Monthly Archives: november 2019

Foto’s voor fotoavond 26 november

Foto’s voor fotoavond 26 november 2019
(Deze foto’s staan ook elders. Deze pagina wordt later verwijderd)


Fierljeppen met Banda personeel omstreeks 1976.
Aan de pols Jan Hoving zittend op de schans Jacob de Bruin of Renze de Wilde.
Meisjes onbekend.

 

Deze foto is afkomstig van Jouke Dantuma Driezum

Pakesizzer Pieter Zijlstra ( zoon van Froukje) geeft de volgende reactie op de vraag of dit zijn pake is:
95% seker! Lokaasje op ‘e foto: Koornmarkt, Dokkum. Bron fan dizze ynformaasje: Cees Koster op side ‘Ald Dokkum/okt.2019’. > Neffens my hat dizze traap-fiskkarre begjin jierren ’60 noch in skoft yn it griene asbesten hok neist it Kalkhûs nr. 24 stien. Roun dy tiid (1962?) is de karre nei Eanjum, nei myn âlderlijk hûs ta transportearre. D’r wiene doe Oranjefeesten yn it klaaidoarp geande. Myn heit en mem hawwe de bakfyts doe fersiert mei beamtegrien, flagjes en papieren slingers en ik haw doe mei myn âldste broer en twa suskes yn dit boatebakje sitten yn in foarstelling ‘De Vier Matroosjes’. Ús mem hie de wyks foarof 4 matroazepakjes mei streepte shirtsjes d’r ûnder efter de ‘Singer’-naaimesine ynmekoar setten. Elts in to grutte swart-wyte seemanspet op, myn heit op it sadel by de terp del, mei de hânrem oanlutsen, op nei it feestterrein.

Dit is inderdaad de woning van Christ Sandman , die op de Kalkhúswei nr. 30 heeft gewoond. Uit navraag is gebleken, dat de overgrootouders van Jouke Dantuma uit Driezum daar gewoond hebben. Hedde Niewijk en Jitske Boersma en de personen op de foto zijn hun kinderen Folkert en Klaaske ( beppe Jouke Dantuma) en moeder Jitske Boersma.

FB 26 nov 2019

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Ljeppershiem

Alles over Ljeppershiem en de activiteiten, die er gehouden zijn

It Ljeppershiem, de speelweide van Westergeest

Het is allemaal begonnen met de eerste Fierljepwedstrijd op 31 mei over de Oude Zwemmer, georganiseerd vanwege de Lauwerzeefeesten. Sinds die tijd was er veel belangstelling bij de Keuningsbrêge om te zwemmen.

Voordat de Buitengewone Ledenvergadering Plaatselijk Belang d.d. 17 november 1969 werd uitgeschreven, was er in het dorp sprake van een “Geheime Commissie”. En er was sprake van een onbekend persoon van buiten het dorp, die plannen zou hebben om iets met het terrein ( latere Ljeppershiem) te willen doen, waar de dorpsgemeenschap geen voordeel van zou hebben. Dus er moest iets gebeuren!

De Geheime Commissie

Plannen voor Speelweide ( krantenknipsel 17 nov 1969 Wat wil en doet Westergeest)

Op maandag 17 november 1969 is een Buitengewone Ledenvergadering uitgeschreven door Plaatselijk Belang.
Op verzoek van de Commissie Algemene Belangen. In het verenigingslokaal. Aanwezig 40 personen en twee afgevaardigden van Plaatselijk Belang te Triemen. (notulen van deze vergadering)

Heine de Bruin vertelde van de plannen, die ze hadden om een speelweide te realiseren.
De Nieuwe Zwemmer zou uitgediept worden en dus was er geen veilige zwemplek meer voor de jongere jeugd. Voor het houden van activiteiten moest er een droog stuk weiland komen. Een perceel van 1 ha groot werd gekocht van de familie Kremer uit Heelsum, die het wel aan de dorpsgemeenschap wilde verkopen.
Er moest nog voor de winter een brede sleuf gegraven worden van 50 m x 12 a 30 m, zodat de jeugd er de komende winter op zou kunnen schaatsen. Vrijwilligers boden zich spontaan aan om te helpen met de aanleg. De volgende namen werden genoteerd:Harm Huisman, Jan S. de Vries, B.S. Dantuma, A.S. de Vries, Ate van der Meulen en verder de commissieleden.

Er werd in 1970 besloten om een vaste afdeling fierljeppen op te richten en een jaar later werd het Ljeppershiem aan de Zwemmer ingericht. Twee vaste schansen werden met eigen krachten gebouwd. Na verloop van jaren was de accommodatie onvoldoende. In 1979 werden een drietal nieuwe schansen in gebruik genomen.

 

 

Naamgeving Ljeppershiem

(uit de notulen van Plaatselijk Belang)


1973 Aanleg waterleiding naar Ljeppershiem. meer hierover
Op de foto v.l.n.r.: Michiel Nieuwenhuis, Pieter Bijlstra, Herre Hoekstra
Geert Postma, Jacob Bijlstra, Sikke Visser, Derk van der Kloet, Siep Schotanus,
Heine de Bruin, Roel Nicolai, Wiebe Koster, Ulbe de Jong, Jappie Kempenaar.

Foto’s Ljeppershiem

BEHEERDERS LJEPPERSHIEM

01-dsc_0419

Links Anne Huisman en rechts Jan Huisman

Anne Huisman was de eerste die de consumpties enz. regelde op het Ljeppershiem, maar toen het druk begon te worden, werd het tijd om een beheerdersechtpaar aan te stellen:
1970-2000 Wiebe en Iet Koster (eerst als vrijwilligers en later deels betaalde baan)
2000- 2003 Sietse en Roelie van Kammen

Na 30 jaar namen Wiebe en Iet Koster afscheid als beheerders Ljeppershiem
V.l.n.r.: Siep Schotanus, Iet Koster, Wiebe Koster, Sietse en Roelie van Kammen, de nieuwe beheerders.

ACTIVITEITEN, die er gehouden zijn op it Ljeppershiem

Naast het fierljeppen en de slingeraapwedstrijden en zwemplek was it Ljeppershiem een ideale plek om iets te organiseren.

“Zakslaan”

Heine en Jacob de Bruin aan het “zakslaan”.


Wiebe Koster en Kees Adema aan het “zakslaan”


De jeugd van Westergeest:
Tjalling Schotanus, Rennie Vaatstra, Minne van Wieren, Rennie Sipma, Harrie Nicolai, Henkie van Wieren , ??

Spellenmiddag.

Op de foto: Ineke Adema, Tjeerd Postma, Gooi van Assen, Wierd de Vries, Jitske Hania?

Meer foto’s van deze spelen

Meer foto’s van deze dorpsspelen

 

1970 en 1971 Gekostumeerd sprietlopen ( meer hierover)

1970 Roeiwedstrijden ( krantenknipsel)

1972:

1973 Trekkerbehendigheidswedstrijd  (meer hierover)

1973 Zomeravondactiviteiten

IMG_0017

Dierendag
Midden achter Akkie van der Veen.
Links voor Heine Kempenaar, Gooi Steenstra, voor Harrie Huisman, Annet Meerstra, Johan Hoogeboom ( Friese trui) rechts veearts van Til

1974 Oranjevereniging Westergeest Triemen organiseerde Dierenmiddag (Meer hierover)

4 juni 1974 Het konijn van Anne Kempenaar scoorde het hoogst aantal punten

1994 Geslaagde feestdag (meer hierover)

1976 Succesvolle Dierenmiddag (meer hierover)
Unieke Korfbalwedstrijd meer hierover

 

1997 Spelmiddag met Minze van der Velde op de foto (meer hierover)

DE ACCOMODATIE:

Foto´s aanleg Ljeppershiem

1970 Westergeest met speelweide

1971 Ljeppershiem uitgebreid met zandtekenwedstrijd

1972 Westergeest moesten het zonder Meis en Wiegel stellen

1972 Vlotte tewaterlating op Ljeppershiem

1973 Aanleg waterleiding naar Ljeppershiem

1973 Bouw cantine en toiletgebouw

1973 Ljeppershiem kan recreant nu meer bieden

1973 Burgemeester Bekius heropende Ljeppershiem

30 juni 1973 Officiële opening

1994 Aanleggen toegestaan, met foto Wiebe en Iet Koster

1995 Peuter- en kleuterbad nieuwe aanwinst

1997 Ljeppershiem maakt zich op voor een mooie zomer

2000 Wiebe en Iet Koster namen afscheid

2000 Straks weer zwemmen 

2003 Ljeppershiem voorlopig gesloten

2003 Trekkershutten en café op Ljeppershiem

2005 Ljeppershiem moet recreatiecentrum met allure worden

2006 Hotelplan voorlopig van de baan

2008 Ljeppershiem opgeknapt door Plaatselijk Belang

2014 Mooie Plannen Ljeppershiem

 

Aldert en Nynke hebben It Ljeppershiem gekocht in 2017 en er staan inmiddels 2 Tiny houses , die al vaak verhuurd zijn.
Op 14 augustus 2019 kwam gedeputeerde Avine Fokkens langs om zich bij te laten praten over de plannen van It Ljeppershiem.


Het beheerdersechtpaar van 1970-2000 Wiebe en Iet Koster even terug op hun vertrouwde plek, it Ljeppershiem.
FB nov 2019

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Fotoalbum van Toneelvereniging de Nije Kriich

Deze mooie foto’s zijn afkomstig van de kinderen van Tsjip en Hil Postma, bakker te Westergeest, later in Eernewoude en van Johannes Adema.

Dit zijn allemaal foto’s van de Toneelvereniging/ Reciteerclub De Nije Kriich.
Leden van de toneelvereniging waren ( voor zover nu bekend):
Tsjip en Hiltsje Postma, Jappie van der Werf ( voor zijn trouwen was hij al lid), Johannes Adema, Jan en Lies Steenstra, Geert van der Schaaf, Foekje Brouwer, Durk en Matsje Bosgraaf, Hinke van der Zaag-Hoeksma, Ida Kempenaar, Lieuwe Huisman, Jappie Huisman, Roel Nicolai, Anneke en Tietsje Bosma, Pietsje Tuinstra. Klaasje Schotanus, Heine de Bruin, Geertsje Kloosterman, Tjallie Kloosterman. Wietse van Assen en Teun Smedinga waren voor licht en geluid.

Folkert speelde ook accordeon en nam die vaak mee naar de toneelavonden.

In 1953 was er een vergadering in het Lokaaltje van de kerk in Westergeest, om met elkaar een toneelvereniging op te richten. Jappie van der Werff en Johannes Adema vertelden , dat ze optraden in Kollumerzwaag, Ee, Wyckel, Surhuisterveen ( 22 november 1963 ,in de pauze hoorden de spelers , dat John F. Kennedy doodgeschoten was).

Toneelstukken, die ze gespeeld hebben zijn o.a. Fremer (toneelstuk van Dam Jaarsma)) , Blauw Bloed, De Adema’s, Rinte, Operaasje Japinga.

Uit: Friese Koerier 1 nov 1958

Uit: Friese Koerier: 12 november 1959

Op de foto 1964? achter v.l.n.r.: Durk Bosgraaf, Matsje Bosgraaf, Tetsje van der Werff, Jappie van der Werff, Johannes Adema, Ida Kempenaar, chauffeur, Hielke Kempenaar, Eeltsje van der Kooi, Foekje van der Kooi-Brouwer.
Voor v.l.n.r.: Hinke van der Zaag-Hoeksma, Geert van der Zaag, Neeltsje  en Wietse Kommerie, Lies Steenstra erachter, Trien van der Schaaf en Geert van der Schaaf, Hennie Adema-Postma, Jan Steenstra.

Links Jan Steenstra, in het midden Tsjip Postma, bij de tafel Hinke Hoeksma en rechts is Matsje Bosgraaf


Rechts Hiltsje


V.l.n.r.: Durk Bosgraaf, Tsjipke Postma en Jappie van der Werff


Links Tsjip en rechts Lieuwe Huisman

Foto uitstapje:

Hier de foto met nummers

Foto op hunebed:1. Heine de Bruin, 2. Martha de Bruin-Venema, 3. Tsjipke Postma, 4. Jappie Huisman ( z.v. Harm), 5?, 6. Johannes Adema, 7. Roel Nicolai, 8. Jan Steenstra, 9. Hiltsje Postma, 10. Lieuwe Huisman( z.v. Sjoerd), 11. Klaasje Schotanus, 12. Lies Steenstra, 13 Albert Rekker, 14. Tietsje Bosma, 15. Geertsje Kloosterman, 16, Folkert ( restauratie Kerk, was tijdelijk woonachtig bij Tsjip en Hiltsje Postma)

Hier de foto met nummers:

1. Albert Rekker, 2.Hiltsje Postma, 3. Foekje van der Kooi-Brouwer, 4. Tietsje Bosma (d.v. Kei Roelfke), 5. Roel Nicolai, 6?, 7. Johannes Adema, 8. Folkert ( restauratie Kerk), 9. Geert van der Schaaf, 10. Jan Steenstra, 11. Lieuwe Huisman, 12. Jappie Huisman,13. Klaasje Schotanus,14. Anneke Bosma, 15. Lies Steenstra, 16. Chauffeur, 17. Martha de Bruin-Venema,18. Geertje Kloosterman.


Foto met nummers:

1. Jappie Huisman ( z.v. Harm), 2. Lieuwe Huisman ( z.v. Sjoerd), 3 Tsjipke Postma, 4. Hiltsje Postma, 5. Folkert,6 Jan Steenstra, 7.?


1 Hiltsje Postma, 2.Albert Rekker, 3 Jappie Huisman, 4. Tietsje Bosma, 5 Jan Steenstra, 6 Heine de Bruin, 7 Foekje Brouwer, 8 Lies Steenstra

1 Hielke Kempenaar, 2. Hennie Adema-Postma, 3. Tjipke Postma, 4. Foekje van der Kooi, 5. Ida Kempenaar-Heidstra, 6. Johannes Adema, 7. Pietsje Tuinstra, 8. Jappie van der Werff, 9. Hiltsje Postma, 10. Durk Bosgraaf

Foto:
Achter v.l.n.r.: 1. Eke Huisman, 2. Jacob de Bruin, 3. Tjipke Postma, 4. Johannes Adema,
Voor v.l.n.r.: 5. Wietske Steenstra, 6. Ljibbe Meijer, 7. Aaltsje Smedinga-Klaver, 8. Hiltsje Postma, 9. Tsjikke de Bruin, 10. Sjoerdtsje Postma, 11., 12. Froukje Nieuwenhuis, 13. Griet Postma, 14.Teun Smedinga

Feestje van de Toneelclub:

foto 1


Foto 2


foto 3


foto 4

 


foto 5


Foto 6


Foto 7


Foto 8


Foto 9


Foto 10

 


Foto 11

Feestje van de Reciteerclub (2):

 


Foto 11 V.l.n.r.: Jappie, .., Hennie, Johannes

 


Foto 12:

Instuderen toneelstuk:


Foto 13: V.l.n.r.:.., Foekje, .., Jappie van der Werff, voor Matsje?

Toneel met luikje voor de ynstekster:

Versierde wagen in 1960 van de toneelspelers:

Foto 14:


Foto 15. V.l.n.r.: Heine de Bruin, .., Hiltsje Postma en dochtertje Griet?), …


Tsjip Postma, Lies van Assen en Durk Bosgraaf

Foto 16: Lies Steenstra op de tractor.

Toneelstuk:


Foto 17


Foto 18

 


Foto 19 Jappie? en Johannes

Foto 20 Jan Steenstra, Martsje Bosgraaf, voor Durk Bosgraaf

 


Foto 21 Jan Steenstra en ..


Foto 22

Foto 23 1966: ..Foekje, Johannes


Foto 24 Trouwerij van


Foto 25

 

 

 

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Huizen Eelke Meinertswei van Zuid naar Noord (concept)

Dit is voor fotoavond 26 november. Correcties, aanvullingen welkom!
De huizen ( dus niet de boerderijen) aan de Eelke Meinertswei van Zuid naar Noord.

Eelke Meinertswei 40: 2e huis op de foto
– Heine en Anna Kempenaar
– Anne Kempenaar en Janke Veendorp

K

IMG_0022
Heine en Anna Kempenaar

IMG_0033

Heine en Anna

aldert mei broers

De kinderen staan hier voor het huis van Durk Zijlstra
Achter: Sikke de Vries, voor v.l.n.r.: Jenny Postma,Siepie de Vries en Aldert de Vries.

Eelke Meinertswei 38
– Hidde en Anne Nicolai, die hebben het huis gebouwd
– Tryntsje Nicolai
– Gosse en Fardouw Tjalsma


Tryntsje Nicolai

Eelke Meinertswei 36:
– familie Veenma tot 1954
– Herman en Ina Annema
– Durk en Jannie Bijlstra
– Jacob en Frouwkje Bijlstra


Op de foto Dout, Boukje, Liesje, Anneke, Jan Veenma

Eelke Meinertswei 34
-Sipke en Gré van der Kooi
– Sietse Hoogsteen

Eelke Meinertswei 32:

– Jan en Aukje Brouwer met de kinderen Wimke, Akke, Foekje, Anneke, Jan, Elske, Jeltsje
– Wierd en Ytsje de Vries ( Titan stond op het huis)
– Gaatse en Sabina van der Kooi
– Bart Jelle en Trienke Hoekstra

Achter v.l.n.r.: Aukje Brouwer, dochter Elske
Voor v.l.n.r.: kleine Aukje ( d.v. Elske) met Wimke, Hilly Sikkema, Anneke Brouwer

Eelke Meinertswei 30: It Thébuske
-Jan en Akke Koster
– Jan Veenstra en Jantje Kok, zoon van Wessel en Anne
– familie Willem Jonker
– familie Lieuwe en Jeltsje Kloosterman ( met patathokje).
– Rudie en Geertsje Kloosterman
– Familie Van Veluw
– familie Bijlsma
– Klaas en Griet Nicolai
– Douwe en Aafke van Assen

Op de foto Jeltje Kloosterman-de Roos met haar moeder en broer.
Hoe komt men aan de naam van dit huis “Theebuske”.
Er zijn 2 varianten:
1. Het huis heeft de vorm van een Theebuske
2. Henkie Hoekstra had al eens gehoord, dat het ontstaan is, doordat Lieuwe Kloosterman buschauffeur was en dan bij het café omkeerde en even bij zijn vrouw Jeltsje aanstak om een kopje thee.

Eelke Meinertswei  28 

-Jakob Jan Bijlstra en Lieske Annie Schotanus

Eelke Meinertswei 26:

– Sjoerd en Aukje Huisman
– Pieter en Tine Veenstra
– Gerke en Sieta van der Meulen
– Sieger Willem de Vries en Winnie de Jager


Sjoerd Huisman

 

Eelke Meinertswei 24: meer foto’s

– Ymkje Leenborg-de Boer
– Lieuwe Frouk Huisman
– familie Wielenga

IMG_0011

Op de foto voor de woning van Lieuwe Frouk Huisman Herman en Durk Annema

IMG_0006
Lieuwe en Frouk


Ymkje Leenborg- de boer

(Op fotoavond d.d. 26 nov 2019 hier gestopt)

Eelke Meinertswei 29 a meer foto’s
– Frans en Jeltsje Sikkema voor hun pas gebouwde bungalow tot 1977
– Luut en Sjoukje Sloot ( zus van Sipke)
– Kees en Margot Klaver
– L. Sikkema en A.D. Zorgman, later verhuisd naar Oosterwolde
-Jacob en Fokje de Bruin
– Klaas en Griet Nicolai

IMG_0008

Eelke Meinertswei 27: meer foto’s
-onderwijzer Boonstra en Wypkje en Ymkje de Boer
– kapper BoukeBouma, stopte met zijn zaak 1 april 1954
– Gerrit en Betsje Hoogeboom
– Durk en Harmke Rekker

 Eelke Meinertswei 20: De kosterswoning meer foto’s

Andries Bienzes Dijkstra tot 1926
-Pieter Sjoerds van der Ploeg
De woning is in 1944 afgebroken

Andries Dijkstra ( 1832 – 1926) en Folkje Roelofs Dijkstra-Nicolai (oerpake en beppe van Hessels Janke Klaver-Dijkstra)

Sulveren Kostersjubileum op 1 maeije yn Aldwâld

Eelke Meinertswei 17: meer foto’s

In deze woning hebben heel vaak politieagenten gewoond:
Van Riesen
Bekker
Leendert Boerop, schoolmeester op de Triemen, later verhuisd naar Transvaal.
En mogelijk de grootvader van Rink van der Velde, maar is niet helemaal zeker.

Daarna:

-Gjalt Scheepvaart
-Gerrit Schaafsma
-Plysje Bakker
-Plysje Modderman
-Plysje Derks
– Sjoerd en Jantsje Lulofs
– familie Gerritsma
– Harmen en Tineke Bijlstra

r2

IMG_0002-001

Eelke Meinertswei 18 meer foto’s

( al besproken bij de smid)

-Eelke en Mintsje Hoogeboom
– Jacob en Teatske Hoogeboom

Op de foto: Eelke Hoogeboom, een reiziger uit Leeuwarden, Wessel Veenstra, Mintsje Hoogeboom (vrouw van Eelke), twee buurkinderen, Jacob Huisman (meesterknecht), agent Schaafsma.

EELKE MEINERTSWEI NOORD

Eelke Meinertswei 9: meer foto’s

-Jentsje en Anna Merkus
-Klaas en Annie Hernamdt
-Hilco en Natasja Rekker

IMG_0022

Jentsje en Anne Merkus bij hun huis

Eelke Meinertswei 7c: meer foto’s

– Durk en Pytsje Adema
– Janke Bosma-Nieuwenhuis ( moeder Pytsje)
-Pytsje Adema- de Bruin

IMG_0012


Eelke Meinertswei  7 b:
– Siep en Geertsje Schotanus
-Luut en Sietske Adema

img_0030

Eelke Meinertswei 7a:

-Jent  en Jantsje
-Tjeerd en Karen Van der Land

Eelke Meinertswei 14 Bakkerij meer foto’s
Boele en Akke van der Schaaf.
Bouwe Riemersma
Zoon Teake Riemersma en zijn vrouw Tetsje
Freerk Kamstra
Van Deinum
Gerrit Aukes Dijkstra.
Bakker Wijma 1935-..
Tsjip en Hiltsje Postma
Hendrik van der Wal, 1962 – 1994

Eelke Meinertswei 12 Bouwbedrijf  meer foto’s

( al besproken bij de timmerman)
-Jochum Laverman waarschijnlijk
– Van 1927-1936 Kees de Koe
– Jacob Adema
– Durk en Pietsje Adema
– Hein en Agnes Adema

Eelke Meinertswei 10

-Pieter Hoekstra ( 1857-1950)
– Kees en Pietje Oostwoud
-Pijnacker
-Sjirk Anne Schotanus
-Anna Adema-Klaver
-Minke Adema

b516a
Foto van 1950
Op de foto Jan en Thea Pijnacker en de kinderen. De mevrouw links is een familielid en buurmeisje Minke Adema staat achter het hek. Het echtpaar Pijnacker had 11 kinderen.

Eelke Meinertswei 8
In 1948 was hier de winkel van Gelve Janke froulju.
– Sipke en Nel Sloot

Eelke Meinertswei 6: (meer foto’s)

– Meester en Juffrouw ter Horst
– Gosse en Trien Hoekstra ?
– Harm en Riem Bergsma
– Niek en Margreet van der Molen
– Hans Halbesma en Margreet Jonker

 

Eelke Meinertswei 2: meer foto’s

– familie Fokkema
– Wiepkje Fokkema
– Familie Jacob de Bruin
– Siep en Geertsje Schotanus
– Alle en Minke Meerstra
-Henk en Lies Loonstra


Jacob de Bruin

IMG_0013
Jacob en Aafke de Bruin

Jacob de Bruin en Aafke de Bruin-Hoeksma

Al besproken bij boerderijen:

B.Boerderij voorbij MFC de Tredder
B. Eelke Meinertswei 42 Luitzen de Boer
B. Eelke Meinertswei 31: Jabik en Fokje de Bruin,
B Eelke Meinertswei 29 Piet en Hilly
B Eelke Meinertswei 25: Bearn Dantuma,
B Eelke Meinertswei 23: Woning Ronner,
B Eelke Meinertswei 22: Teake en Elly Beerda
B Eelke Meinertswei 19: Bouwbedrijf Bijlstra,
B Eelke Meinertswei 18: de smederij,
B Eelke Meinertswei 16: Kloosterman, zie bij boerderijen
B Eelke Meinertswei 15: Café Foestrum, zie boerderijen
B Eelke Meinertswei 13: Niek en Anneke, zie boerderijen
B Eelke Meinertswei 11: Mient en Jantsje , zie boerderijen
B Eelke Meinertswei: Bakker Jan van der Wal
B Eelke Meinertswei 7: Nu Willemsen
B Eelke Meinertswei 5: Paul en Ted van der Geest, zie bij boerderijen
B Eelke Meinertswei 3: Wim en Anneke Oosterhuis, zie bij boerderijen
B Eelke Meinertswei 1: Wietse en Dukkie Schotanus, zie bij boerderij

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Schoolfoto van 1958/ 1959

Hier de  foto met de nummers erbij:

1,2. Meester Hamstra,3, 4. Anne de Vries,5,6, 7. Melle de Vries,8. Sjoerdtje de Vries, 9. Sikke Westerhof, 10 Lieuwe Froukje Huisman, 11. Heine Kempenaar,12. jantsje Zwart ( Veenklooster),13,14,15.

16. Mevrouw Fennema?, 17,18. Hiltsje Postma?,19 Liekele Janke van der Veen, 20. Wietse Sjoukje Kloosterman, 21,22 Annie Uitterdijk, 23,24,25. Wiepkje Annema, nog een 25. 26,27 ontbreekt,28,29, 30. Jacob Adema.
31,32,33,34,35,36. Alie Banga, 37,38. Gjaltema?,39,40. Tinie Fennema,41.Dout Adema, 42,43,44, 45. Maaike Zwart.
46,,47. Griet Pijnacker,48. Eke Kempenaar, 49. Sjoukje Merkus, 50,51,52,53. Minke Kempenaar,54, 55. Jappie Kempenaar, 56,57,58. Griet de Jong,59, 60. Yke Kloosterman.
61. Mevrouw Gjaltema,62,63,64. Hillie de Vries, 65. Wietze Poelstra?,66. Griet de Vries, 67. Durk van der Veen?,68 Hielke van der Veen, 69 Kees Adema,70,71 jongen. Auke Banga, nog een 71 meisje. Upy Loonstra 72,73. Corrie Zwart,74. Wietske de Vries, 75 Willem Hamstra.

76,77. Griet Banga?, 78. Ynskje Gjaltema, 79 ,80. Ype Reinders, 81. Nettie Derks, 82.,83,84,85. Wiebren Prins, 86.Nienke de Jong?, 87. Sjoerdtje Wijbenga?,88. Ebe Merkus en rechts ervan Lieneke Derks,89. Tinie Pijnacker,90.

91. Piet de Groot,92. Jannie Uitterdijk, Naast 92 (122): Jannie Annema, 93. Juffrouw Klein,94,95. Piet Visser,96,97. Luut Adema, 98.99. Lody Pijnacker.100,101. Renze Andringa, 102,103,104,105.
106,107,108. Mevrouw Reinalda, 109,110 Meester Reinalda,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121. Kees Pijnacker., 122 Jannie Annema, 123 (25 ), 124.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School

Foto’s Eelke Meinertswei Zuid

Foto’s van Eelke Meinertswei Zuid


Anna de Bruin en Hilly Sikkema

Lukketine Reitsma en Hilly Sikkema

Dit gezin, de familie Veenma heeft op Eelke Meinertswei 36 gewoond In februari 1954 verhuisd naar Harlingen Op de foto Dout, Boukje, Liesje, Anneke, Jan

Jan en Aukje Brouwer woonden op Eelke Meinertswei 26,

Op de foto Aukje met haar dochter Elske
Voor dochter Wimke met de kleine Aukje (d.v. Elske), Hilly Sikkema, en Anneke Brouwer

Wimke Brouwer en Hilly

1960 Oranjefeest Minke Kempenaar en Hilly Sikkema

Hilly Sikkema, Wietse de Jong, Lukketine Vries

Tetsje de Jong met zoontje Wietse en dochter Pietsje de Jong en Taetske Sikkema

1965 Eke Huisman, Geertje Huisman, Mieneke Hoogeboom, Geke Hoogeboom en Hilly Sikkema, Voor Anneke Huisman en Griet Hoogeboom.

Jongen is pakesizzer van Minne van Wieren, Henk Jelle. Links Geke Hoogeboom , Mattie Dantuma zit en rechts Hilly Sikkema

Geke Hoogeboom, Mattie Dantuma en Hilly Sikkema

Gerrit Hoogeboom, Jilles Bijlstra, Wessel Kloosterman.Midden Minnie Hoogeboom en Jitske Bijlstra Achter Geertje Huisman en Hilly Sikkema

1969 Harry Huisman van Lieuwe Froukje

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Alle boerderijen op de Eelke Meinertswei, Prellewei en Langlân

We willen graag uw hulp bij het inventariseren welke boerderijen er waren en wie er boer zijn geweest. Of wanneer u nog oude foto’s heeft van de boerderij of van werkzaamheden op de boerderij.
20 Boerderijen op de Eelke Meinertswei, it Langlân en Prellewei

Eelke Meinertswei Zuid


De brug de Bûnte Houn

1. Eelke Meinertswei  ( tussen MFC en de Bûnte Houn)
– Minze Hamstra
– Geale en Iet Sipma (ongeveer 5)
– Gaatse en Hinke Bosma
– Halbe en Jantsje Westra

meer foto’s over deze boerderij


Minze Hamstra

2. Eelke Meinertswei 31 ( boerderij is gebouw in 1939)
-Jabik en Aafke de Bruin
-Heine en Martha de Bruin (ongeveer 15 )
– Jabik en Fokje de BruinHeine de Bruin bij de varkens
3. Eelke Meinertswei  
– Durk Zijlstra

Durk Zijlstra had in een schuur een varkenshouderij.

—————————————————————————–

4. Eelke Meinertswei 29 ( gebouwd in 1909)
Achter deze boerderij heeft vroeger een molen gestaan, deze is in 1714 afgebroken)
– Jitze Sikkema
– 1942 Folkert en Teatske Sikkema (ongeveer 10 koeien)
– 1977 Piet en Hilly Tjalsma


5. Eelke Meinertswei 25
– Sieger en Trien Dantuma ( 8 koeien)
– Bearn en Griet Dantuma


Voor deze boerderij stond er een andere boerderij. Daar is brand geweest.
Het “bedsket” was na de brand nog in goede staat en is gebruikt in de boerderij aan de overkant, Eelke Meinertswei 22.
Dat is nu nog aanwezig.


Bearn Dantuma en Heine Steenstra ( bij Heine van Assen in het hooi)

6. Eelke Meinertswei 22
– Jochum en Janke Dantuma
– Harm en Gooikje Merkus ( 8 koeien). Een broer van Harm was meester Merkus , zie schoolfoto
– Zoon Jan Merkus1959, achter de boerderij.
Harm en Gooitske Merkus, zoons Jan en Jochem Merkus
—————————————————————————-

7. Eelke Meinertswei  23
– Elias en Neeltsje Nieuwenhuis ( 5 koeien)

Elias en Neeltsje Nieuwenhuis met hun kinderen. Ze huurden de boerderij van een vrouw, haar voornaam was Griet Hoogeboom, zij woonde aan de Foarwei in Oudwoude een paar huizen eerder dan het cafe. Later heeft de familie Nieuwenhuis de boerderij gekocht.
—————————————————————————–

8. Eelke Meinertswei 19
1905/1907. Achter het bouwbedrijf heeft een boer, mogelijk een familie Zwaagstra, gewoond.
Verder is hierover nog niet veel bekend. Hij had 1 melkbus bij de weg staan, zie foto

Lees meer hierover

9. Eelke Meinertswei 16
– Ruth en Akke Kloosterman (hadden veehandel, varkens en hokkelingen)


IMG_0002
Zoon Wiebe tussen de kippen, op de achtergrond de bakkerij.


Ruth Kloosterman onderweg met veehandel.

——————————————————————————-

10. Eelke Meinertswei 15
– Folkert Boonstra
-Jitse en Anne Sikkema
– Frans en Jeltsje Sikkema
– Mient en Joukje de Jager ( 2 à 3)

 


IMG_0001

———————————————————————————

Eelke Meinertswei Noord

11. Eelke Meinertswei 13
– 1905: Heine Wybes de Bruin (huurder).
– 1914: Zoon Jacob en Wiebe de Bruin.
– 1918 Jacob Heines de Bruin
– 1936 Jan en Liebe Sikkens
– 1948. Liekele en Janke van der Veen-Sikkens
– 1981 (land) en 1983 (gebouwen)Hielke en Akky van der Veen -Klaver
– Niek en Anneke van der Veen-AdemaBoerderij is gebouwd in 1905 in opdracht van ds. Wietse Stoel, predikant te Bemmel.

V.l.n.r.: Architect Sybren Eldring uit Hoogkerk, aannemer Lieuwe Boonstra uit Triemen, Jan Jitses van der Meulen uit Murmerwoude, Feike Visser uit Murmerwoude, Achter Rense Wybes Postma uit Zwaagwesteinde, veehouder Heine Wybes de Bruin uit Westergeest, Pieter van Assen uit Triemen, Harmen Klazes Swart uit Driesum, Folkert Ates Postma uit Westergeest en Albert Hoof uit Oudwoude


Ook werd de boerderij wel eens gebruikt om de bruiloft in te vieren.
1951 Huwelijk Jabik en Frouwkje Bijlstra, hier met wederzijdse ouders op de foto aan de zuidkant van de boerderij.
In 1948 vierden Klaas en Yp van der Veen hun bruiloft hier ook.

——————————————————————————

12. Eelke Meinertswei 11
-Klaas Hiemstra ( ongeveer 3 koeien)
– Folkert Postma ( timmerman)
– Alle Reinders (anthraciethandel)
– Deze woning is afgebroken in 1974 en Lieuwe Kloosterman bouwde de huidige woning
– 1982 Mient en Jantsje Wiersma


Folkert Postma

Uitzicht over de Warren, tegenover openbare lagere school

——————————————————————————–

13. Eelke Meinertswei 7
1912  Frans Hekstra en Goitske Klaver-Hekstra
– Dictus en Anne van der Veer ( 8 koeien)
– Wietse en Sjoukje Kloosterman (5 à 6 koeien ) tot 1965 (toen naar Kollenswei)
– 1965 Freerk en Eelkje Bosgraaf (geen vee meer), daarna naar de Woarven naar nieuwe bejaardenwoning


Een foto uit 1912 met een deel van de woning en Gooitske Klaver Hekstra

———————————————————————

14. Eelke Meinertswei 2a ( vroeger Bumawei 18)

Deze boerderij werd al bewoond vanaf 1500

1700 Bote Rinses eigenaar / zelf gebruik
1708 Idem, eig./ Bote Meints en Jeen Luitjes gebruiker
1718 Idem eig. / Popke Martens gebr.
1728 Bote Rinses erfgenamen eig./ Focke Feddes gebr.
1738 Idem eig. / Idem gebr.
1748 Idem eig./ zelf gebr.
1758 Idem/ idem
1768 Idem/ idem
1778 Idem/idem
1788 Folckert Hylkes Eskes/ Falck Jacobs gebr.
1798 Bote Eskes eig. /Falck Jacobs gebr.
1808 Gegevens ontbreken ( 1795- 1813 Franse tijd)
1818 Boste Eskes eig. Sieger Everts van der Wiel gebr.
1828 Idem/ idem gebr.
1838 Idem eig./ idem gebr.
1846 Petronella Maria Eskes eig./ Sieger Everts van der Wiel Gebr.
1851-1857 Weduwe van Sieger Everts er blijven wonen
1957 – 1912  Wijbe Sijbrens de Bruin met zijn vrouw Teatske Klaver
(De boerderij was van 1846 tot 1900 eigendom va de Andreae’s)

1901 eigendom van Jan Fokkes Fokkema ( echtgenote was Wiepkje dochter van Wijbe Sijbrens de Bruin). Deze heeft de schuur helemaal verbouwd.
Jan Fokkema verhuurde het gebouw eerst aan zijn schoonouders Wijbe Sijbrens de Bruin en Teatske Klaver. De boerderij is later door de vrouw Wiepkje Fokkema- de Bruin) van de eigenaar Jan Fokkes Fokkema geërfd. Na haar overlijden in 1953 is de boerderij in eigendom overgegaan naar haar zoon Dr. Fokke Jan Fokkema. Na diens overlijden in 1963 naar zijn dochter Da. Anna Cornelia Fokkema.
Later waren nog huurders  Johannes Adema, Wytse Bosma,  en Sikke Visser.
1966- 1974  Sikke Visser eigenaar. In 1974 is de boerderij verkocht aan Stichting Dorpshuis en Ontmoetingscentrum.
It Lytshús is in februari 1972 ingestort door een zware storm
– Wietse Bosma ( 15 koeien)
– Sikke en Fetsje Visser


Sikke Visser


Wietse Bosma bij zijn kalveren

Wietse Bosma met Bram de Vries op de hooiwagen.

 

15. Eelke Meinertswei 5
Jan Fokkema (vrouw was een Klaver)
– Klaas en Maaike Vries
– Johannes en Ruurdje Minnema-Vries
– Paul en Ted van der Geest ( schapen en paarden)

De schuur werd ook door Gerke Nicolai en Ate en Tetsje van der Meulen gebruikt.


Klaas Vries en Maaike Vries


16. Eelke Meinertswei 3
– Gerke Frouk Nicolai . Ook in de schuur van Minnema ( E. Meinertswei 5) werd vee gestald.


Gerke Nicolai

———————————————————

17. Eelke Meinertswei 1
-Tjalling Bosgraaf


Tjalling Bosgraaf was kippenboer. Had een stalling aan de overkant van de Swemmer

———————————————————

It Langlân/ Prellewei

1. Hendrik en Lieuwkje Valks
2.Mounehiem
3.Jan Meester
4. Hendrik Epema
5. Arend en Saakje Galema

18. Prellewei
– Bartele en Albertsje Jonker (kinderen waren Jan en Japke)
-Arend en Saakje Galema (6) ( meer foto’s)


———————————————————

19. Prellewei

– Hamersma
– familie van Dijk  (meer foto’s familie van Dijk)
-Jan Meester (meer foto’s)

Dit is het echtpaar Hamersma

IMG_0016-001
Familie van Dijk


It Mounehiem

20 Langlân 3
-Hendrik Epema ( meer foto’s)
– Jabik en Trien Epema ( ouders van Jannie Kempenaar-Epema)

Een foto van de woning is er (nog)niet, maar op de foto Jabik Epema met dochters Jannie en Jellie.
Mevrouw Epema was slechtziend. Wanneer zij naar een ziekenhuis moest werd, ze paard en wagen opgehaald door Jan Sikkens. Bij Gerke Nicolai stond dan een auto van Tjibbe Kuipers klaar om haar verder te vervoeren.

Info Lykele Janke van der Veen: Ook moest mevrouw Epema worden opgehaald door haar vader Jan Sikkens, toen de Duitsers ons land binnentrokken. Op 10 mei 1940 moest heel Westergeest evacueren. Ze moesten met koeien en al lopend over de weg naar het noorden via Ee. De bedoeling was om Westergeest onder water te zetten, zodat de Duitsers niet verder konden optrekken. De koeien werden allemaal in een stuk land gejaagd en de boeren konden met moeite hun eigen vee er uit halen. De volgende dag kwam er een man op een motorfiets aanrijden en vertelde, dat iedereen weer huiswaarts kon keren, want de Duitsers waren Buitenpost al voorbij.

Woning naast Epema:
Info Durk de Vries (postbode).In welke woning is nog niet duidelijk, maar Bokke Anne Visser hebben in de buurt van Epema gewoond. Zoon Sybren Visser is met Joukje de Vries getrouwd en hebben nog een tijd in een kippenhok bij Jabik Epema gewoond. Daarna zijn ze naar de Kalkhúswei 15 verhuisd.
Gerke en Anne ( was “faam” bij Jabik en Aafke) van der Veen hebben daar ook gewoond bij Epema in de buurt.

21. Prellewei  1 ( voorheen Galerie ten dele)
-Binne en Jitske de Boer (eigenaar) (dochter Tryntsje is later getrouwd met Germ Hoekstra
– 1934 – 1951 Hendrik en Lieuwkje Valks (huurder). Zij zijn tijdelijk naar het Theebuske verhuisd, daarna naar Twijzel
– Germ Hoekstra en Tryntsje de Boer
– Ligthart ( geen vee)
– Gerrit en Aukje Zijlstra ( geen vee)
– Willem en Hennie de Jong (geen vee)


Binne de Boer

Foto 2017.
———————————————————

Berichtnr.:1649/fbdec2017.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Prellewei