Verhalen geschreven door Wietske Wiersma deel 1

Wietske Wiersma is de dochter van Jacob Wierds Wiersma afkomstig van de Lange Ikker uit Oudwoude (geb. 1851) en Antsje Wibbes Hoekstra afkomstig uit Dokkumer Nieuwe Zijlen ( de wetterhúskes). Zij hebben gewoond in café de Trije Romers aan de Trekweg bij De Bûnte Houn vanaf 12 mei 1894. De kinderen van Jacob en Antje waren:Johanna, Wibbe , Grietsje, Wietske en Johannes. Drie kinderen zijn op jonge leeftijd overleden. Meer informatie over de Trije romers

VERHALEN DEEL 2

img_0007

IMG_0037
img_0004
Jacob en Antsje Wiersma-Hoekstra


Op deze foto v.l.n.r.: kinderen Grietsje, Johannes en Wietske


Dochter Johanna


Op deze foto tweede van links is zoon Wibbe met voor hem zijn latere vrouw Siebrigje Hiemstra

Van familie van Wietske Wiersma hebben wij de verhalen mogen kopiëren.
(Onder elke pagina staan een paar regels, om het zoeken op namen enz. gemakkelijker te maken)


De Trije Romers werd door Jacob Wierds Wiersma en Antsje Hoekstra eerst gehuurd van Notaris Hellema uit Damwoude.
Later gekocht voor 950 gulden.


Er moest 25 gulden vergunningsrecht betaald worden.
Het was een oud huis met estriken vloer. De ramen werden ‘s avonds afgesloten met “blinen”.


Er stond een kachel voor de schoorsteen, een kolomkachel in de kamer en “plaatstove” onder de tafel
Waarom geen kinderen met de naam Wierd.


Bekende skipjagers waren de Boomsma’s en Peke de Jong van Dokkum.
Prijs slokje 5 cent en 6 grote sigaren kostten 10 cent.
Jacob Wierds was naast kastelein, ook melkrijder op Buitenpost, later op Hústernoard. Hij had ook een “foarmanderij”.


Kalverkooplui met hondenkar kwamen in het voorjaar ook vaak langs.
Uit Driezum kwam Germ Ulkes Dijkstra en zonen Ulke, Sake, Sikke en Ieke.
En Hedzer, Hendrik, Germ en Jaantsje Raap. De Lensen uit Dokkum en Hille Deddes Wiersma van Akkerwoude.
David Kloosterman, Harm van der Veer, Wiebe Kamminga en greate Gerke waren de kooplui in schapen en varkens en kwamen van Zwagerveen en Kollumerzwaag.


Stuivenvold van Murmerwoude soldeerde ketels en pannen en was scharenslijper.
Feie Reitsma, Eelke Toornstra, lytse Reinder Iepe gingen naar Groningen om geld te verdienen met “flaeksloeken en sichtsjen”.
Eelke Mozes had zwart gekruld haar en een uitspraak van hem was: “de tsjerkhofblommen komme der troch”.


Kuipers bezocht bakkers in de omgeving om meel te verkopen.
Pieter Hellinga van Veenklooster behandelde patiënten door kwalen, zoals wratten kiespijn enz. te genezen ( in striker).


Joost Wiersma van Jistrum “bedoktere” vee en mensen.
Er kwamen lapkepoepen en blaaspoepen langs.
De Hardlooper kwam met een bak met riem over het schouder en verkocht kampferballen en nootmuskaat. Hij was “tige steksjocherig”


Piet de Belg was “seugsnijer” van biggen en jonge paarden


Jan van Saalen was “lietsjesjonger”. Hij ging voor overnachting wel naar Willem Zuidema, boer  op ‘e Wâlddijk.
Harm Alzerda, smid en kastelein en Jan Singer, zadelmaker van Zwagerveen kwamen ook vaak langs.


Sieds Kloosterman, “skuonmakker” van Zwagerveen kwam ook regelmatig langs.
En mooie Andries. Kinderen vroegen hem altijd hoe laat het was..

Harm Donia, snijder van Veenklooster was “tige belêzen yn de Fryske taal”.
Sije van der Heide en Jan Boorsma kaaskooplui.
Plysje Bosma van Veenklooster hadden ze wel respect voor.
Pieter van der Ploeg en zijn vrouw kwamen met “ielshûden”langs de deur. Ze noemde hem ook wel de Keizer.


Tsjip Mosk, de Waajer en de Draaijer waren vaker dan één keer jarig per jaar.
Ze werkten aan de walbeschoeiing van de Strobosser Trekvaart
Herman de Jong van Augustinusga was vrachtrijder op Dokkum, eerst met de hondenkar, later met een ezel voor de wagen.
Boodschappen werden bij de Trije Romers afgezet en konden daar opgehaald worden


Meindert Fennema, snikskipper te Kollum, naam jenever en brandewyn mei fan widd. Meinardie.
En helle fladderak fan Jacob van der Werf ut Dokkum en ‘t bier fan de Boer.
Jeense Kingma mei koe Oan ‘e hân kaam ek langs. Bakkker Bouwe Riemersma brocht bôlleguod.


Smid Hoogeboom hat it úthingboerd makke foar de Trije Romers.
Winterdei waard der riden op e Dôlle op it lân fan Piter Ankjes de Vries.
Lammert Haven haldt de baan skjin. Jacob en Antsje Wiersma ferkochten dregge molke en de tap iepen


As er iis op Trekfeart lei kaam de barte út en strie oer de wei foar de reedriders. Fan de earste dy’t oer de feart oankaam, kaam de namme op de balke.
De froulje dronken in Framboaske of Anieske
Roel en Sjoerd Haven droegen wol ris in stikje foar


Klaas Sipma en Evert van der Wiel wiene op sé.
As sy yn de Trije Romers wienen, dan waard er u.o. songen de Sulverfloat


Der kaam in ploeg jongfolk oan, dy’t fan plan wienen net te beteljen


Een Raap waard efternei sitten by it lykpaedshout, om’t er in protte jild by him hie.


Oan de Kalkhúswei wennen Bloemsma, pensioneare Indie kolonaal, en Dieuwke.
Hij kaam oan om in dikkop yn it fleske.
Oene Koopmans fan Feankleaster wie de snieskower
Jacob en Koopmans namen tegearre het macade riden oan fan de gemeente


De Brouwers út de Westereen leiken de Strobosser Trekfeart
Pieter sei mei it kaarten: Wat moat ik no?
Soantsje Johannes Wiersma sei: Flokke.
Doe kaam Pieter net wer.


Baas Douwe wie skuonmakker en skearbaas út Aldwâld. Hy spile op de fioele foar de jongbazen


Gemeenterie beslute herbergen te sluten op sneonte joun en sneins.
Heine de Bruin en Zomer, fietskeapman ha in rare tiid meimakke


Jacob Wierds hat in bulte cichoriewoartels ferriden nei de fabryk fan Heine de Bruin


Cichoreidroechers wiene Germ van der Meulen en Reinder Reinders Dijkstra.
Het stampen wie swier wurk, dat diene Feike Tuinstra en Geert Postma.
Antsje hie noed mei Geert Postma, hy seach sa wyt as in wefer.


As Jacob kâld thuskaam, krige er kofje mei in romerke brandewyn.
Hy wie faaks kald as hy winterdei nei Lucardi (dokkum) west wie. Of fan it molkriden thúskaam.


Turfskippers, Pieter de Vries hie klanten yn Aldwâld en Westergeast. De Sipma’s Westergeast.
Jan Reinders enHaulerwijk en Himke Broersma ut Kollum.
De skippen waarden meast laden troch froulju.


Skippers


Pinkstermoandei Feankleasterbosk Sjongersfeest.
De Leeuw, Sprietsma, ‘t Boekhaldt hiene faaks in goede dei

Bûtenposter hyndermerke. Nei ôfrin stieken de keaplju gauris oan en wie der ek wol ris ien “oer syn bier”.
Antsje sei: Gjin drank mar in hapke iten.


Kollum, boeren en boerinnen kamen der gear. Froulju diene ynkeapen by Heeger
Jacob Wierds mei de gongelstok nei de merke


5 december Antsje jierdei. De bern krigen chocolarjemolke.
Froulju mei twa koeren oan it jûk mei taai. Popma’s Jeltsje út de Wygeast ferkocht it meast.
Yn de Trije Romers bestelde se in romerke sondervergunning.


Mei Krysttid gjin sterk iis, dan roun Jacob mei de bern nei Engwierum.By it Stienfek sette Douma harren oer mei it boatsje.

Sneon foar kryst krige elkenien in Krystwig fan de bakker


Nijjiersmoarn stiene de lytse bern al foar de doar en krigen in pear sinten.
Freonen en sneon en sneinsklanten in slokje en in sigaar sûnder te beteljen
Oebele en Antsje fêste schooiers. Ek dikke Bet en healwize Jeltsje en âlde Freerkje frege altyd om in âld dingkje

12 maeije 1917  ferkoft Jacob it fergunningsrjocht aan Harm Alzerda foar 200 goune.
Hy hie noch in pear melke kei . Hy ferstoar op 23 septimber 1936, 85 jier. Antsje ferhúze nei de earmketen, Van Teijenswei 1. Hja ferstoar 20 april 1943 op 87 jier.

Berichtnr.: 1703

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Laat een reactie achter