Triemster folk en zangvereniging

De Kristlike Sjongferiening fan de Triemen
Op dizze foto fan 10 augustus 1916 steane:
Foarste rige: 1 Lysbeth Fokkens, 2 Sijbren Hendriks Leijenaar. 3. Anna Johannes Adema. 4. Sjoerd van der Schaaf, ek wol neamd lytse Sjoerd, direkteur. 5. Chris, grutbrocht by Pyt Bosma.
Twadde rige: 1. Wiebe Heines de Bruin. 2. Anna Jitses van der Land. 3.Jantje Hendriks Leijenaar. 4. Sietske Alberts Hoof. 5. Anna Jans Spoelman. 6. Trijntje Johannes Adema. Fotograaf: J. A. Steenmeijer & Zn., Grins


Onderste foto:
Fjouwer jonge pearen fan de Triemen. Dizze foto hat gjin datum, mar sil yn deselde snuorje makke wêze. Fan lofts nei rjochts: 1. Jantsje Hendriks Leijenaar. 2. Wiebe Heines de Bruin. 3. Jan Klazes Sikkens. 4. Anna Jitse van der Land. 5. Sietske Alberts Hoof. 6 Chris, grutbrocht by Pyt Bosma, 7. Tjipke Alberts Hoof en 8. Lysbeth Fokkens.
Fotograaf: J. M. van der Peijl, NieuweSteeg, Ljouwert
Berichtnr.:1659.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Triemen, Verenigingen

Geef een reactie