Monthly Archives: december 2019

Schoolfoto van 1958/ 1959

Hier de  foto met de nummers erbij:

De foto in 5 delen, misschien zijn de nummers dan wat duidelijker.


Nog een nummer er bij gevoegd, 125 Gerrie Kloosterman

1.Wietske van der Schaaf, 2. Meester Hamstra, 3. Jappie Loonstra, 4. Anne de Vries, 5. Riemen Jeltje Poelstra, 6. Aaltje Andringa, 7. Melle de Vries, 8. Sjoerdtje de Vries, 9. Jikke Westerhof, 10 Griet Hiemstra- van der Veen, 11. Heine Kempenaar, 12. Jantsje Zwart ( Veenklooster), 13. Jentje Banga, 14. Jappie Kempenaar ( z.v. Jelle), 15. Baukje van der Veen.

16. Mevrouw Fennema?, 17. Rix Sikkema, 18. Hiltsje Postma, 19 Liekele Janke van der Veen, 20. Wietse Sjoukje Kloosterman, 21. Kobus van der Veen, 22. Annie Uitterdijk, 23. Jan Steringa, 24. ?,25.Wiepkje Annema, nog een 25.Sap Kloosterman 26. Aukje Banga, 27 ontbreekt, 28. Martje de Bruin, 29. De Chauffeur, 30. Jacob Adema.
31. Janny Triemstra, 32. Sjoerd Poelstra, 33. Mekke Boersma, 34. Kloosterman?, 35. ?, 36. Alie Banga, 37. Tietje Gjaltema, 38. Dieke Gjaltema, 39. Ymkje van der Schaaf,40. Tinie Fennema,41.Dout Adema, 42. Griet Hamstra, 43. Jantje Gjaltema, 44. Coby van der Veen, 45. Maaike Zwart.
46. Anno Derks, 47. Griet Pijnacker, 48. Eke Kempenaar, 49. Sjoukje Merkus, 50. Jellie Loonstra, 51.,52,53. Minke Kempenaar, 54. Heine van Assen, 55. Jappie Kempenaar, 56.Sietie Poelstra, 57. Willem Zwart, nog een nr 57. Lineke Derks, 58. Griet de Jong, 59, 60. Yke Kloosterman.
61. Johanna Gjaltema, 62. Lykele Westerhof, 63. Tsjok Boersma, 64. Hillie de Vries, 65. Wietze Poelstra, 66. Griet de Vries, 67. Durk van der Veen, 68. Hielke van der Veen, 69 Kees Adema, 70. Beitske Hiemstra, 71 jongen is Auke Banga, nog een 71 meisje is Ypy Loonstra 72. Griet Postma,73. Corrie Zwart,74. Wietske de Vries, 75 Willem Hamstra.

76. Hinke Wijbenga, 77. Griet Banga, 78. Ynskje Gjaltema, 79. Wietske Reinders, 80. Ype Reinders, 81. Nettie Derks, 82.,83. Jan de Vries, 84. ,85. Wiebren Prins, 86.Nienke de Jong?, 87. Sjoerdtje Wijbenga,88. Ebe Merkus en rechts ervan Lieneke Derks,89. Tinie Pijnacker, 90. Joke Sikkema

91. Piet de Groot,92. Jannie Uitterdijk, Naast 92 Geertje Hiemstra (122): Jannie Annema, 93. Juffrouw Klein,94. Meint Hiemstra, 95. Piet Visser,96. Derk van der Kloet, 97. Luut Adema, 98.Bertus Banga 99. Lody Pijnacker.100. Jan Andringa, 101. Renze Andringa, 102. Anja Poelstra,103. Meent van der Schaaf, 104. Tine Triemstra,105.Eelke de Vries, 106. Maaike Visser ( zus van Piet Visser), 107. Jan van der Veen,108. Mevrouw Reinalda, 109. Bokke Visser, 110 Meester Reinalda,111. Wieke Andringa, 112. Jan Loonstra, 113. Tjitske van der Wal, 114. Haije Postma, 115. Ankje de Groot, 116. Jurjen Steringa, 117. ?, 118. Marten van der Kloet, 119. Kor van der Veen,120.?,121. Kees Pijnacker., 122 Jannie Annema, 123 (25 ), 124, 125 Gerrie Kloosterman.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School

Anne Huisman ( postbode)

Bumawei 1937.
Anne Huisman ( postbode) voor het huis van Freerk en Eelkje Bosgraaf. Later bewoond door Durk Bosgraaf, nu door fam. Roffel

Bumawei omstreeks 1940/1950
Het Postkantoor van de fam. A.Huisman. Nu bewoond door fam. J.Brouwer. Links op de achtergrond de boerderij van de fam. Durk Annema


Bumawei omstreeks 1937.
Anne en Jantsje Huisman voor het postkantoor.
Rechts op de achtergrond de woning van Eabe en
Durkje Merkus en links de achterkant van de woning
van Durk Annema

Postkantoor 1936
Nog zichtbaar links de woning van Durk Annema
En rechts achter de woning van Kees en Minke Laverman


Anne Huisman half jaar bij de PTT in Duitsland

Berichtnr.:53

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Alle Toanielstikken yn Westergeast fan 1979 oant 2016

Alle toneelstukken van 1979 tot 2016, voor zover in ons bezit  foto’s van een toneelstuk

1979 Genamt (1e optreden)
1980 Hoe nou
1980 Glêde Jehannes bij 35 jarig bestaan Plaatselijk Belang Triemen
1982 It Keamerskerm

jiertal? Operaasje Japinga ( 1e kear)
jiertal? Dochs fakansje
1981 By de frou utfanhus ( let op! net utfanhus by de frou, 1995)

1982/1983 Yn Adams Kostuum
1984 2 ienakters: Noch jierren nei hjoed en “Op ‘e knibbels”
1984 3 nov. De Nijboer fan Lycklemastate
1985/1986 Rinte
1986/ 1987 It Heechste
1987/1988 De Stikelbaarch
1988 Ienakter: Goed dwaan leannet himsels
1988/1989 Der’t de dyk it lân omklammet
1989 Kulturele jûn mei ienakter “In hûs mei in Hûshâldster”
1989/1990 It spoar bjuster
1991 Mei skeane eagen
1992 Revue opgevoerd in tent i.v.m. reünie Westergeest
1993 Operaasje Japinga (2e kear)
1995 5 mei Utfanhûs by de frou
1995 In frjemde gast op besite
1995 Mei de Vut yn de put”
1996 De magnetron
1997 Sa hat it sitten
1998 As de keallen op it iis dounsje
(1999 Lira)
1999 Blommen foar Berber
(2000 Toneel op Ljeppershiem)
2001 Boerebont en Reade Lampen
2002 It Sande Gebot
2003 Net te beteljen sa’n leadjitter
2004 Gjin Piet mar Pizza
2005 Komkommertiid
2006 Klinyk yn opskuor
2007 Erika
2007 De kat en it spek in de Feesttent bij de jachthaven
2008 Bokkesprongen
2009 Dokterke boartsje
2010 Wy geane oer liken
2011 Och heden heit
2012 Kouwe Kak en Tattoo’s 
2013 Frou siket boer
2014 Albert en Alfred
2015 Mearderjierrich en Folwoeksen 
2016 “De Goate” , As It Libben Tsjin Sit in de Tredder in Westergeest 
2017 Bakhúzen is gjin New York

2019 B & B mei trammelant

IMG_0004
KC: 23 maart 1979
Eerste optreden toneelgezelschap Triemen/ Westergeest werd groot succes.
Drie leden van de toneelgroep Westergeest/ Triemen. Vl.n.r.:Gerry Dijk (Ael), Griet Postma( Muoike Reintsje) en Derk van der Kloet( Omke Reinder)

archief Aldert de Vries2
Hoe nou? wie in daverjend sukses tige knap toniel troch : De Bûnte Houn”
Op de foto: Griet Postma, Piet Reitsma, Roel Sangers, Gerry Dijk

KC 17 december 1980

IMG_0003
KC:12 maart 1984
“De Bûnte Houn” brocht fleur op Fokkema’s Pleats te Westergeast met twa ienakters.


23 november 1985

“Mei skeane eagen”
KC:14-01-1991


In tige slagge “operaesje Japinga” 1993
KC:22-11-1993


KC:1994


“In frjemde gast op besite’
KC:22-01-1996

“De Magnetron”
KC:27-11-1996

toneelstuk : “Sa hat it sitten”
KC:24-11-1997

“As de keallen op it iis dûnsje ”
KC: 1998


‘Blommen foar Berber’
1999


“Net te beteljen, sa’n leadjitter!”
KC:januari 2003


“Klinyk yn opskuor”
KC:2006


“Erika”
KC:2007“Bokkesprongen” 2008


“Dokterke boartsje”
KC:27 maart 2009

“Wy geane oer liken”
KC: februari 2010


“Kouwe Kak en tattoos”
maart 2012

Berichtnr.:748/fbdec15.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Foto’s Jan en Lies Steenstra


Foto van versierde wagen van reciteerclub de Nije Kriich
Tsjip Postma, Lieske van Assen en Durk Bosgraaf

Vriendinnengroep v.l.n.r.: Klaasje Schotanus, Aaltje Sipma, Minke Adema, Lieske van Assen, Annie de Vries, Dienke van der Veen ( Triemen)

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum