Dagelijks archief: 20 november 2014

Vrouwenvereniging met o.a. Trijntje van der Veen

IMG_0024
De Vrouwenvereniging:
Achterste rij: Jantsje Veenstra, Sjoukje Nauta, ervoor Saapke Vries, Teatske Sikkema, Ine Annema, Durkje Merkus( ervoor Janke Tuinstra), Anne Sipma-Kloosterman

voorste rij: Neeltje Nieuwenhuis, Jantsje Lulofs, Sjoukje Dorenbos, Jitske Annema, Jeltje Sikkema, Jo Stinissen en Trijntje van der Veen

IMG_0028
Om de tafel zitten v.l.n.r.: Jo Stinissen, Sjoukje Nauta, Saapke Vries, Vrouw Rozema, Janke Tuinstra, Trijntje van der Veen, Jantsje Veenstra.
Achter v.l.n.r: Jitske Annema, Teatske Sikkema, Ina Annema, Jeltsje Sikkema, Frou fan Santen?

 

IMG_0022
Voor: Jantsje Lulofs, Mevrouw Stinissen, 1?
Midden:Durkje Merkus, Jantsje Veenstra, Taetske Sikkema, Janke Tuinstra, Saapke Vries
Achter: Jitske Annema, Jeltsje Sikkema, Trijntje van der Veen, Neeltsje Nieuwenhuis, Ina Annema
IMG_0023
Uitstapje van de Vrouwenvereniging.
V.l.n.r.: Neeltsje Nieuwenhuis, Jantsje Lulofs, Janke Tuinstra, Anne Sipma, Trijntje van der Veen.

IMG_0004
Voordracht Vrouwenvereniging. Dit was met Vrede voor Vrouwenwereldgebedsdag.
Mogelijk met Vrouw Vester, vrouw Hille Kollumerzwaag?
Saapke Vries, ??

Berichtnr.:1446/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Verenigingen

De Bazuin te voet in Kollum

IMG_0001
Muziekkorps de Bazuin doet hier mee aan een Marswedstrijd , georganiseerd door de Federatie en gehouden in de winkelweek in Kollum.
Eabele Adema voorop en Jan Banga met de grote trom.
Later deed men niet meer mee aan marsen.

Berichtnr.:1564/fbapril16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Noodwoningen in Westergeest

In het verleden stonden er nogal wat noodwoningen in Westergeest.
Op de fotoavond in november 2015 hebben we met elkaar een inventarisatie gemaakt.
Tot nu toe zijn er heel veel foto’s van noodwoningen/ woonwagens ingeleverd.
We hopen ook van de andere noodwoningen en salonwagens nog een foto te krijgen.

VAN TEIJENSWEI:
Van Teijenswei 2/4: 

IMG_0003-001
Tussen de woning van Selie Braaksma en Eelkje Sipkema heeft rond 1970 een jaar lang deze woonwagen gestaan. Deze was van Witteveen. Deze was voor het personeel van dat bedrijf, die in de omgeving van Westergeest sloten aan het graven waren.
Op de foto rechts Akke Sibilla Sipkema met familieleden.
Achter de woonwagen is de woning van Selie Braaksma nog te zien.
Het was eerst de bedoeling, dat deze woonwagen geplaatst zou worden op het hoge stuk land aan de Kollenswei, maar dit werd niet toegestaan. Toen is besloten om deze aan de Van Teijenswei te plaatsen. Eelkje Sipkema verzorgde de koffie en de schoonmaak van de wagen. Er werd in deze woonwagen vergaderd, koffie gedronken en regelmatig werd er overnacht door een werknemer.

Eelke Meinertswei 7a:

IMG_0003
Op deze foto Durk Adema met de voorbereiding voor de bouw van hun woning Eelke Meinertswei 7 C, links de woonwagen.

Eelke Meinertswei 7a, waar Tjeerd en Karin van der Land wonen. Hier heeft de woonwagen gestaan, waar Geertje van Assen ( zus van Durk en Jan) met haar man Wybren Visser, dat weer een broer was van Durk van Assen zijn vrouw, woonden.  Dubbele familie dus. Ze hebben hier tijdelijk gewoond. Daarna zijn ze verhuisd naar Oostwoud, Driezum, bij de Trekvaart, laatste huis.

BUMAWEI:
Bumawei 21:

IMG_0003
Deze woning heeft achter slagerij Fennema aan de Bumawei gestaan ( meer informatie)

Bumawei 5

IMG

Deze noodwoning heeft gestaan achter de woning van de familie Kempenaar aan de Bumawei meer informatie

Bumawei 15 

IMG_0002

Achter de woning van Jan en Tjimkje Huisman aan de Bumawei 15 heeft ook een tijdelijke woning gestaan, waar zoon Johannes en zijn vrouw Clara hebben gewoond. Dit hokje is later verplaatst naar het erf achter slagerij Fennema ( bovenste foto).
Op de foto staan:
Achter: Anne Hiemstra-Huisman, Tjimkje Huisman-Sipma
Voor: Tjimkje Hiemstra, Anna Sipma-Schutter

TREKWEI:
Trekwei 6/8:

IMG_0001
“Lyts Hiem” 
was de naam van deze noodwoning.
Deze noodwoning stond aan de Trekweg naast ( ten noorden van) de woning van de familie Stinissen, waar nu Hielke en Akky van der Veen wonen. De kerk is nog zichtbaar op de achtergrond. Jappie van der Werf en zijn vrouw hebben hier gewoond, toen ze trouwden in januari 1966. In october 1966 was hun woning in Kollum gereed en zijn ze daar naar toe verhuisd.

EELKE MEINERTSWEI:
Eelke Meinertswei 2a

10881249_691199434312482_774161710_n[1]

Deze noodwoning stond op het erf van de Fokkema’s pleats aan de Eelke Meinertswei  (meer informatie)
Gaatze Bosma en zijn vrouw hebben hier 5 jaar gewoond. Toen ze gingen trouwen in 1955 is deze woning voor hun gebouwd door bouwbedrijf Adema.Op de foto Gaatze Bosma met zijn zoontje Wietse. Daarna hebben Jan en Lies Steenstra hier gewoond en daarna Eeltsje de Bruin en Wietske Steenstra.
Eelke Meinertswei 38:

S0030206

Deze noodwoning aan de Eelke Meinertswei 38, waar vroeger de familie Nicolai heeft gewoond en Gosse en Fardouw Tjalsma nu wonen. In de woning hebben Hidde en Anne Nicolai  en Roel Nicolai en zijn vrouw Afke tijdelijk gewoond. Daarna zijn ze aan de Trekweg gaan wonen. Dit was een kippenhok, maar is omgebouwd tot tijdelijke woning. Het hok staat er nog steeds.

 

KALKHUSWEI:

Kalkhuswei 26

IMG_3205

Kalkhuswei 26, waar Keimpe en Jitske Annema hebben gewoond heeft ook een salonwagen gestaan, waar broer Jan Annema jarenlang met zijn zoon Tjeerd heeft gewoond.
De woning van Pieter Zijlstra ( Fisk) met links achter de woonwagen

IMG_0001
Jan Annema staat in de deuropening van de woonwagen

Kalkhúswei 20
IMG_0001-001

Kalkhúswei 20, waar Wessel en Anne Veenstra woonden heeft een salonwagen gestaan.
Arjen(zoon) Veenstra en Wienie en zoon Jan Veenstra en Jantsje Kok hebben hier gewoond.
Zoon Rits Veenstra en Akke hebben in een kippenhok, dat omgebouwd is naar een noodwoning gewoond.
Op deze foto is links van de woonwagen de noodwoning van Rits en Akke ook nog te zien.

Kalkhúswei 32:
img-20161030-wa0001
Dit is de woning van Tjibbe Kuipers, Kalkhúswei 32, waar nu de familie Pompstra woont. Rechts is de garage nog te zien.
Op de boot staat Siep Schotanus.
Uit info van zoon Jille Kuipers: In het “hokje”/ noodwoning links op de foto te zien, hebben Ate Meerstra en Wim Jepma gewoond. Ate was een zoon van Wiebe Meerstra en een broer van Koop Meerstra, die werkte op het melkfabriek en in het huis naast de melkfabriek woonde (dit is een oom van Wiebe en Piet Meerstra uit Oudwoude). Later is dit “hokje”afgebroken. Meer naar achteren stond nog een woonwagen, waar de moeder van Tjibbe Kuipers) woonde.

KERTIERSREED:
Kertiersreed 1

IMG_0045
Aan de Kertiersreed  stond deze houten woning, die heel lang is bewoond door Reinder en Pietsje Merkus.
Deze houten woning heeft eerder gestaan de Trekweg bij de familie Hansma. Daar hebben tijdelijk Sieberen en Aaltje Slagter in gewoond. Daarna is de woning afgebroken en opnieuw opgebouwd aan de Kertiersreed.
Bijzonder is, dat deze houten woning Kertiersreed nr 1 had en de woning, waar vroeger Jappie Merkus en nu Reinder Merkus woont nr.3.

BRÉWEI:
Bréwei 2:

IMG_0002
Bij de familie Hania heeft vroeger ook een noodwoning gestaan, waar Willem en Etsje in hebben gewoond. Dit was geen houten woning, maar van steen opgetrokken. Heel vroeger schijnen er twee houten woningen hebben gestaan, rechts van het pad bij de boerderij. De achterste houten woning is Jabik Bijlstra in geboren. Helaas zijn daar geen foto’s van. Wel van de woning, die in 1961 is gebouwd, waar Willem en Etje hebben gewoond. De ouders woonden in de boerderij.

Deze woning is gebouwd in 1961
IMG_0001
Etsje met zoontje Jan Hania.

Bréwei 1:

Hier hebben Anne en Trijntje van der Zaag eerst gewoond vanaf 1954
De pake en beppe van Anne woonden toen nog op de boerderij. Anne moest pake helpen op de boerderij, omdat deze ziek was.

We zijn nog op zoek naar foto’s en informatie over de noodwoningen/ woonwagens.

Waarschijnlijk hebben op de volgende adressen dergelijke woningen gestaan:

Eelke Meinertswei:

1. Eelke Meinertswei 3, waar Gerke Frouk Nicolai woonden en nu de familie Oosterhuis heeft ook een woonwagen gestaan, waar de schoonzoon tijdelijk in heeft gewoond. De schoonzoon, Pieter, was getrouwd met Tjimkje Nicolai( dochter van Gerke Frouk). Pieter was walsmachinist en werkte waarschijnlijk mee aan de aanleg van de Lauwersmeerweg. Het zal omstreeks 1954 geweest zijn.

Trekweg:

2. Aan de Trekweg bij het paadje naast Tjibbe Kuipers zou een woonwagen hebben gestaan. De moeder van Tjibbe Kuipers, mevrouw  Hiltje Kuipers – Bouma woonde hier.
3.Aan de Trekweg bij het paadje naast Aldert en Nynke de Vries.
Achter het huis van Geale en Ietje Sipma stond ook een noodwoning. De eerste bewoner was hun dochter Tjitske Nauta-Sipma met haar man Harry Nauta.
Akke van Jan en Teatske Dijkstra heeft daar ook met haar man Teake Kooistra (de zoon is een heel goede dammer is nog steeds kampioen (Fries Spel) gewoond, ook hebben Wierd en Ymie Kooistra, Tjeerd en Riem Kloosterman, Theo en Nellie Kloosterman, Bauke en Jannie van der Land, Jelle en Maaike Kempenaar en juf Koopmans er gewoond.

Kollenswei:

Op het hoge stuk land aan de Kollenswei tegenover Sjoerd en Frederika Kempenaar zou ook een woonwagen hebben gestaan. Zie bij Van Teijenswei 2/4.

Berichtnr.:1524/fbapril2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

De bakkers in Westergeest

Welke bakkers zijn er zoal in Westergeest geweest?
Aan de Eelke Meinertswei, hoek van Teijenswei hebben de volgende bakkers hun bedrijf gehad.

Voor zover ons op dit moment bekend, is dit de volgorde:
Boele en Akke van der Schaaf. Boele moest zijn bakkerswaren naar Beintemahus brengen met een bootje, zo hoog was het water in deze omgeving. Hierdoor kreeg hij klachten aan zijn armen, zo erg , dat hij zijn bedrijf moest beëindigen.

Boele en Akke van der Schaaf.
Bouwe Riemersma
Zoon Teake Riemersma en zijn vrouw Tetsje
Freerk Kamstra
Van Deinum
Gerrit Aukes Dijkstra.
Bakker Wijma  1935-..
Tsjip Postma
Hendrik van der Wal, 1962 – 1994


De bakkerij van Bouwe Riemersma(geb.1844- overleden 1931)
en zijn vrouw Sietske van der Zwaag (geb. 1845-overleden 1921).

De bakkerij van Gerrit Aukes Dijkstra is verkocht aan Wijma in het jaar 1935.

IMG
Dochtertje Tine van bakker Gerrit Dijkstra


Bakker Wijma. Vanaf 1935 bakker te Westergeest. De kinderen van bakker Wijma waren Dineke en Gosse.
Tekst op zijn mand: onze bakker Wijma!
1945 Advertentie van bakker Wijma: ‘Levert uw beschuitbon in en u krijgt lekkere broze beschuit’
iedere klant kreeg van hem twee pinda’s. Vandaar zijn bijnaam: Bakker Nútsje”.

IMG_0009
Tsjip en Hil Postma en dochtertje Griet.

IMG_0004
Sipke Sloot op de bakfiets, links de bakkerij


Bakkerij Hendrik van der Wal in 1972
Hendrik van der Wal stopte met de bakkerij in 1994 en dat was de laatste bakker in Westergeest

IMG_20160323_144906
De bakker, Hendrik van der Wal en de molkboer Jan van der Zwaag ( foto maart 2016)

Meer foto’s over bakker van der Wal

 

Bakkerij aan de Bumawei:
Kees Adema 1934- 1948
Pieter de Bruin 1948-1960.

De bakkerswoning is gebouwd in 1934 door Kees Adema.
Kees Adema is er begonnen met een Bakkerij, welke werd overgedaan aan de fam. de Bruin( Pieter en Marie).
IMG_0002
Bakker de Bruin had daar de bakkerij van 1948-1960.
Na vertrek van de Bruin naar broodfabriek van der Veer in Murmerwoude is de bakkerij opgeheven.

In Westergeest werd niet alleen het brood geleverd door de plaatselijke bakkers, maar ook van uit Oudwoude, Veenklooster, Triemen en Kollumerzwaag werden dagelijks brood en koekjes bezorgd.
Van Oudwoude :
Foeke Dijkstra
Durk Planting
Pieter Rekker
Sas van der Velde
Sjoerd Rekker ( alleen koekjes, die gebakken waren in Kollum)
Bakker Postma
Van de Triemen:
Bakker Marten en Jaring de Jong
Bakker Kuipers
Van Veenklooster:
Bakker Hielke Boersma
Rozema
Lautenbach?
Van Kollumerzwaag:
Bakker Krook
Bakker Brandsma

Berichtnr.:1553/fbapril16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Alle kruideniers in Westergeest

 KRUIDENIERS:

Bumawei 2:
In de woning Bumawei 2, waar nu Ulbe en Jellie de Jong wonen is jarenlang een kruidenierswinkel geweest.

IMG_0050a
De kruideniers waren op dit adres:

Minne Wopkes en Tjitske de Vries .. – 1926
Folkert Attema 1926-1960
Nanne en Tine de Beer 1960-..

CCF05032016_00000
Folkert Attema en zijn vrouw
IMG_00281
Links vooraan Frou de Beer, rechts Selie Braaksma.

Eelke Meinertswei 15:
Folkert en Johanna Boonstra. Folkert bracht de boodschappen rond met een “platte karre”met een paard ervoor.
De winkel werd overgedaan aan pakesizzer Frans en Jeltsje Sikkema
In 1964 is Mient de Jager er komen wonen en is de winkel gestopt.
IMG_00042
Het gedeelte van de woning, waar de witte auto voor staat, was de winkel

Kalkhúswei 13:
minne
Johannes Hanenburg hier een klein winkeltje, voordat Minne en Trijntje van Wieren hier kwamen wonen.

Kalkhuswei bij de Dobbe:

atetet
In deze woning was vroeger ook een klein winkeltje

Kalkhúswei 24 :
Johannes de Jong had ook een klein winkeltje aan de Kalkhúswei 24

Eelke Meinertswei 8:
IMG_00114
Gelf Janke froulju hadden hier een klein winkeltje

Op dit adres woonde Alde Geartsje, die zelf altijd op het land werkte, maar die een klein winkeltje had, dat beheerd werd door haar zuster Anna of toch Janke?. Deze werkte nog met streepjes en kruisjes, om de boekhouding voor elkaar te houden. Ze was zo klein, dat ze op een trapje of een stoof moest staan om boven de toonbank van de winkel uit te komen. In 1931 heeft Geertsje de woning verkocht aan Janke en Froukje van der Meer, die naaister waren. In 1958 is de woning van Froukje van der Meer verkocht aan Sipke Sloot.
IMG_0002-14

Van Teijenswei 2

IMG_0001

IMG_00701

Boele en Akke van der Schaaf hadden de bakkerij op de hoek. Toen Boele niet meer bakker kon zijn, kochten ze de woning Van Teijenswei 2 naast de bakkerij om daar een kruidenierswinkel te beginnen. Hun dochter Selie van der Schaaf ging trouwen met Gradus Hilboezen en zij namen de winkel over. Zij hebben in 1928 door aannemer Kees de Koe ( deze aannemer woonde waar nu bouwbedrijf Adema is) er een veestalling achter laten bouwen. Zodoende konden er een paar koeien op stal gezet worden.

De kruideniers waren op dit adres:
Boele en Akke van der Schaaf
Gradus Hilboezen en Selie van der Schaaf (Dochter Akke trouwde met Willem Reinders)
Dochter Eelkje Hilboezen nam de winkel over. (1942 -1977)
Wiep en Eelkje Sipkema-Reinders( dochter van Willem en Akke Reinders)1977-omstreeks 2008

IMG-003
Gradus Hilboezen en Selie van der Schaaf

IMG-002
Eelkje Hilboezen, omstreeks 1970

IMG_0001-001
Eelkje Hilboezen met Akke Sibilla Sipkema op schoot.
IMG_0003
Wiep en Eelkje Sipkema
IMG_0001
Eelkje bij het loket van het postkantoor.

Van Teijenswei 19:
edzer
Edzer en Rika Westra woonden hier . Rika ging vrijdags naar Leeuwarden om wortels op te halen.
Zij verkocht ze dan weer hier in deze omgeving.

Hiemstra
Ook een neringdoende, die later naar Amerika is vertrokken, was een zekere Hiemstra, “Púntele -thee”genoemd, omdat hij handelde in koffie en thee.

Ook werden kruidenierswaren bezorgd van kruideniers uit de omgeving, ook wel vaak naar familie, die in Westergeest woonden.

Johannes Frederiks uit de Triemen
Anne Bruinsma van Zandbulten
Bokke en later Herre Dijkstra, Langeloane.
Auke Banga van de Triemen
Pieter van der Kloet uit Kollum
Aaltje Bijlstra (Langeloane, waar nu Rinse de Jager woont)
Janus ( Adrianus) Siepel uit Driesum verkocht wortelen en uien
Hendrik van der Land
Bearn Hoekstra uit de Triemen.

Berichtnr.:1563/fbapril16.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Fotoalbum Jacob en Frouwkje Bijlstra

IMG_0014
1951.Trouwfoto Jacob Bijlstra en Frouwkje van der Haak

IMG_0010
De bruiloft werd gehouden in de boerderij van Liekele en Janke van der Veen.
Het echtpaar met wederzijdse ouders staat hier aan de zuidzijde van de boerderij.

IMG_0015
Beppe Jitske ( moeder Frouwkje), Jilles en Frouwkje Bijlstra

IMG_0004

Pake en beppe Pieter van der Haak en Jitske van der Haak- van Assen met de kleinkinderen
Dirk, Pieter Berend en Oebele.

De kinderen van Jacob en Frouwkje:

IMG_0011
Dirk Bijlstra

IMG_0017
Dirk met vriend Willem Reinders

IMG_0003
Oebele

DSCF5771
Oebele en Jan naar het dorpsfeest

IMG_0022
Oebele , Jilles en Gerrit Hoogeboom

IMG_0020
Pieter Berend

IMG_0021
Jitske en Jilles Bijlstra
IMG_0008
Jilles was lid van Muziekkorps de Bazuin

IMG_0019
Jan Bijlstra

IMG_0018
Jan op de versierde wagen

IMG_0023
Het gezin Bijlstra:
Achter: Jitske, Frouwkje, Jacob, Dirk, Pieter Berend
Voor: Oebele, Jan, Jilles

IMG_0024

26-11-2011 005
De Muziekvereniging speelt bij “it Skipjagersgat” bij de intocht van Sinterklaas.
Op de foto: Janke Hania, Marit van Rooijen, Douwina Hania, Pieter Bijlstra, Jaap Adema, Jan Bijlstra, Oebele Bijlstra, Ansje Tjalsma, Baukje Bijlstra, Alie (van Klaas Adema), Durk Bijlstra.
Met de trombone is Sape de Vries.
IMG_0025
Jacob en Frouwkje

Berichtnr.:1539/fbapril16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Fotoalbum van Ebele Dijkstra en Hitsje Dijkstra-Dantuma

IMG_0021
Ebele en Hitsje onderweg naar het dorpsfeest

IMG_0014
Hun eerste woning aan de Wouddijk (tegenwoordig Weerdebuorsterwei genoemd).
Op de foto: Ebele, Hitsje en Andries’ Griet Dijkstra(dit waren weer de ouders van Hessel’s Janke Klaver uit Oudwoude)

IMG_0027
Gezusters Gooitske en Hitsje Dantuma
Gooitske was de echtgenote van Harm Merkus, die op de boerderij naast de begraafplaats, woonden

IMG_0012

Dit hok werd gekocht door Sikke en Fetsje Visser van de familie Dijkstra.
Op de foto de heer Anne Riemersma ( woonde op Keatlingwier 5) en Ebele en Bjinse

IMG_0013
Durk Bosgraaf en Ebele Dijkstra
IMG_0022
Durk Bosgraaf en Ebele Dijkstra

IMG_0030
Ebele en Hitsje
IMG_0037

Hitsje kreeg op haar .. verjaardag een serenade van Brassband de Bazuin.
Op de foto: Jan Bijlstra, Bjinse Dijkstra, Durk Bijlstra, Hitsje Dijkstra, Tetsje Annema, Janke Hania, Oebele Bijlstra, Hein Adema, Ansje Tjalsma

IMG_0036
Reünie Openbare Lagere School
V.l.n.r.:Pietje Tuinstra, Hitsje Dijkstra-Dantuma, Eelkje Sipkema-Reinders

IMG_0032

IMG_0031

Reüniecommissie Openbare Lagere School
V.l.n.r.:Eelke Boonstra, Bartele Vries, Eelkje Sipkema, Saapke Vries-Zwaagstra, Selie Bakker-Wiersma, Wiebe Koster.
Berichtnr.:1545/fbapril16.

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, School

Schoolfoto 1965 met o.a. Dirk Bijlstra

IMG
Schoolfoto omstreeks 1965/66
Achter 3 meisjes: Jannie Uitterdijk, Anne de Bruin, Hillie de Vries.
2e rij van achteren: 3 meisjes: Mattie Dantuma, Nynke Adema, Froukje van Assen
3e rij: 3 jongens: Tjalling Schotanus, Wim Reinders, Sape de Vries
4e rij:Han Banga, Germ Kempenaar, Tjeerd Annema
5e rij:Saakje van der Veen, Njiske Huisman, Aafke de Vries
6e rij: Gaatske Visser, Loltsje Prikke, Alie van der Zaag, meester Tuinenga
7e rij:Hans Gjaltema, Dirk Bijlstra, Sjoerd Kuipers, Jurjen Uitterdijk, Thea Schaafsma
8e rij:Siemen Bosma, Henk de Jong, Haaije van Assen, Henk de Jager, Foppe Bosma

Berichtnr.:1536/fbapril16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School

Tweemaal Vier geslachten bij de familie Bijlstra

De familie Bijlstra:

IMG_0012
Zittend: vader en moeder Durk Bijlstra en Aaltje Bijlstra- de Groot
Achter v.l.n.r.:Jilles, Froukje, Oebele, Anne, Jacob, Tine

20151210_152834_resized
Vier geslachten: V.l.n.r.: Jacob Bijlstra, Jacob Bijlstra,
de kleine Durk Bijlstra bij pake Durk Bijlstra op schoot

IMG_0027
Vier geslachten: V.l.n.r.:Jacob Bijlstra, zoon Durk Bijlstra met zoontje Jacob en Durk Bijlstra

Berichtnr.:1538/fbapril16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Dorpsfeest o.a. in 1960 met Bjinse Dijkstra

IMG_0017
Optocht in Westergeest
Links Tjimmie de Vries, Bjinse Dijkstra, Lolkje Visser

Van de volgende foto’s volgen de namen nog

IMG_0011
V.l.n.r.: Bjinse Dijkstra, Wierd Kooistra, Durk Kooistra, Luut Adema, Gerrie van Assen

IMG_0010
Bjinse, Wierd, Durk, Luut, Gerrie

IMG_0009
De vrouw voor op de wagen is Lammert’s Hil Leegstra.

IMG_0008

IMG_0007
Bartele Kempenaar en Bjinse Dijkstra

IMG_0006
Hielkje Kootstra ( tweelingzus van Wiebe Kootstra) en Bjinse.

IMG_0005
Bjinse

IMG_0004

Luut Adema, Durk Kooistra, Wierd Kooistra, Bjinse Dijkstra, Jo Dijkstra, Gerrie van Assen

IMG_0003
Jo Dijkstra voor op de trekker en Bjinse rijdt. De dames voor op de wagen Anneke Annema, Folkje Sloot, Liesje Annema, Luut Adema. Begin 1960.

IMG_0002

Eabele Dijkstra en Bjinse Dijkstra

IMG_0001

Berichtnr.:1544/fbapril16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Familie van der Haak en van Assen

IMG_0003
De foto is genomen voor de Wagenmakerij.
Berend van der Haak en zijn vrouw Berber ( ook wel Baaije genoemd) van der Haak-Viersen
Dit zijn de ouders van Pieter van der Haak.
Pieter van der Haak en Jitske van Assen waren de ouders van Frouwkje Bijlstra ( E.Meinertswei).

IMG_0013
Pieter van Assen en Frouwkje van Assen Veenstra( pake en beppe van Frouwkje Bijlstra)

1-IMG_0003-001
Bejaardenuitstapje met Frouwkje van Assen  en Jente Bontje Banga.

IMG_0016

Frouwkje van Assen-Veenstra

IMG_0003
Pieter van der Haak

IMG_0006

Albert en Janke Zijlstra- van der Haak
Janke was een zus van Pieter van der Haak.

IMG_0002
Frouwkje Bijlstra – van der Haak, ongeveer 1933.

Berichtnr.:1344/fbapril16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Fotoalbum van Wessel en Anne Veenstra

Wessel en Anne Veenstra woonden op Kalkhúswei 20.
Achter hun woning heeft een salonwagen gestaan.
Arjen(zoon) Veenstra en Wienie en zoon Jan Veenstra en Jantsje Kok hebben hier gewoond.
Zoon Rits Veenstra en Akke hebben in een kippenhok, dat omgebouwd is naar een noodwoning gewoond.

IMG_0007
Wessel en Anne vieren hier hun trouwdag , rechts?

IMG_0003
Zoon Jan, is ook naar Indië geweest

IMG_0012
Zoon Arjen

IMG_0001
Wieny Bronsema, vrouw van Arjen

Arjen Wieny en Wessel
Arjen en Wieny en Wessel
IMG_0001-001
Wessel is geboren in maart 1956 in deze woonwagen.

Wessel vertelt het volgende:

Mijn heit, Arjen,  bouwde overigens de woonwagen zelf, er waren toen niet genoeg woningen en er was ook niet genoeg geld. Mijn heit en mem leenden geld van de toenmalige werkgever van mijn mem om de salonwagen te bouwen. Ze werkte bij Olij (drogist) en Heeger (textiel) beiden in Kollum. Van een van beiden leenden ze en betaalden natuurlijk weer terug. Aleen mijn ouders woonden in de woonwagen. Mijn heit kreeg eind jaren 50 werk bij aannemersbedrijf FRISO in Sneek. De woonwagen is toen naar Sneek getrokken en kwam enkele jaren aan de Houkesloot te staan op braakliggend terrein. Ooit is de woonwagen verkocht ri. Kollumerzwaag of zo en vraag me wel `es af: waar is ie gebleven, zou ie nog bestaan, maar dat zal wel niet.

IMG_0003-001
De vrouw voor de woonwagen is Alie, de vrouw van Karel Veenstra, een zoon van Wessel en Anne
Wieny
Wieny

IMG_0002
Zoon Joeke met zijn vrouw Alie en dochtertje Tiete

IMG_0011
Zoons Jan en Ritske

IMG_0014
Doutzen,Ritske, Jeltje, Tjallie Kloosterman

IMG_0015
Wietske Reinders, Geertje Kloosterman, ..Veenstra, Tjallie Kloosterman, Sietske Dijkstra

IMG_0010
Griet, Ritske en Akke onderweg naar een feest.

IMG_0008
De petroaljeman, Jochem Zwart by Anne oan ‘e doar.

Meer foto’s van Wessel en Anne en Trijntje van der Veen

Berichtnr.:1541/fbapril16.

 

 

 

 

 

 

Share This:

2 reacties

Opgeslagen onder Fotoalbum, Kalkhúswei

Boerderij stond in Oudwoude

IMG_0006
Deze foto is afkomstig van de familie Harm en Gooitske Merkus.
Het was ons niet bekend, waar deze boerderij staat of gestaan heeft en welke personen er op staan.
Vrijwel zeker is het de boerderij aan de Dellenswei 4 te Oudwoude.

S0078126
Berichtnr.:1412/fbapril16

Lees meer hierover op het hystoblog van Ybele Steenstra

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen