Foto’s voor fotoavond 26 november

Foto’s voor fotoavond 26 november 2019
(Deze foto’s staan ook elders. Deze pagina wordt later verwijderd)


Fierljeppen met Banda personeel omstreeks 1976.
Aan de pols Jan Hoving zittend op de schans Jacob de Bruin of Renze de Wilde.
Meisjes onbekend.

 

Deze foto is afkomstig van Jouke Dantuma Driezum

Pakesizzer Pieter Zijlstra ( zoon van Froukje) geeft de volgende reactie op de vraag of dit zijn pake is:
95% seker! Lokaasje op ‘e foto: Koornmarkt, Dokkum. Bron fan dizze ynformaasje: Cees Koster op side ‘Ald Dokkum/okt.2019’. > Neffens my hat dizze traap-fiskkarre begjin jierren ’60 noch in skoft yn it griene asbesten hok neist it Kalkhûs nr. 24 stien. Roun dy tiid (1962?) is de karre nei Eanjum, nei myn âlderlijk hûs ta transportearre. D’r wiene doe Oranjefeesten yn it klaaidoarp geande. Myn heit en mem hawwe de bakfyts doe fersiert mei beamtegrien, flagjes en papieren slingers en ik haw doe mei myn âldste broer en twa suskes yn dit boatebakje sitten yn in foarstelling ‘De Vier Matroosjes’. Ús mem hie de wyks foarof 4 matroazepakjes mei streepte shirtsjes d’r ûnder efter de ‘Singer’-naaimesine ynmekoar setten. Elts in to grutte swart-wyte seemanspet op, myn heit op it sadel by de terp del, mei de hânrem oanlutsen, op nei it feestterrein.

Dit is inderdaad de woning van Christ Sandman , die op de Kalkhúswei nr. 30 heeft gewoond. Uit navraag is gebleken, dat de overgrootouders van Jouke Dantuma uit Driezum daar gewoond hebben. Hedde Niewijk en Jitske Boersma en de personen op de foto zijn hun kinderen Folkert en Klaaske ( beppe Jouke Dantuma) en moeder Jitske Boersma.

FB 26 nov 2019

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Laat een reactie achter