Dagelijks archief: 10 november 2023

Lammert en Sijke Dijkstra-Schotanus en gezin

Loeki, Lammert, Sijke, Sije, Tjalling. Voor Peter Dijkstra
Loekie, Lammert Dijkstra, Sijke Dijkstra-Schotanus, Sije, Tjalling, en voor Peter Dijkstra.

 

Sije en Peter Dijkstra
Sije en Peter Dijkstra

Sije en peter Dijkstra, oude huisje van Eelkje, bij de bakker
Sije en Peter Dijkstra op de Van Teijenswei, bij de bakker, op de achtergrond het oude huis van Eelkje

Sije en Peter Dijkstra (2)
Sije en Peter Dijkstra

Peter Dijkstra op betonbrugje
Peter Dijkstra op het betonbrugje

Peter Dijkstra bij huis Geert en Griet Postma
Peter Dijkstra bij het huis van Geert en Griet Postma

Lammert Dijkstra
Lammert Dijkstra op de “swylmachine”

Jellie (Visser-) Kingma en Peter Dijkstra
Jellie Kingma en Peter Dijkstra. Op de achtergrond het huis van Sipke Sloot.
En daarachter het huis van Alle Reinders.

IMG_0013
Tjalling Schotanus (zoon van Siep en Geartsje)

Tjalling Schotanus
Tjalling

Peter Dijkstra, Jellie Visser, Lies Steenstra
Peter Dijkstra en Jellie Kingma, Lies Steenstra naast de wagen

Peter Dijkstra en Jellie Visser
Peter en Jellie

Peter Dijkstra en Heine Kempenaar
Peter Dijkstra en Heine Kempenaar en kleine jongetje IJsbrand Oost

juf Akke (van Hijum-) Brouwer
Juf Anneke Brouwer

Peter Dijkstra met nichtje Fiona, Bumawei

Peter Dijkstra met nichtje Fiona

Peter Dijkstra
Peter Dijkstra als schipsjager in aktie tijdens de open dag van de waterrecreatie.

Foarop de molkwein sit Piet Meindertsma mei Trieneke de Boer. Links sit feehâlder Wieger de Boer ( buorke op Eastwâld 14 yn Driezum) mei soan Jan. Yn it midden sitte Lammert Dijkstra en Yfke van der Veen. Yfke wenne oan de Tsjerkeloane yn Wâlterswâld.

Lammert en Sijke Dijkstra en Piet en Tet Meindertsma wennen doe yn it arbeidershûs op Eastwâld 11. De foto is destiids troch myn mem Tine de Boer-Bakker makke foar 1955 want doe wienen der noch gjin molkmasines en fander sieten d’r nochal wat help op de molkwein.
Willem de Boer út Kollum

Berichtnr.:1431/fb.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum