Aukje Damstra-Oegema 1877-1976Aukje waard berne 1 febrewaris 1877 yn Westergeast.


het ontbrekende stukje van de krant:

mei E.Lombradi, Amearika;4.Johannes;5.Tietje troude mei Koetje Beukema, Amearika;6 Sikke troude mei R.Kooistra;7.Gettje troude mei H.W. Hellinga, Kanada;8. Rinse troude mei B. Verbeek, Amearika en 9. Grietje troude mei Haaije Dijkstra. Yn sa’n húshâlding wie wol wat te dwaan. As men dan ek noch hast 100 jier wurde kin, dan moat men wol bisûnder sterk west ha.

KC:april 1976
Berichtnr.:1256

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis

Laat een reactie achter