Slingerapen 1990


Op de foto Jaap Adema
Deelnemers uit Westergeest, Marcel van der Land, Wierd de Vries, Tetsje Wiersma.
Buiten Westergeest o.a. Douwe Boersma, Jelle Lubberts, Karin Boersma, Johannes de Hoop, Ybele Hietkamp, Henk Rienewerf.
Berichtnr.:944

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Ljeppershiem, Sport

Geef een reactie