte Hûn spile yn 1998 it stik “As de keallen op it iis dounsje”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Kouwe Kak en Tattoos”

De Bûnte Hûn spile yn 2012 “Kouwe Kak en Tattoos”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Frou siket boer”

Foto’s op Digitaal dorp

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Och heden heit”

Bûnte Hûn spilet yn 2011 “Och heden heit”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “We geane oer liken”

De Bûnte Hûn spilet yn 2010 it stik “We geane oer liken”

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Dokterke Boartsje”

De Bûnte Hûn spile yn 2009 it stik “Dokterke Boartsje”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Bokkesprongen”

De Bûnte Houn spile yn 2008 it stik “Bokkesprongen”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Erika”

De Bûnte Houn spile yn 2007 it stik “Erika”

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Klinyk yn opskuor”

De Bûnte Houn spile yn 2006 it stik “Klinyk yn opskuor”

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Net te beteljen sa’n leadjitter”

De Bûnte Houn spile yn seizoen 2002/ 2003 it stik “Net te beteljen sa’n leadjitter”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Blommen foar Berber”

De Bûnte Houn spile yn 1999 it stik “Blommen foar Berber”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “De Magnetron”

De Bûnte Houn spile yn 1996 “De Magnetron”

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “In frjemde gast op besite”

De Bûnte Houn spile yn 1995 it stik “In frjemde gast op besite”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Utfanhûs by de frou”

De Bûnte Houn spile op 5 maaije 1995 it stik “Utfanhûs by de frou”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Operaesje Japinga”

De Bûnte Houn spile yn 1993 it toanielstik “Operaesje Japinga”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Mei skeane eagen”

De Bûnte Houn hat yn 1991 it stik “Mei skeane eagen”spile


Minke Adema, Willem Poelstra, Jenny Lemstra, Jan Meijer,
Ymkje Kooistra, Wim Steringa, Piet Reitsma, Jappie van der Werf

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “it Spoar bjuster”

De Bûnte Houn spile yn seizoen 1989/ 1990 it toanielstik “It Spoar bjuster”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik op Kulturele jûn mei ienakter “In hûs mei in Hûshâldster”

De Bûnte Houn spile “In hûs mei in Hûshâldster”

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik It Heechste yn 1986/1987

De Bûnte Houn spile yn seizoen 1986/1987 it  Toanielstik It Heechste

De spilers wine:
Jetske-Ymkje Kooistra
Auke-om Piet Reitsma
Homme- Eeuwe de Vries
Hiltsje- Gryt Sangers
Murk – Oebele Bijlstra
Gabe- Jan Meijer
Japik- Roel Sangers
Lutske-TineVeenstra

Ynstekster: Minke Adema
Decorbouwer: Derk van der Kloet
Grime: Griet Postma
Beljochting: Wim Steringa
regy; Klaas van der Veer

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen