Dagelijks archief: 10 februari 2020

Triemster folk en zangvereniging

De Kristlike Sjongferiening fan de Triemen
Op dizze foto fan 10 augustus 1916 steane:
Foarste rige: 1 Lysbeth Fokkens, 2 Sijbren Hendriks Leijenaar. 3. Anna Johannes Adema. 4. Sjoerd van der Schaaf, ek wol neamd lytse Sjoerd, direkteur. 5. Chris, grutbrocht by Pyt Bosma.
Twadde rige: 1. Wiebe Heines de Bruin. 2. Anna Jitses van der Land. 3.Jantje Hendriks Leijenaar. 4. Sietske Alberts Hoof. 5. Anna Jans Spoelman. 6. Trijntje Johannes Adema.
Fotograaf: J. A. Steenmeijer & Zn., Grins


Onderste foto:
Fjouwer jonge pearen fan de Triemen. Dizze foto hat gjin datum, mar sil yn deselde snuorje makke wêze. Fan lofts nei rjochts: 1. Jantsje Hendriks Leijenaar. 2. Wiebe Heines de Bruin. 3. Jan Klazes Sikkens. 4. Anna Jitse van der Land. 5. Sietske Alberts Hoof. 6 Chris, grutbrocht by Pyt Bosma, 7. Tjipke Alberts Hoof en 8. Lysbeth Fokkens.
Fotograaf: J. M. van der Peijl, NieuweSteeg, Ljouwert

Zangvereniging Halleluja Triemen omstreeks 1918 met de brikken naar Paterswolde.
Bovenste rij: v.l.n.r.: Griet van der Kooi, Sjoeke Bosgraaf, Albert Veenstra, Wiebe de Bruin, Sieberen Leijenaar, Albert Zijlstra, Jan Sikkens, Gosse Kloppenburg, Freerk Bosgraaf, en voerlui Auke Hansma en Roel van der Meer.
2e rij: directeur Sjoerd van der Schaaf, Sietske Hoof, Jantje Leijenaar, Beitske Hoekstra, Gelfke Boksma, Francina Veenstra, juffr. Sloterbeek, Anna Prins, Janke Fokkens, Janke van der Haak en voerlui Tamme Boersma en Renze Blom
Onderste rij: IJnske Laverman, Stijntje Visser, Klaske Niewijk, Anna Spoelman, Anna van der Land, Anna Stoker, Letta Laverman en voerman Jan W. van der Veen.

Berichtnr.:1659.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Triemen, Verenigingen