Fam. Fokkema en Keuning

Dit binne fan lofts nei rjochts Jan Fokkes Fokkema ( 1852-1916)
Andrys Keuning en syn frou Minke en Wypkje de Bruin kamen út Westergeast.
Fokkema wie dêr boer. Hy hat ek lid fan Provinsjale Steaten west.
Ynstjoerder S. van der Veen, Tsjerkewei 9, Readtsjerk,
wol graag mear witte oer Andrys en Minke
Berichtnr.:199

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Laat een reactie achter