Feestcommissie voor schoolfeest 1922

IMG_0024

IMG_0025

As men foarhinne skoallefeest ha soe, waerd der in feestkommisje beneamd dy’t it spul foarinoarmeitsje moast lyk as de sinteraesje, de optocht, de spultsjes op it lân en de sûkelaerjemolke siede.
Op dizze foto in feestkommisje mei skoallebestjûr en leerkrachten op it plein fan de âlde skoalle op de Triemen. It skoallefeest wie yn de neisimmer fan 1922.
Steand fan lofts nei rjochts:frou J. Visser, G. de Vries, K. Boonstra, P. van der Haak, Aaltsje van der Zwaag, H. van Dijk,juf Kloosterman, juf Adema,frou Vries, juf Kloosterman,K. Vries, B. de Boer, juf Brandsma,frou van Leusden, juf Hettinga, juf Hoekstra,D. Feenstra, master Bamberg, M. de Vries,frou Michelbrink, skoallehaed Michelbrink, Jitske van Assen,P. van der Ploeg. Sittend: frou J. Steringa, L. Boonstra, S. van der Schaaf, J.B. Visser, J. de Bruin, K.B. Visser, Bottema, H. van der Schaaf,Ds. van Leusden,J.Adema, ?, Hettinga, en J. Sikkens

Berichtnr.:1436/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Laat een reactie achter