Kollum Chemie van 1964 tot 1999

Kollum Chemie aan de Simmerwei in Oudwoude
Holpatex by de Bûnte Houn leende personeel uit aan Kollum Chemie.

Henk Hansma, die op kantoor zat bij Holpatex schreef het volgende hierover: (complete tekst)

Kollum Chemie Op in dei kaam Max Gosschalk er yn mei in lyts behindich mantsje, in kunde. Ik sjoch him noch kommen. Hy waard foarstelt oan ús. ‘Schets’ sei hy. ‘Anton W.M. Schets.’  No witte wy wat dat betsjutten hat foar Aldwâld en  omkriten.

In giframp yn de slimste graad. Yntrodusearre oan de boargemaster H. Ottefanger fan Kollumerlân troch Max Gosschalk , direkteur Holpatex.  As de boargemaster alles fan te foaren witten hie , wienen er gjin lovende wurden west yn it personielskrantsje.

No ja, op 20 meart 1964 begûn Kollum Chemie mei it útfoeren fan de earste oarders. Yn 1963 hie er al mei jild fan in jildsjitter it skuorke efter it hûs fan Tsjalling Rekker koft. It fjirder ferhaal is wol bekend tinkt me sa.

In drama ! ! !.

Er waard personiel fan de fabryk útliend oan Kollum Chemie. De minsken krigen ekstra jild en men wist wer om it gie. It personiel bestand wie doe op syn grutst: 57 minsken wêrûnder de trije direksjeleden. (  mei Schets derby)


3000 liter bestrijdingsmiddel in sloot in Oudwoude
Maart 1979


Fries dorp komt in opstand tegen chemisch bedrijf
Landelijk Dagblad Juli 1979


Verdacht schuim in sloot en Kollum Chemie moet wellicht sluiten
1980

 

1980 De hond van de familie de Boer had water gedronken uit de sloot en is dood gegaan, waarschijnlijk door vergif in de sloot. Op de foto buurkinderen Vlietstra, Luitzen de Boer,Sjoukje de Boer, Jellie Kingma, .., Klazien de Boer


Boos Oudwoude op wacht bij vervuild Chemieterrein
April 1988


KC: 1993

Buurtcomite blijft waakzaam

KC:1994


Sloop van de gebouwen Kollum Chemie

Foto’s van december 1994

dec 94

dec 94

dec 94

dec 94


Januari 1995


Friesch Dagblad 1995

Foto’s van 18 november 19961998

Actief 1998


Simmerwei kriget milieupriis fan de FNP


1999


1999

 

Berichtnr.:929

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Oudwoude

Laat een reactie achter