Toanielstikken yn Westergeast fan 1979 oant 2012

Alle toneelstukken van 1979 tot 2012, voor zover in ons bezit  foto’s van een toneelstuk

1979 1e kear
1980 Hoe nou
1984 2 ienakters
1985 Rinte
1990 Nijboer Lycklamastate
1991 Mei skeane eagen
1993 Operaasje Japinga
1994 De Stikelbaerch
1995 In frjemde gast op besite
1996 De magnetron
1997 Sa hat it sitten
1998 As de keallen op it iis dounsje
1999 Lira
1999 Blommen foar Berber
2000 Toneel op Ljeppershiem
2001 Boerebont en Reade Lampen
2003 Net te beteljen sa’n leadjitter
2004 Gjin Piet mar Pizza
2005 Komkommertiid
2006 Klinyk yn opskuor
2007 Erika
2008 Bokkesprongen
2009 Dokterke boartsje
2010 Wy geane oer liken
2012 Kouwe Kak en Tattoo’s

IMG_0004
KC: 23 maart 1979
Eerste optreden toneelgezelschap Triemen/ Westergeest werd groot succes.
Drie leden van de toneelgroep Westergeest/ Triemen. Vl.n.r.:Gerry Dijk (Ael), Griet Postma( Muoike Reintsje) en Derk van der Kloet( Omke Reinder)

archief Aldert de Vries2
Hoe nou? wie in daverjend sukses tige knap toniel troch : De Bûnte Houn”
Op de foto: Griet Postma, Piet Reitsma, Roel Sangers, Gerry Dijk

KC 17 december 1980

IMG_0003
KC:12 maart 1984
“De Bûnte Houn” brocht fleur op Fokkema’s Pleats te Westergeast met twa ienakters.


23 november 1985

“Mei skeane eagen”
KC:14-01-1991


In tige slagge “operaesje Japinga” 1993
KC:22-11-1993


KC:1994


“In frjemde gast op besite’
KC:22-01-1996

“De Magnetron”
KC:27-11-1996

toneelstuk : “Sa hat it sitten”
KC:24-11-1997

“As de keallen op it iis dûnsje ”
KC: 1998


‘Blommen foar Berber’
1999


“Net te beteljen, sa’n leadjitter!”
KC:januari 2003


“Klinyk yn opskuor”
KC:2006


“Erika”
KC:2007“Bokkesprongen” 2008


“Dokterke boartsje”
KC:27 maart 2009

“Wy geane oer liken”
KC: februari 2010


“Kouwe Kak en tattoos”
maart 2012

Berichtnr.:748/fbdec15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Geef een reactie