Maandelijks archief: januari 2018

Fotoalbum van Bartel Vries en Saapke Vries-Zwaagstra

Bartel en Saapke Vries -Zwaagstra woonden op Keatlingwier 15  (Meer foto’s)


Oebele Vries en Trijntje Vries- van der Ploeg (de ouders van Bartel)


De drie zonen van Oebele Vries en Trijntje Vries- van der Ploeg

Oebele Bartel Minze


Oebele Bartel Minze


1946 Trouwdag van Links Bartel Vries en Saapke Zwaagstra en broer Oebele Vries en Yp Sipkema

De boerderij op Keatlingwier 15


1950 Minze, Saapke met baby Lukketine, Bartel met Oebele en Tryn Koster?


Bartel en Saapke met de kinderen


Baukje Visser was hulp in de huishouding

Tine Valks was ook hulp in de huishouding

Lukketine met de hulp Janke Jonker


Saapke met de kinderen


Op de boerderij:


Bartel op de trekker, rechts Oebele. Jongetje voor op de trekker was een logée van de buren.
En achteraan lijkt op Ulbe de Jong, maar is nog niet zeker.


Bartel aan het maaien

Bartel, Abele de Jong en Geale Postma


Bartel, Abele en Geale Postma

 

Naar het Dorpsfeest:

1951 Nichtje Saapke, Bartel en Saapke met de kinderen naar het feestterrein


Saapke en Lukketine


Bartel bij de versierde wagen


Abele de Jong en Bartel met de versierde wagen

Berichtnr.:1666.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 11

 

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0025-001

Op Keatlingwier 11 hebben de volgende gezinnen gewoond:

Van 1929 tot ca. 1964 de familie Loonstra (Jabik en Tsjits).

Tsjikke Jacob Anne Seije Betty Doete en Tsjits.


Jacob en Tsjits met dochter Tjitske

-De familie Haarsma,
– De familie Den Dulk uit Wilnis ( ook 2e woning)
– de familie Wiersum uit Londen ( was hun 2e woning),
– de familie Popma,
– de familie Herwig.
Huidige bewoners: familie de Bruin.

Berichtnr.:488/fbmrt16.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Keatlingwier 4

Op Keatlingwier 4 woonden:
– Pieter en Durkje Loonstra
– Bauke Wielinga en Willemke Brouwer ( d.v. Jan Brouwer)
– Tjeerd en Tietje de Jong-Kloosterman

Pieter en Durkje Loonstra woonden op Keatlingwier 4. Toen zij naar de boerderij gingen verhuizen, zijn Bauke en Willemke hier komen wonen. Willemke was gezinsverzorgster.
In januari 1964 is de boerderij van Pieter en Durkje op Keatlingwier 9 afgebrand. De jongste drie kinderen hebben toen een poosje bij Bauke en Willemke gewoond totdat ze met zijn allen konden verhuizen naar Keatlingwier 11. Deze boerderij van Jabik en Tsjits Loonstra stond toen leeg. Toen de nieuwe woning op Keatlingwier 9 klaar was kon het gezin van Pieter en Durkje daar weer gaan wonen.


Kinderen van Pieter en Durkje, toen ze nog op Keatlingwier 4 woonden

Trouwfoto Bauke Wielinga en Willemke Brouwer


Willemke met de drie kinderen Griet, Klaske en Annie.


Jetty Loonstra ( d.v. Pieter Loonstra). Rechts het boerderijtje van Sjirk en Geertsje Loonstra te zien ( afgebrand in 1966)

Berichtnr.:1457.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 5 met o.a. Beppe Baukje

Op Keatlingwier 5 hebben gewoond:

-Cornelis Loonstra ( geb. 13-05-1864, overleden 31-10-1918 ) en Baukje Loonstra- van der Woude ( geb.23-06-1865, overleden 17-05-1950)
-Oane en Willemke Riemersma
-Fam. Andrée
-Dictus Benedictus en Ellen Peersmann


De woning van Cornelis Loonstra en Baukje Loonstra-van der Woude
Een dochter van hen is Fokeltje Loonstra (geb. 4-12-1894, overleden 19 05-1993) krantenknipsel
Het meisje achter de koeien is waarschijnlijk Aukje de Jong.

IMG_0017
Beppe Baukje heeft mogelijk op Keatlingwier 5 gewoond ( waarschijnlijk is dit Cornelis Baukje?).


Seije Sietske gaat al breiende even een buurpraatje maken

IMG_0039
Keatlingwier 5. Date Loonstra(?) uit Leeuwarden op de foto.

 

IMG_0011

KC 2012 Afscheid Dominee Peersmann

 

Berichtnr.:1335.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Fotoalbum van Seije en Sietske Loonstra

Seije Loonstra ( 1891-1972) en Sietske Loonstra-Zuidema (1892-1981) woonden op Keatlingwier 7
Hun kinderen waren:
Roelof geb.1920
Pieter geb. 1922
Date geb. 1924

Keatlingwier 7


Trouwfoto Seije en Sietske 1917


De drie zonen van Seije en Sietske


Onderweg naar het feest in Westergeest


Seije en Sietske Loonstra

Seije onderweg naar het dorpsfeest.

Berichtnr.:1664.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 9

De voorouders waren: Lees meer op deze pagina
Date Dates (1764-1808) en Jeike Hessels (1768-1839) Van Teijenswei 14
Zoon: Date (1793-1833) en Antje Dantuma (1795-1869) Van Teijenswei 14
Zoon: Date (1821-1891) en Lysbert de Bree (1828-1874) Keatlingwier 9
Zoon Roelof Loonstra (1868-1941) en Neeltje van der Woude (1867-1955)

Keatlingwier 9:


Dit zijn Roelof Loonstra ( 1868-1941) en Neeltje van der Woude ( 1867-1955)
In 1891 (her) of verbouwt Roelof de boerderij, die hij van zijn vader Date Loonstra(1821-1891) en moeder Lysbert de Bree (1828-1874) heeft geërfd.  De kinderen van Date en Lysbert waren Antje, Trijntje, Date (1854), Jacob (1857), Hessel (1861), Roelof sr.(1868) en Cornelis (1864)( Keatlingwier 5). Date trouwt met Lummigje woonden in Driesum, Jacob trouwt met Ytsje Keatlingwier ( is de vader van Jacob Loonstra, die later met Tsjits trouwde), Hessel trouwt met Gertje Raap Wouterswoude
Roelof sr. en Neeltsje trouwden in 1888.
Hun kinderen waren: Date (1889-1897), Seije (1891-1972, trouwde later met Sietske Zuidema) en Elizabeth (1901 -1907).
Date en Elizabeth overleden al op jong leeftijd.
Seije bouwde een boerderij naast Keatlingwier 9 op nr.7.


Neeltje van der Woude

De kinderen van Seije en Sietske waren Roelof (1920), Pieter ( 1922) en Date (1924)
Deze Roelof Loonstra (jr.) (pakesizzer van Roel Loonstra en Neeltje) trouwde met Geertje de Jong ( afkomstig uit Dalfsen)
Zij kwamen op de boerderij op nr.9 wonen en woonden bij beppe Neeltje in, want Roel Loonstra sr. was overleden.

Roel Loonstra en zijn vrouw Geertje


Roel en Geertje met hun kinderen v.l.n.r.: Siety, Nelleke, Jans, Theo, Cor, Seije
In 1953 zijn zij verhuisd naar Zeist en daarna naar Veenendaal. Beppe Neeltsje komt bij haar zoon en schoondochter Seije en Sietske in wonen. De boerderij op Keatlingwier 9 werd verhuurd aan Johan en Sientje van den Berg voor een periode van 9 jaar. De familie van den Berg verhuist dan naar Hedel. In 1962 komen Pieter en Durkje Loonstra, die toen nog op Keatlingwier 4 woonden op de boerderij. In 1964 ging de boerderij in vlammen op. Er werd een nieuwe woning gebouwd. Pieter werkt samen met zijn vader op de boerderij op nr.7. In 1972 overlijdt Seije en in 1974 worden beide boerderijen, nr. 7 en 9 verkocht aan resp. Jelle en Pietie Jellesma en Mient en Jantsje Wiersma. Sietske verhuisde naar het verzorgingstehuis in Kollum en Pieter en Durkje verhuisden naar Damwâld.


Sientje van den Berg voor de woning Keatlingwier 9


Bouw van het nieuwe huis in 1964


Keatlingwier 9 omstreeks 1976.
Even op een rijtje wie er hebben gewoond:
Roel Loonstra sr. en Neeltje van der Woude
Roel Loonstra jr. en Geertje de Jong
Johan en Sientje van den Berg met hun kinderen
Pieter en Durkje Loonstra
Mient en Jantsje Wiersma van 1974-1982
Huidige bewoners: fam. J. Klimstra


Familie van den Berg.

Pieter en Durkje en 6 van de 8 kinderen en pake en beppe Seije Sietske

Berichtnr.: 443.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Rijkspluimveeteeltcursus Twijzel 1930 en 1927

Bovenste rij: 1.Jitse Sikkema, 2, 3 Teade Steenstra( Teade Núnder), 4, 5 Frans Sikkema/ Jan Merkus (Jan Harms)? 6 Reid Heidbuurt,7,8,9,10 Alle Steenstra( Alle Jantje)
Middelste rij: 11 Tjerk Harms de Vries ( Kollumerzwaag)?,12 Ruurd van der Veen?,13,14Pieter van der Wal,15 Onderwijzer Strating 16 Pieter van der Haak,17,18,19,20
Onderste rij: 21 B. de Boer, 22 Jacob de Bruin, 23 Klaas Vries, 24 Jan de Boer, 25 Folkert Sikkema, 26


Het behaalde diploma Rijkspluimveeteeltcursus van Pieter van der Haak.


Rijkspluimveeteeltcursus 2 juli 1927
Achterste rij: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Ruurd van der Veen?

12,13,14.Joeke Reitsma,15, 16, 17 Onderwijzer Strating, 18,19,20,21, 22

Berichtnr.:378

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Rijkspluimveeteeltcursus Twijzel 1930 en 1927

Opgeslagen onder Algemeen, School

De opkomst en ûndergong fan de N.V. Holpatex Westergeest

                                                              “Lesson One “yn Westergeast

of de opkomst en ûndergong fan  de N.V. Holpatex Westergeest te Westergeest

Het leven is een pijpkaneel

 Elk zuigt er aan, en krijgt zijn deel.

 Maar kijk, wie zuigt er weer het meest?

 Het personeel van Westergeest.

naar v.d. Vondel

M.Gosschalk.

Jierren 1960 –1964.

It begjin

Santjin jier wie ik doe ik fan de Mulo ôfkaam en  fia myn heit in baantsje krige by de Kruidencoöperatie yn Westergeast. Nee, net by de “Bûnte Hûn”dat wie de Gersdroegerij dy efkes neier  by de brêge stie. Nee, dit wie de droegerij fan aromatyske krûden wer ek genêsmiddelden fan makke waarden.

Ien fan de fjouwer fabriken dy mei help fan de Marshal-plan krekt nei de leste wrâld kriich opset waar troch de V.S. fan Amearika. Oprjochte te Bûtenpost op 06.02.1947 en iepene op 22.09.1948.

Fan de 40 – 50 soarten krûden wienen der no mar in pear soarten oerbleaun dy noch rendabel wienen.

Sa goed as ik my dat herinnerje kin wienen dat : Digitalis Lanata en Purpurea , Lobelia inflata en het alom bekende   Viola. Dit leste plantsje (trijekleurich fioeltsje) komt noch nei 42 jier op yn myn tún, dat it sied moat wol tige sterk west wêze. Fan de lobiline  út de Lobelia inflata waard doe beweard dat it helpe soe by it  ôfwennen fan it smoken.

Mar goed, by wa kaam ik earst yn de keamer te sitten, doe ik foar it earst op moandeismoanne op 17 septimber 1962 begon te wurkjen?

Ja seker, by ien fan de direkteuren fan de fabryk. Hy wie er lokkich net, dat ik hie gelok. De grute baas wenne  noch net yn Fryslân sa goed as ik it doe begriep. Wol hie er in sliepkeamerke boppe, mar der mochten we net komme.

Tige noflik yn de wenkeamer fan in nijbouhûs oan de Simmerwei 2-4. Oan de oare kant hienen we noch oare hierders sitten, dy koenen we somtiden hiel goed heare.

It wie de keamer fan Max Gosschalk , ien fan de direksje fan Holpatex Westergeest N.V. De oare direkteur B.A. Dijkstra, dy mei de dikke sigaar,  húsmanne yn in keamer yn it fabrykskompleks fan de droegerij. Boppedat wie dy ek direkteur fan de Krûden koöperaasje Westergeest wêrby ik einliks yn tsjinst wie.

Max Gosschalk

Max Gosschalk wie yn de begjinjierren sechstich yn beeld kaam doe de fabryk troch oerkapasiteit wurk socht om spul te droegjen.  Hy kaam út it westen, ik mien út Velsen of sa, mar dat wit ik net seker.

Hy wie op en top in direkteur, wat kealjend brún , koarte fingers en  in fleske rûkersguod op it buro. De kantoar froulju spuiten wol es, dan stonk it hiele kantoar der nei.

Der yn it westen moat er in fabryk han ha dy troch brân oer de kop gien wie en net wer opstart wurde koe troch dat er net of ûnderfersekert wie sa’t kweade tongen doe bewearden.

Hoe hy syn bedriuw yn dizze omkriten wer opstarte koe is my nea dúdlik west, mar hy hat it foar elkoar krigen , dat is seker. Holpatex N.V.besjutte en dat sil wol net folle minsken mear witte: Holland Papier en Textiel  N.V.

In bedriuw yn in bedriuw die fan alles behandele yn dy tiid  sa as : moal,   keunstmest, sekken, castorsead, cassave woartels, tapiocamoal, lompen, tou, flaaks, sisal, manilla, plastyk, plastyk granulaat, barium cadminum sâlt, karathene, manilla, benzoë zuur, TPTH, jute,  mar foaral yn 1962 droegen en ferwurken  se : fiskmoal.

Fiskmoal

In fiersten te grutte partij dy te rotsjen lei by de feart neist de fabryk. It “stjonkfabryk” koe it droegjen doe lang net oan want er wienen ek noch krûden dy droege moasten wurde.

It wie in ôfgriis hoe dat guod stonk

De wurklju stonken wol in oere yn de wyn, en dan moasten se jûns ek noch mei hun frou op bêd.

Der sille fest wol froulju west wêze dy sein ha: “Gean foart stjonkert”.

 

De fiskmoal wie oanfierd fia Skûlenboarch en kaam út in it Grykske skip ’ Pathos’ dy yn brân stien hie en yn Rotterdam lei. Troch it bluswetter wie de party wiet rekke en moast droege wurde. En ja, wer gie dat hinne ? Nei Westergeast fansels .

No, dat ha de minsken yn de omkriten witten. It bedriuw hat hiel wat lekker rûkerspul rûn diele moaten, mar of dat ek holpen hat? Yn elts gefal krigen de minsken dy op ‘t kantoar wurken in ekstra taslach op ‘t lean fan f. 6,00

yn ‘e wike. De trochsnee minsken yn de fabryk fertsjinnen doe smoarch f. 45,00. It kantoarpersoniel f. 30,00 en de Direksje f. 252,00 wyks.  De minsken yn  hegere funksjes (sjefs en sa.) hienen mear fansels.

Oan de ein fan ‘e wike moasten wy it lean yn de brúne pûdsjes dwaan, dat wie in hiele tellerij. As er sinten oer wienen of tekoart dan moasten we alles der wer útklauwe en as spiele de duvel der mei, dochs wie der wol es ien die sei dat er te koart hie , nea te folle.   Dat te koart, sil thús wol west wêze tink ik.

De fiskmoal waard regelmjittich meunstert en opstjoerd, dat wie oerienkaam. Myn kollega, Otto dy dat wurkje die,  sei dan, dat de maitsen troch it ferwaarmjen tsjin de solder oan spatten, dat er siet wol leven yn de brouwerij je moasten net mei iepen mûle der boppe hingje.

De baas fan it postkantoar, Pieter  Geertsma, wer ik it spul hinne brocht yn Kollumersweach foar it ferstjoeren,  snúfde al as ik er yn kaam.

 It kantoar

It kantoar  bestie út 5 á 6 minsken, wêrûnder de boekhâlder. De telefoan sintrale siet yn de keuken.

Max wie faaks fuort foar nije oarders en der die hy syn best wol foar, mar dochs hie ik it, hoe jong ik ek wie, dochs net sa op him stean. Hy hie er de wyn wol aardich ûnder foaral yn de fabryk, mar moast wol tige rekken hâlde mei de oare direkteur.

Er kaam ek wol es in frommiske lâns sa freeds om fiif oere. Ik mocht dan wat earder nei hûs ta. Se gienen dan nei syn keamerke boppe om’t it ien of oare te bepraten, sei hy. Mar doe tocht ik ek al, dat giet fest net oer de maitsen yn de fiskmoal.

De man krige in hûs yn Burgum oan de Skoalstrjitte en ried hin wer deis as er al op kantoar wie. Ek syn dochter Edith kaam te wurkjen op kantoar. En it moat sein wurde hy sparre se net, om’t sy  syn dochter wie. Nee, meastal riid se net mei heit mei yn de auto. Nee, se moast op de soleks  út Burgum komme. Se wie noch wol jong mar net skruten. Har freon dy 26  en barman wie yn Ljouwert kaam wolris foar har int middeiskoft hielendal út Ljouwert nei Westergeast foar wat frijerij.

Doe de ferkearing út rekke stie se wolris te tútsjeboartsjen om ‘e hoeke, mei ien fan de meiwurkers út de fabryk. Mar ja, je binne jong no ?

Gogomobil

It fabryk hie ek in persoane-auto foar de boadskipkes. Meastal naam in foarwurker Wiltsje Wiersma him mei nei hûs ta.

It ding koe net sa hurd, it wie in 45 km auto. Mar goed, op in dei moast er ien nei de bank yn Kollum.

Dat moast ik mar dwaan en ik mocht de gogomobil wol brûke. Dat wie wat, noch nea hie ik sels yn in auto riden. Amper wist ik hoe ik stjoere moast. Mar ja, net lyts wêze wolle fansels. Der yn. Ien hat it ding oan set en der gie ik. Hy raasde der oer ! ! . Ik snapte der neat fan werom er sa’n lawaai hie. Nei wat kilometers leven, krige ik it troch, hy stie noch yn de earste fersnelling en hy hie er twa. De oaren wienen ticht laske.  It gie al in stik better doe. Yn Kollum stie it swit my al op ‘e holle, ik moast doe fan alles dwaan. Remje, skeakelje, útsjen en ek noch om ‘e fytsers en auto’s hinne.

Ik ha it folbrocht, mar efterút doar ik net, dus ha ik mar in rûntsje riden troch Kollum en doe mar wer nei Westergeast ta. It wie dochs slagge. Ik ha der mar net oer praat, hy wie wer heel werom kaam en ik ek.

Buorren

Buorfrou neist it kantoar hie in pik-up krige. In nijmoadrich ding dy plaatsjes draaie koe. It wie de jierren sechstich. Se hie er ek in plaatsje by krige of kocht. . Tige noflik foar ús, mar it wie er mar ien. : Lesson One fan Russ Conway. Wy ha it witten !!!

Eltse moarn, in pear kear deis en wol in pear moanne lang, elke moarn: Lesson One, troch de tinne muorre hinne.

Wie it in foarteken ? In earste les foar de fabryk, foar de direksje ? It getyngel fan de  piano en it deuntsje wat stees hurder gie, it is  hingje bleaun nei safolle jierren.

Kollum Chemie

Op in dei kaam Max er yn mei in lyts behindich mantsje, in kunde. Ik sjoch him noch kommen. Hy waard foarstelt oan ús.

‘Schets’ sei hy. ‘Anton W.M. Schets.’   No witte wy wat dat betsjutten hat foar Aldwâld en  omkriten.

 

In giframp yn de slimste graad. Yntrodusearre oan de boargemaster H. Ottefanger fan Kollumerlân troch Max Gosschalk , direkteur Holpatex.  As de boargemaster alles fan te foaren witten hie , wienen er gjin lovende wurden west yn it personielskrantsje.

No ja, op 20 meart 1964 begûn Kollum Chemie mei it útfoeren fan de earste oarders. Yn 1963 hie er al mei jild fan in jildsjitter it skuorke efter it hûs fan Tsjalling Rekker koft. It fjirder ferhaal is wol bekend tinkt me sa.

In drama ! ! !.

Er waard personiel fan de fabryk útliend oan Kollum Chemie. De minsken krigen ekstra jild en men wist wer om it gie. It personiel bestand wie doe op syn grutst: 57 minsken wêrûnder de trije direksjeleden. (  mei Schets derby)

Ek in oantal froulju wurken doe yn de fabryk. De measten kamen út Driezum en Wâlterswâld. Jonge famkes mar ek troude froulju dy faaks yn de sortearderij oan  ‘t wurk wienen   Dat bestjutte fodden sortearje en  dy wienen lang net skjin doe. Wat se soms yn de bûsen fan de lompen siet no , der krigen wy doe noch in kleur fan. It wie gjin bêst wurk. Jo moatte tinke der wie yn dy loads gjin ferwaarming yn de winter en boppe dat,  wie it stoffich dat koe men wol begripe mei al dy materialen. As de famkes om kofjewetter nei it kantoar kamen seagen se swart om ‘e holle, net om’t se har net goed wosken hienen, mar fan it ‘s moargens fan it sortearjen en foljen yn de fabryk. Wie hienen er  doe as jonge jonges wol wat aardichheid oan harren.

Ynsektiside

Wat fest minder bekend is, dat Holpatex  N.V. ûnder de lieding fan de twakoppige direksje sich ek bezich gie hâlden mei it ferpakken en ferwurkjen fan ynsektisiden sa as Dimecron en  Maneb.

Yn april 1964 stie op ‘e wurklist:   “ Het afvullen, inpakken en verladen van 3.000 dozen Dimecron “

In swier giftich ynsektiside, levere troch Ciba A.G. út Switserlân. In Chemie reus by útstek.

Der wie it bedriuw eins net op klear. It stode as de miter yn de fabryk by it ôffoljen , der wienen gjin dûses, it kaam net op tiid klear. Om dat konsintraasjes gif te grut waar yn de fabryk waard bûten oan lange tafels wurke.

Ik wit noch dat ek wy ( it kantoar) mei tee leppeltsjes it gif yn lytse sekjes dienen, en yn de doazen ferpakten, en it waaide as it rikke. Om de safolle tiid waar it bloed neisjoen troch Dr. Roosdorp út Kollum, en hiest te folle gif yn it bloed dan mochtst net mear wurkje. It is my ek oerkaam.

Ien fan de meiwurkers út de fabryk , hear Minse Sipma, is op saterdeimiddei mei spoed nei it Sikehûs yn Ljouwert brocht.  Er is in ferslach fan makke troch de direksje en ôfdrukt yn in krantsje, mei as konklúzje: wol in produksjeferlies fan f. 6.000,00.

En strangere maatregels sa as waskje, dûse (dy wienen er net )en klean yn de fabryk en  wachtsje mei wurkjen oant de dûses klear binne.  Dat it bedriuw in oantal kêren stil lein waard troch de arbeidsynspeksje wie wol te begripen.

 Potas

Neist dizze wurkjes wie ek noch it kalsineren fan 110 ton russiche potas carbonaat mei in nije troch Stemmler Imex  levere masine,  dy noch al wat problemen joech.  It lân fan de boer tsjin oer de fabrik wie brún ferkleure om dat  de piip te koart wie. It ding doogde net en hat it bedriuw noch al wat finansjele offers koste. Ek de wurknimmers moasten oppasse it wie raar bitend spul wer it fel net sa bêst oer koe, sa as in pear minsken ûnderfynt hawwe.

Ôffal

It ôffal fan de fabryk wer de gemeente har al sa oan ergere ( de wurden ” mestvaalt” foelen) waard oplost troch de fabryk. Under it sechje fan : ús hiem is skjin ! Dat fan Jo ek ? waard alle rotsoai ferbaarnd en bedobbe ûnder de grûn neist de loads fan de fabryk. Ik ha heard dat letter der ek noch gif ûntdekt is oan de Simmerwei 3, dat er sil fest wol wat mear as alinne plastyk  bedobbe wêze.

It ein

Al mei al gie it hurd efterút en doe Anne Dijkstra , de oare direkteur,  siik waard en de leiding alhiel yn hannen fan Max kaam , waarden de skulden stees grutter.  Nei in ferlies fan de leste jierren  fan  f. 380.000,00 gie it bedriuw Holpatex oer de kop. Dat wie,  mien ik,  yn ein novimber 1964. It singeltsje wie út. Wie les 1 te hurd gien ?

It grute plan fan Max om fan Westergeast in grut doarp te meitsjen wie al hiel mislokt. Ik ha it ein net nei mear meimakke, op 16 oktober 1964 ha ik ûntslach naam, en bin ergens oars wurkjen gien. It bûtere al net sa best tusken ús. Hy hat al es sein: ‘ Do bist krekt in amtner, dû hast foar  eltse oplossing in probleem.’ Dat koe ik mar yn de bûse stekke.

Dat letter de administraasje ferbaarnd wie hat my net ferwûndere. In pear jier letter ha ik er noch es west om wat belesting gegevens. Ik krige doe it antwurd dat alles fuort wie en net mear beskikber en dermei koe ik hinne gean.

Dat de iene direkteur Anne Dijkstra letter allinne (as direksje) foar it gerjocht kaam is, in ferbân de saak fan de Krûden koöperaasje yn 1970 is folgens my net gehiel terjochte west. De oare (Max G.) hie er neist stean moatten.

Wie er net in Holpatex west, dan wie er ek gin Kollum Chemie west.

De beide mannen seagen yn it noarden goedkeape arbeidskreften foar smoarch en gefaarlik wurk werfoar se yn it westen net te rjochte koenen.

Brân op 13.05.1962

Kollumer Krante 16.02.2007

© Henk F. Hansma

Hemrik

Als er nog mensen zijn die willen weten of hun pake of heit hier heeft gewerkt,dan heeft de heer Hansma nog een lijst met namen en adressen hiervan.

Mail dan naar: 8409cr33@hetnet.nl

Berichtnr.:1150

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis, Simmerwei

Foto’s brug over de Nije Swemmer


Situatie in 1934

De brug over de Nije Swemmer zal worden vervangen


KC:2006

005b
Bouw van de brug over de Nije Swemmer, zeer waarschijnlijk in het jaar 1939. In dat jaar is deze brug aangelegd, die de brug verving die in 1881 is aangelegd, toen het kanaal de Nije Swemmer is gegraven. De officiële naam van deze brug is  de Keuningsbrêge.

 


Op het Bruggenhoofd aan de kant van het Ljeppershiem is dit teken NAP (Normaal Amsterdams Peil) te vinden.
Ybele Steenstra schreef hier over in de Foestrumer van maart 2018.

Berichtnr.:1129/fbokt2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei