Drs. O. Vries: Der stie twa jier foar


Oebele Vries waard frege om it fjirde diel fan Oudfriese oorkonden te biarbeidzjen.
Krant: 1978
Berichtnr.:1262

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Geschiedenis

Geef een reactie