Categorie archief: Fokkema’s Pleats

Eelke Meinertswei 2 a

IMG_0021

IMG_0007
Eelke Meinertswei 2 a. Omstreeks 1935.
Dit huis werd “Lyts Slotsje”genoemd. Het huis is gebouwd voor de familie Fokkema (1907/1908). Op de achtergrond de boerderij van de familie Bosma, de tegenwoordige Fokkema’s Pleats.
Huidige bewoners: fam.H.Loonstra


Woning van de familie de Bruin

IMG_0027


Foto genomen vanuit de tuin van de familie Vries(Klaas en Maaike), huisnr.5.


Kollumer Courant: 30 augustus 1993


Foto, gemaakt in de jaren tachtig

IMG_0003

Berichtnr.:518/fb.

Share This:

1 Reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats

Alle Toanielstikken yn Westergeast fan 1979 oant 2016

Alle toneelstukken van 1979 tot 2016, voor zover in ons bezit  foto’s van een toneelstuk

1979 Genamt (1e optreden)
1980 Hoe nou
1980 Glêde Jehannes bij 35 jarig bestaan Plaatselijk Belang Triemen
1982 It Keamerskerm

jiertal? Operaasje Japinga ( 1e kear)
jiertal? Dochs fakansje
1981 By de frou utfanhus ( let op! net utfanhus by de frou, 1995)

1982/1983 Yn Adams Kostuum
1984 2 ienakters: Noch jierren nei hjoed en “Op ‘e knibbels”
1984 3 nov. De Nijboer fan Lycklemastate
1985/1986 Rinte
1986/ 1987 It Heechste
1987/1988 De Stikelbaarch
1988 Ienakter: Goed dwaan leannet himsels
1988/1989 Der’t de dyk it lân omklammet
1989 Kulturele jûn mei ienakter “In hûs mei in Hûshâldster”
1989/1990 It spoar bjuster
1991 Mei skeane eagen
1992 Revue opgevoerd in tent i.v.m. reünie Westergeest
1993 Operaasje Japinga (2e kear)
1995 5 mei Utfanhûs by de frou
1995 In frjemde gast op besite
1995 Mei de Vut yn de put”
1996 De magnetron
1997 Sa hat it sitten
1998 As de keallen op it iis dounsje
(1999 Lira)
1999 Blommen foar Berber
(2000 Toneel op Ljeppershiem)
2001 Boerebont en Reade Lampen
2002 It Sande Gebot
2003 Net te beteljen sa’n leadjitter
2004 Gjin Piet mar Pizza
2005 Komkommertiid
2006 Klinyk yn opskuor
2007 Erika
2007 De kat en it spek in de Feesttent bij de jachthaven
2008 Bokkesprongen
2009 Dokterke boartsje
2010 Wy geane oer liken
2011 Och heden heit
2012 Kouwe Kak en Tattoo’s 
2013 Frou siket boer
2014 Albert en Alfred
2015 Mearderjierrich en Folwoeksen 
2016 “De Goate” , As It Libben Tsjin Sit in de Tredder in Westergeest 
2017 Bakhúzen is gjin New York

2019 B & B mei trammelant

IMG_0004
KC: 23 maart 1979
Eerste optreden toneelgezelschap Triemen/ Westergeest werd groot succes.
Drie leden van de toneelgroep Westergeest/ Triemen. Vl.n.r.:Gerry Dijk (Ael), Griet Postma( Muoike Reintsje) en Derk van der Kloet( Omke Reinder)

archief Aldert de Vries2
Hoe nou? wie in daverjend sukses tige knap toniel troch : De Bûnte Houn”
Op de foto: Griet Postma, Piet Reitsma, Roel Sangers, Gerry Dijk

KC 17 december 1980

IMG_0003
KC:12 maart 1984
“De Bûnte Houn” brocht fleur op Fokkema’s Pleats te Westergeast met twa ienakters.


23 november 1985

“Mei skeane eagen”
KC:14-01-1991


In tige slagge “operaesje Japinga” 1993
KC:22-11-1993


KC:1994


“In frjemde gast op besite’
KC:22-01-1996

“De Magnetron”
KC:27-11-1996

toneelstuk : “Sa hat it sitten”
KC:24-11-1997

“As de keallen op it iis dûnsje ”
KC: 1998


‘Blommen foar Berber’
1999


“Net te beteljen, sa’n leadjitter!”
KC:januari 2003


“Klinyk yn opskuor”
KC:2006


“Erika”
KC:2007“Bokkesprongen” 2008


“Dokterke boartsje”
KC:27 maart 2009

“Wy geane oer liken”
KC: februari 2010


“Kouwe Kak en tattoos”
maart 2012

Berichtnr.:748/fbdec15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Muziek, zang en voordracht op slotavond Commissie Cultureel Werk


April 1978


Meisjeskoor o.l.v. Pietsje Adema- de Bruin
1 Jikke van Wieren, 2 Annemiek Werkman, 3 Lydia Schotanus, 4 Jellie Kingma, 5 Lukky Dijk, 6, 7 Annet Meerstra , 8 ,9 Sonja Sloot, 10 , 11 Janny Kloosterman, 12 , 13 Jenny Postma , 14 Emmy Kempenaar , 15 Willie Meerstra, 16 , 17 Feikje Meijer , 18, 19 Froukje Kempenaar, 20, 21 Annie Fennema, 22 Meta Kempenaar, 23 Pietsje Adema,

 

Jaartal nog niet bekend

Berichtnr.:222.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstikken namen nog niet bekend

Er zijn nog een aantal oude foto’s van toneelstukken, waar we de naam van het toneelstuk nog niet weten.

Wie heeft het krantenknipsel hier nog van en weet de naam van het toneelstuk?

Toneelstuk 1: 4 foto’s ( By de frou utfanhûs????)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Toneelstuk 2 5 foto’s

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Toneelstuk 3 6 foto’s

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

??

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Triemen

Toanielstik “De Nijboer fan Lyklemastate”

De Bûnte Houn spile op 3 novimber 1984 it stik “De Nijboer fan Lyklemastate”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “By de frou utfanhûs”

De Bûnte Houn spile it stik yn ..? : By de frou utfanhûs”

Foto’s niet helemaal zeker of deze foto’s bij dit toneelstuk horen

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Earste Toanielstik “De Genamt”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “Hoe nou?”

De Bûnte Houn spile”yn 1980  it stik “Hoe nou?”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “Dochs op fakânsje”

De Bûnte Houn spile it stik “Dochs op fakansje yn  jiertal?

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstikken “Noch jierren nei hjoed en Op ‘e knibbels

“De Bûnte Houn spile 2 ienakters yn maart 1984 “Noch jierren nei hjoed en “Op ‘e knibbels”Noch jierren nei hjoed:

“Op ‘e knibbels”:

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “Yn Adams Kostuum”

De Bûnte Houn spile yn seizoen 1982/ 1983 it stik “Yn Adamskostuum”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Operaasje Japinga”

De Bûnte Houn spile yn.. it stik “Operaasje Japinga”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Glêde Johannes”

De Bûnte Houn spile yn .. de klucht “Glêde Jehannes”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “it Keamerskerm”

De Bûnte Houn spile yn 1982 op in joun fan de Culturele Commissie de klucht “It Keamerskerm”

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “As de keallen op it iis dounsje”

De Bûnte Hûn spile yn 1998 it stik “As de keallen op it iis dounsje”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Kouwe Kak en Tattoos”

De Bûnte Hûn spile yn 2012 “Kouwe Kak en Tattoos”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Frou siket boer”

Foto’s op Digitaal dorp

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Och heden heit”

Bûnte Hûn spilet yn 2011 “Och heden heit”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “We geane oer liken”

De Bûnte Hûn spilet yn 2010 it stik “We geane oer liken”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Dokterke Boartsje”

De Bûnte Hûn spile yn 2009 it stik “Dokterke Boartsje”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Bokkesprongen”

De Bûnte Houn spile yn 2008 it stik “Bokkesprongen”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Erika”

De Bûnte Houn spile yn 2007 it stik “Erika”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Klinyk yn opskuor”

De Bûnte Houn spile yn 2006 it stik “Klinyk yn opskuor”

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Net te beteljen sa’n leadjitter”

De Bûnte Houn spile yn seizoen 2002/ 2003 it stik “Net te beteljen sa’n leadjitter”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Blommen foar Berber”

De Bûnte Houn spile yn 1999 it stik “Blommen foar Berber”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “De Magnetron”

De Bûnte Houn spile yn 1996 “De Magnetron”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “In frjemde gast op besite”

De Bûnte Houn spile yn 1995 it stik “In frjemde gast op besite”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Utfanhûs by de frou”

De Bûnte Houn spile op 5 maaije 1995 it stik “Utfanhûs by de frou”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Operaesje Japinga”

De Bûnte Houn spile yn 1993 it toanielstik “Operaesje Japinga”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Toanielstik “Mei skeane eagen”

De Bûnte Houn hat yn 1991 it stik “Mei skeane eagen”spile


Minke Adema, Willem Poelstra, Jenny Lemstra, Jan Meijer,
Ymkje Kooistra, Wim Steringa, Piet Reitsma, Jappie van der Werf

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen