De Fokkema’s Pleats

De Fokkema’s Pleats, de boerderij aan de Bumawei 18/ Eelke Meinertswei 2.

De bewoners en eigenaren van 1700 tot 1974: Voor een uitgebreide beschrijving

Verondersteld wordt dat van 1860-1912 de familie Wijbe Sybren de Bruin de boerderij hebben bewoond.
1846-1900 Eigendom van de Andrea’s. Jaartallen van de gebruikers Johannes Adema, Wytse Bosma en Sikke Visser nog niet bekend


Johannes Adema en zijn gezin

 


Wietse Bosma

Sikke en Fetsje Visser met de kinderen

Het familiewapen Halbesma – Minnema-Fokkema

 

Het wapen ging van de familie Halbesma naar de familie Minnema.
Dochter Maaike Minnema trouwde in 1846 met Fokke Tjibbes Fokkema.
Hun zoon Jan Fokkes Fokkema trouwde met Wiepkje de Bruin.
Hun zoon Fokke Jans Fokkema trouwde met Bortzen van Bruggen
Hun dochter was Anna C. Fokkema.
De families Halbesma, Minnema en Fokkema hebben schriftelijk toegezegd er geen bezwaar tegen te hebben dat het dorpshuis de naam Fokkema gaat gebruiken en het familiewapen in de grote zaal op gaat hangen.Op de achterwand is het familiewapen zichtbaar.

De oanlieding foar it realisearjen fan in doarpshûs. krantenknipsel  hjir ek oer
Yn it lokaeltsje fan de tsjerke sakke yn 1969 in âlderling út Doetinchem troch de stoel. Nei oanlieding fan dit barren ha fiif man de koppen by inoar stutsen. Wie de eigen ynwenners en bûtenwacht net wat betters oan te bieden as dit lytse lokaal mei wrakke ynventaris? De oantrún ta wat oars is doe nommen troch plysje Bart Bijma, Siep Schotanus, Heine de Bruin, Sikke Visser en Jacob Bijlstra. Bijma wie de motor dy’t yn krap seis jier 40.000 goune by inoar skarrele hie. Hy kocht bygelyks 3000 pakken blommemodder, dy’t mei mannichfâld oan helpen útsútele is. De opbringst wie 3900 goune. As hy der net west wie, dan wie der hjoed noch net in doarpshûs west.
Skreaun troch Jacob Bijlstra yn de KC.

De voorbereidingen
Het bestuur van Algemene Belangen, Jabik Bijlstra, Bareld Bijma, Heine de Bruin, Siep Schotanus, Sikke Visser hadden het beheer over het Ljeppershiem. Zij kwamen naar aanleiding van bovenstaande op het idee, dat er een dorpshuis moest komen in Westergeest. De verbouw van het lokaaltje van de kerk bleek geen optie, maar toen Sikke Visser zijn boerderij te koop aanbood, ging men hier enthousiast mee aan de slag.

De boerderij van Sikke Visser, daterend uit de 17e eeuw heeft altijd dienst gedaan als boerenbedrijf tot 1971, toen er een kampeerboerderij van werd gemaakt. De kosten van verbouw tot dorpshuis zou een half miljoen gulden moeten kosten. De organisatie durfde het in 1974 aan om de pleats te kopen voor 75. 000 gulden. De dorpsgenoten hebben heel veel vrijwilligerswerk gedaan om het dorpshuis te kunnen realiseren.


KC 7 februari 1975

De oprichters van Stichting Dorpshuis en Ontmoetingscentrum:


Het Algemeen bestuur, bij de oprichting in mei 1974, bestond uit:
Jacob Bijlstra, voorzitter
Sjoerd van der Schaaf, vice-voorzitter
Bareld Bijma, secretaris
Luut Adema, penningmeester
Siep Schotanus
Albert Oost
Dirk Adema.

De statuten 1974 (pag. 1 en 5.)

De beheerders:
Ger Werkman was de eerste beheerder vanaf de oprichting van de Fokkema’s Pleats: 1975 – 1981
1982 – 1985: Matsje Bosgraaf (Durk ‘e Mat)
1985-2005:Johannes Bethlehem
2005 tot heden Griet Nicolai.

Het personeel


Ger Werkman


Personeel

De Vrijwilligers:

Vrijwilligers Wiebe Koster, Jan Steenstra en Hendrik van der Wal

Fotoreportage van de bouw

Jeugdhonk it Lytshus

Uitbreiding Lytshûs

1990

Meer over de uitbreiding van it Lytshus

De Fokkema’s Pleats is verkocht aan Damstra en verliest zijn functie als dorpshuis
De boerderij wordt verbouwd in de jaren 2018/2019.

 

 

Berichtnr.:1348/ fbjan2019.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats

Laat een reactie achter