Dagelijks archief: 25 oktober 2022

Dorpsfeestfoto’s van Teijenswei

Versierde wagens van Teijenswei


Hendrik van der Wal


Keije Griet, Sjoerdtsje van der Wal, Dout Adema, Minke Adema

De 4 personen  in gestreept pak zijn José Oostwoud, Anita Oostwoud, Sierd Boersma en Sjoerdtje van der Wal. De 3 boeren kinderen ervoor zijn Corry Oostwoud, Teatske van der Wal en Petra Oostwoud
Alle personen met de naam Oostwoud, woonden toen in Geleen, Zuid Limburg.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei, Verenigingen

Woning aan de Trekweg 1955 afgebrand

Woning bij de Lange Brug. Achter de woning ligt hun schip. Op de foto Martinus Postma zijn grootouders.
Deze woning is bewoond geweest door : fam. Durk Postma, fam. Sipma, fam. Siegersma en fam. Visser.Vrijdagmiddag 18 november 1955 brandde deze woning van de fam. Visser op de kruising Trekvaart-Zwemmer volledig af.

Op de foto hieronder een foto van de plaats waar eerder deze woning heeft gestaan.

 

pake durk en gezin
De familie Postma rond 1900: V.l.n.r.: Geale, vader Dirk Postma, Richtje, Auke, Dieuwkje Feitsma, de tweede echtgenote van Dirk, Lipkje.

Durk Postma, Okke van den Berg, Marten Castelein


Durk Postma koe goed hurdride.It gie dan om dikke prizen. Winterdei koe Durk net fiskje, dus wat extra ynkommen mei it hurdriden wie moai meinaam.

Durk Postma wie fisker en hy hie in tichtset ûngefear wer’t Teade en Eibertsje Steenstra wennen.
In tichtset, wienen fûken dwers oer it kanaal om ielen te fangen.
Hy fiske ek wol op oare fisk en hy hie in skûtsje, wer’t hy mei de húshâlding oeral mei hinne gie te fiskjen. Û.o. wol nei Zoutkamp en it Kamper eilân.
Har bêrn waren ek op it skip bêrne en dan oanjoen yn de gemeente wer’t it skip dan lei.
Durk Postma hat earst yn Earnewâld wenne, dernei yn Westergeast en letter wer nei Earnewâld

 

Bekend hardrijder Dirk Postma en uitslagen hardrijderijen.


Deze foto is afkomstig van Auke Postma en schreef het volgende erbij.
Myn oerpake Durk Postma hat by de Lange Brêge wenne en hy wie iel-fisker.
Ien fan myn neven kaam in foto fan in paling-aak foarby.
Sa’n aak moat pake ek hân hawwe.
Dit is de aak fan Willem Postma (wol famylje)

Berichtnr.:92/fbnov15/…

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei