Seniorenochtend foto’s


Foto van 1957

 


Trekwei 3


Jan de Roos

Foarop de molkwein sit Piet Meindertsma mei Trieneke de Boer. Links sit feehâlder Wieger de Boer ( buorke op Eastwâld 14 yn Driezum) mei soan Jan. Yn it midden sitte Lammert Dijkstra en Yfke van der Veen. Yfke wenne oan de Tsjerkeloane yn Wâlterswâld.

Lammert en Sijke Dijkstra en Piet en Tet Meindertsma wennen doe yn it arbeidershûs op Eastwâld 11. De foto is destiids troch myn mem Tine de Boer-Bakker makke foar 1955 want doe wienen der noch gjin molkmasines en fander sieten d’r nochal wat help op de molkwein.
Willem de Boer út Kollum


Annie van der Veen bij heit op de brommer

IMG_0001

Achter deze boerderij van piet en Hilly Tjalsma heeft vroeger een molen gestaan.
IMG_0017


Selie met Eelkje Reinders

 


Thuiszorg het Friese Land

IMG

 

Sietse de Bruin, Minke Adema, Luut Adema, Bettie van der Veen,  Lody Pijnacker, Kees Pijnacker en Durk Adema

 


IMG_0001-002img_0029

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Laat een reactie achter