Categorie archief: Ljeppershiem

Activiteiten op it Ljeppershiem

Uit de oude doos van Wiebe en Iet Koster kregen we mooie foto’s van o.a. activiteiten / Zeskamp op it Ljeppershiem.

Zeephelling:


 

Meer activiteiten:

 

Geplaatst 4 juni 2024

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Schaats- toertocht Westergeest


Bijna duizend deelnemers aan toertocht Westergeest.
De oudste  deelnemer was de 74-jarige  P. Bosma uit Kollumerzwaag.
De jongste was de 4-jarige Hendrikje Wiersma
Berichtnr.:1100.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem, Verenigingen

Winter 2021 bij de Swemmer

Winter in februari 2021
Woensdag 10 februari 2021 kon voor de kinderen de ijsbaan aan de Simmerwei open.
Vrijdag 12 februari werd er al door een paar personen op de Swemmer geschaatst.

De ijsbaan in Oudwoude ( foto Ulbe de Jong)


Schaatsen op de Swemmer ( foto Nynke de Vries)


Schaatsen op de Swemmer ( Tjeerd van der Land)

 

 

Luchtfoto’s omgeving Ljeppershiem ( Lennard Helder)

Berichtnr.: 1720

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Ljeppershiem, Oudwoude, Simmerwei

Wiebe Koster ferstoarn

Fan Jouke Dantuma út Driesum

Wiebe Koster ferstoarn

Doe’t ik ôfrûne woansdei de hûs-oan-hûs edysje fan de Dockumer Courant iepensloech en by de rou-advertinsjes útkaam, trof my dêryn de namme fan Wiebe Koster. Wiebe Koster wie ferstoarn en nei myn earste kjelwurden giene myn tinzen daliks werom nei de tiid dat ik as opsketten bongel in soad op it rekreaasjeplak Ljeppers Hiem yn Westergeast omhúsmanne. Doe’t fan ‘e wike myn broer Bokke by ús op besite wie, kaam it praat al rillegau op de tiid doe’t Wiebe en Iet de behearders wiene fan Ljeppershiem. ‘The place to be’ dêr wie de kantine op dit skoandere swimmersplak. Njonken it fierljeppen barde dêr doe noch folle mear. Prachtige ferhalen, de iene noch sterker as de oare, waarden troch Bokke en my út ‘e stoffige doaze helle. It wie de tiid fan ús earste aventoerkes op it sa glysterige leafdespaad. Wy wiene yn it earstoan sa grien as gers. Dat griene feroare benammen by broer Bokke al rillegau yn gleon read. Hy foel wol aardich yn ‘e smaak by de froulju út Westergeast en omkriten. It wie ek de tiid dat alle jonges út Driezum en Wâlterswâld mei in soad adrenaline yn ‘e bealch op harren Yahama as Zündapp nei Westergeest ta fleagen. Ien wike lang hat myn pearse Yamaha FS1, neidat ik him aardich opfoere litten hie, de rapste west fan ‘Raceteam Driezum-Wâlterswâld’.

It wie fansels tagelyk de tiid fan ‘luddevedu’ (leafdesfertriet). At Lydia Schotanus it wer ris útmakke mei Rinse ‘Pykje’ dan wie hy dwers troch alles hinne en yn dy tastân koe Rinse ynienen de rem net mear fine en sa eindige de brommerrit mei grutte snelheid tsjin in beam oan. Letter kamen wy mei auto’s nei Ljeppershiem ta. Wy riden dan sa’n bytsje as Bo en Luke út The Dukes of Hazzard en wisten net fan gefaar. Boufakfakânsjes wie foar ús trije wike op Ljeppershiem omslaan. Winterdeis, as Ljeppershiem sluten wie, fernuveren wy ús yn Fokkema’s Pleats, dêr ’t wy Wiebe en Iet ek wer as frijwilligers tsjinkamen. Yn it Lytshûs draaide Kees-fan-plysje-Bijma de plaatsjes. It wie de tiid fan de disko, dêr ’t Kees neffens my net sa fan hâlde. Sneontejûns wie der gauris wat te rêden yn dit doarpshûs, lykas live optredens fan regionale bands sa as Black Fire bygelyks. En der wie fansels ek wolris houwerij. Benammen de Ludema’s en in ploech autochtoane Aldwâldsters hienen it net op inoar stean.

Mar werom nei de oanlieding fan myn ferhaaltsje, Wiebe Koster. Mear as 30 jier hat er mei syn frou Iet Ljeppershiem berêden. Us heit hat as grûnwurker noch tegearre mei Wiebe by Oosterhof Grijpskerk wurke. Ik bin der hast wol wis fan dat Wiebe nea praten hat oer de nuvere Bokkesprongen fan myn broer en my. It wie in hiel noflike en ynnimmende persoanlikheid dy ‘t it leafst net te folle op ‘e foargrûn woe. Dat karakter hat Wiebe grif fan syn mem, Akke Damstra dy ’t berne is yn it Kolkenshúske yn Driezum. Sy wie sêftmoedich, gastfrij en suver in bytsje mankelyk. Wiebe syn heit Jan koe dêrtsjinoer in hjitholle wêze dy’t opljeppend út ‘e hoeke komme koe.
Eins hiene jongereinwurkers fan tsjinwurdich staazje rinne moatten by in Wiebe Koster. It koe by him hiel wat lije, mar dat wol net sizze dat er alles oer syn kant gean liet. Jins persoanlikheid wurdt foarme troch jo âldelju en de ûnderwizers. Mar ús generaasje is krekt likegoed mei foarme wurden troch Wiebe en Iet. It wiene dè foarbylden fan hoe’t jo op in ferantwurde wize mei bytiden opslûpen en healwize bern, wêrby’t noch net alles folgroeid wie, seker it ferstân net, omgean moasten.

Wat soe it dan ek moai wêze as ik ynkoarten wer ris op ‘en draaf troch Westergeast giselje, dan op it gebou dêr ’t de gasten harren melde foar Ljeppershiem – no in fakânsjepark – , de nammen fan Wiebe en Iet Koster lêze kin. As in earbetoan oan in unyk pear dat ús as jongerein mei foarme hat.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Ljeppershiem

Zeehond in Westergeest

Vrijdag 28 februari 2020 lag er ‘s ochtends een zeehond op de steiger nabij vakantiepark it Ljeppershiem.
De hele ochtend lag de zeehond te rusten op de steiger nabij het Ljeppershiem. Om 12 uur kwamen de mannen van de Dierenambulance. Zij kwamen tot de conclusie, dat het om een gezonde, volwassen zeehond ging. Toen ze dichtbij kwamen, dook de zeehond het water in. Nog even liet hij zich zien met een vis in de bek.

Nu blijkt, dat in 1949 dat ook al eens gebeurd te zijn. Dat stond op internet www.delpher.nl

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Programmaboekje van het Fierljeppen 1992

Het Programmaboekje van het Fierljeppen van 1992
Kampioenschap van Kollumerland 16 juli 1992
F.L.B. Bondswedstrijd 1 augustus 1992

Agenda van de Stichting Algemene Belangen 31 jan 1994

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Nieuws van toen over slingeraap en fierljeppen

31 juli 2015


31 juli 2015


9 mei 2014

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Mooie plannen Ljeppershiem

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem, Na 2010

Straks weer zwemmen bij Ljeppershiem in 2000

29 mei 2000

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

WK Slingeraap spectaculair

1 juli 2013

Uitnodiging slingeraap 2014


Slingeraap 8 juli 2014

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem, Na 2010

Brandweer blust bult Ljeppershiem

2012

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem, Na 2010

Zwemmen om champagne in januari 1972

Bonne Hof dook met enkele gasten in koude Zwemmer bij Westergeest.
In de Roskam was een weddenschap ontstaan tussen gasten van de Roskam ( zij werkten aan de bouw van het satellietstation in Burum) om begin januari een duik te nemen in de Zwemmer, met een temperatuur van om het vriespunt. Het ging om een fles champagne. Toen de dochter van Sikke Visser, Gaatske Visser, hiervan hoorde, sloot zij zich bij de mannen aan. Van de 5 personen bleven er twee mannen aan de kant staan. Ze hadden verwacht, dat het om een grap ging.
De voorzitter van Plaatselijk Belang, Jan Huisman sprak de zwemmers en de 150 toeschouwers toe en ze werden allen getrakteerd op snert. Ook wethouder Louw Zwaagstra sprak een woordje en trok een paralel tussen Bonne Hof, die Beerenburg maakt, en Westergeest, waar ook tal van aktiviteiten worden ontwikkeld.
KC 14 januari 1972


Ook het Friesch Dagblad kwam langs om een foto te maken
Zwemmen om champagne bij Ljeppershiem

In 2012 was er een Nieuwjaarsduik georganiseerd aan de Trekweg, foto’s

Berichtnr.:253/feb 2019

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Zwemmen om champagne in januari 1972

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Heropening Ljeppershiem en actiefoto’s fierljeppen

Heropening Speelweide in 1973

IMG_0013
30 juni 1973 Heropening door burgemeester Bekius.
Met muziek van de Bazuin.
Sprekers Heine de Bruin, Burgemeester Bekius, Bareld Bijma, Jan Banga.

IMG_0011
Heropening Speelweide 1973

Fierljeppen 1974:

IMG_0007
Evert Wilstra ? op 13 juli 1974

IMG_0008
Rimmer Abma? op 13 juli 1974

IMG_0009
13 juli 1974 Heine de Bruin is polshouder

IMG_0010
13 juli 1974

Heine de Bruin is polshouder bij het fierljeppen
Naam van de fierljepper is ons niet bekend

IMG_0012
Fierljeppen 13 juli 1974

 

03-img_0013

04-img_0014

05-img_0016

06-img_0017

 

Berichtnr.: 310/feb2019.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Fierljeppen voor personeel Drukkerij Banda


Fierljeppen met Banda personeel omstreeks 1976.
Aan de pols Jan Hoving zittend op de schans Renze de Wilde.
Meisjes onbekend.


Geslaagde fierljepavond personeel Banda

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Foto’s Ljeppershiem


Ljeppershiem 1984


Wiebe Koster, de beheerder van ‘t Ljeppershiem

In augustus 2005 is het gebouwtje op it Ljeppershiem afgebroken:

DSCN2456 DSCN2459 DSCN2463 DSCN2464

In de maand februari 2012 zijn vele bomen gekapt op it Ljeppershiem

Foto’s:26 februari 2012
Berichtnr.:290

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Wiebe en Iet Koster namen afscheid van Ljeppershiem


KC 19 april 2000

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Dirk Bijlstra uit Westergeest Fierljep-kampioen van Kollumerland

meer namen bekend!

IMG_0006
KC: 19 juli 1978.
Op de foto: Heine de Bruin, Dirk Bijlstra,Eddie Burghout, John Burghout, Tjalling Schotanus
Voor v.l.n.r.: Tineke de Boer, Jeike de Haan, Willy Hettema
Berichtnr.:1510/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Siebrand de Roos winnaar fierljeppen 1996

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Albert Oost stopt als voorzitter Ljeppersbûn


Vertrekkende ljepvoorzitter Albert Oost

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Gerhard Vlieger versterkt de gelederen voor het fierljeppen


Fierljepwedstrijden gaan toch nog door.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Uit de Millenniumkrant met o.a. walvis in de Nieuwe ZwemmerLuchtschip gezien 23 januari 1915


Luchtschepen op 8 augustus 1917

Walvissen bij Westergeest


1902Een der bruinvisschen aangeschoten in de Nieuwe Zwemmer

Veldwachter W. Hiemstra gevestigd

Straatlantaarns branden weer.Voltallige redactie Kollummer Courant te water in de Trekvaart
KC:31-12-1999
Berichtnr.:719

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Alles over slingeraapwedstrijden

Op 29 oktober 2019 is de eerstvolgende fotoavond. Dan hebben we als thema Slingeraapwedstrijden.

Op 6 augustus 1990 was de eerste slingeraapwedstrijd. Omdat de animo wat terugliep voor het Fierljeppen, had de organisatie bedacht om het uit Akkrum afkomstige slingerapen op te starten. Dit werd een groot succes, aan deelnemers geen gebrek.
Douwe Boersma werd de 1e slingeraapkampioen op het Ljeppershiem

Slingeraap 1990

Slingeraap van 1991

Slingeraap 1992

Slingeraap 1993


Tetsje Wiersma in actie in 1993.

Slingeraap 1994

Slingeraap 1995

Slingeraap 1996 met Douwe Boersma als kampioen

Slingeraap 1997 Eelco Tigchelaar kampioen

 

NA 15 JAAR SLINGERAAP TERUG!

Na een afwezigheid van 15 jaar heeft de organisatie van de Foestrumer Piraten het plan opgevat om een keer een Slingeraapwedstrijd te organiseren, dit met veel succes.

2012. Eerste Slingeraapwedstrijd sinds 15 jaar Foto’s en verslag op RTV NOF
Zaterdagmiddag was het openkampioenschap slingeraap ( touwslingeren) op de locatie: Ljeppershiem te Westergeest.

Slingeraap 2012

Film van RTVNOF klik hier

Slingeraapwedstrijd 2013

Slingeraap in 2013 en 2014

In 2014:

Slingeraapwedstrijd 2014

Foto’s van Slingeraapwedstrijden in 2014

In 2015 is er geen slingeraapwedstrijd gehouden.
Men heeft toen besloten om het in 2016 bij MFC de Tredder te houden.

De springvijver was toen gemaakt van strobalen en landbouwplastic. Klik hier voor paar foto’s

Slingeraapwedstrijd 2016

Slingeraapwedstrijd 2017: foto’s van RTV NOF

Slingeraapwedstrijd 2018

Slingeraapwedstrijd 2019: foto’s op RTV NOF klik hier

Foestrum in Beeld okt. 2019

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Recreatieterrein “Ljeppershiem”onderging grootste uitbreiding

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Foto’s voor fotoavond 26 november

Foto’s voor fotoavond 26 november 2019
(Deze foto’s staan ook elders. Deze pagina wordt later verwijderd)


Fierljeppen met Banda personeel omstreeks 1976.
Aan de pols Jan Hoving zittend op de schans Jacob de Bruin of Renze de Wilde.
Meisjes onbekend.

 

Deze foto is afkomstig van Jouke Dantuma Driezum

Pakesizzer Pieter Zijlstra ( zoon van Froukje) geeft de volgende reactie op de vraag of dit zijn pake is:
95% seker! Lokaasje op ‘e foto: Koornmarkt, Dokkum. Bron fan dizze ynformaasje: Cees Koster op side ‘Ald Dokkum/okt.2019’. > Neffens my hat dizze traap-fiskkarre begjin jierren ’60 noch in skoft yn it griene asbesten hok neist it Kalkhûs nr. 24 stien. Roun dy tiid (1962?) is de karre nei Eanjum, nei myn âlderlijk hûs ta transportearre. D’r wiene doe Oranjefeesten yn it klaaidoarp geande. Myn heit en mem hawwe de bakfyts doe fersiert mei beamtegrien, flagjes en papieren slingers en ik haw doe mei myn âldste broer en twa suskes yn dit boatebakje sitten yn in foarstelling ‘De Vier Matroosjes’. Ús mem hie de wyks foarof 4 matroazepakjes mei streepte shirtsjes d’r ûnder efter de ‘Singer’-naaimesine ynmekoar setten. Elts in to grutte swart-wyte seemanspet op, myn heit op it sadel by de terp del, mei de hânrem oanlutsen, op nei it feestterrein.

Dit is inderdaad de woning van Christ Sandman , die op de Kalkhúswei nr. 30 heeft gewoond. Uit navraag is gebleken, dat de overgrootouders van Jouke Dantuma uit Driezum daar gewoond hebben. Hedde Niewijk en Jitske Boersma en de personen op de foto zijn hun kinderen Folkert en Klaaske ( beppe Jouke Dantuma) en moeder Jitske Boersma.

FB 26 nov 2019

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Alles over Ljeppershiem en de activiteiten, die er gehouden zijn

It Ljeppershiem, de speelweide van Westergeest

Het is allemaal begonnen met de eerste Fierljepwedstrijd op 31 mei over de Oude Zwemmer, georganiseerd vanwege de Lauwerzeefeesten. Sinds die tijd was er veel belangstelling bij de Keuningsbrêge om te zwemmen.

Voordat de Buitengewone Ledenvergadering Plaatselijk Belang d.d. 17 november 1969 werd uitgeschreven, was er in het dorp sprake van een “Geheime Commissie”. En er was sprake van een onbekend persoon van buiten het dorp, die plannen zou hebben om iets met het terrein ( latere Ljeppershiem) te willen doen, waar de dorpsgemeenschap geen voordeel van zou hebben. Dus er moest iets gebeuren!

De Geheime Commissie

Plannen voor Speelweide ( krantenknipsel 17 nov 1969 Wat wil en doet Westergeest)

Op maandag 17 november 1969 is een Buitengewone Ledenvergadering uitgeschreven door Plaatselijk Belang.
Op verzoek van de Commissie Algemene Belangen. In het verenigingslokaal. Aanwezig 40 personen en twee afgevaardigden van Plaatselijk Belang te Triemen. (notulen van deze vergadering)

Heine de Bruin vertelde van de plannen, die ze hadden om een speelweide te realiseren.
De Nieuwe Zwemmer zou uitgediept worden en dus was er geen veilige zwemplek meer voor de jongere jeugd. Voor het houden van activiteiten moest er een droog stuk weiland komen. Een perceel van 1 ha groot werd gekocht van de familie Kremer uit Heelsum, die het wel aan de dorpsgemeenschap wilde verkopen.
Er moest nog voor de winter een brede sleuf gegraven worden van 50 m x 12 a 30 m, zodat de jeugd er de komende winter op zou kunnen schaatsen. Vrijwilligers boden zich spontaan aan om te helpen met de aanleg. De volgende namen werden genoteerd:Harm Huisman, Jan S. de Vries, B.S. Dantuma, A.S. de Vries, Ate van der Meulen en verder de commissieleden.

Er werd in 1970 besloten om een vaste afdeling fierljeppen op te richten en een jaar later werd het Ljeppershiem aan de Zwemmer ingericht. Twee vaste schansen werden met eigen krachten gebouwd. Na verloop van jaren was de accommodatie onvoldoende. In 1979 werden een drietal nieuwe schansen in gebruik genomen.

 

 

Naamgeving Ljeppershiem

(uit de notulen van Plaatselijk Belang)


1973 Aanleg waterleiding naar Ljeppershiem. meer hierover
Op de foto v.l.n.r.: Michiel Nieuwenhuis, Pieter Bijlstra, Herre Hoekstra
Geert Postma, Jacob Bijlstra, Sikke Visser, Derk van der Kloet, Siep Schotanus,
Heine de Bruin, Roel Nicolai, Wiebe Koster, Ulbe de Jong, Jappie Kempenaar.

Foto’s Ljeppershiem

BEHEERDERS LJEPPERSHIEM

01-dsc_0419

Links Anne Huisman en rechts Jan Huisman

Anne Huisman was de eerste die de consumpties enz. regelde op het Ljeppershiem, maar toen het druk begon te worden, werd het tijd om een beheerdersechtpaar aan te stellen:
1970-2000 Wiebe en Iet Koster (eerst als vrijwilligers en later deels betaalde baan)
2000- 2003 Sietse en Roelie van Kammen

Na 30 jaar namen Wiebe en Iet Koster afscheid als beheerders Ljeppershiem
V.l.n.r.: Siep Schotanus, Iet Koster, Wiebe Koster, Sietse en Roelie van Kammen, de nieuwe beheerders.

ACTIVITEITEN, die er gehouden zijn op it Ljeppershiem

Naast het fierljeppen en de slingeraapwedstrijden en zwemplek was it Ljeppershiem een ideale plek om iets te organiseren.

“Zakslaan”

Heine en Jacob de Bruin aan het “zakslaan”.


Wiebe Koster en Kees Adema aan het “zakslaan”


De jeugd van Westergeest:
Tjalling Schotanus, Rennie Vaatstra, Minne van Wieren, Rennie Sipma, Harrie Nicolai, Henkie van Wieren , ??

Spellenmiddag.

Op de foto: Ineke Adema, Tjeerd Postma, Gooi van Assen, Wierd de Vries, Jitske Hania?

Meer foto’s van deze spelen

Meer foto’s van deze dorpsspelen

 

1970 en 1971 Gekostumeerd sprietlopen ( meer hierover)

1970 Roeiwedstrijden ( krantenknipsel)

1972:

1973 Trekkerbehendigheidswedstrijd  (meer hierover)

1973 Zomeravondactiviteiten

IMG_0017

Dierendag
Midden achter Akkie van der Veen.
Links voor Heine Kempenaar, Gooi Steenstra, voor Harrie Huisman, Annet Meerstra, Johan Hoogeboom ( Friese trui) rechts veearts van Til

1974 Oranjevereniging Westergeest Triemen organiseerde Dierenmiddag (Meer hierover)

4 juni 1974 Het konijn van Anne Kempenaar scoorde het hoogst aantal punten

1994 Geslaagde feestdag (meer hierover)

1976 Succesvolle Dierenmiddag (meer hierover)
Unieke Korfbalwedstrijd meer hierover

 

1997 Spelmiddag met Minze van der Velde op de foto (meer hierover)

DE ACCOMODATIE:

Foto´s aanleg Ljeppershiem

1970 Westergeest met speelweide

1971 Ljeppershiem uitgebreid met zandtekenwedstrijd

1972 Westergeest moesten het zonder Meis en Wiegel stellen

1972 Vlotte tewaterlating op Ljeppershiem

1973 Aanleg waterleiding naar Ljeppershiem

1973 Bouw cantine en toiletgebouw

1973 Ljeppershiem kan recreant nu meer bieden

1973 Burgemeester Bekius heropende Ljeppershiem

30 juni 1973 Officiële opening

1994 Aanleggen toegestaan, met foto Wiebe en Iet Koster

1995 Peuter- en kleuterbad nieuwe aanwinst

1997 Ljeppershiem maakt zich op voor een mooie zomer

2000 Wiebe en Iet Koster namen afscheid

2000 Straks weer zwemmen 

2003 Ljeppershiem voorlopig gesloten

2003 Trekkershutten en café op Ljeppershiem

2005 Ljeppershiem moet recreatiecentrum met allure worden

2006 Hotelplan voorlopig van de baan

2008 Ljeppershiem opgeknapt door Plaatselijk Belang

2014 Mooie Plannen Ljeppershiem

 

Aldert en Nynke hebben It Ljeppershiem gekocht in 2017 en er staan inmiddels 2 Tiny houses , die al vaak verhuurd zijn.
Op 14 augustus 2019 kwam gedeputeerde Avine Fokkens langs om zich bij te laten praten over de plannen van It Ljeppershiem.


Het beheerdersechtpaar van 1970-2000 Wiebe en Iet Koster even terug op hun vertrouwde plek, it Ljeppershiem.
FB nov 2019

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Trekkershutten en café op Ljeppershiem

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Buitengewone ledenvergadering plaatselijk Belang

Notulen van De Buitengewone Ledenvergadering uitgeschreven door Plaatselijk Belang op maandag 17 november 1969.
Op verzoek van de Commissie Algemene Belangen. In het verenigingslokaal. Aanwezig 40 personen en twee afgevaardigden van Plaatselijk Belang te Triemen.

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem, Verenigingen

Spelen op het Ljeppershiem

IMG_0029 IMG_0030 IMG_0028 IMG_0027 IMG_0026 IMG_0025 IMG_0024 IMG_0023 IMG_0022 IMG_0021

IMG_0020 IMG_0019 IMG_0018 IMG_0015

Berichtnr.:1611/fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem, Verenigingen

Ljeppershiem moet recreatiecentrum met allure worden


Kollumer Courant: 14 maart 2005

Ondernemer Paul Bol heeft plannen voor het Ljeppershiem
KC:2005
Berichtnr.:294/fbnov2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Foto’s van een dorpsfeest jaartal niet bekend

Foto’s van een dorpsfeest met spellen  en optocht

01-img_0005

Links Siepie de Vries, achteraan Oebele Bijlstra, rechts vooraan Jan Kempenaar (Triemen).

07-img_0019
Versierde wagen van de Eelke Meinertswei.
Links van voor naar achteren: Jan van der Veen, Loekie Schotanus ( van Sjirk), Kees Adema, Hielkje Kootstra
Midden van voor naar achteren: Tjitske de Bruin ( bakker de Bruin), Ieke Kloosterman, Wiebe Kootstra.
Rechts van voor naar achteren: Ype Reinders, .., Hielke van der Veen

08-img_0020
Sjirk Jan Schotanus

11-img_0015
Sjirk Jan Schotanus.

Berichtnr.:1582/fbjan2017.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem